Төмөндөгү "Биология" боюнча терминдердин кыргызча берилиши боюнча талаш-тартыш ойлор жок. Терминдердин кыргызча берилишин даярдоодо А.А.Алдашевдин (Биология терминдеринин жана айбанаттарынын орусча-кыргызча сөздүгү, -Бишкек. 1998) жана К.К.Юдахиндин(Русско-кыргызский словарь,- Бишкек 2000) эмгектери колдонулган.
абиотическая среда
абиотикалык чөйрө
абеталипопротеинемия
абеталипопротеинемия
aнтенна (усик)
антенна (мурутча)
aнальный плавник
аналдык сүзгүч
aминогруппа
аминогруппа
aмёба
амеба
фосфолипид
фосфолипид
сухожилие
тарамышы
анемия (малокровие)
анемия (аз кандуулук)
акклиматизация
акклиматизация
азотистая кислота
азот кислотасы