Наличные деньги
Накталай акча
Наличные денежные средства
Нак акча каражаттары
Наличие открытого счета
Ачык эсептин бардыгы
Накопленный процент
Топтолгон пайыз; процент
Накопленный износ
Топтолгон эскирүү
Накопительный счет
Жыйылма аманат эсеби
Накопительный вклад
Топтолмо салым
Накладные расходы
Кошумча чыгымдар
Накладной лист
Коштомо кагаз
Накладная транспортная
Транспорттук коштомо
Накладная товарно-транспортная
Товар-транспорттук коштомо
Накладная товарная
Товардык коштомо
Накладная железнодорожная
Темир жол коштомо кагазы
Накладная авиагрузов
Авиажүктөрдүн коштомо кагазы
Наймодатель
Жалдоочу
Наименьшие затраты
Эң төмөнкү сарптоолор
Наименование закупки
Сатып алуулардын аталышы
Наивысшая прибыль
Эң жогорку пайда
Назначение платежа
Төлөм багыты
Нажива
Туйтунуу
Наемная плата
Жалдоо акысы
Надпись передаточная
Өткөрүп берүү жазуусу
Надзор за платежной системой
Төлөм системасынын ишине көзөмөл
Надзор
Көзөмөл
Надбавка к издержкам
Коромжуга кошумча
Надбавка
Кошумча үстөк акы
Муниципальный долг
Муниципалдык карыз
Муниципальный бюджет
Муниципалдык бюджет
Мультипликация банковская
Банк мультипликациясы
Мультипликатор инвестиционный
Инвестициялык мультипликатор
Мультипликатор
Мультипликатор
Мультивалютный вклад
Мультивалюталык салым
Международные стандарты финансовой отчетности
Эл аралык финансы отчетторунун стандарттары
Мощность производственная
Өндүрүш кубаттуулугу
Мошенничество в платежной системе
Төлөм системасында алдамчылыкка жол берилиши
Мошенничество
Алдамчылык
Мотивы инвестиций
Инвестициялардын жүйөсү
Моральный вред
Моралдык зыян
Монопольно низкая цена
Монополиялык төмөнкү баа
Монопольно высокая цена
Монополиялык жогорку баа
Монопольная цена
Монополиялык баа
Монопольная прибыль
Монополиялык пайда
Монополия
Монополия
Монополистическая деятельность на рынке банковских услуг
Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы монополиялык иш-аракети
Монометаллизм
Бир металлдуулук
Мониторинг
Мониторинг
Монетный доход
Тыйын чыгаруудан түшкөн киреше
Монетный двор
Тыйын чыгаруучу өндүрүш ишканасы
Монетная стопа
Тыйын жыйнагы
Монетная регалия
Монетанын регалиясы
Монетизация экономики
Экономиканы монетизациялоо
Монетизация
Монетештирүү
Монетарное правило
Монетардык эреже
Монетарное золото
Монетардык алтын
Монетаризм
Монетаризм
Монета билонная
Билонн монетасы
Монета
Монета/ тыйын
Моментум
Моментум
Момент совершения сделки или операции
Бүтүмдү же операцияны жасаган учуру
Модифицированная дюрация
Модификацияланган дюрация
Модель протокола процедуры закупок
Сатып алуу жол-жобосунун протоколунун модели
Мобильный платеж
Мобилдик төлөм (уюлдук)
Мобильный банкинг
Мобилдик банкинг (уюлдук)
Многорейсовая обработка платежей
Төлөмдөрдү көп рейстүү иштеп чыгуу
Многосторонние кредиторы
Көп тараптуу кредиторлор
Многовалютный кредит
Көп валюталуу кредит
Многовалютная оговорка
Көп валюталык эскертме
Мнимая сделка
Курулай бүтүм
Мировые цены
Дүйнөлүк баалар
Мировые деньги
Дүйнөлүк акча
Мировой финансовый рынок
Дүйнөлүк финансы рыногу
Мировой рынок
Дүйнөлүк рынок
Мировое соглашение
Тынчтык макулдашуусу
Мировая валютная система
Дүйнөлүк валюта системасы
Минимум средств существования
Жашоо каражаттарынын минимуму
Минимизация издержек
Коромжуларды азайтуу
Минимальный расчетный доход
Эсептелген минималдуу киреше
Минимальный размер капитала банка
Банк капиталынын минималдык көлөмү
Минимальный потребительский бюджет
Минималдуу керектөө бюджети
Минимальный объем продаж, обеспечивающий покрытие всех расходов
Бардык чыгашаларды жабууну камсыз кылуучу сатуулардын минималдуу көлөмү
Минимальный месячный доход
Минималдуу айлык киреше
Минимальный годовой доход
Минималдуу жылдык киреше
Минимальные гарантии
Минималдуу кепилдиктер
Минимальные арендные платежи
Минималдуу ижара төлөмдөрү
Минимальная заработная плата
Минималдуу эмгек акы
Минимальная бюджетная обеспеченность
Минималдуу бюджеттик камсыздуулук
Микрофинансовая организация
Микрофинансылык уюм
Микропроцессорные карты
Микропроцессордук карталар
Микрокредитное агентство
Микрокредит агенттиги
Микрокредитная компания
Микрокредит компаниясы
Микрокредит
Микрокредит
Мидл-офис
Мидл-офис
Миграция капитала
Капиталдын миграциясы
Мзда
Майда пара
Механизм кредитования
Кредиттөө механизми
Методы ценообразования
Баа түзүү методу
Методы регулирования обращения денег
Акча жүгүтүүнү жөнгө салуу методу
Методы регулирования инфляции
Инфляцияны жөнгө салуу методу
Методы банковского кредитования
Банктык кредитөөнүн методу
Методика расчета исходной цены
Баштапкы баа эсебинин методу
Методика аудита
Аудит методу
Метод эффективной процентной ставки
Майнаптуу пайыздык коюм методу
Метод экспертных оценок
Эксперттик баалоо методу
Метод учета по себестоимости
Өздүк наркы боюнча эсеп методу
Метод учета по долевому участию
Үлүштүк катышуу боюнча эсеп методу
Метод государственных закупок
Мамлекеттик сатып алуулар методу
Металлический денежный стандарт
Акча металлдык стандарты
Металлические счета ответственного хранения
Жооптуу сактоодогу металл эсептери
Металлические счета
Металл эсептери
Металлическая теория денег
Акчанын металлдык теориясы
Место международного обмена
Эл аралык алмашуу жери
Место заключения договора
Келишимдин түзүлгөн жери
Местный бюджет
Жергиликтүү бюджет
Мертвый капитал
Сенек капитал
Мертвая точка
Сенек чекит
Мерный товар
Ченелүүчү товар
Мерные слитки драгоценных металлов
Баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары
Мера стоимости
Нарк чени
Меняльная контора
Акча алмаштыруучу кеңсе
Меняла
Акча алмаштыруучу
Меновая торговля
Алмашуу соодасы
Меновая стоимость товара
Товардын алмашуу наркы
Менеджмент
Менеджмент
Менеджер по финансам
Финансы боюнча менеджер
Менеджер
Менеджер
Меморандум о продаже
Сатуу жөнүндө меморандум
Межказначейское поручение (МКП)
Казыналыктын ортосундагы тапшырма (КОТ)
Межхозяйственный кредит
Чарба аралык кредит
Межфилиальные расчеты
Филиалдар аралык эсептешүүлөр
Межрегиональные финансовые связи
Региондор аралык финансы байланыштары
Межправительственный заем
Өкмөт аралык зайым
Межправительственные клиринговые соглашения
Өкмөттөр аралык клирингдик макулдашуулар
Межотраслевой баланс
Тармактар аралык баланс
Международный рынок ссудного капитала
Эл аралык ссудалык капитал рыногу
Международный рынок
Эл аралык рынок
Международный лизинг
Эл аралык лизинг
Международный кредит
Эл аралык кредит
Международный коммерческий арбитраж
Эл аралык коммерциялык арбитраж
Международный золотой стандарт
Эл аралык алтын стандарт
Международный аукцион
Эл аралык аукцион
Международные электронные деньги
Эл аралык электрондук акча
Международные финансовые организации
Эл аралык финансылык уюмдар
Международные счетные денежные единицы
Эл аралык эсептешүү акча бирдиги
Международные резервы (резервные активы)
Эл аралык резервдер (резервдик активдер)
Международные расчеты
Эл аралык эсептешүүлөр
Международные платежные средства
Эл аралык төлөм каражаттары
Международные кредитные карты
Эл аралык кредиттик карталар
Международные валютные ресурсы
Эл аралык валюта ресурстары
Международный договор
Эл аралык келишим
Международные валютно-кредитные организации
Эл аралык валюта-кредиттик уюм
Международные бухгалтерские стандарты
Эл аралык бухгалтердик стандарттар
Международное агентство по инвестиционным гарантиям
Инвестициялык кепилдиктер боюнча эл аралык агенттик
Международная финансовая корпорация
Эл аралык финансы корпорациясы
Международная федерация фондовых бирж
Фонддук биржалардын эл аралык федерациясы
Международная торговая палата
Эл аралык соода палатасы
Международная платежная система
Эл аралык төлөм системасы
Международная инвестиционная позиция
Эл аралык инвестициялык позиция
Международная денежная единица
Эл аралык акча бирдиги
Международная банковская карта
Эл аралык банк картасы
Межбюджетные отношения
Бюджет аралык мамилелер
Межбанковское кредитование
Банктар аралык кредиттөө
Межбанковский рынок
Банктар аралык рынок
Межбанковский кредит
Банктар аралык кредит
Межбанковский валютный рынок
Банктар аралык валюта рыногу
Межбанковская процентная ставка
Банктар аралык пайыздык коюм
Межбанковская коммуникационная сеть
Банктар аралык коммуникациялык тармак
Межбанковская гроссовая система расчетов в режиме реального времени
Айкын убакыт режиминде эсептешүүлөрдүн банктар аралык гросстук системасы
Махинации с тендерными предложениями
Тендердик сунуштар менен алдамчылыктар
Материнская компания
Башкы компания
Материальные ценности
Материалдык баалуулуктар
Материальные ресурсы
Материалдык ресурстар
Материальные расходы
Материалдык чыгымдар
Масштаб цен
Баа масштабы
Маркировка акцизными марками
Акциздик марка менен белгилөө
Маркировка
Белгилөө
Маркетинг
Маркетинг
Марка акцизного сбора
Акциз жыйымынын маркасы
Маржинальный доход
Маржиналдык киреше
Маржинальный анализ
Маржиналдык талдоо
Маржинальная прибыль
Маржиналдык пайда
Маржа прибыли
Пайда маржасы
Маржа банковская
Банк маржасы
Маржа
Маржа
Малорентабельное предприятие
Аз пайдалуу ишкана
Малодоходное предприятие
Аз кирешелүү ишкана
Максимизация прибыли
Пайданы максималдаштыруу
Максимальный тариф
Максималдуу тариф
Максимальная цена
Максималдуу баа
Макроэкономические показатели
Макроэкономикалык көрсөткүчтөр
Макроэкономика
Макроэкономика
Маклерство
Маклердик
Маклериат
Маклериат
Маклер биржевой, торговый
Биржа, соода маклери
Магнитная карта
Магниттик карта
Магазин беспошлинной торговли
Алымсыз соода дүкөнү
Льготный тариф
Жеңилдетилген тариф
Льготный срок
Жеңилдетилген мөөнөт
Льготный период
Жеңилдик берилген мезгил
Льготные кредиты и займы
Жеңилдетилген кредиттер жана займдар
Льготная ставка
Жеңилдетилген коюм
Льгота
Жеңилдик
Лотерея
Лотерея
Лотерейный билет
Лотерея билети
Лот
Лот
Лоро-счет
Лоро-эсеби
Лондонский клуб
Лондон клубу
Ломбардный кредит
Күрөөкана кредити
Ломбардная ставка
Күрөөкана коюму
Ломбард
Күрөөкана
Локальная платежная система с использованием карт
Карта пайдаланылуучу локалдык төлөм системасы
Локальная инфляция
Локалдык инфляция
Локальная банковская карта
Локалдык банк картасы
Лишний
Ашык, артык
Лишение права выкупа закладной
Кайтарылбас күрөөнү кайра сатып алуу укугунан ажыратуу
Личный доход
Өздүк киреше
Личный бюджет
Жеке бюджет
Личные сбережения
Өздүк аманат
Личные потребительские расходы
Жеке керектөө чыгымдары
Личное поручительство
Жеке кепилдик
Лично располагаемый доход
Жеке колдогу киреше
Личная карт-счет займополучателя
Зайымчынын жеке карт-эсеби
Личная доверенность
Өздүк ишеним кат
Лицензия экспортная
Экспорттук лицензия
Лицензия разовая
Бир жолку лицензия
Лицензия полная
Толук лицензия
Лицензия национального банка
Улуттук банктын лицензиясы
Лицензия генеральная
Башкы лицензия
Лицензия валютная
Валюталык лицензия
Лицензия
Лицензия
Лицензирование
Лицензиялоо
Лицензионный сбор
Лицензиялык жыйым
Лицензионный платеж
Лицензиялык төлөм
Лицензионное соглашение (контракт)
Лицензиялык макулдашуу (контракт)
Лицензионное вознаграждение
Лицензиялык сыйакы
Лицензионная торговля
Лицензиялык соодасы
Лицензиат
Лицензиат
Лицензиар
Лицензиар
Лицевой счет эмитента
Эмитенттин өздүк эсеби
Лицевой счет зарегистрированного лица
Катталган жактын өздүк эсеби
Лицевой счет
Өздүк эсеп
Лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или имуществом
Акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар
Литеральные контракты
Литералдык контракттар
Листинг
Листинг
Лист проверки фонда
Фондду текшерүү барагы
Лист нарядов
Тапшырмалар барагы
Лист купонный
Купон барагы
Линия тренда
Тренд сызыгы
Лимиты кредитования
Кредиттөөнүн лимити
Лимитный чек
Лимиттүү чек
Лимитированная чековая книжка
Лимиттүү чек китепчеси
Лимитирование кредита
Кредитти лимитөө
Лимитирование
Лимиттөө
Лимит овердрафта
Овердрафт лимити
Лимит бюджетных обязательств
Бюджеттик милдеттенмелердин лимити
Лимит
Лимит (чек)
Лимит кредита
Кредит лимити
Ликвидный рынок
Өтүмдүү рынок
Ликвидные ценные бумаги
Өтүмдүү баалуу кагаздар
Ликвидные средства
Өтүмдүү каражаттар
Ликвидные активы
Өтүмдүү активдер
Ликвидность ценных бумаг
Баалуу кагаздар өтүмдүүлүгү
Ликвидность международная
Эл аралык өтүмдүүлүк
Ликвидность имущества
Мүлк өтүмдүүлүгү
Ликвидность банка
Банктын өтүмдүүлүгү
Ликвидность баланса предприятия
Ишкана балансынын өтүмдүүлүгү
Ликвидность активов
Активдердин рыноктогу өтүмдүүлүгү
Ликвидность
Өтүмдүүлүк
Ликвидация
Жоюу
Ликвидационная стоимость
Жоюу наркы
Ликвидационная масса
Жоюлуучу масса
Ликвидационная комиссия
Жоюу комиссиясы
Ликвидатор
Жоюучу
Ликвидант
Ликвидант
Лизингополучатель
Лизинг алуучу
Лизингодатель
Лизинг берүүчү
Лизинговый платеж
Лизингдик төлөм
Лизинговый договор
Лизингдик келишим
Лизинговые платежи
Лизингдик төлөмдөр
Лизинговая компания
Лизингдик компания
Лизинговая деятельность
Лизингдик иш-аракет
Лизинг финансовый
Финансылык лизинг
Лизинг операционный
Операциялык лизинг
Лизинг оперативный
Оперативдик лизинг
Лизинг классический
Классикалык лизинг
Лизинг возвратный
Кайтарымдуу лизинг
Лизинг внутренний
Ички лизинг
Лизинг
Лизинг
Лигатурная (брутто) масса
Лигатуралык (брутто) масса
Лигатура
Лигатура
Либор
Либор
Либерализация цен
Бааларды либералдаштыруу
Легко реализуемые ценные бумаги
Жеңил сатылуучу баалуу кагаздар
Легальный рынок
Мыйзамдуу рынок
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу; (адалдоо)
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
Мыйзамсыз жолдор менен алынган акча каражаттарын же башка мүлктөрдү мыйзамдаштыруу (адалдоо)
Легализация
Мыйзамдаштыруу, ачыкка чыгаруу
Левераж (левередж)
Левераж (левередж)
Латентная экономика
Латенттик экономика
Кэш-флоу
Кэш-флоу (Cash flow - акча агымы)
Курсы национальных валют
Улуттук валюталар курсу
Курсы валют
Валюталар курсу
Курсовая разница
Курсттук айырма
Курс эмиссионный
Эмиссия курсу
Курс продажи валюты
Валюта сатуу курсу
Курс покупки валюты
Валюта сатып алуу курсу
Курс обменный
Алмаштыруу курсу
Курс облигации
Облигация курсу
Курс акции
Акциялар курсу
Купюра
Купюра
Купонная ценная бумага
Купондук баалуу кагаздар
Купон
Купон
Кумулятивный эффект
Топтолмо майнап
Крупный пакет акций
Акциялардын ири пакети
Кругооборот капитала
Капиталдын жүгүрүүсү
Кругооборот доходов и расходов
Кирешелердин жана чыгымдардын жүгүртүлүшү
Кросс-торговля
Кросс-соода
Кросс-курс
Кросс-курс
Кроссированный чек
Кроссирленген чек
Кризисное положение
Каатчылык
Кризис экономический
Экономикалык каатчылык, кризис
Кризис финансовый -
Финасылык каатчылык, кризис
Кризис
Каатчылык; кризис
Кривая филлипса
Филлипс ийри сызыгы
Кривая дохода
Кирешенин ийри сызыгы
Кредиты, классифицируемые как потери
Жоготуу катары жиктелген кредиттер
Кредиты поставщиков
Жеткирип берүүчүлөрдүн кредиттери
Кредиты под наблюдением
Байкоодогу кредиттер
Кредиты под залог
Күрөөлөнгөн кредиттер
Кредитоспособность
Кредит төлөө жөндөмдүүлүгү
Кредиторская задолженность
Кредитордук карыз
Кредитор
Кредитор
Кредитовый платеж
Кредиттик төлөм
Кредитование по остатку
Калдыктар боюнча кредиттөө
Кредитование по обороту
Жүгүртүү боюнча кредиттөө
Кредитование
Кредиттөө
Кредитный статус
Кредиттик статус
Кредитный союз
Кредиттик бирлик
Кредитный рынок
Кредиттик рынок
Кредитный риск
Кредиттик тобокелдик
Кредитный рейтинг
Кредиттик рейтинг
Кредитный потребительский союз
Кредиттик керектөө бирлиги
Кредитный план банка
Банктын кредиттөө планы
Кредитный лизинг
Лизинг кредити
Кредитный договор
Кредит келишими
Кредитные системы
Кредиттик системалар
Кредитные санкции
Кредиттик санкциялар
Кредитные операции
Кредиттик операциялар
Кредитные ограничения
Кредиттик чектөөлөр
Кредитные карты
Кредит картасы
Кредитные брокеры
Кредит боркери
Кредитное соглашение
Кредиттик макулдашуу
Кредитное разрешение
Кредит уруксаты
Кредитное письмо
Кредиттик кат
Кредитная рестрикация
Кредиттик рестрикация
Кредитная организация небанковская
Банк эмес кредиттик уюм
Кредитная организация
Кредиттик уюм
Кредитная линия
Кредиттик линия
Кредитная кооперация
Кредиттик кооперация
Кредитная карта с функцией cash back
Cash back функциясы бар кредиттик карта
Кредитная карта моментального выпуска
Тез чыгарылуучу кредиттик карта
Кредитная карта
Кредиттик карта
Кредитная история покупателя
Сатып алуучунун кредиттик таржымалы
Кредитная история заемщика
Зайымчынын кредитик таржымалы
Кредитная история
Кредиттик таржымал
Кредитная дисциплина
Кредит тартиби
Кредитная дискриминация
Кредиттик басмырлоо
Кредитная банковская платежная карта
Кредиттик банктык төлөм карты
Кредит экспортный
Экспорттук кредит
Кредит чрезвычайный
Өзгөчө кредит
Кредит финансовый
Каржылык кредит
Кредит стэнд-бай
Стэнд-бай кредити (Stand-by credit)
Кредит рестуктизированный
Кайра түзүмдөштүрүлгөн кредит
Кредит правительственный
Өкмөттүк кредит
Кредит потребительский
Керектөөчүлүк кредит
Кредит последней инстанции
Акыркы инстанциядагы кредит
Кредит по открытому счету
Ачылган эсеп аркылуу берилген кредит
Кредит онкольный
Онкол кредити (on call — по требованию – талап боюнча)
Кредит овердрафт
Овердрафт кредити (англ. overdraft — сверх планируемого, перерасход)
Кредит межгосударственный
Мамлекет аралык кредит
Кредит ипотечный
Ипотека кредити
Кредит для поддержания ликвидности
Өтүмдүүлүктү колдоо үчүн кредит
Кредит денежный
Акчалай кредит
Кредит гарантированный
Кепилдиктүү кредит
Кредит востребованный
Талапка ээ болгон кредит
Кредит возобновляемый
Жаңылануучу кредит
Кредит безотзывный
Кайта чакырылбас кредит
Кредит банковский
Банк кредити
Кредит аукционный
Аукцион кредити
Кредит акцептно-рамбурсный
Акцепт-рамбурс кредити
Кредит авальный
Аваль кредити
Кредитное соглашение
Кредиттик макулдашуу
Кредит «овернайт»
“Овернайт” кредити (Оvernight – кредит)
Краткосрочный кредит
Кыска мөөнөттүү кредит
Краткосрочный капитал
Кыска мөөнөттүү капитал
Краткосрочный заем
Кыска мөөнөттүү зайым
Краткосрочный долг
Кыска мөөнөттүү карыз
Краткосрочные депозиты
Кыска мөөнөттүү депозиттер
Краткосрочная ссуда
Кыска мөөнөттүү ссуда
Коэффициенты инкассации
Инкассация коэффициенттери
Коэффициентный финансовый анализ
Коэффициенттик финансылык талдоо
Коэффициент эффективности
Майнаптуулук коэффициенти
Коэффициент шарпа
Шарп коэффициенти
Коэффициент хеджирования
Тобокелдикти жокко чыгаруу коэффициенти
Коэффициент финансовой устойчивости
Финансылык туруктуулук коэффициенти
Коэффициент текущей ликвидности
Учурдагы өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент срочной ликвидности
Кыска мөөнөттүү өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент реинвестирования
Кайра инвестирлөө коэффициенти
Коэффициент покрытия процентных платежей
Пайыздык төлөмдөрдү тындыруу коэффициенти
Коэффициент покрытия
Тындыруу коэффициенти
Коэффициент общей ликвидности
Жалпы өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент обслуживания долга
Карызды тейлөө коэффициенти
Коэффициент оборачиваемости текущих пассивов
Учурдагы пассивдерди жүгүртүү коэффициенти
Коэффициент оборачиваемости
Жүгүртүү коэффициенти
Коэффициент монетизации
Монетизациялоо коэффициенти
Коэффициент маневренности собственных средств
Өздүк каражаттардын ийкемдүүлүк коэффициенти
Коэффициент корректировки
Оңдоо коэффициенти
Коэффициент задолженности
Береселер коэффициенти
Коэффициент дисконтирования
Дисконттоо коэффициенти
Коэффициент вклада на покрытие
Жабуу салымынын коэффициенти
Коэффициент быстрой ликвидности
Тез өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент адекватности капитала
Капитал шайкештик коэффициенти
Коэффициент автономии
Автономия коэффициент
Коэффициент абсолютной ликвидности
Абсолюттук өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент
Коэффициент
Котировка ценных бумаг
Баалуу кагаздардын котировкасы
Котировка курсов
Курстарды котировкалоо
Котировка иностранных валют
Чет өлкөлүк валюталардын котировкасы
Котировка валютная
Валюталык котировка
Котировка
Котировка
Котировальная комиссия
Котировкалоочу комиссия
Косвенный метод определения величины денежного потока
Акча агымынын көлөмүн аныктоонун кыйыр методу
Косвенные затраты
Кыйыр сарптоолор
Корреспонденция счетов
Эсептердин корреспонденциясы
Корреспондентский счет
Корреспонденттик эсеп
Корреспондентский договор
Корреспонденттик келишим
Корреспондентские отношения по ценным бумагам
Баалуу кагаздар боюнча корреспонденттик мамилелер
Корреспондентские отношения
Корреспонденттик мамилелер
Коррекция
Түзөө
Корректирующая субсидия
Түзөтүүчү субсидия
Корпорация
Корпорация
Корпоративные активы
Корпоративдик активдер
Корпоративное финансирование
Корпоративдик каржылоо
Корпоративная банковская платежная карта
Корпоративдик банктык төлөм картасы
Короткая валютная позиция
Валютанын кыска позициясы
Корнер
Корнер
Коридор валютный
Валюта коридору
Корзина потребительская
Керектөө себети
Корзина валют
Валюталар куржуну
Корешок
Квитанциянын корешогу
Кооперативные выплаты
Кооперативдик төлөмдөр
Кооператив
Кооператив
Конъюнктура рынка
Рынок конъюнктурасы
Конъюнктура
Конъюнктура
Концессия
Концессия
Концессионный договор
Концессиялык келишим
Концессионер
Концессиячы
Концерн
Концерн
Концентрация капитала
Капитал топтолуусу
Концентрация
Топтолуу
Конфликт интересов
Таламдардын кагылышы
Контрпассивный счет
Пассивдерге каршы эсеп
Контрольный пакет акций
Акциялардын контролдук пакети
Контрольная сумма
Контролдук сумма
Контрольная среда
Контролдук чөйрө
Контроль риска
Тобокелдикти контролдоо
Контроль над ценами
Бааларды контролдоо
Контроль за проведением процедур закупок
Сатып алууларды жүргүзүү үчүн контролдук
Контроль за активами
Активдерди контролдоо
Контроль банка
Банктын контролдугу
Контролируемая компания
Контролдогу компания
Контрибуция
Контрибуция
Контрарные счета
Каршы эсептер
Контракты типовые
Бир типтүү контракттар
Контрактная ответственность
Контракт жоопкерчилиги
Контрактивный счет
Активге каршы эсеп
Контрактация
Контрактация
Контракт о неразглашении банковской тайны
Банктык сырды ачыкка чыгарбоо жөнүндө контракт
Контракт на будущую поставку
Болочокто аткарылуучу контракт
Контракт «форвард»
“Форвард” контракты
Контракт «своп»
“Своп” контракты
Контракт «опцион»
“Опцион” контракты
Контракт
Контракт
Контрагент
Контрагент
Контокоррентный кредит
Контокоррент кредити
Контрольные цифры
Контролдук цифралар
Котанго
Котанго
Консорциум
Консорциум
Консорциальный кредит
Консорциалдык кредит
Консолидированный баланс
Топтоштурулган баланс
Консолидированный финансовый отчет
Топтолгон финансылык отчет
Консолидированный долг
Топтолгон карыз
Консолидированный бюджет
Бириктирилген бюджет
Консолидированная заявка
Топтолгон табыштама
Консолидация акций
Акцияларды топтоо
Консолидация
Консолидация; топтоо
Консигнация
Консигнация
Консервация банка
Банкта консервация чарасын киргизүү
Консерватор банка
Банктын консерватору
Консенсуальный факторинг
Консенсустук факторинг
Консенсуальные сделки
Консенсустук бүтүмдөр
Консалтинговые фирмы
Консалтинг фирмалар
Консалтинговые услуги
Консалтинг кызматтары
Консалтинговая компания
Консалтинг компаниясы
Консалтинг
Консалтинг
Коносамент чистый
Таза коносамент
Коносамент
Коносамент
Конкурсный кредитор
Атаандаш кредитор
Конкуренция совершенная
Жетишерлик атаандаштык
Конкуренция неценовая
Баасыз атаандаштык
Конкуренция несовершенная
Жетишерлик эмес атаандаштык
Конкуренция недобросовестная
Ак ниет эмес атаандаштык
Конкуренция на рынке банковских услуг
Банк кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы атаандаштык
Конвертируемый вексель
Конвертирленүүчү вексель
Конвертируемые ценные бумаги
Конвертирленүүчү баалуу кагаздар
Конвертируемая валюта
Конвертирленүүчү валюта
Конверсия займов
Зайымдардын конверсиясы
Конверсия долга
Карыз конверсиясы
Конверсия акционерного капитала
Акционердик капиталды конверсиялоо
Конверсионные валютные операции
Конверсиондук валюталык операциялар
Конвенция
Конвенция
Конвенционный тариф
Конвенциялык тариф
Конвенциональные нормы
Конвенциялык ченемдер
Конвенант правовой
Укуктук ковенант
Компрометация карты
Картаны жаманаттылоо
Комплексная экспертиза ценностей документов
Документтердин баалуулугунун комплекстүү экспертизасы
Комплексная предпринимательская сублицензия
Комплекстүү ишкердиктин сублицензиясы
Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)
Комплекстүү ишкердик лицензия (франчайзинг)
Компенсация морального вреда
Моралдык зыянды компенсациялоо
Компенсация материального вреда
Материалдык зыянды компенсациялоо
Компенсация
Компенсация
Компенсационный кредит
Компенсациялык кредит
Компенсационный договор
Компенсациялык келишим
Компенсационные товары
Компенсациялык товарлар
Компенсационные соглашения
Компенсациялык макулдашуу
Компенсационные пошлины
Компенсациялык алымдар
Компенсационные меры
Компенсациялык чаралар
Компенсационные выплаты
Компенсациялык төлөмдөр
Компенсационная сделка
Компенсациялык бүтүм
Компания международного бизнеса
Эл аралык бизнес компаниясы
Компания консалтинговая
Кеңеш берүүчү компания
Коммутативный договор
Коммутативдик келишим
Коммунальные тарифы
Коммуналдык тарифтер
Коммивояжер
Коммивояжер
Коммерческий расчет
Коммерциялык эсептөө
Коммерческий представитель
Коммерциялык өкүл
Коммерческий подкуп
Коммерциялык сатып алуу
Коммерческий кредит
Коммерциялык кредит
Коммерческий контракт
Коммерциялык контракт
Коммерческие бумаги
Коммерциялык кагаздар
Коммерческие банки
Коммерциялык банктар
Коммерческая концессия
Коммерциялык концессия
Коммерциализация
Коммерциялаштыруу
Комитет кредиторов
Кредиторлор комитети
Комиссия ревизионная
Текшерүү комиссиясы
Комиссия котировочная
Котировкалоо комиссиясы
Комиссия арбитражная
Арбитраж комиссиясы
Комиссионный сбор
Комиссиялык жыйым
Комиссионные
Комиссиялык
Комиссионная цена
Комиссиялык баа
Комиссионная торговля
Комиссиялык соода
Комиссионер
Комиссионер
Комбинированная ставка
Айкалыштырылган коюм
Командировочные расходы
Командировка чыгымдары
Коллекторское агентство
Коллектордук агенттик
Колл
Колл
Количественный анализ
Сандык талдоо
Количественная теория денег
Акча саны теориясы
Колебание цен, курсов
Баалардын, курстардын термелүүсү
Колебание валютного курса
Валютанын термелүү курсу
Кодекс этики внутренних аудиторов
Ички аудиторлордун этика кодекси
Код страны
Өлкөнүн коду
Код приоритетности
Артыкчылык берүү коду
Код
Код
Ковенанты и право вето на ведение деятельности
Иш-аракет жүргүзүү укуктук ковенанаттары
Ковенант
Ковенант
Кобрэндинг (англ. Cobranding и co-branding - дословно: «объединение брендов».
Кобрэндинг
Ко-брендинговая банковская платежная карта
Ко-брендинг банктык төлөм карты
Ко-бейджинговая банковская платежная карта
Ко-бейджинг банктык төлөм карты
Книжка сберегательная
Сактык китепче ,Аманат китепчеси
Книга регистрации именных акций
Энчилүү акцияларды каттоо китеби
Книга бухгалтерская
Бухгалтердик китеп
Ключевая валюта
Негизги валюта
Клиринговый центр
Клирингдик борбор
Клиринговый день
Клирингдик күн
Клиринговые расчеты
Клирингдик эсептешүүлөр
Клиринговое соглашение
Клирингдик макулдашуу
Клиринговая система платежей
Төлөмдөрдүн клиринг системасы
Клиринговая система
Клирингдик системасы
Клиринговая сессия
Клирингдик сессия
Клиринговая палата
Клиринг палатасы
Клиринговая организация
Клирингдик уюм
Клиринговая деятельность
Клирингдик иш-аракети
Клиринг по ценным бумагам
Баалуу кагаздар боюнча клиринг
Клиринг по операциям с ценными бумагами
Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча клиринг
Клиринг многосторонний
Көп тараптуу клиринг
Клиринг внутренний
Ички клиринг
Клиринг валютный
Валюталык клиринг
Клиринг
Клиринг
Клиентские счета
Кардардын банк эсеби
Клиент-плательщик
Төлөөчү кардар
Клиент
Кардар
Классическая модель равновесия
Тең салмактуулуктун классикалык модели
Классифицируемые кредиты
Классификациялануучу кредиттер
Классификация товаров и услуг
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн классификациясы
Классификация кредитного портфеля
Кредит портфелин классификациялоо
Классификатор
Классификатор
Квотирование экспорта и импорта
Экспортту жана импортту квоталоо
Квотирование
Квоталоо
Квота
Квота
Квитанция в получении денег
Акча алуу квитанциясы
Квитанция
Квитанция
Квинтиль
Квинтиль
Квазирынок
Квазирынок
Квазиконтракты
Квази контракттар
Квази-деньги
Квази-акча
Кастодиан
Кастодиан
Кастодиальные услуги
Кастодиалдык кызмат
Кассовый терминал
Кассалык терминал
Кассовый план
Касса планы
Кассовый ордер
Кассалык ордер
Кассовый оборот
Кассалык жүгүртүү
Кассовый метод
Кассалык метод
Кассовый журнал
Касса журналы
Кассовый документ
Касса документи
Кассовый бюджет
Кассалык бюджет
Кассовые операции
Кассалык операциялар
Кассовое исполнение бюджета
Бюджетти кассалык аткарылышы
Кассовая наличность
Кассадагы накталай акча
Кассовая книга (кассовый журнал)
Касса китепчеси (касса журналы)
Кассовая книга
Касса китеби
Кассовая дисциплина
Кассалык тартип
Кассир
Кассир
Касса расходная
Чыгыш кассасы
Касса приходная
Кириш кассасы
Касса пересчета
Кайра эсептөө кассасы
Касса вечерняя
Кечки касса
Касса
Касса
Карт-чек
Карт-чек
Карт-счет
Карт-эсеп
Картотека выпусков ценных бумаг
Баалуу кагаздардын чыгарылыштарынын картотекасы
Картельное соглашение
Картелдик макулдашуу
Картельное право
Картелдик укук
Картельная цена
Картелдик баа
Картель
Картель
Карт-бланш
Карт-бланш
Карта рисков
Тобокелдиктер картасы
Карта многофункциональная предоплаченная
Көп функционалдуу алдын ала төлөнгөн карта
Книга счетов казначейства (КСК)
Казныналык эсептин китеби (КЭК)
Консолидированная заявка
Консолидацияланган табыштама
Конвертация
Конвертациялоо
Классифицированные поступления
Классификацияланган түшүүлөр
Кассовый расход
Кассалык чыгым
Кассовое исполнение
Кассалык аткаруу
Карт-чек
Карт-чек
Карта дебетовая
Дебет картасы
Карат
Карат
Капитальные трансферты
Капиталдык трансферттер
Капитальные затраты
Капиталдык чыгашалар
Капитальные вложения
Капиталдык салымдар
Капиталоотдача
Капитал кайтарымы
Капиталоемкость
Капитал сыйымдуулугу
Капиталоемкий технический процесс
Капитал сыйымдуу техникалык процесс
Капиталоемкие отрасли
Капитал сыйымдуу тармактар
Капитализированные проценты
Капиталдаштырылган пайыздар, проценттер
Капитализация дохода
Кирешени капиталдаштыруу
Капитализация
Капиталдаштыруу
Капитал учредительный
Уюмдаштыруу капиталы
Капитал уставный
Уставдык капитал
Капитал собственный
Өздүк капитал
Капитал паевой
паектук капиталы
Капитал объявленный
Жарыяланган капитал
Капитал оборотный
Жүгүртүү капиталы
Капитал неоплаченный
Төлөнбөгөн капитал
Капитал негативный
Терс капитал
Капитал национального банка
Улуттук банк капиталы
Капитал венчурный
Венчурдук капитал
Капитал банка регулятивный
Банктын регулятивдүү капиталы
Капитал активный
Активдүү капитал
Капитал
Капитал
Калькуляция себестоимости
Өздүк нарктын калькуляциясы
Калькуляция
Калькуляция
Казнокрадство
Казына уурулук
Казначейство
Казыналык
Казначейское обязательство
Казыналык милдеттенме
Казначейский вексель
Казына вексели
Казначейский билет
Казына билети
Казначейские ноты
Казыналык ноталар
Казначейская эмиссия
Казыналык эмиссия
Казначей
Казыначы
Казна государственная
Мамлекет казынасы
Казна
Казына
Казенное предприятие
Казыналык ишкана
Казенное имущество
Казына мүлкү
Кабальные сделки
Басмырлоо бүтүмдөрү
Итоговый баланс
Жыйынтыктоочу баланс
Итог
Жыйынтык
Источники финансирования
Каржылоо булактары
Источники альтернативных предложений
Альтернативалуу сунуштардын булактары
Истинная стоимость
Чыныгы нарк
Истейт
Истейт
Исполнение заключения в органах казначейства
Казына органдарында корутундуларды аткаруу
Исполнение бюджета
Бюджеттин аткарылышы
Исламское окно
Ислам терезеси
Исламский банк развития
Ислам өнүктүрүү банкы
Исламские принципы банковского дела и финансирования
Банк иштеринин жана каржылоонун исламдык принциптери
Ипотечный сертификат
Ипотека тастыктамасы
Ипотечный рынок
Ипотека рыногу
Ипотечный кредит
Ипотекалык кредит
Ипотечный залог
Ипотека күрөөсү
Ипотечный закладной лист
Ипотека күрөө кагазы
Ипотечный вексель
Ипотека вексели
Ипотечный брокер
Ипотека брокери
Ипотечный банк
Ипотека банкы
Ипотечный агент
Ипотекалык агент
Ипотечные ценные бумаги
Ипотекалык баалуу кагаздар
Ипотечные облигации
Ипотекалык облигациялар
Ипотечное требование
Ипотека талабы
Ипотечное покрытие
Ипотека менен жабуу
Ипотечное кредитование
Ипотекалык кредиттөө
Ипотечная ссуда
Ипотекалык ссуда
Ипотечная облигация
Ипотекалык облигация
Ипотечная задолженность
Ипотекалык бересе
Ипотека с равномерными выплатами
Төлөмү бирдей суммадагы ипотека
Ипотека
Ипотека
Инфракция
Инфракция
Информация по операционному сегменту
Операциялык сегмент боюнча кабар
Информационный терминал
Маалыматтык терминал
Информационная система
Маалымат системасы
Инфляция спроса
Суроо-талап инфляциясы
Инфляция предложения
Сунуштар инфляциясы
Инфляция издержек
Чыгымдар инфляциясы
Инфляция издержек
Коромжулардын инфляциясы
Инфляция базовая
Базалык инфляция
Инфляция административная
Административдик инфляция
Инфляция
Инфляция
Инфляционные ожидания
Инфляциялык күтүүлөр
Интерфейс взаимодействия
Өз ара аракеттердин интерфейси
Интерфейс
Интерфейс
Интернет-банкинг
Интернет-банкинг
Интегрированный риск-менеджмент
Интеграцияланган тобокелдик-менеджменти
Инструменты финансовые
Финансы инструменттери
Инструменты денежно-кредитной политики
Акча-кредит саясатынын инструменттери
Институциональный инвестор
Институционалдык инвестор
Институциональная единица
Институционалдык бирдик
Институт инвестиционный
Инвестициялык институт
Инсайдеры банка
Банктын инсайдерлери
Инсайдер
Инсайдер
Иностранные инвестиции
Чет өлкөлүк инвестиция
Иностранные займы
Чет өлкө зайымы
Иностранные банки
Чет өлкө банктары
Иностранная валютная зона
Чет өлкөлүк валюта чөлкөмү
Иностранная валюта
Чет өлкө валютасы
Инкассовый документ
Инкассалык документ
Инкассовое поручение
Инкассалык тапшырма
Инкассовое отделение
Инкассалык бөлүм
Инкассо документарное
Документтүү инкассо
Инкассо
Инкассо
Инкассирующий банк
Инкассирлөөчү банк
Инкассируемое платежное требование
Инкассирлөөчү төлөмдүк талаптар
Инкассация наличных денег и ценностей
Накталай акчаларды жана баалуулуктарды инкассациялоо
Инкассация дебиторской задолженности
Дебитордук карыздарды жыйноо
Инкассатор
Инкассатор
Индоссация
Индоссация
Индоссат
Индоссат
Индоссант
Индоссамент берүүчү
Индоссамент ограниченный
Чектелген индоссамент
Индоссамент
Индоссамент
Индикатор
Индикатор
Индикативный план
Индикативдик план
Индивидуальный учет
Жекече эсепке алуу
Индивидуальная банковская платежная карта
Өздүк банктык төлөм картасы
Индексная оговорка
Индекстик эскертме
Индексация оплаты труда
Эмгек акыны индексациялоо
Индексация доходов населения
Калк кирешелерин индексациялоо
Индексация доходов
Кирешелерди индексациялоо
Индексация
Индескациялоо
Индекс ценовой пааше
Паашенин баа индекси
Индекс ценовой ласпейреса
Ласпейрестин баа индекси
Индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции
Айыл чарба продукциясын сатып өткөрүү баасынын индекси
Индекс цен производителей на промышленную продукцию
Өндүрүүчүлөрдүн өнөр жай продукциясына баа индекси
Индекс цен производителей
Өндүрүүчүлөр бааларынын индекси
Индекс цен на товары
Товар бааларынын индекси
Индекс цен
Баа индекси
Индекс херфиндаля
Херфиндаль индекси
Индекс стоимости жизни
Жашоо наркы индекси
Индекс совокупного дохода
Чогуу алгандагы киреше индекси
Индекс розничных цен
Чекене баалар индекси
Индекс реального эффективного обменного курса
Реалдуу майнаптуу алмашуу курсунун индекси
Индекс потребительских цен
Керектөө баа индекси
Индекс покупательной способности
Сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн индекси
Индекс номинального эффективного обменного курса
Номиналдык майнаптуу алмашуу курсунун индекси
Индекс ласпейреса
Ласпейрес индекси
Индекс заработной платы
Эмгек акы индекси
Индекс биржевой
Биржа индекси
Иностранные кредиторы
Чет өлкөлүк насыя берүүчүлөр
Инициализация
Инициализациялоо
Инвойс
Инвойс
Инвестор
Инвестор
Инвестиционный фонд
Инвестициялык фонд
Инвестиционный спор
Инвестициялык талаш
Инвестиционный сертификат
Инвестициялык тастыктама
Инвестиционный проект
Инвестициялык долбоор
Инвестиционный портфель
Инвестициялык портфель
Инвестиционный пай
Инвестициялык үлүш
Инвестиционный консалтинг
Инвестициялык консалтинг
Инвестиционный климат
Инвестициялык климаты
Инвестиционный капитал
Инвестициялык капитал
Инвестиционный доход
Инвестициялык киреше
Инвестиционный вклад
Инвестициялык салым
Инвестиционный бум
Инвестициялык дүркүрөө
Инвестиционные фонды
Инвестициялык фонддор
Инвестиционные счета (в исламском банкинге)
Инвестициялык эсептер (ислам банкингинде)
Инвестиционные активы
Инвестициялык активдер
Инвестиционное право
Инвестициялык укук
Инвестиционная ценная бумага
Инвестициялык баалуу кагаз
Инвестиционная стратегия
Инвестициялык стратегия
Инвестиционная компания
Инвестициялык компания
Инвестиции финансовые
Финансылык инвестициялар
Инвестиции реальные
Реалдуу инвестициялар
Инвестиции портфельные
Портфелдик инвестициялар
Инвестиции нефинансовые
Финансылык эмес инвестициялар
Инвестиции индуцированные
Индуцировалдуу инвестициялар
Инвестиции банка в капитал
Банктын капиталга инвестициялары
Инвестиции автономные
Автономдуу инвестициялар
Инвестиции
Инвестициялар
Инвестирование
Инвестициялоо
Имущественная операция
Мүлктүк операция
Импринтер
Импринтер
Импортный лизинг
Импорттук лизинг
Импортная стоимость товара
Импорттолгон товар баасы
Импортная сделка
Импорттук бүтүм
Импортная пошлина
Импорттук алым
Импортная лицензия
Импорттук лицензия
Импортная квота
Импорттук квота
Импортируемая инфляция
Импорттолуучу инфляция
Импортер
Импорттоочу
Импорт товаров
Товарлардын импорту
Импорт специальный
Атайын импорт
Импорт невидимый
Көмүскө импорт
Импорт косвенный
Кыйыр импорт
Импорт видимый
Айкын импорт
Импорт
Импорт
Иммобилизация оборотных средств
Каражаттарды жүгүртүүдөн чыгаруу
Именные эмиссионные ценные бумаги
Энчилүү эмиссиялык баалуу кагаздар
Именные вклады
Энчилүү салым
Именной чек
Энчилүү чек
Именная ценная бумага
Энчилүү баалуу кагаз
Иллюзия денежная
Акча иллюзиясы
Изьян
Кемчилик
Изъятие денег и ценных бумаг из обращения
Жүгүртүүдөн акчаларды жана баалуу кагаздарды алып коюу
Изъятие
Алып коюу
Износ
Эскирүү
Изменение стоимости основных средств
Негизги каражаттардын наркын өзгөртүү
Излишне уплаченная пошлина
Ашыкча төлөнгөн алым
Излишне взысканные суммы
Ашыкча өндүрүлгөн сумма
Издержки явные
Айкын коромжулар
Издержки финансовые
Финансылык коромжулар
Издержки обращения
Жүгүртүү коромжулары
Издержки конкуренции
Атаандаштык коромжулар
Издержки калькуляционные
Калькуляциялык коромжулар
Издержки инфляции
Инфляция коромжулары
Изделия из драгоценных металлов
Баалуу металлдардан жасалган буюмдар
Извлечение прибыли
Пайда табуу
Извлечение доходов
Киреше табуу
Извещение об открытии кредита
Кредит ачылгандыгы тууралуу кабар
Избыточный капитал
Ашыкча капитал
Избыточные резервы
Ашыкча резервдер
Избыточная ликвидность
Ашыкча өтүмдүүлүк
Избыток кредита
Ашыкча кредиттер
Идентификационный номер Электронного кошелька
Электрондук капчыктын идентификациялык номери
Игра на понижение
Төмөндөөгө ойноо
Игра на повышение
Жогорулоого ойноо
Игра на бирже
Биржада ойноо
Игорный бизнес
Оюн-зоок бизнеси
Зона свободной торговли
Эркин соода чөлкөмү
Зона свободной банковской деятельности
Эркин банк иш чөлкөмү
Золотые сертификаты
Алтын тастыктамалар
Золотослитковый стандарт
Алтын куймалуу стандарт
Золотомонетный стандарт
Алтын тыйындар стандарты
Золотой стандарт
Алтын стандарты
Золотой монометаллизм
Алтындын бир металлдуулугу
Золотой запас
Алтын запасы
Золотое правило кредитования
Кредит берүүнүн алтын эрежеси
Золотое обеспечение
Алтын менен камсыздоо
Золотодевизный стандарт
Дүйнөлүк алтындевиздик стандарт
Золотовалютные резервы
Алтын-валюталык резервдери
Золотая валюта
Алтын валюта
Золотая акция
Алтын акция
Значительное влияние с точки зрения корпоративного управления
Корпоративдик башкаруу көз карашынан олуттуу таасир этүү
Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии)
Баалуу кагаздарды (эмиссия) чыгарууда кыянат пайдалануу
Заявочная пошлина
Табыштама алым
Заявление о регистрации
Каттоо жөнүндө арыз
Заявление о признании должника банкротом (несостоятельным)
Карызкорду банкрот (кудуретсиз) деп таануу жөнүндө арыз
ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МГ1Ц) - (далее - МПЦ)
«Банк аралык процессингдик борбор» ЖАК (МПЦ) - (мындан ары МПЦ)
Заявление на кредит
Кредит алууга арыз
Заявка-расчет на получение акцизных марок
Акциздик маркаларды алуудагы эсептешүү табыштамасы
Заявка на кассовый расход
Кассалык чыгаша табыштамасы
Заявка на зачет и возврат
Эсепке алуу жана кайтаруу табыштамасы
Заявка на аукцион
Аукционго табыштама
Заявка
Табыштама
Зачисление на счет
Эсепке кошуу
Зачет
Эсепке алуу, чегерүү
Затраты процесса банкротства
Банкроттук процессинин сарптоолору
Затратный метод ценообразования
Баалардын сарптоолорго таянып аныктоо методу
Затрата капитала
Капиталды сарптоо
Затрата
Сарптоо
Зарегистрированный залог
Каттоого алынган күрөө
Заработная плата номинальная
Номиналдуу эмгек акы
Заработная плата
Эмгек акы
Запрос котировок
Котировкалар суроо-талабы
Запрашиваемая цена на ценные бумаги или валют
Баалуу кагаздарга же валюталарга суралган баа
Запрашиваемая цена
Суралуучу баа
Запас финансовой прочности
Финансылык туруктуулук запасы
Замораживание операции (сделки)
Операцияны (бүтүмдү) токтотуп туруу
Замораживание заработной платы
Эмгек акыны токтотуп туруу
Замещение кредита
Кредитти алмаштыруу
Замедленный эффект
Басаңдаган таасир
Заложенное имущество
Күрөөгө коюлган мүлк
Залогодержатель
Күрөө кармоочу
Залогодатель
Күрөөгө коюучу
Залоговый торг
Күрөөлүк соодасы
Залоговый субсчет счета
Күрөөлүк кошумча эсеп
Залоговый сертификат
Күрөө тастыктамасы
Залоговый кредит
Күрөө кредити
Залоговый билет
Күрөө билет
Залоговые операции
Күрөө операциялары
Залоговое уведомление
Күрөө кабарламасы
Залоговое обязательство
Күрөө милдеттенмеси
Залоговая цена
Күрөө баасы
Залоговая стоимость
Күрөө наркы
Залоговая ставка
Күрөө коюму
Залоговая регистрационная контора
Күрөөнү каттоочу контора
Залог товаров в обороте
Жүгүртүмдөгү товарларды күрөөгө коюу
Залог недвижимого имущества на основании закона (ипотека в силу закона)
Кыймылсыз мүлктү мыйзам негизинде күрөөгө коюу (мыйзамга ылайык ипотека)
Залог ипотечный
Ипотекалык күрөө
Залог закладной
Күрөөгө коюу
Залог вещей в ломбарде
Буюмдарды күрөөканага күрөөгө коюу
Залог
Күрөө
Закупки консультационных услуг
Консультациялык кызматтарды сатып алуу
Закупки из одного источника
Бир булактан сатып алуулар
Закупки
Сатып алуулар
Закупающая организация
Сатып алуучу уюм
Закрытый факторинг
Жабык факторинг
Закрытый тендер
Жабык тендер
Закрытый ключ электронной цифровой подписи
Электрондук цифралык кол тамганын жашыруун ачкыч
Закрытые торги
Жабык тооруктар
Закрытие счетов
Эсептерди жабуу
Закрытие счета в банке
Банк эсебин жабуу
Закрытие кредита
Кредитти жабуу
Закрытие бюджетных кредитов
Бюджеттик кредиттерди жабуу
Закрытие аккредитива
Аккредитивди жабуу
Закрытие (исполнение) сделки
Бүтүм жабылышы (ат