Номинальная заработная плата
Номиналдык эмгек акы
Номиналистическая теория денег
Акчанын номиналдык теориясы
Номинал
Номинал
Номер лота
Лот номери
Ножницы цен
Кайчылаш баалар
Новая стоимость
Жаңы нарк
Ничтожная сделка
Арзыбаган бүтүм
Нижний предел цены
Баанын төмөнкү чеги
Нижний индекс
Төмөнкү индекс
Неэффективное использование средств
Каражаттарды натыйжасыз пайдалануу
Неэластичность цен
Баа ийкемсиздиги
Неценовые факторы спроса
Сурамдын баасыз факторлору
Нецелевой кредит
Максатсыз кредит
Нецелевое использование средств
Каражаттарды максатсыз пайдалануу
Нефтедоллары
Мунайзат долларлары
Нефинансовый корпоративный сектор
Финансылык эмес корпоративдик сектор
Нефинансовые коммерческие структуры
Финансылык эмес коммерциялык түзүмдөр
Нефинансовые активы
Финансылык эмес активдер
Неустойка
Айып акы
Неудовлетворенный спрос
Канааттандырылбаган сурам
Нетто-позиция
Нетто-позиция
Нетто
Нетто
Неттинг
Неттинг
Нетрудовой доход
Эмгексиз киреше
Нетарифные ограничения
Тарифтик эмес чектөөлөр
Нетарифные меры регулирования
Жөнгө салуунун тарифтик эмес чаралары
Нетарифные барьеры
Тарифтик эмес тоскоолдуктар
Нетарифное регулирование
Тарифтик эмес жөнгө салуу
Несостоятельный должник
Кудуретсиз карызкор
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя
Жеке ишкердин кудуретсиздиги (банкроттугу)
Несистемно-значимая платежная система
Системалык мааниге ээ болбогон төлөм системасы
Несбалансированная инфляция
Баланс болбогон инфляция
Нерыночные государственные ценные бумаги
Рынокко чыгарылбаган мамлекеттин баалуу кагаздары
Нефинансовые активы
Финансылык эмес активдер
Нерезидент
Резидент эмес
Нереализованная прибыль или убытки
Бүтүм аткарылганда алынуучу пайда же зыян
Нераспределенная прибыль
Бөлүштүрүлбөгөн пайда
Неразрешенный овердрафт
Уруксатсыз овердрафт
Неразменные банкноты
Майдаланбас банкноттор
Непрямой экспорт
Тикелей эмес экспорт
Непрофильные активы банка
Банктын бейтармак активдери
Непрофильная выплата
Бейтармак төлөө
Непроизводственные расходы
Өндүрүштүк эмес чыгымдар
Непроизводительный расход энергетических ресурсов
Энергетикалык ресурстардын өндүрүшсүз чыгымы
Непроизводительный расход ресурсов
Ресурстардын өндүрүшсүз чыгымы
Непроизводительные затраты
Өндүрүшсүз сарптоолор
Непредвиденные доходы и расходы
Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгымдар
Непредвиденная инфляция
Күтүлбөгөн инфляция
Неправомерные действия при банкротстве
Банкроттуктагы укук бузган аракеттер
Непосредственная закупка и прямая поставка
Түздөн-түз сатып алуу жана тикелей жеткирип берүү
Непокрытый “голый” опцион
Жабылбаган “жылаңач” опцион
Неподвижные вклады
Кыймылсыз салымдар
Неплатежеспособность
Төлөөгө жөндөмсүздүк
Неосязаемые ценности
Туюлбас баалуулуктар
Неосновательное обогащение
Негизсиз баюу
Неорганизованный кредит
Уюшулбаган кредит
Неограниченный кредит
Чектелбеген кредит
Необеспеченные кредиты
Камсыздалбаган кредиттер
Необеспеченная задолженность
Камсыздалбаган бересе
Нематериальные активы банка
Банктын материалдык эмес активдери
Нематериальные активы
Материалдык эмес активдер
Неликвидный фонд
Өтүмсүз фонд
Некредитуемые элементы
Кредиттелбөөчү элементтер
Некредитуемые материальные ценности
Кредиттелбөөчү материалдык баалуулуктар
Неконкурентная заявка
Атаандашсыз табыштама
Неконвертируемые валюты
Конвертацияланбаган валюта
Неконвертируемая замкнутая валюта
Конвертацияланбаган туюк валюта
Неклассифицируемые кредиты
Классификацияланбаган кредиттер
Нейтральность денег
Акча бейтараптуулугу
Неисключительная (простая) лицензия
Өзгөчө эмес (жөнөкөй) лицензия
Незаработанный финансовый доход
Эмгексиз табылган финансы кирешеси
Незаконные операции брокера
Брокердин мыйзамсыз операциясы
Незаконное получение кредита
Кредитти мыйзамсыз алуу
Незаконная банковская деятельность
Мыйзамсыз банк иш-аракети
Независимый фонд
Көз карандысыз фонд
Независимый реестродержатель
Көз карандысыз реестр кармоочу
Независимый оценщик имущества инвестиционного фонда
Инвестициялык фонддун мүлкүн көз карандысыз баалоочусу
Независимый аудитор инвестиционного фонда
Инвестициялык фонддун көз карандысыз аудитору
Недостача
Кем чыгуу
Недостаточность собственных оборотных средств
Өздүк жүгүртүү каражаттарынын жетишсиздиги
Недобросовестный приобретатель
Ак ниет эмес сатып алуучу
Недобросовестная эмиссия
Ак ниет эмес эмиссия
Недобросовестная конкуренция на рынке банковских услуг
Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы ак ниет эмес атаандаштык
Неденежные формы расчетов
Эсептешүүлөрдүн акчалай эмес формалары
Неделимый фонд
Бөлүнбөс фонд
Неделимый аннуитет
Бөлүнбөс аннуитет
Недействительность уступки права требования
Талап кылуу укугун өткөрүп берүү жараксыздыгы
Недействительность сделок
Бүтүмдөрдүн жараксыздыгы
Негосударственные займы
Мамлекеттик эмес зайымдар
Незачет
Чегерилүү эместик
Незанятость ресурсов
Ресурстардын бош калуучулугу
Недостача
Кем чыгуу
Недоимка
Салык калдыгы
Недоимщик
Салык төлөмөр
Негласные торги
Тымызын тооруктар
Негативный/отрицательный подоходный налог -
Негативдүү/терс киреше салыгы
Негативный спрос
Терс сурам
Негарантированный кредит
Кепилдиксиз кредит
Негарантированный заем
Кепилденбеген зайым
Негарантированная остаточная стоимость
Кепилденбеген калдык нарк
Номер карты
Картанын номери
Невыкупаемая ценная бумага
Сатып алынбас баалуу кагаз
Невыгодность
Пайдасыздык
Невозвратный заем
Кайтарылбас зайым
Невозвратные издержки
Кайтарылбас коромжулар
Небанковские кредитно-финансовые институты
Банктык эмес кредиттик финансы институттары
Небанковская кредитная организация
Банктык эмес кредиттик уюм
Начисленные проценты
Эсептелген пайыздар; проценттер
Начисленная зарботная плата
Эсептелген эмгек акы
Начисление
Кошуп эсептөө
Начисление дивиденда
Дивидендди ыйгаруу
Начало процесса банкротства
Банкроттук процессинин башталышы
Национальный потенциал
Улуттук дарамет
Национальный доход
Улуттук киреше
Национальный банк
Улуттук банк
Национальные счета
Улуттук эсептер
Национальные валютные системы
Улуттук валюта системасы
Национальная система расчетов платежными картами ЭЛКАРТ
ЭЛКАРТ төлөө карталары боюнча улуттук эсептөө системасы
Национальная карта кыргызской республики
Кыргыз Республикасынын улуттук картасы
Национальная денежная система
Улуттук акча системасы
Национальная валюта
Улуттук валюта
Наценка
Кошмо баа
Натуральные трансферты
Накталай трансферттер
Натуральные обязательства
Заттык милдеттенмелер
Натуральная оплата
Буюм түрүндө төлөө
Натуральная монополия
Накта монополия
Насыщение спроса
Сурамдын каныгуусу
Насущная потребность
Өтө зарыл муктаждык
Насдак
Насдак
Наряд
Тапшырма
Направление кредита
Кредит багыты
Наложенный платеж
Салынган төлөм
Наложение штрафа
Айып пул салуу
Наличный товар
Накталай товар
Наличный расчет
Нак эсептешүү
Наличный доход
Жеке киреше
Наличные деньги
Накталай акча
Наличные денежные средства
Нак акча каражаттары
Наличие открытого счета
Ачык эсептин бардыгы
Накопленный процент
Топтолгон пайыз; процент
Накопленный износ
Топтолгон эскирүү
Накопительный счет
Жыйылма аманат эсеби
Накопительный вклад
Топтолмо салым
Накладные расходы
Кошумча чыгымдар
Накладной лист
Коштомо кагаз
Накладная транспортная
Транспорттук коштомо
Накладная товарно-транспортная
Товар-транспорттук коштомо
Накладная товарная
Товардык коштомо
Накладная железнодорожная
Темир жол коштомо кагазы
Накладная авиагрузов
Авиажүктөрдүн коштомо кагазы
Наймодатель
Жалдоочу
Наименьшие затраты
Эң төмөнкү сарптоолор
Наименование закупки
Сатып алуулардын аталышы
Наивысшая прибыль
Эң жогорку пайда
Назначение платежа
Төлөм багыты
Нажива
Туйтунуу
Наемная плата
Жалдоо акысы
Надпись передаточная
Өткөрүп берүү жазуусу
Надзор за платежной системой
Төлөм системасынын ишине көзөмөл
Надзор
Көзөмөл
Надбавка к издержкам
Коромжуга кошумча
Надбавка
Кошумча үстөк акы
Муниципальный долг
Муниципалдык карыз
Муниципальный бюджет
Муниципалдык бюджет
Мультипликация банковская
Банк мультипликациясы
Мультипликатор инвестиционный
Инвестициялык мультипликатор
Мультипликатор
Мультипликатор
Мультивалютный вклад
Мультивалюталык салым
Международные стандарты финансовой отчетности
Эл аралык финансы отчетторунун стандарттары
Мощность производственная
Өндүрүш кубаттуулугу
Мошенничество в платежной системе
Төлөм системасында алдамчылыкка жол берилиши
Мошенничество
Алдамчылык
Мотивы инвестиций
Инвестициялардын жүйөсү
Моральный вред
Моралдык зыян
Монопольно низкая цена
Монополиялык төмөнкү баа
Монопольно высокая цена
Монополиялык жогорку баа
Монопольная цена
Монополиялык баа
Монопольная прибыль
Монополиялык пайда
Монополия
Монополия
Монополистическая деятельность на рынке банковских услуг
Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы монополиялык иш-аракети
Монометаллизм
Бир металлдуулук
Мониторинг
Мониторинг
Монетный доход
Тыйын чыгаруудан түшкөн киреше
Монетный двор
Тыйын чыгаруучу өндүрүш ишканасы
Монетная стопа
Тыйын жыйнагы
Монетная регалия
Монетанын регалиясы
Монетизация экономики
Экономиканы монетизациялоо
Монетизация
Монетештирүү
Монетарное правило
Монетардык эреже
Монетарное золото
Монетардык алтын
Монетаризм
Монетаризм
Монета билонная
Билонн монетасы
Монета
Монета/ тыйын
Моментум
Моментум
Момент совершения сделки или операции
Бүтүмдү же операцияны жасаган учуру
Модифицированная дюрация
Модификацияланган дюрация
Модель протокола процедуры закупок
Сатып алуу жол-жобосунун протоколунун модели
Мобильный платеж
Мобилдик төлөм (уюлдук)
Мобильный банкинг
Мобилдик банкинг (уюлдук)
Многорейсовая обработка платежей
Төлөмдөрдү көп рейстүү иштеп чыгуу
Многосторонние кредиторы
Көп тараптуу кредиторлор
Многовалютный кредит
Көп валюталуу кредит
Многовалютная оговорка
Көп валюталык эскертме
Мнимая сделка
Курулай бүтүм
Мировые цены
Дүйнөлүк баалар
Мировые деньги
Дүйнөлүк акча
Мировой финансовый рынок
Дүйнөлүк финансы рыногу
Мировой рынок
Дүйнөлүк рынок
Мировое соглашение
Тынчтык макулдашуусу
Мировая валютная система
Дүйнөлүк валюта системасы
Минимум средств существования
Жашоо каражаттарынын минимуму
Минимизация издержек
Коромжуларды азайтуу
Минимальный расчетный доход
Эсептелген минималдуу киреше
Минимальный размер капитала банка
Банк капиталынын минималдык көлөмү
Минимальный потребительский бюджет
Минималдуу керектөө бюджети
Минимальный объем продаж, обеспечивающий покрытие всех расходов
Бардык чыгашаларды жабууну камсыз кылуучу сатуулардын минималдуу көлөмү
Минимальный месячный доход
Минималдуу айлык киреше
Минимальный годовой доход
Минималдуу жылдык киреше
Минимальные гарантии
Минималдуу кепилдиктер
Минимальные арендные платежи
Минималдуу ижара төлөмдөрү
Минимальная заработная плата
Минималдуу эмгек акы
Минимальная бюджетная обеспеченность
Минималдуу бюджеттик камсыздуулук
Микрофинансовая организация
Микрофинансылык уюм
Микропроцессорные карты
Микропроцессордук карталар
Микрокредитное агентство
Микрокредит агенттиги
Микрокредитная компания
Микрокредит компаниясы
Микрокредит
Микрокредит
Мидл-офис
Мидл-офис
Миграция капитала
Капиталдын миграциясы
Мзда
Майда пара
Механизм кредитования
Кредиттөө механизми
Методы ценообразования
Баа түзүү методу
Методы регулирования обращения денег
Акча жүгүтүүнү жөнгө салуу методу
Методы регулирования инфляции
Инфляцияны жөнгө салуу методу
Методы банковского кредитования
Банктык кредиттөөнүн методу
Методика расчета исходной цены
Баштапкы баа эсебинин методу
Методика аудита
Аудит методу
Метод эффективной процентной ставки
Майнаптуу пайыздык коюм методу
Метод экспертных оценок
Эксперттик баалоо методу
Метод учета по себестоимости
Өздүк наркы боюнча эсеп методу
Метод учета по долевому участию
Үлүштүк катышуу боюнча эсеп методу
Метод государственных закупок
Мамлекеттик сатып алуулар методу
Металлический денежный стандарт
Акча металлдык стандарты
Металлические счета ответственного хранения
Жооптуу сактоодогу металл эсептери
Металлические счета
Металл эсептери
Металлическая теория денег
Акчанын металлдык теориясы
Место международного обмена
Эл аралык алмашуу жери
Место заключения договора
Келишимдин түзүлгөн жери
Местный бюджет
Жергиликтүү бюджет
Мертвый капитал
Сенек капитал
Мертвая точка
Сенек чекит
Мерный товар
Ченелүүчү товар
Мерные слитки драгоценных металлов
Баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары
Мера стоимости
Нарк чени
Меняльная контора
Акча алмаштыруучу кеңсе
Меняла
Акча алмаштыруучу
Меновая торговля
Алмашуу соодасы
Меновая стоимость товара
Товардын алмашуу наркы
Менеджмент
Менеджмент
Менеджер по финансам
Финансы боюнча менеджер
Менеджер
Менеджер
Меморандум о продаже
Сатуу жөнүндө меморандум
Межказначейское поручение (МКП)
Казыналыктын ортосундагы тапшырма (КОТ)
Межхозяйственный кредит
Чарба аралык кредит
Межфилиальные расчеты
Филиалдар аралык эсептешүүлөр
Межрегиональные финансовые связи
Региондор аралык финансы байланыштары
Межправительственный заем
Өкмөт аралык зайым
Межправительственные клиринговые соглашения
Өкмөттөр аралык клирингдик макулдашуулар
Межотраслевой баланс
Тармактар аралык баланс
Международный рынок ссудного капитала
Эл аралык ссудалык капитал рыногу
Международный рынок
Эл аралык рынок
Международный лизинг
Эл аралык лизинг
Международный кредит
Эл аралык кредит
Международный коммерческий арбитраж
Эл аралык коммерциялык арбитраж
Международный золотой стандарт
Эл аралык алтын стандарт
Международный аукцион
Эл аралык аукцион
Международные электронные деньги
Эл аралык электрондук акча
Международные финансовые организации
Эл аралык финансылык уюмдар
Международные счетные денежные единицы
Эл аралык эсептешүү акча бирдиги
Международные резервы (резервные активы)
Эл аралык резервдер (резервдик активдер)
Международные расчеты
Эл аралык эсептешүүлөр
Международные платежные средства
Эл аралык төлөм каражаттары
Международные кредитные карты
Эл аралык кредиттик карталар
Международные валютные ресурсы
Эл аралык валюта ресурстары
Международный договор
Эл аралык келишим
Международные валютно-кредитные организации
Эл аралык валюта-кредиттик уюм
Международные бухгалтерские стандарты
Эл аралык бухгалтердик стандарттар
Международное агентство по инвестиционным гарантиям
Инвестициялык кепилдиктер боюнча эл аралык агенттик
Международная финансовая корпорация
Эл аралык финансы корпорациясы
Международная федерация фондовых бирж
Фонддук биржалардын эл аралык федерациясы
Международная торговая палата
Эл аралык соода палатасы
Международная платежная система
Эл аралык төлөм системасы
Международная инвестиционная позиция
Эл аралык инвестициялык позиция
Международная денежная единица
Эл аралык акча бирдиги
Международная банковская карта
Эл аралык банк картасы
Межбюджетные отношения
Бюджет аралык мамилелер
Межбанковское кредитование
Банктар аралык кредиттөө
Межбанковский рынок
Банктар аралык рынок
Межбанковский кредит
Банктар аралык кредит
Межбанковский валютный рынок
Банктар аралык валюта рыногу
Межбанковская процентная ставка
Банктар аралык пайыздык коюм
Межбанковская коммуникационная сеть
Банктар аралык коммуникациялык тармак
Межбанковская гроссовая система расчетов в режиме реального времени
Айкын убакыт режиминде эсептешүүлөрдүн банктар аралык гросстук системасы
Махинации с тендерными предложениями
Тендердик сунуштар менен алдамчылыктар
Материнская компания
Башкы компания
Материальные ценности
Материалдык баалуулуктар
Материальные ресурсы
Материалдык ресурстар
Материальные расходы
Материалдык чыгымдар
Масштаб цен
Баа масштабы
Маркировка акцизными марками
Акциздик марка менен белгилөө
Маркировка
Белгилөө
Маркетинг
Маркетинг
Марка акцизного сбора
Акциз жыйымынын маркасы
Маржинальный доход
Маржиналдык киреше
Маржинальный анализ
Маржиналдык талдоо
Маржинальная прибыль
Маржиналдык пайда
Маржа прибыли
Пайда маржасы
Маржа банковская
Банк маржасы
Маржа
Маржа
Малорентабельное предприятие
Аз пайдалуу ишкана
Малодоходное предприятие
Аз кирешелүү ишкана
Максимизация прибыли
Пайданы максималдаштыруу
Максимальный тариф
Максималдуу тариф
Максимальная цена
Максималдуу баа
Макроэкономические показатели
Макроэкономикалык көрсөткүчтөр
Макроэкономика
Макроэкономика
Маклерство
Маклердик
Маклериат
Маклериат
Маклер биржевой, торговый
Биржа, соода маклери
Магнитная карта
Магниттик карта
Магазин беспошлинной торговли
Алымсыз соода дүкөнү
Льготный тариф
Жеңилдетилген тариф
Льготный срок
Жеңилдетилген мөөнөт
Льготный период
Жеңилдик берилген мезгил
Льготные кредиты и займы
Жеңилдетилген кредиттер жана займдар
Льготная ставка
Жеңилдетилген коюм
Льгота
Жеңилдик
Лотерея
Лотерея
Лотерейный билет
Лотерея билети
Лот
Лот
Лоро-счет
Лоро-эсеби
Лондонский клуб
Лондон клубу
Ломбардный кредит
Күрөөкана кредити
Ломбардная ставка
Күрөөкана коюму
Ломбард
Күрөөкана
Локальная платежная система с использованием карт
Карта пайдаланылуучу локалдык төлөм системасы
Локальная инфляция
Локалдык инфляция
Локальная банковская карта
Локалдык банк картасы
Лишний
Ашык, артык
Лишение права выкупа закладной
Кайтарылбас күрөөнү кайра сатып алуу укугунан ажыратуу
Личный доход
Өздүк киреше
Личный бюджет
Жеке бюджет
Личные сбережения
Өздүк аманат
Личные потребительские расходы
Жеке керектөө чыгымдары
Личное поручительство
Жеке кепилдик
Лично располагаемый доход
Жеке колдогу киреше
Личная карт-счет займополучателя
Зайымчынын жеке карт-эсеби
Личная доверенность
Өздүк ишеним кат
Лицензия экспортная
Экспорттук лицензия
Лицензия разовая
Бир жолку лицензия
Лицензия полная
Толук лицензия
Лицензия национального банка
Улуттук банктын лицензиясы
Лицензия генеральная
Башкы лицензия
Лицензия валютная
Валюталык лицензия
Лицензия
Лицензия
Лицензирование
Лицензиялоо
Лицензионный сбор
Лицензиялык жыйым
Лицензионный платеж
Лицензиялык төлөм
Лицензионное соглашение (контракт)
Лицензиялык макулдашуу (контракт)
Лицензионное вознаграждение
Лицензиялык сыйакы
Лицензионная торговля
Лицензиялык соодасы
Лицензиат
Лицензиат
Лицензиар
Лицензиар
Лицевой счет эмитента
Эмитенттин өздүк эсеби
Лицевой счет зарегистрированного лица
Катталган жактын өздүк эсеби
Лицевой счет
Өздүк эсеп
Лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или имуществом
Акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар
Литеральные контракты
Литералдык контракттар
Листинг
Листинг
Лист проверки фонда
Фондду текшерүү барагы
Лист нарядов
Тапшырмалар барагы
Лист купонный
Купон барагы
Линия тренда
Тренд сызыгы
Лимиты кредитования
Кредиттөөнүн лимити
Лимитный чек
Лимиттүү чек
Лимитированная чековая книжка
Лимиттүү чек китепчеси
Лимитирование кредита
Кредитти лимитөө
Лимитирование
Лимиттөө
Лимит овердрафта
Овердрафт лимити
Лимит бюджетных обязательств
Бюджеттик милдеттенмелердин лимити
Лимит
Лимит (чек)
Лимит кредита
Кредит лимити
Ликвидный рынок
Өтүмдүү рынок
Ликвидные ценные бумаги
Өтүмдүү баалуу кагаздар
Ликвидные средства
Өтүмдүү каражаттар
Ликвидные активы
Өтүмдүү активдер
Ликвидность ценных бумаг
Баалуу кагаздар өтүмдүүлүгү
Ликвидность международная
Эл аралык өтүмдүүлүк
Ликвидность имущества
Мүлк өтүмдүүлүгү
Ликвидность банка
Банктын өтүмдүүлүгү
Ликвидность баланса предприятия
Ишкана балансынын өтүмдүүлүгү
Ликвидность активов
Активдердин рыноктогу өтүмдүүлүгү
Ликвидность
Өтүмдүүлүк
Ликвидация
Жоюу
Ликвидационная стоимость
Жоюу наркы
Ликвидационная масса
Жоюлуучу масса
Ликвидационная комиссия
Жоюу комиссиясы
Ликвидатор
Жоюучу
Ликвидант
Ликвидант
Лизингополучатель
Лизинг алуучу
Лизингодатель
Лизинг берүүчү
Лизинговый платеж
Лизингдик төлөм
Лизинговый договор
Лизингдик келишим
Лизинговые платежи
Лизингдик төлөмдөр
Лизинговая компания
Лизингдик компания
Лизинговая деятельность
Лизингдик иш-аракет
Лизинг финансовый
Финансылык лизинг
Лизинг операционный
Операциялык лизинг
Лизинг оперативный
Оперативдик лизинг
Лизинг классический
Классикалык лизинг
Лизинг возвратный
Кайтарымдуу лизинг
Лизинг внутренний
Ички лизинг
Лизинг
Лизинг
Лигатурная (брутто) масса
Лигатуралык (брутто) масса
Лигатура
Лигатура
Либор
Либор
Либерализация цен
Бааларды либералдаштыруу
Легко реализуемые ценные бумаги
Жеңил сатылуучу баалуу кагаздар
Легальный рынок
Мыйзамдуу рынок
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу; (адалдоо)
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Мыйзамсыз жолдор менен алынган акча каражаттарын же башка мүлктөрдү мыйзамдаштыруу (адалдоо)
Легализация
Мыйзамдаштыруу, ачыкка чыгаруу
Левераж (левередж)
Левераж (левередж)
Латентная экономика
Латенттик экономика
Кэш-флоу
Кэш-флоу (Cash flow - акча агымы)
Курсы национальных валют
Улуттук валюталар курсу
Курсы валют
Валюталар курсу
Курсовая разница
Курсттук айырма
Курс эмиссионный
Эмиссия курсу
Курс продажи валюты
Валюта сатуу курсу
Курс покупки валюты
Валюта сатып алуу курсу
Курс обменный
Алмаштыруу курсу
Курс облигации
Облигация курсу
Курс акции
Акциялар курсу
Купюра
Купюра
Купонная ценная бумага
Купондук баалуу кагаздар
Купон
Купон
Кумулятивный эффект
Топтолмо майнап
Крупный пакет акций
Акциялардын ири пакети
Кругооборот капитала
Капиталдын жүгүрүүсү
Кругооборот доходов и расходов
Кирешелердин жана чыгымдардын жүгүртүлүшү
Кросс-торговля
Кросс-соода
Кросс-курс
Кросс-курс
Кроссированный чек
Кроссирленген чек
Кризисное положение
Каатчылык
Кризис экономический
Экономикалык каатчылык, кризис
Кризис финансовый -
Финасылык каатчылык, кризис
Кризис
Каатчылык; кризис
Кривая филлипса
Филлипс ийри сызыгы
Кривая дохода
Кирешенин ийри сызыгы
Кредиты, классифицируемые как потери
Жоготуу катары жиктелген кредиттер
Кредиты поставщиков
Жеткирип берүүчүлөрдүн кредиттери
Кредиты под наблюдением
Байкоодогу кредиттер
Кредиты под залог
Күрөөлөнгөн кредиттер
Кредитоспособность
Кредит төлөө жөндөмдүүлүгү
Кредиторская задолженность
Кредитордук карыз
Кредитор
Кредитор
Кредитовый платеж
Кредиттик төлөм
Кредитование по остатку
Калдыктар боюнча кредиттөө
Кредитование по обороту
Жүгүртүү боюнча кредиттөө
Кредитование
Кредиттөө
Кредитный статус
Кредиттик статус
Кредитный союз
Кредиттик бирлик
Кредитный рынок
Кредиттик рынок
Кредитный риск
Кредиттик тобокелдик
Кредитный рейтинг
Кредиттик рейтинг
Кредитный потребительский союз
Кредиттик керектөө бирлиги
Кредитный план банка
Банктын кредиттөө планы
Кредитный лизинг
Лизинг кредити
Кредитный договор
Кредит келишими
Кредитные системы
Кредиттик системалар
Кредитные санкции
Кредиттик санкциялар
Кредитные операции
Кредиттик операциялар
Кредитные ограничения
Кредиттик чектөөлөр
Кредитные карты
Кредит картасы
Кредитные брокеры
Кредит брокери
Кредитное соглашение
Кредиттик макулдашуу
Кредитное разрешение
Кредит уруксаты
Кредитное письмо
Кредиттик кат
Кредитная рестрикация
Кредиттик рестрикация
Кредитная организация небанковская
Банк эмес кредиттик уюм
Кредитная организация
Кредиттик уюм
Кредитная линия
Кредиттик линия
Кредитная кооперация
Кредиттик кооперация
Кредитная карта с функцией cash back
Cash back функциясы бар кредиттик карта
Кредитная карта моментального выпуска
Тез чыгарылуучу кредиттик карта
Кредитная карта
Кредиттик карта
Кредитная история покупателя
Сатып алуучунун кредиттик таржымалы
Кредитная история заемщика
Зайымчынын кредитик таржымалы
Кредитная история
Кредиттик таржымал
Кредитная дисциплина
Кредит тартиби
Кредитная дискриминация
Кредиттик басмырлоо
Кредитная банковская платежная карта
Кредиттик банктык төлөм карты
Кредит экспортный
Экспорттук кредит
Кредит чрезвычайный
Өзгөчө кредит
Кредит финансовый
Каржылык кредит
Кредит стэнд-бай
Стэнд-бай кредити (Stand-by credit)
Кредит рестуктизированный
Кайра түзүмдөштүрүлгөн кредит
Кредит правительственный
Өкмөттүк кредит
Кредит потребительский
Керектөөчүлүк кредит
Кредит последней инстанции
Акыркы инстанциядагы кредит
Кредит по открытому счету
Ачылган эсеп аркылуу берилген кредит
Кредит онкольный
Онкол кредити (on call — по требованию – талап боюнча)
Кредит овердрафт
Овердрафт кредити (англ. overdraft — сверх планируемого, перерасход)
Кредит межгосударственный
Мамлекет аралык кредит
Кредит ипотечный
Ипотека кредити
Кредит для поддержания ликвидности
Өтүмдүүлүктү колдоо үчүн кредит
Кредит денежный
Акчалай кредит
Кредит гарантированный
Кепилдиктүү кредит
Кредит востребованный
Талапка ээ болгон кредит
Кредит возобновляемый
Жаңылануучу кредит
Кредит безотзывный
Кайта чакырылбас кредит
Кредит банковский
Банк кредити
Кредит аукционный
Аукцион кредити
Кредит акцептно-рамбурсный
Акцепт-рамбурс кредити
Кредит авальный
Аваль кредити
Кредитное соглашение
Кредиттик макулдашуу
Кредит «овернайт»
“Овернайт” кредити (Оvernight – кредит)
Краткосрочный кредит
Кыска мөөнөттүү кредит
Краткосрочный капитал
Кыска мөөнөттүү капитал
Краткосрочный заем
Кыска мөөнөттүү зайым
Краткосрочный долг
Кыска мөөнөттүү карыз
Краткосрочные депозиты
Кыска мөөнөттүү депозиттер
Краткосрочная ссуда
Кыска мөөнөттүү ссуда
Коэффициенты инкассации
Инкассация коэффициенттери
Коэффициентный финансовый анализ
Коэффициенттик финансылык талдоо
Коэффициент эффективности
Майнаптуулук коэффициенти
Коэффициент шарпа
Шарп коэффициенти
Коэффициент хеджирования
Тобокелдикти жокко чыгаруу коэффициенти
Коэффициент финансовой устойчивости
Финансылык туруктуулук коэффициенти
Коэффициент текущей ликвидности
Учурдагы өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент срочной ликвидности
Кыска мөөнөттүү өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент реинвестирования
Кайра инвестирлөө коэффициенти
Коэффициент покрытия процентных платежей
Пайыздык төлөмдөрдү тындыруу коэффициенти
Коэффициент покрытия
Тындыруу коэффициенти
Коэффициент общей ликвидности
Жалпы өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент обслуживания долга
Карызды тейлөө коэффициенти
Коэффициент оборачиваемости текущих пассивов
Учурдагы пассивдерди жүгүртүү коэффициенти
Коэффициент оборачиваемости
Жүгүртүү коэффициенти
Коэффициент монетизации
Монетизациялоо коэффициенти
Коэффициент маневренности собственных средств
Өздүк каражаттардын ийкемдүүлүк коэффициенти
Коэффициент корректировки
Оңдоо коэффициенти
Коэффициент задолженности
Береселер коэффициенти
Коэффициент дисконтирования
Дисконттоо коэффициенти
Коэффициент вклада на покрытие
Жабуу салымынын коэффициенти
Коэффициент быстрой ликвидности
Тез өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент адекватности капитала
Капитал шайкештик коэффициенти
Коэффициент автономии
Автономия коэффициент
Коэффициент абсолютной ликвидности
Абсолюттук өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент
Коэффициент
Котировка ценных бумаг
Баалуу кагаздардын котировкасы
Котировка курсов
Курстарды котировкалоо
Котировка иностранных валют
Чет өлкөлүк валюталардын котировкасы
Котировка валютная
Валюталык котировка
Котировка
Котировка
Котировальная комиссия
Котировкалоочу комиссия
Косвенный метод определения величины денежного потока
Акча агымынын көлөмүн аныктоонун кыйыр методу
Косвенные затраты
Кыйыр сарптоолор
Корреспонденция счетов
Эсептердин корреспонденциясы
Корреспондентский счет
Корреспонденттик эсеп
Корреспондентский договор
Корреспонденттик келишим
Корреспондентские отношения по ценным бумагам
Баалуу кагаздар боюнча корреспонденттик мамилелер
Корреспондентские отношения
Корреспонденттик мамилелер
Коррекция
Түзөө
Корректирующая субсидия
Түзөтүүчү субсидия
Корпорация
Корпорация
Корпоративные активы
Корпоративдик активдер
Корпоративное финансирование
Корпоративдик каржылоо
Корпоративная банковская платежная карта
Корпоративдик банктык төлөм картасы
Короткая валютная позиция
Валютанын кыска позициясы
Корнер
Корнер
Коридор валютный
Валюта коридору
Корзина потребительская
Керектөө себети
Корзина валют
Валюталар куржуну
Корешок
Квитанциянын корешогу
Кооперативные выплаты
Кооперативдик төлөмдөр
Кооператив
Кооператив
Конъюнктура рынка
Рынок конъюнктурасы
Конъюнктура
Конъюнктура
Концессия
Концессия
Концессионный договор
Концессиялык келишим
Концессионер
Концессиячы
Концерн
Концерн
Концентрация капитала
Капитал топтолуусу
Концентрация
Топтолуу
Конфликт интересов
Таламдардын кагылышы
Контрпассивный счет
Пассивдерге каршы эсеп
Контрольный пакет акций
Акциялардын контролдук пакети
Контрольная сумма
Контролдук сумма
Контрольная среда
Контролдук чөйрө
Контроль риска
Тобокелдикти контролдоо
Контроль над ценами
Бааларды контролдоо
Контроль за проведением процедур закупок
Сатып алууларды жүргүзүү үчүн контролдук
Контроль за активами
Активдерди контролдоо
Контроль банка
Банктын контролдугу
Контролируемая компания
Контролдогу компания
Контрибуция
Контрибуция
Контрарные счета
Каршы эсептер
Контракты типовые
Бир типтүү контракттар
Контрактная ответственность
Контракт жоопкерчилиги
Контрактивный счет
Активге каршы эсеп
Контрактация
Контрактация
Контракт о неразглашении банковской тайны
Банктык сырды ачыкка чыгарбоо жөнүндө контракт
Контракт на будущую поставку
Болочокто аткарылуучу контракт
Контракт «форвард»
“Форвард” контракты
Контракт «своп»
“Своп” контракты
Контракт «опцион»
“Опцион” контракты
Контракт
Контракт
Контрагент
Контрагент
Контокоррентный кредит
Контокоррент кредити
Контрольные цифры
Контролдук цифралар
Котанго
Котанго
Консорциум
Консорциум
Консорциальный кредит
Консорциалдык кредит
Консолидированный баланс
Топтоштурулган баланс
Консолидированный финансовый отчет
Топтолгон финансылык отчет
Консолидированный долг
Топтолгон карыз
Консолидированный бюджет
Бириктирилген бюджет
Консолидированная заявка
Топтолгон табыштама
Консолидация акций
Акцияларды топтоо
Консолидация
Консолидация; топтоо
Консигнация
Консигнация
Консервация банка
Банкта консервация чарасын киргизүү
Консерватор банка
Банктын консерватору
Консенсуальный факторинг
Консенсустук факторинг
Консенсуальные сделки
Консенсустук бүтүмдөр
Консалтинговые фирмы
Консалтинг фирмалар
Консалтинговые услуги
Консалтинг кызматтары
Консалтинговая компания
Консалтинг компаниясы
Консалтинг
Консалтинг
Коносамент чистый
Таза коносамент
Коносамент
Коносамент
Конкурсный кредитор
Атаандаш кредитор
Конкуренция совершенная
Жетишерлик атаандаштык
Конкуренция неценовая
Баасыз атаандаштык
Конкуренция несовершенная
Жетишерлик эмес атаандаштык
Конкуренция недобросовестная
Ак ниет эмес атаандаштык
Конкуренция на рынке банковских услуг
Банк кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы атаандаштык
Конвертируемый вексель
Конвертирленүүчү вексель
Конвертируемые ценные бумаги
Конвертирленүүчү баалуу кагаздар
Конвертируемая валюта
Конвертирленүүчү валюта
Конверсия займов
Зайымдардын конверсиясы
Конверсия долга
Карыз конверсиясы
Конверсия акционерного капитала
Акционердик капиталды конверсиялоо
Конверсионные валютные операции
Конверсиондук валюталык операциялар
Конвенция
Конвенция
Конвенционный тариф
Конвенциялык тариф
Конвенциональные нормы
Конвенциялык ченемдер
Конвенант правовой
Укуктук ковенант
Компрометация карты
Картаны жаманаттылоо
Комплексная экспертиза ценностей документов
Документтердин баалуулугунун комплекстүү экспертизасы
Комплексная предпринимательская сублицензия
Комплекстүү ишкердиктин сублицензиясы
Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)
Комплекстүү ишкердик лицензия (франчайзинг)
Компенсация морального вреда
Моралдык зыянды компенсациялоо
Компенсация материального вреда
Материалдык зыянды компенсациялоо
Компенсация
Компенсация
Компенсационный кредит
Компенсациялык кредит
Компенсационный договор
Компенсациялык келишим
Компенсационные товары
Компенсациялык товарлар
Компенсационные соглашения
Компенсациялык макулдашуу
Компенсационные пошлины
Компенсациялык алымдар
Компенсационные меры
Компенсациялык чаралар
Компенсационные выплаты
Компенсациялык төлөмдөр
Компенсационная сделка
Компенсациялык бүтүм
Компания международного бизнеса
Эл аралык бизнес компаниясы
Компания консалтинговая
Кеңеш берүүчү компания
Коммутативный договор
Коммутативдик келишим
Коммунальные тарифы
Коммуналдык тарифтер
Коммивояжер
Коммивояжер
Коммерческий расчет
Коммерциялык эсептөө
Коммерческий представитель
Коммерциялык өкүл
Коммерческий подкуп
Коммерциялык сатып алуу
Коммерческий кредит
Коммерциялык кредит
Коммерческий контракт
Коммерциялык контракт
Коммерческие бумаги
Коммерциялык кагаздар
Коммерческие банки
Коммерциялык банктар
Коммерческая концессия
Коммерциялык концессия
Коммерциализация
Коммерциялаштыруу
Комитет кредиторов
Кредиторлор комитети
Комиссия ревизионная
Текшерүү комиссиясы
Комиссия котировочная
Котировкалоо комиссиясы
Комиссия арбитражная
Арбитраж комиссиясы
Комиссионный сбор
Комиссиялык жыйым
Комиссионные
Комиссиялык
Комиссионная цена
Комиссиялык баа
Комиссионная торговля
Комиссиялык соода
Комиссионер
Комиссионер
Комбинированная ставка
Айкалыштырылган коюм
Командировочные расходы
Командировка чыгымдары
Коллекторское агентство
Коллектордук агенттик
Колл
Колл
Количественный анализ
Сандык талдоо
Количественная теория денег
Акча саны теориясы
Колебание цен, курсов
Баалардын, курстардын термелүүсү
Колебание валютного курса
Валютанын термелүү курсу
Кодекс этики внутренних аудиторов
Ички аудиторлордун этика кодекси
Код страны
Өлкөнүн коду
Код приоритетности
Артыкчылык берүү коду
Код
Код
Ковенанты и право вето на ведение деятельности
Иш-аракет жүргүзүү укуктук ковенанаттары
Ковенант
Ковенант
Кобрэндинг (англ. Cobranding и co-branding - дословно: «объединение брендов».
Кобрэндинг
Ко-брендинговая банковская платежная карта
Ко-брендинг банктык төлөм карты
Ко-бейджинговая банковская платежная карта
Ко-бейджинг банктык төлөм карты
Книжка сберегательная
Сактык китепче ,Аманат китепчеси
Книга регистрации именных акций
Энчилүү акцияларды каттоо китеби
Книга бухгалтерская
Бухгалтердик китеп
Ключевая валюта
Негизги валюта
Клиринговый центр
Клирингдик борбор
Клиринговый день
Клирингдик күн
Клиринговые расчеты
Клирингдик эсептешүүлөр
Клиринговое соглашение
Клирингдик макулдашуу
Клиринговая система платежей
Төлөмдөрдүн клиринг системасы
Клиринговая система
Клирингдик системасы
Клиринговая сессия
Клирингдик сессия
Клиринговая палата
Клиринг палатасы
Клиринговая организация
Клирингдик уюм
Клиринговая деятельность
Клирингдик иш-аракети
Клиринг по ценным бумагам
Баалуу кагаздар боюнча клиринг
Клиринг по операциям с ценными бумагами
Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча клиринг
Клиринг многосторонний
Көп тараптуу клиринг
Клиринг внутренний
Ички клиринг
Клиринг валютный
Валюталык клиринг
Клиринг
Клиринг
Клиентские счета
Кардардын банк эсеби
Клиент-плательщик
Төлөөчү кардар
Клиент
Кардар
Классическая модель равновесия
Тең салмактуулуктун классикалык модели
Классифицируемые кредиты
Классификациялануучу кредиттер
Классификация товаров и услуг
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн классификациясы
Классификация кредитного портфеля
Кредит портфелин классификациялоо
Классификатор
Классификатор
Квотирование экспорта и импорта
Экспортту жана импортту квоталоо
Квотирование
Квоталоо
Квота
Квота
Квитанция в получении денег
Акча алуу квитанциясы
Квитанция
Квитанция
Квинтиль
Квинтиль
Квазирынок
Квазирынок
Квазиконтракты
Квази контракттар
Квази-деньги
Квази-акча
Кастодиан
Кастодиан
Кастодиальные услуги
Кастодиалдык кызмат
Кассовый терминал
Кассалык терминал
Кассовый план
Касса планы
Кассовый ордер
Кассалык ордер
Кассовый оборот
Кассалык жүгүртүү
Кассовый метод
Кассалык метод
Кассовый журнал
Касса журналы
Кассовый документ
Касса документи
Кассовый бюджет
Кассалык бюджет
Кассовые операции
Кассалык операциялар
Кассовое исполнение бюджета
Бюджетти кассалык аткарылышы
Кассовая наличность
Кассадагы накталай акча
Кассовая книга (кассовый журнал)
Касса китепчеси (касса журналы)
Кассовая книга
Касса китеби
Кассовая дисциплина
Кассалык тартип
Кассир
Кассир
Кас