Төмөндөгү "Биология" боюнча терминдердин кыргызча берилиши боюнча талаш-тартыш ойлор жок. Терминдердин кыргызча берилишин даярдоодо А.А.Алдашевдин (Биология терминдеринин жана айбанаттарынын орусча-кыргызча сөздүгү, -Бишкек. 1998) жана К.К.Юдахиндин(Русско-кыргызский словарь,- Бишкек 2000) эмгектери колдонулган.
Экология животных
Жаныбарлардын экологиясы
Чужеродная хромосома
Чоочун хромосома
Чередование поколений
Муундардын кезектешүүсү
Укрепление филаментов
Филаменттердин бекемделиши
Таранная кость
Бакай сөөк
Сычуг
Жумур
Старение
Каруу
Солончаки
Шор топурактар
Сложный глаз
Татаал көз
Система активации-диссоциации
Активация-диссоциация системасы
Синдром Экарди
Экарди синдрому
Синдром Эйнджелмена
Эйнджелмен синдрому
Синдром Альпорта
Альпорт синдрому
Семейство
Түркүм
Придаточные корни
Кошумча тамырлар
Придаточные клетки
Жандооч клеткалар
Предковый кариотип
Ата-тек кариотиби
Пол растений
Өсүмдүктөрдүн жынысы
Пол
Жыныс
Покрытосеменные растения
Жабык уруктуу өсүмдүктөр
Пернициозная анемия
Пернициоздук анемия
Отжиг
Күйгүзүү
Отводящая мизинец
Чыпалакты кергич
Однолетние растения
Бир жылдык өсүмдүктөр
Неживой
Жансыз
Ненасыщенные жирные кислоты
Каныкпаган май кислоталары
Насыщенные жирные кислоты
Каныккан май кислоталары
Монохромосомный клеточный гибрид
Монохромосомалуу клеткалык гибрид
Моносахарид
Моносахарид
Моноглицеридлипаза
Моноглицеридлипаза
Монобласт
Монобласт
Моноаминооксидаза
Моноаминооксидаза
Молочные трубочки
Сүт түтүкчөлөрү
Молочная железа
Сүт бези (желин же эмчек)
Молекулы прилипании клетки
Клетканын жармашуу молекулалары
Молекулы межклеточных связей
Клетка аралык байланыштардын молекулалары
Мозжечок
Кара куш мээси
Мобильный генетический (подвижный) элемент
Мобилдүү генетикалык (кыймылдуу) элемент
Множественные аллели, серия аллелей
Көптүк аллелдер, аллелдер сериясы
Многослойный эпителий
Көп катмарлуу эпителий
Многослойный плоский эпителий
Көп катмарлуу жалпак эпителий
Многослойный кубический эпителий
Көп катмарлуу куб сымал эпителий
Многолетние растения
Көп жылдык өсүмдүктөр
Многокопийные плазмиды
Көп көчүрмөлүү плазмидалар
Многоклеточная железа
Көп клеткалуу без
Митохондриальный матрикс
Митохондриалык матрикс
Митохондриальный геном
Митохондриалдык геном
Митотический цикл
Митотикалык цикл
Митотический центр
Митотикалык борбор
Митотический индекс
Митотикалык индекс
Митотический аппарат
Митотикалык аппарат
Митотический (соматический) кроссинговер
Митотикалык (соматикалык) кроссинговер
Митотический
Митотикалык
Митотическая (соматическая) рекомбинация
Митотикалык (соматикалык) рекомбинация
Митоз, непрямое деление
Митоз, кыйыр бөлүнүү
Миокард
Миокард
Миозин
Миозин
Миоглобин
Миоглобин
Мини-хромосома
Мини-хромосома
Минералокортикоид
Минералокортикоид
Минерализация
Минералдаштыруу
Миндалина
Миндалин (алкым бези)
Микроцитоз
Микроцитоз
Микрохромосомы
Микрохромосомалар
Микротрубочка
Микротүтүкчө
Микроспектрофотометр
Микроспектрофотометр
Микроскоп
Микроскоп
Микронуклеус
Микронуклеус
Микроклетка
Микроклетка
Микроинъекция
Микроинъекция
Микроглиоцит
Микроглиоцит
Микрогаметофит.мужской гаметофит
Микрогаметофит, эркектик гаметофит
Мужская гамета
Эркектик гамета
Мигрирующие популяции клеток
Миграциялануучу клеткалардын популяциясы
Миграция
Миграция (көчүү)
Миграционный отбор
Миграциялык тандоо
Мешочек, сумка
Капча (баштыкча), чөнтөкчө
Механическая ткань
Механикалык ткань
Механизм действия
Аракеттенүү механизми
Метроморфизм
Метроморфизм
Метка [радиоактивная]
Белгилөө [радиоактивдик]
Метилинозин
Метилинозин
Метилгуанозин
Метилгуанозин
Метилгуанозин
Метилгуанозин
Метилаза
Метилаза
Метелка
Шыпыргы топ гүл
Метафаза
Метафаза
Метамиелоцит
Метамиелоцит
Метамегакариоцит
Метамегакариоцит
Металлофермент
Металлофермент
Меристема
Меристема
Менструальный цикл
Айыз же этек кир цикли
Межпозвоночный диск
Омуртка аралык диск
Межкостные мышцы
Сөөк аралык булчуңдар
Межклеточники
Клетка аралыктар
Межжелудочковый проход
Карынчалар аралык өткөөл
Междоузлия
Муун аралык
Межгрупповой отбор
Группалар аралык тандоо
Межвидовой гибрид
Түр аралык гибрид
Межвидовое скрещивание
Түрлөр арасында аргындаштыруу
Межвидовое (отдаленное) скрещивание
Түр аралык (алыстатылган) аргындаштыруу
Медицинская генетика
Медициналык генетика
Матка
Жатын
Маниок
Маниок
Малярия
Малярия
Мальтоза
Мальтоза
Малый лимфоцит
Кичине лимфоцит
Малый круг кровообращения (легочное обращение)
Кан айлануунун кичине тегереги (өпкө кан айлануусу)
Малые и средние венулы
Кичине ж/а орто венулдар
Малые и средние артерии
Кичине ж/а орто артериялар
Малоберцовая кость
Балдак сөөгү
Малая чашка
Кичине чөйчөк
Малая скуловая мышца
Кичине бет булчуңу
Лягушка
Бака
Лучевой разгибатель запястья
Кырк муунду жаздыргыч билек булчуңу
Лучевая кость
Укурук сөөк
Лучевая болезнь
Нур оорусу
Лопатка
Далы
Локтевая мышца
Чыканак булчуңу
Локтевая кость
Билек сөөгү
Лобная мышца
Маңдай булчуңу
Лобная кость
Маңдай сөөгү
Лобковая кость
Чурай сөөгү
Лишайники
Эңилчектер
Крючковидная кость
Илмек сымал сөөк
Крыловидная пластинка
Канат сымал эбелек
Круговая мышца глаза
Көздүн тегерек булчуңу
Кроссовер
Кроссовер
Кроссинговер, обмен
Кроссинговер, алмашуу
Кроссбридинг
Кроссбридинг
Кросс
Кросс
Крона
Дарак таажычасы
Кровяное давление
Кан басымы
Кровь
Кан
Кровосмешение
Кан аралашуу
Кровообращение
Кан айлануу системасы
Крестец
Куймулчак
Креатинфосфат
Креатинфосфат
Креатинкиназа
Креатинкиназа
Креатин
Креатин
Крахмальные зерна
Крахмал бүртүкчөлөрү
Крахмал
Крахмал
Красный косный мозг
Кызыл сөөк чучугу
Коэффициент сходства
Окшоштук коэффициенти
Коэффициент родства
Тууганчылык коэффициенти
Коэффициент отбора
Тандоо коэффициенти
Кость трапеция
Чоң көп бурчтуу сөөк
Кость
Сөөк
Косточковые растения
Данектүү өсүмдүктөр
Костно-мышечная система
Сөөк-булчуң системасы
Костномозговая полость
Сөөк чучугунун көңдөйү
Костное соединение
Сөөк байланышы
Костная ткань
Сөөк тканы
Кости стопы
Бут манжа сөөктөрү
Кости пясти
Бейбилек сөөктөрү
Кости предплюсны
Шакшак сөөктөрү
Кости плюсны
Куймулчак сөөктөрү
Кости запястья
Кырк муун сөөктөрү
Кости головы
Баштын сөөктөрү
Косвенный (непрямой) мутаген
Кыйыр (түз эмес) мутаген
Кортикотропин
Кортикотропин
Кортикостероид
Кортикостероид
Короткий разгибатель пальца
Манжаны жаздыруучу кыска булчуң
Короткая приводящая мышца
Кыска ич жакка тарткыч булчуң
Короткая малоберцевая мышца
Кыска балдак сөөк булчуңу
Короткая ладонная мышца
Алакандын кыска булчуңу
Корона, серповидный или мантийная зона
Таажы, орок сымал же мантий аймагы
Корона
Таажыча
Коровая (сердцевинная) последовательность
Өзөктүк ырааттуулук
Коробочка
Кутуча
Корневые отводки
Тамыр чырпыктары
Корневые клубеньки
Тамыр түймөктөрү
Корневые волоски
Тамыр түктөрү
Корневой чехлик
Тамыр капчасы
Корневое давление
Тамыр басымы
Корневище
Тамыр сабак
Корневая система
Тамыр системасы
Кормовые культуры
Тоют өсүмдүктөрү
Корковое вещество надпочечника
Бөйрөк үстүндөгү бездин кыртыш заты
Корень волоса
Чач түбү (тамыры)
Корень
Тамыр
Кора
Кыртыш
Кольцевидная структура
Шакек сымал түзүлүш
Кольцевая хромосома
Шакек сымал хромосома
Кольраби
Кольраби
Колцемид
Колцемид
Колхицин
Колхицин
Колосковые чешуи
Машакча түрпүлөрү
Колос
Машак
Колено
Тизе
Коготь
Тырмак
Кобаламин Витамин В12
кобаламин В 12 Витамин
Кобаламин
Кобаламин
Книжка
Тогузгат
Ключица
Акырек
Клубень
Түймөк
Кишечник
Ичеги
Кислые красители
Кычкыл боегучтар
Кислотно-щелочное равновесие
Кычкыл-жегич тең салмактуулугу
Кислая фосфатаза
Кычкыл фосфатаза
Кислая гидролаза
Кычкыл гидролаза
Катализатор
Катализатор
Зооспора, планоспора
Зооспора, планоспора
Зоология
Зоология
Зоолог
Зоолог
Зоогеография
Зоогеография
Зоны корня
Тамырдын зоналары
Зонтик
Чатыр гүл
Зональная растительность
Алкактуу өсүмдүктөр
Зоб
Жемсөө
Зигогамия
Зигогамия
Зерновка
Данча
Зернистый слой
Бүртүктүү катмар
Защита
Коргонуу
Затылочная мышца
Кежиге (желке) булчуңу
Затылочная кость
Каракуш сөөгү
Засухоустойчивые растения
Кургакчыл өсүмдүктөр
Засухоустойчивость растений
Өсүмдүктүн кургакчылыкка чыдамдуулугу
Засухоустойчивость
Кургакчылыкка чыдамдуулук
Заросток
Өсүндү
Зародышевый или матриксный слой
Жаралуу же матрикс катмары
Зародышевые (половые зародышевые) клетки
Түйүлдүк (репродуктивдик) клеткалар
Зародышевая плазма
Түйүлдүк плазмасы
Зародыш (эмбрион)
Түйүлдүк (эмбрион)
Заповедник
Корук
Запасные вещества клетки
Клеткадагы запастык заттар
Заморозки
Үшүк
Замораживание
Тоңдуруу
Замещение генов
Гендердин алмашуусу
Замещение аллелей
Аллелдердин алмашуусу
Залежь
Кысыр аңыз
Закупорка лимфатического сосуда
Лимфа тамырларынын тыгындалышы
Закрытая ДНК
Жабык ДНК
Закрытая (замкнутая) популяция
Жабык (туюк) популяция
Законы Моргана
Моргандын мыйзамдары
Законы Менделя
Менделдин мыйзамдары
Закон Харди-Вайнберга
Харди-Вайнберг мыйзамы
Закаливание растений
Өсүмдүктүн чыдамкайланышы
Задняя ушная мышца
Арткы кулак булчуңу
Задняя ограниченная мембрана
Арткы чектелген мембрана
Задняя локтевая мышца
Арткы чыканак булчуңу
Задний эпителий
Арткы эпителий
Задний проход (анус)
Арткы тешик (анус)
Задний мозг
Арткы мээ
Жирорастворимые
Майда эрүүчү
Жировая ткань
Май тканы
Жир или липид
Май же липид
Жилки листьев
Жалбырак тарамыштары
Жизнеспособность семян
Уруктун өнүүгө жөндөмдүүлүгү
Жизнеспособность
Жашап кетүү жөндөмдүүлүгү
Жизненный цикл
Жашоо цикли
Жизненная форма
Тиричилик формасы
Животное
Жаныбар
Животная клетка
Жаныбар клеткасы
Живот
Курсак
Женский цветок
Энелик гүл
Желчный пузырь
Өт
Желчный каналец
Өт түтүкчөсү
Желчная система
Өт системасы
Желудочно-кишечная эндокринная клетка
Ичеги-карын эндокриндик клеткасы
Желудочная складка
Карын бүктөмдөрү
Желудочная железа
Карын бездери
Желудочек
Карынча
Желудок
Карын (ашказан)
Желтый костный мозг
Сары сөөк чучугу
Желтое тело
Сары дене
Желобок нервной трубки
Нерв түтүгүнүн жылгасы
Железы анальной сумочки
Аналдык баштыкчанын бези
Железки
Бездер
Железистый эпителий
Бездүү эпителий
Железистый желудок
Бездүү карын
Железистый
Бездүү
Железа тайсона, железа крайней плоти
Тайсон же каса бези
Железа дна желудка
Карын түбүнүн бези
Железа
Темир
Железа
Без
Жгутик
Шапалакча
Естественный радиоактивный фон
Табигый радиоактивдүү фон
Естественный отбор
Табигый тандоо
Естественный
Табигый
Естественное скрещивание
Табигый аргындашуу
Дыхательные корни
Дем алуу тамырлары
Дыхательная система
Дем алуу системасы
Диакинез
Диакинез
Дерматоглифика
Дерматоглифика
Дерма
Дерма
Дерево
Дарак
Денатурированный белок
Денатурацияланган белок
Денатурация
Денатурация
Делеция
Делеция
Деление клетки
Клетканын бөлүнүшү
Деление
Бөлүнүү
Декоративные растения
Кооз өсүмдүктөр
Действие гена
Гендин аракети
Дезоксицитидиловая кислота
Дезоксицитидил кислотасы
Дезокситимидиловая кислота
Дезокситимидил кислотасы
Дезоксирибонуклеотид
Дезоксирибонуклеотид
Дезоксирибонуклеозид
Дезоксирибонуклеозид
Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК
Дезоксирибонуклеиндик кислота, ДНК
Дезоксирибонуклеаза
Дезоксирибонуклеаза
Дезоксирибоза
Дезоксирибоза
Дезоксигуанозин
Дезоксигуанозин
Дезоксигуаниловая кислота
Дезоксигуанил кислотасы
Дезоксиаденозин
Дезоксиаденозин
Двуполые растения
Эки жыныстуу өсүмдүктөр
Двойное ядрышко
Кош ядрочо
Давление АТ [мутаций]
АТ [мутация] басымы
Ганглий
Түйүн (нерв түйүнү)
Гамма-лучи, гамма-излучение
Гамма-нурлар, гамма-нурлануулар
Гамма-глобулин
Гамма-глобулин
Гамета
Гамета
Галактозидаза
Галактозидаза
Галактоза
Галактоза
Гладкая (агранулярная) эндоплазматическая сеть
Жылмакай (бүртүксүз) эндоплазмалык торчо
Газообмен
Газ алмашуу
Вязкость протоплазмы
Протоплазманын илешкектиги
Вьющиеся растения
Оролмо өсүмдүктөр
Высшие растения
Татаал түзүлүштүү өсүмдүктөр
Высокая частота трансдукции
Трансдукциянын жогорку жыштыгы
Высокая частота рекомбинации
Рекомбинациянын жогорку жыштыгы
Выделительный (экскреторный)
Бөлүп чыгаруу (экскретордук)
Выделительные ткани
Бөлүп чыгаруу ткандары
В-хромосома, добавочная хромосома
В-хромосома, кошумча хромосома
Второе поколение
Экинчи муун
Вторичный узел
Экинчилик түйүн
Вторичный сперматоцит
Экинчилик сперматоцит
Вторичный половой признак
Экинчилик жыныстык белги
Вторичный остеон
Экинчилик остеон
Вторичный ооцит
Экинчилик ооцит
Вторичные покровные ткани
Экинчилик жабуучу ткандар
Вторичная флоэма
Экинчилик флоэма
Вторичная меристема
Экинчилик меристема
Вторичная ксилема
Экинчилик ксилема
Вторичная клетка
Экинчилик клетка
Врожденный
Тубаса
Волос
Чач
Воздушные корни
Аба тамырлар
Воздухоносные пути
Аба жүрүү жолдору
Внутренняя косая мышца живота
Курсактын ички кыйгач булчуңу
Ветровая эрозия
Шамал эрозиясы
Верхушка
Чокусу
Верхушечная почка
Бөйрөк чокусу
Верхняя ушная мышца
Үстүңкү кулак булчуңу
Верхний удерживатель разгибателей
Жаздыргыч булчуңдардын үстүңкү кармагычы
Верхная челюсть
Үстүңкү жаак
Вертикальная поясность
Тик алкактуулук
Венчик
Тажыча
Венозный капилляр
Веналык капилляр
Величина генома
Геномдун өлчөмү
Брюшная полость
Курсак көңдөйү
Ботаника
Ботаника
Борьба за существование
Жашоо үчүн күрөшүү
Бороздка
Жылгача
Большой лимфоцит
Чоң лимфоцит
Большой круг кровообращения
Кан айлануунун чоң тегереги
Большеберцовая кость
Шыйрак сөөгү
Большая чашка
Чоң чөйчөк
Большая приводящая мышца
Чоң ич жакка тарткыч булчуң
Большая поясничная мышца
Чоң бел булчуңу
Большая круглая мышца
Чоң жумуру булчуң
Большая косая мышца живота
Курсактын чоң кыйгач булчуңу
Большая зубчатая мышца
Чоң тиш-тиш булчуң
Большая грудная мышца
Көкүрөк чоң булчуңу
Болезнь Альцгеймера
Альцгеймер оорусу
Боковой корень
Каптал тамыр
Бобы
Маш буурчак
Близнецовый метод
Эгиздик метод
Близкородственное опыление
Жакын тууганчылык чаңдаштыруу
Блеомицин
Блеомицин
Бластула
Бластула
Бластопор
Бластопор
Бластомер
Бластомер
Бластогенный фактор лимфоцита
Лимфоциттин бластогендик фактору
Бластогенез
Бластогенез
Биуретовая реакция
Биурет реакциясы
Биполярный нейрон
Кош уюлдуу нейрон
Биохимия
Биохимия
Биохимическая мутация
Биохимиялык мутация
Биохимическая генетика
Биохимиялык генетика
Биотический
Биотикалык
Биотические факторы
Биотикалык шарттар, биотикалык мамилелер
Биотин, витамин Н
Биотин, Н витамини
Биотин
Биотин
Биотехнология
Биотехнология
Биосфера
Биосфера
Биометрическая генетика
Биометриялык генетика
Биомасса
Биомасса
Биология
Биология
Биологическая ценность
Биологиялык баалуулук
Биологическая роль
Биологиялык мааниси
Биолог
Биолог
Биогеография
Биогеография
Биогенные амины
Биогендик аминдер
Бинарное деление
Экиге бөлүнүү
Бимодальный кариотип
Бимодалдуу кариотип
Билирубин
Билирубин
Бета-окисление
Бета-кычкылдануу
Бета-галактозидаза
Бета-галактозидаза
Бесхордовые
Хордасыздар
Бесхвостые
Куйруксуздар
Беспорядочный
Ирээтсиз
Бесполое размножение
Жыныссыз көбөйүү
Бесполое поколение
Жыныссыз муун
Беспозвоночные
Омурткасыздар
Беременность
Кош бойлуулук
Беременная
Бооз
Белый жир
Ак май
Белочная оболочка
Ак чел
Белок-активатор катаболитных оперонов
Катаболиттик оперондордун белок-активатору
Белок или протеин
Белок же протеин
Белок
Белок
Белое вещество
Ак зат
Белковый синтез
Белоктук синтез
Белковая пора
Белоктук тешикче
Белковая инженерия
Белоктук инженерия
Белая пульпа
Ак пульпа
Белая мышца
Ак булчуң
Безъядрышковая мутация
Ядрочосуз мутация
Безъядерный
Ядросуз
Безъядерная клетка
Ядросуз клетка
Безаксонный нейрон
Аксонсуз нейрон
Бедро
Сан
Бедренная кость
Кашка жилик
Барьеры связанные с мозгом
Мээ менен байланышкан тосмолор
Барабанная полость
Тарсылдак көңдөйү
Барабанная перепонка
Тарсылдак жаргакчасы
Бактерия
Бактерия
Бактериозы растений
Өсүмдүктүн мите козу карын илдети
Базовый репликон
Базалык репликон
Базальный
Базалдык
Базальная пластинка
Базалдык эбелек
Базальная мембрана
Базалдык мембрана
Аэроморфоз
Аэроморфоз
Аэробное окисление
Аэробдук кычкылдануу
Аэренхима
Аэренхима
Ацитокинез
Ацитокинез
Ацидофильный ортохроматический эритробласт (метанормоцит)
Ацидофилдик ортохроматикалык эритробласт (метанормоцит)
Ацетилэстераза
Ацетилэстераза
Ацетилхолин
Ацетилхолин
Ацетилированный тубулин
Ацетилденген тубулин
Ацетилирование
Ацетилдештирүү
Ацентрический фрагмент
Ацентрикалык фрагмент
Ацентрическая инверсия
Ацентрикалык инверсия
Ацентрическая (акинетическая) хромосома
Ацентрикалык (акинетикалык) хромосома
А-хромосома
А-хромосома
Ахроматиновый, ахроматический
Ахроматиндик, ахроматтык
Ахроматин, линин, нуклеин
Ахроматин, линин, нуклеин
Ахондроплазия
Ахондроплазия
Афферентный терминал
Афференттик терминал
Афферентные пути
Афференттик жолдор
Афферентный выход
Афференттик чыгуу
Афферентная клетка
Афференттик клетка
Афлатоксины
Афлатоксиндер
Афиллия
Жалбыраксыздык
Афибриногенемия
Афибриногенемия
АТ/ГЦ-соотношение
АТ/ГЦ- катышы
Ассимиляционный крахмал
Ассимиляциялык крахмал
Ассимиляционная ткань
Ассимиляциялык ткань
Аспартатаминотрансфераза
Аспартатаминотрансфераза
Аспарагиновая кислота
Аспарагин кислотасы
Аскорбиновая кислота
Аскорбин кислотасы
Асимметричные перестройки хромосом
Хромосомалардын асимметриялык кайра курулуулары
Апокринный
Апокриндик
Апноэ, остановка дыхания
Апноэ, дем алуунун токтоосу
Аорта
Толто
Аорта
Толто
Анус, задний проход
Анус, арткы тешик
Антропогенные факторы
Антропогендик шарттар
Антигенная гистосовместимость
Антигендин гистологиялык дал келүүсү
Анкоросома
Анкоросома
Аниридия
Аниридия
Анион
Анион
Анимальный полюс
Анималдык уюлча
Анизоплоид
Анизоплоид
Анизогенные гибриды
Анизогендик гибриддер
Анизогения
Анизогения
Анизогамия
Анизогамия
Анизоаутополиплоидия
Анизоаутополиплоидия
Анеуцентрическая (хромосома)
Анеуцентрикалык [хромосома]
Анеусоматический
Анеусоматикалык
Анеуплоидия
Анеуплоидия
Анеугамия
Анеугамия
Анемохория
Анемохория
Анемофилия, анемогамия
Анемофилия, анемогамия
Андроцей
Андроцей
Андростерон
Андростерон
Андрогенез
Андрогенез
Андроген
Андроген
Андрогамия
Андрогамия
Андро
Андро
Ангстрем
Ангстрем
Ангиотензин
Ангиотензин
Ангидратические синдромы
Ангидратикалык синдромдор
Ангидратические синдромы
Ангидратикалык синдромдор
Анаэробный
Анаэробдук
Анаэроб
Анаэроб
Анафрагмическая мутация
Анафрагмиялык мутация
Анафилаксия
Анафилаксия
Анафазные аберрации
Анафазалык аберрациялар
Анафаза
Анафаза
Анатомия растений
Өсүмдүк анатомиясы
Анатомия
Анатомия
Анатомический
Анатомиялык
Анастральный митоз
Анастралдык митоз
Анастомоз
Анастомоз
Анальная железа
Аналдык без
Анальбуминемия
Анальбуминемия
Аналогия
Аналогия
Аналогичные органы
Аналогиялык органдар
Анализирующее скрещивание, тест-кросс
Анализдөөчү аргындаштыруу, тест-кросс
Анализ
Анализ
Анаген
Анаген
Анаболизм
Анаболизм
Амфитокия, дейтеротокия
Амфитокия, дейтеротокия
Амфимиксис, амфигамия, эугамия
Амфимиксис, амфигамия, эугамия
Амфикарион
Амфикарион
Амфидиплоид, аллотетраплоид
Амфидиплоид, аллотетраплоид
Амфигаплоид
Амфигаплоид
Амфибивалент
Амфибивалент
Амфиапомиксис
Амфиапомиксис
Ампулоподобная железа
Ампула сымак без
Амплификация
Амплификация
Амплификационная система для идентификации мутаций
Мутацияларды индентификациялоочу амплификациялык система
Аморфная масса
Аморфдук масса
Аморф, аморфный ген
Аморф, аморфтуу ген
Амокринная клетка
Амокрин клеткасы
Амниоцентез
Амниоцентез
Амниотический мешок
Амнион баштыгы
Амниотическая полость
Амнион боштугу
Амниотическая жидкость
Амнион суюктугу
Амнион
Амнион
Аммиак
Аммиак
Амитоз, прямое деление
Амитоз, түз бөлүнүү
Амитоз
Амитоз
Аминотрансфераза
Аминотрансфераза
Аминопептидаза
Аминопептидаза
Аминокислотная последовательность
Аминокислоталык ырааттуулук
Аминокислота
Аминокислота
Аминоацил-тРНК-синтетаза, активирующий фермент
Аминоацил-тРНК-синтетаза, активдештирүүчү фермент
Аминоацил-тРНК
Аминоацил-тРНК
Аминоацилирование
Аминоацилдөө
Амилопласты
Амилопласты
Амилазы
Амилазалар
Амиксис
Амиксис
Амелобласт
Амелобласт
Амейоз
Амейоз
Амбер-мутация
Амбер-мутация
Амавротическая идиотия
Амавротиялык идиотия
Альфоидная (альфа-сателлитная) ДНК
Альфоиддүү (альфа-сателлиттүү) ДНК
Альфавирусы
Альфавирустар
Альтернативный сплайсинг
Альтернативдүү сплайсинг
Альтернативный промотор
Альтернативдүү промотор
Альтернативная сегрегация хромосом
Хромосомалардын альтернативдүү сегрегациясы
Альдостерон
Альдостерон
Альдолазы
Альдолазы
Альвеолярный мешочек
Өпкө исиркектеринин баштыкчасы
Альвеолярно-капиллярный барьер
Альвеол-капилляр тосмосу
Альвеола
Өпкө исиркеги
Альбумин
Альбумин
Альбинос
Альбинос
Альбинизм
Альбинизм
Аллоциклия
Аллоциклия
Аллофенная (тетрапарентальная) мышь
Аллофендүү (тетрапаренталдуу) чычкан
Аллофен
Аллофен
Аллополиплоидия
Аллополиплоидия
Аллопатрический
Аллопатрикалык
Аллопатрические популяции
Аллопатриялык популяциялар
Аллопарапатрическое видообразование
Түрлөрдүн аллопарапатрикалык жаралышы
Алломорфоз, идиоадаптация
Алломорфоз, идиоадаптация
Аллойогенез
Аллойогенез
Аллойобиогенез
Аллойобиогенез
Аллозигота
Аллозигота
Аллодипломоносомик
Аллодипломоносомик
Аллодиплоид
Аллодиплоид
Аллографт
Аллографт
Аллергия, атопия
Аллергия, атопия
Аллергия
Аллергия
Аллергены
Аллергендер
Аллель-специфический олигонуклеотид
Аллель-спецификалык олигонуклеотид
Аллель, аллеломорф
Аллель, аллеломорф
Аллелотип
Аллелотип
Аллелопатия
Аллелопатия
Аллелогенный
Аллелогендүү
Аллелизм, аллеломорфизм
Аллелизм, аллеломорфизм
Аллантоис
Аллантоис
Алкогольдегидрогеназа
Алкогольдегидрогеназа
Алкоголь
Алкоголь
Алкаптонурия
Алкаптонурия
Алкалоиды
Алкалоиддер
Алиментарный канал или тракт
Алиментардык канал же тракт
Алейроновые зерна
Алейрон данчалары
Аланинаминотрансфераза
Аланинаминотрансфераза
Аланин
Аланин
Акцептор
Акцептор
Актомиозин
Актомиозин
Актинсвязывающие белки
Актинбайланыштыруучу белок
Актиномицин D
D актиномицини
Актиномицеты
Актиномицеттер
Актин
Актин
Активный центр
Активдүү борбор
Активный транспорт
Активдүү ташуу
Активный сайт
Активдүү сайт
Активины, трансформирующие факторы роста
Активиндер, өсүүнүн трансформалоочу шарттары
Активация гена
Гендин активдешүүсү
Активация аминокислот
Аминокислоталардын активациясы
Активация
Активдешүү
Аксон
Аксон
Акроцентрическая хромосома
Акроцентрикалык хромосома
Акросома, идиосома
Акросома, идиосома
Акромегалия
Акромегалия
Акридиновые красители
Акридиндик боектор
Акрoмион
Акрoмион
Азур-В
Азур-В
Азотобактер
Азот бактериясы
Азотистый баланс
Азоттук тең салмактуулук
Азотистое основание
Азоттук негиз
Адсорбционная
Адсорбциондук
Адренокортикотропный гормон
Адренокортикотроптук гормон
Адренокортикотропный
Адренокортикотроптук
Адренергические рецепторы
Адренергикалык рецептор
Адреналин
Адреналин
Адипоцит (липоцит, жировая клетка)
Адипоцит (липоцит, май клеткасы)
Аденозинфосфат
Аденозинфосфат
Аденозинтрифосфат (АТФ)
Аденозинтрифосфат (АТФ)
Аденозинмонофосфат, АМФ
Аденозинмонофосфат, АМФ
Аденозиндифосфат, АДФ
Аденозиндифосфат, АДФ
Аденозин
Аденозин
Аденовирус
Аденовирустар
Адениновый нуклеотид
Адениндик нуклеотид
Аденин
Аденин
Аденилатциклаза
Аденилатциклаза
Аденилаткиназа
Аденилаткиназа
Адельфогамия
Адельфогамия
Адвентициальная оболочка
Адвентициалдык катмар
Адвентивные растения
Келгин өсүмдүктөр
Агути
Агути
Агрохимия
Агрохимия
Агротехника
Агротехника
Агранулоцитопоэз
Агранулоцитопоэз
Агранулоцит
Агранулоцит
Агранулокинетика
Агранулокинетика
Агглютиноген
Агглютиноген
Агглютинин
Агглютинин
Агглютинация
Агглютинация
Агар
Агар
Агамоспермия
Агамоспермия
Агамеон
Агамеон
Авункулярная гибридизация
Авункулярдык гибридизация
Автохория
Автохория
Автохория
Автохория
Автотрофные организмы
Автотрофтуу организмдер
Автотроф
Автотроф
Автосексинг, косвенное определение пола
Автосексинг, жынысты кыйыр аныктоо
Автономный сплайсинг
Автономдуу сплайсинг
Автономные элементы
Автономдук элементтер
Автономное состояние
Автономдуу абал
Авитаминоз
Витаминсиздик
Автономная нервная система
Автономдук нерв системасы
Автогамия, самооплодотворение
Автогамия, өзүн уруктандыруу
Абсорбция
Абсорбция
Абортивная транскрипция
Абортивдүү транскрипция
Абортивная трансдукция
Абортивдүү трансдукция
Абориген
Абориген
Абиотическая среда
Абиотикалык чөйрө
Абеталипопротеинемия
Абеталипопротеинемия
Антенна (усик)
Антенна (мурутча)
Аминогруппа
Аминогруппа
Анальный плавник
Аналдык сүзгүч
Сухожилие
Тарамышы
Кислая аминокислота
Кычкыл аминокислота
Амёба
Амеба
Фосфолипид
Фосфолипид
Анемия (малокровие)
Анемия (аз кандуулук)
Акклиматизация
Акклиматизация
Азотистая кислота
Азот кислотасы
абиотическая среда
абиотикалык чөйрө
абеталипопротеинемия
абеталипопротеинемия
aнтенна (усик)
антенна (мурутча)
aнальный плавник
аналдык сүзгүч
aминогруппа
аминогруппа
aмёба
амеба
фосфолипид
фосфолипид
сухожилие
тарамышы
анемия (малокровие)
анемия (аз кандуулук)
акклиматизация
акклиматизация
азотистая кислота
азот кислотасы