Опека
Камкордук
Окупаемость затрат
Сарптоолордун акталышы
Окончательный расчет
Акыркы эсептешүү
Окончательный
Акыркы
Оклад
Маяна
Обязательство
Милдеттенме
Обязательности налогообложения
Салык салуунун милдеттүүлүгү
Обязанность
Милдет
Обыск
Тинтүү
Объем продаж
Сатуу көлөмү
Объем капитальных вложений
Капиталдык салымдар көлөмү
Объем
Көлөм
Объект налогообложения
Салык салуу объектиси
Объект имущества
Мүлк обьекти
Объект
Объект
Объединение
1) биригүү, бириктирүү 2) бирикме, уюм
Общий счет
Жалпы эсеп
Общий налоговый режим
Жалпы салык режими
Общий надзор
Жалпы көзөмөл
Общий доход
Жалпы киреше
Общие экономические законы
Жалпы экономикалык мыйзамдар
Общие переменные издержки
Жалпы өзгөрүлмө коромжулар
Общество с ограниченной ответственностью (ОсОО)
Жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК)
Общественный фонд
Коомдук фонд
Общественный совет
Коомдук кеңеш
Общественные затраты
Коомдук сарптоолор
Общественность
Коомчулук
Общественное потребление
Коомдук керектөө
Общее гашение
Жалпы өчүрүү
Общая собственность
Жалпы менчик
Общая долевая собственность
Жалпы үлүштүк менчик
Общая выручка
Жалпы түшкөн акча
Обучение
Окутуу
Обсуждение
Талкуу, талкуулоо
Обстоятельство
Жагдай
Обслуживание
Тейлөө
Обследование
Иликтөө, текшерүү
Обращение ценных бумаг
Баалуу кагаздардын жүгүртүлүшү
Обратно
Кайра
Образец
Үлгү
Обработка
Иргөө, иштеп чыгуу
Обоюдное решение
Эки жактуу чечим
Обособленное подразделение
Обочолонгон бөлүнүш
Обособление
Обочолоо
Обоснованный риск
Негизделген тобокелчилик
Обоснование
Негиздеме
Обороты по счетам
Эсеп боюнча жүгүртүүлөр
Оборотоспособность
Жүгүртүү жөндөмдүүлүгү
Оборотный капитал
Жүгүртүү капиталы
Оборотный документ
Жүгүртүлүүчү иш кагазы
Оборотные фонды
Жүгүртүү фонддору
Оборотные средства
Жүгүртүү каражаттары
Оборотные ведомости
Жүгүртүү ведомостору
Оборот капитала
Капиталдын жүгүртүлүшү
Оборот активов
Активдердин жүгүртүлүшү
Оборот
Жүгүртүлүш
Оборачиваемость товаров
Товарлардын айланышы
Оборачиваемость вкладов
Товарлардын айланышы
Оборачиваемость
Айланышы
Обновление
Жаңылоо
Обменный пункт
Алмашуу пункту
Обменный курс
Алмашуу курсу
Обменное бюро
Алмашуу бюросу
Обмен
Алмашуу
Облицовка
Бетөө, беттеме
Облигация
Облигация
Облагать
Салуу (салык салуу)
Облагаемый субъект
Салык салынуучу субъект
Облагаемый оборот
Салык салынуучу жүгүртүм
Облагаемый импорт
Салык салынуучу импорт
Облагаемый доход
Салык салынуучу киреше
Облагаемые поставки
Салык салынуучу жеткирүүлөр
Облагаемая цена
Салык салынуучу баа
Обесценение
Баасыздануу
Обеспеченный актив
Камсыздалган актив
Обеспеченные кредиты
Камсыздалган насыялар (кредиттер)
Обеспечение целостности документа
Документтин бүтүндүгүн камсыз кылуу
Обеспечение ссуды
Ссуданы камсыздоо
Обеспечение иска
Доону камсыз кылуу
Обеспечение доказательств
Далилдерди камсыз кылуу
Обеспечение договорных обязательств
Келишим милдеттенмелерин камсыздоо
Обеспечение
Камсыздоо
Обвиняемый
Айыпталуучу
Обвинительное заключение
Айыптоо корутундусу
Обвинение
Айыптоо
Нумерационный патентный поиск
Номерлештирилген патенттик издөө
Нуллификация
Нуллификация (жок кылуу)
Нотариус
Нотариус
Нотариат
Нотариат
Нотариальный сбор
Нотариалдык жыйым
Нотариальное действие
Нотариалдык иш-аракет
Нота
Нота
Нормы права регулятивные
Жөнгө салуучу укук ченемдери
Нормы права отсылочные
Шилтеме укук ченемдери
Нормы права обязывающие
Милдеттендирүүчү укук ченемдери
Нормы налогового кодекса
Салык кодексинин ченемдери
Нормативные акты
Ченемдик актылар
Нормативно-правовой акт
Ченемдик-укуктук акт
Нормативная цена
Ченемдик баа
Норматив
Ченем
Норма прибыли
Пайданын ченеми
Норма права
Укук ченеми
Норма
Ченем
Номинальная стоимость акцизных марок
Акциздик маркалардын номиналдык наркы
Номинальная стоимость
Номиналдык нарк
Номенклатура
Номенклатура
Нововведение
Жаңылык киргизүү
Новая версия
Жаңы версия
Новация
Жаңылоо
Новатор
Жаңычыл
Ничтожная сделка
Жарамсыз бүтүм
Нижний предел цены
Баанын төмөнкү чеги
Неэффективное использование
Натыйжасыз пайдалануу
Нецелевое использование
Максатсыз пайдалануу
Нефискальный режим
Фискалдык эмес режим
Неустойка
Үстөк айып
Нетрудовой доход
Эмгексиз киреше
Нетарифное ограничение
Тарифтик эмес чектөө
Нестабильность
Туруксуздук
Несостоятельность
Кудуретсиздик
Несовместимость
Сыйышпастык, туура келбестик
Несельскохозяйственное назначение
Айыл чарба багытындагы эмес
Несвоевременный (-ое, -ая)
Өз убагында эмес
Несбалансированная инфляция
Теңделбеген инфляция
Нерезидент
Резидент эмес
Непроцентный доход
Пайызсыз киреше
Непрофильная выплата
Бейтармак төлөө
Непроизводственный расход
Өндүрүштүк эмес чыгым
Непроизводственная сфера
Өндүрүштүк эмес чөйрө
Непрерывность судебного разбирательства
Соттук териштирүүнүн үзгүлтүксүздүгү
Непреодолимая сила
Жеңилгис күч
Непредвиденная инфляция
Күтүлбөгөн инфляция
Неправомерный
Укуктук эмес
Неправительственная структура
Өкмөттүк эмес түзүм
Неправительственная структура
Өкмөттүк эмес уюм
Неправительственная организация
Өкмөттүк эмес уюм
Непосредственность судебного разбирательства
Соттук териштирүүнүн түздөн-түз жүргүзүлүшү
Непосредственная закупка
Түздөн-түз сатып алуу
Неполное рабочее время
Толук эмес иш убактысы
Непогашенная задолженность
Төлөнбөгөн карыз
Неплатежеспособный
Төлөөгө кудуретсиз
Неотъемлемая часть
Ажырагыс бөлүгү
Неотчуждаемый
Ажыратылбас
Неотчуждаемое имущество
Ажыратылбас мүлк
Неограниченный кредит
Чектелбеген насыя (кредит)
Неограниченная ответственность
Чектелбеген жоопкерчилик
Необходимый документ
Керектүү иш кагаз
Необходимость
Зарылдык
Необходимое сведение
Зарыл маалыматтар
Неналоговый платеж
Салыктык эмес төлөм
Неналоговый доход
Салыктык эмес киреше
Нематериальный актив
Материалдык эмес актив
Некоммерческое товарищество
Коммерциялык эмес шериктештик
Некоммерческое партнерство
Коммерциялык эмес өнөктөштүк
Некоммерческая организация
Коммерциялык эмес уюм
Неиспользование товарного знака
Товардык белгини пайдаланбоо
Неиспользование
Пайдаланбоо
Неизменяемость судебного решения
Соттук чечимдин өзгөрүлбөстүгү
Неизменные цены
Өзгөрүлбөс баалар
Незначительные расходы
Анча-мынча чыгымдар
Незамедлительно
Токтоосуз
Незаконное предпринимательство
Мыйзамсыз ишкердик
Незаконное воспрепятствование
Мыйзамсыз тоскоолдук кылуу
Незаконное
Мыйзамсыз
Нежилой фонд
Турак эмес фонд
Нежилое помещение
Турак эмес жай
Недра
Недра
Недоимка
Салык калдыгы
Недобросовестная конкуренция
Ак ниет эмес атаандаштык
Неделимая вещь
Бөлүнгүс буюм
Недействующий
Иштебеген, колдонулбаган
Недвижимое имущество
Кыймылсыз мүлк
Негласный торг
Ачык эмес тоорук
Невостребованная продукция
Талап кылынбаган өндүрүм
Невосполнимые ресурсы
Орду толбос ресурстар
НДС по облагаемым поставкам
Салык салынуучу жеткирүүлөр боюнча КНС
Начисление
Эсептөө
Национальный банк
Улуттук банк
Насущная потребность
Зарыл муктаждык
Населенный пункт
Калктуу конуш
Нарицательная цена
Көрсөтмө баа
Нанесение вреда
Зыян келтирүү
Наложенный платеж
Үстөктүү төлөм
Наложение штрафа
Айып салуу
Наложение
Салуу
Налогоплательщик-резидент
Резидент салык төлөөчү
Налогоплательщик-нерезидент
Резидент эмес салык төлөөчү
Налогоплательщик
Салык төлөөчү
Налогообложение
Салык салуу
Налогооблагаемая стоимость
Салык салынуучу нарк
Налогооблагаемая прибыль
Салык салынуучу пайда
Налоговый учет
Салык эсеби
Налоговый тариф
Салык тарифи
Налоговый режим
Салык режими
Налоговый пост
Салык посту
Налоговый порог
Салык чеги
Налоговый период
Салык мезгили
Налоговый контракт
Салык контракты
Налоговый иммунитет
Салык иммунитети
Налоговый агент
Салык агенти
Налоговые каникулы
Салыктык каникулдар
Налоговое регулирование
Салыктык жөнгө салуу
Налоговое правонарушение
Салыктык укук бузуу
Налоговое право
Салыктык укук
Налоговое платежное требование
Салыктык төлөм талабы
Налоговое платежное поручение
Салыктык төлөм тапшырма
Налоговое планирование
Салыктык пландаштыруу
Налоговое обязательство
Салыктык милдеттенме
Налоговое законодательство
Салык мыйзамдары
Налоговое бремя
Салык жүгү
Налоговая тайна
Салык сыры
Налоговая ставка
Салык коюму (ставкасы)
Налоговая система
Салык системасы
Налоговая санкция
Салык санкциясы
Налоговая регистрация
Салыктык каттоо
Налоговая проверка
Салыктык текшерүү
Налоговая отчетность
Салык отчеттуулугу
Налоговая лазейка
Салыктан качуу жолу
Налоговая консультация
Салыктык кеңеш
Налоговая задолженность, признанная налогоплательщиком
Салык төлөөчү мойнуна алган салык карызы
Налоговая задолженность
Салык карызы
Налоговая декларация
Салык декларациясы
Налоговая база
Салык базасы
Налог с продаж
Сатуудан алынуучу салык
Налог на экспорт и импорт
Экспортко жана импортко салык
Налог на транспортное средство
Унаа каражатына салык
Налог на специальные средства
Атайын каражаттарга салык
Налог на прибыль
Пайда салыгы
Налог на поставки
Жеткирүүлөргө салык
Налог на основе обязательного патента
Милдеттүү патенттин негизиндеги салык
Налог на основе налогового контракта
Салык контрактынын негизиндеги салык
Налог на основе добровольного патента
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык
Налог на недвижимость
Кыймылсыз мүлк салыгы
Налог на имущество
Мүлк салыгы
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Кошумча нарк салыгы (КНС)
Налог за пользование недрами
Жер казынасын пайдаланганы үчүн салык
Наличный расчет
Накталай эсептешүү
Наличный доход
Накталай киреше
Наличные деньги
Накталай акча
Наличные денежные средства
Накталай акча каражаттары
Наличие
Бар болуу
Накопленный процент
Топтолгон пайыз
Накопление
Чогултуу, топтоо
Накопительный капитал
Топтолмо капитал
Накопительный вклад
Топтолмо салым
Накопительная задолженность
Топтолмо карыз
Накопитель фискальной памяти
Фискалдык эстутумда топтоочу
Накладные расходы
Коштомо чыгымдар
Накладная единого образца
Бир үлгүдөгү коштомо кагаз
Накладная
Коштомо кагаз
Наказание
Жаза
Наименьшие затраты
Эң төмөнкү сарптоолор
Наименование документа
Документтин аталышы
Наименование
Аталышы
Найм
Жалдоо
Наивысшая прибыль
Эң жогорку пайда
Назначение платежа
Төлөм багыты
Нажива
Мээнетсиз киреше
Наемный работник
Жалданма жумушчу
Надзорное производство
Көзөмөлдүк өндүрүш
Надзорная инстанция
Көзөмөл инстанциясы
Надзор за платежной системой
Төлөм системасын көзөмөлдөө
Надзор
Көзөмөл
Надел
Үлүш (жер үлүшү)
Надбавка к издержкам
Коромжуга кошумча үстөк
Надбавка
Кошумча үстөк
Нагрудный знак
Төш белги
Наводящие вопросы
Багыттоочу суроолор
Набор данных
Маалыматтар топтому
Наблюдение
Байкоо
Наблюдательный совет
Байкоочу кеңеш
Наблюдатель
Байкоочу
Муниципальный служащий
Муниципалдык кызматкер
Муниципальная экономика
Муниципалдык экономика
Муниципальная собственность
Муниципалдык менчик
Муниципальная служба
Муниципалдык кызмат
Муниципальная должность
Муниципалдык кызмат орун
Муниципалитет
Муниципалитет
Мораторий
Мораторий
Моральный вред
Моралдык зыян
Моральное поощрение
Моралдык дем берүү
Монополия
Монополия
Мониторинг
Мониторинг
Модернизация
Модернизация
Модель экономического роста
Экономикалык өсүштүн модели
Мобильный кошелек
Мобилдик капчык
Многоотраслевой
Көп тармактуу
Многозначительный
Көп маанилүү
Младший обслуживающий персонал
Тейлөөчү кенже персонал
Минимум
Минимум, төмөнкү чек
Минимальный расчетный доход
Минималдык эсептик киреше
Минимальный годовой доход
Минималдык жылдык киреше
Минимальный арендный платеж
Минималдуу ижара төлөмү
Минимальный
Минималдуу
Минимально необходимое требование
Минималдуу зарыл болгон талап
Минимальная бюджетная обеспеченность
Минималдык бюджеттик камсыздуулук
Микроэкономика
Микроэкономика
Механизм управления
Башкаруу механизми
Механизм помощи сборов налогов
Салыктарды жыйноого жардам берүү механизми
Механизм оценки рисков неуплаты налогов
Салыктарды төлөбөө тобокелдигин баалоо механизми
Методы ценообразования
Баа бычуу методдору
Методы сотрудничества
Кызматташуу методдору
Методическое указание
Методикалык көрсөтмө
Методика рейтинговой оценки результативности деятельности
Ишмердиктин натыйжасын рейтингдик баалоо методикасы
Методика расчета исходной цены
Баштапкы бааны эсептөө методикасы
Метод экономического анализа
Экономикалык талдоо методу
Метод налогообложения
Салык салуу методу
Метод и форма управление
Башкаруу методу жана формасы
Метод
Метод
Местонахождение
Жайгашкан орду
Место поставки товара (работ, услуг)
Товар (жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр) жеткирилүүчү жер
Место осуществления деятельности
Иш жүргүзүлүүчү жер
Место жительства
Жашаган жери
Местный налог
Жергиликтүү салык
Местный кенеш
Жергиликтүү кеңеш
Местные сборы
Жергиликтүү жыйымдар
Местный налог
Жергиликтүү салык
Местный кенеш
Жергиликтүү кеңеш
Местные сборы
Жергиликтүү жыйымдар
Местные налоги
Жергиликтүү салыктар
Местное сообщество
Жергиликтүү коомчулук
Местное самоуправление
Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу
Меры пресечения
Бөгөт коюу чаралары
Меры пресечения
Бөгөт коюу чаралары
Мерчандайзинг
Мерчандайзинг
Мера стоимости
Нарк чени
Мера прямого воздействия
Түздөн-түз таасир этүү чарасы
Мера наказания
Жазалоо чарасы
Мера безопасности
Коопсуздук чарасы
Мера
1) чара; 2) өлчөм, чен
Меновая торговля
Алмашуу соодасы
Менеджмент
Менеджмент
Меморандум
Меморандум
Мелкооптовая торговля
Майда дүң соода
Мелкое производство
Майда өндүрүш
Межэтническое равенство
Этностор аралык теңчилик
Межхозяйственный
Чарба аралык
Межправительственный
Өкмөт аралык
Межотраслевая конкуренция
Тармак аралык атаандаштык
Международный договор
Эл аралык келишим
Международный валютный фонд
Эл аралык валюталык фонд
Международное сотрудничество
Эл аралык кызматташтык
Международное соглашение
Эл аралык макулдашуу
Международное обязательство
Эл аралык милдеттенме
Международная организация
Эл аралык уюм
Международная деятельность
Эл аралык ишмердик
Международная автомобильная накладная
Эл аралык автомобилдик коштомо кагаз
Межбюджетные отношения
Бюджет аралык мамилелер
Межбанковская процентная ставка
Банк аралык пайыздык коюм (ставка)
Материнская компания
Башкы компания
Материальный ущерб
Материалдык зыян
Материальный убыток
Материалдык чыгаша
Материально-техническое обеспечение
Материалдык-техникалык камсыздоо
Материальное стимулирование
Материалдык кызыктыруу
Материальное положение
Материалдык абал
Материальная помощь
Материалдык жардам
Материальная ответственность
Материалдык жоопкерчилик
Материальная выгода
Материалдык пайда
Материалы проверок
Текшерүүлөрдүн материалдары
Материал
Материал
Масштаб цен
Баа ченөлчөмү
Масштаб
Ченөлчөм
Маркируемая продукция
Маркалануучу өндүрүм
Маркировка
Маркалоо
Маркетинговая служба
Маркетинг кызматы
Маркетинговая политика
Маркетинг саясаты
Маркетинговая деятельность
Маркетинг ишмердиги
Маркетинг
Маркетинг
Марка
Марка
Мандат
Мандат
Малый бизнес
Чакан бизнес
Малочисленный
Аз сандуу
Малоценный
Анча баалуу эмес
Малопроизводительный
Аз өндүрүмдүү
Малопродуктивные сельскохозяйсвенные угодья
Түшүмдүүлүгү аз айыл чарба жерлери
Малое предприятие
Чакан ишкана
Малодоходное предприятие
Аз кирешелүү ишкана
Максимизация прибыли
Пайданы максималдаштыруу
Максимальная цена
Максималдуу баа
Максимализация
Максималдаштыруу
Макроэкономическая политика
Макроэкономикалык саясат
Макроэкономика
Макроэкономика
Маклер
Далдалчы
Льготы по налогу
Салык боюнча жеңилдиктер
Льготный кредит
Жеңилдетилген насыя (кредит)
Льготный вклад
Жеңилдетилген салым
Лотерейная деятельность
Лотереялык ишмердик
Ломбард
Күрөөкана
Логотип
Логотип
Лишение свободы
Эркинен ажыратуу
Лишение
Ажыратуу
Личный располагаемый доход
Жеке колдогу киреше
Личный доход
Жеке киреше
Личный документ
Жеке документ
Личный (-ое, -ая)
Жеке, өздүк
Личные сбережения
Өздүк аманат
Личность
Инсан
Личное поручительство
Жеке кепилдик
Личная собственность
Жеке менчик
Личная неприкосновенность
Жеке кол тийбестик
Личная доверенность
Жеке ишеним кат
Лицо без гражданства
Жарандыгы жок адам
Лицензия
Уруксаттама (лицензия)
Лицензирование
Уруксаттамалоо (лицензиялоо)
Лицензионное соглашение
Уруксаттамалык (лицензиялык) макулдашуу
Лицензионная торговля
Уруксаттамалык (лицензиялык) соода
Лицевой счет
Өздүк эсеп
Лист фонда
Фонд барагы
Лист согласования
Макулдашуу барагы
Ликвидные средства
Өтүмдүү каражаттар
Ликвидные активы
Өтүмдүү активдер
Ликвидность имущества
Мүлктүн өтүмдүүлүгү
Ликвидность
Өтүмдүүлүк
Ликвидация основных фондов
Негизги фонддорду жоюу
Ликвидация
Жоюу
Ликвидационный дивиденд
Жоюудагы дивиденд
Ликвидационный баланс
Жоюлуучу теңдем (баланс)
Ликвидационная стоимость
Жоюу наркы
Ликвидационная комиссия
Жоюу комиссиясы
Лизингополучатель
Лизинг алуучу
Лизинговая компания
Лизингдик компания
Лизинг недвижимости
Кыймылсыз мүлк лизинги
Лизинг
Лизинг
Либерализация цен
Бааларды либералдаштыруу
Либерализация внешнеэкономических отношений
Тышкы экономикалык мамилелерди либералдаштыруу
Либерализация внешней торговли
Тышкы сооданы либералдаштыруу
Лжепредпринимательство
Жалган ишкердик
Лесообрабатывающая промышленность
Жыгач иштетүү өнөр жайы
Лесное хозяйство
Токой чарбасы
Легкая промышленность
Жеңил өнөр жай
Легитимность
Легитимдүүлүк
Легитимация
Легитимация
Легальность
Легалдуулук
Легализация доходов
Кирешелерди легалдаштыруу
Легализация
Легалдаштыруу
Латентный (-ое, -ая)
Латенттик
Латентная экономика
Латенттик ( билинбеген) экономика
Курсовая разница
Курстук айырма
Курсовая потеря
Курстук жоготуу
Курс облигации
Облигация курсу
Купон
Купон
Крупный налогоплательщик
Ири салык төлөөчү
Кругооборот доходов/ расходов
Кирешелердин/ чыгымдардын жүгүртүлүшү
Кросс-курс
Кросс-курс
Критерии отбора
Тандоо критерийи
Критерий
Критерий
Кризисное положение
Кризистик абал
Кризис
Каатчылык
Кредиторская задолженность
Насыялык (кредиттик) карыз
Кредитование
Насыялоо (кредиттөө)
Кредитная рестрикция
Насыялык (кредиттик) рестрикция
Кредитная дискриминация
Насыялык (кредиттик) басмырлоо
Кредит акцептный
Акцепттик насыя (кредит)
Кредит
Насыя (кредит)
Краткосрочный капитал
Кыска мөөнөттүү капитал
Краткое содержание
Кыскача мазмуну
Краткое изложение
Кыскача баяндоо
Коэффициент текущей ликвидности
Учурдагы өтүмдүүлүк коэффициенти
Коэффициент реинвестирования
Кайра инвестициялоо коэффициенти
Коэффициент региональный
Регионалдык коэффициент
Коэффициент покрытия процентного платежа
Пайыздык төлөмдү жабуу коэффициенти
Коэффициент коммерческого использования
Коммерциялык пайдалануу коэффициенти
Коэффициент зональный
Зоналык коэффициент
Косвенный умысел
Кыйыр ой
Косвенный налог
Кыйыр салык
Косвенный метод
Кыйыр метод
Косвенное доказательство
Кыйыр далил
Корысть
Пайда көздөө
Коррупция
Жемкордук (коррупция)
Коррумпированность
Коррупциялангандык
Корректировка
Оңдоп-түзөө
Конъюнктура
Конъюнктура
Концессия
Концессия
Концентрация
Концентрациялоо
Конфликт интересов
Кызыкчылыктардын кагылышы
Конфликт
Конфликт, кагылыш
Конфискация
Конфискация
Конфигурация
Конфигурация
Контрольный пункт
Контролдук пункт
Контрольный пакет
Контролдук пакет
Контрольные суммы записей
Жазуулардын контролдук суммасы
Контрольно-пропускной пункт
Контролдук-өткөрмө пункт
Контрольно-кассовая машина
Контролдук-кассалык машина
Контрольная лента
Контролдук тасма
Контроль
Контроль
Контракт
Контракт
Консультация
Консультация (адистин берген кеңеши)
Консульское учреждение
Консулдук мекеме
Конституционный закон
Конституциялык мыйзам
Конституционная жалоба
Конституциялык даттануу
Констатирующая часть
Констатация бөлүгү
Консолидированный долг
Консолидацияланган карыз
Консолидированный бюджет
Консолидацияланган бюджет
Консолидированная заявка
Консолидацияланган табыштама
Консолидация акций
Акцияларды консолидациялоо
Консолидация
Консолидация
Консенсус
Тил табышуу
Консалтинговая компания
Консалтинг компаниясы
Консалтинг
Консалтинг
Коносамент
Коносамент
Конкуренция
Атаандаштык
Конвертирование
Алмашма
Конверсия
Конверсия (айландыруу)
Комплектующее изделие
Комплектөөчү буюм
Комплексная ревизия
Комплекстүү ревизия
Комплекс мероприятий
Иш-чаралар комплекси
Комплекс
Комплекс
Компетенция
Компетенция
Компетентный орган
Компетенттүү орган
Компенсационная сделка
Компенсациялык бүтүм
Коммивояжер
Коммивояжер
Коммерческий расчет
Коммерциялык эсептешүү
Коммерческий расход
Коммерциялык чыгым
Коммерческий подкуп
Коммерциялык сатып алуу
Коммерческий банк
Коммерциялык банк
Коммерческая тайна
Коммерциялык сыр
Коммерция
Коммерция
Комитет
Комитет
Комиссия по трудовым спорам
Эмгек талаш-тартыш комиссиясы
Комиссия
Комиссия
Командировочные расходы
Иш сапар чыгымдары
Командировочное удостоверение
Иш сапар ырастамасы
Командировка
Иш сапар (командировка)
Коллизия законов
Мыйзамдардын коллизиясы
Коллизия
Коллизия
Коллизионная привязка
Коллизиялык байланма
Коллизионная норма
Коллизиялык ченем
Коллективное мнение
Жамааттык ой пикир
Коллегия
Коллегия
Коллегиальный орган
Коллегиялык орган
Коллегиальность
Коллегиялуулук
Код счета
Эсеп коду
Код
Код
Книга проверок
Текшерүү китеби
Книга жалоба
Даттануу китеби
Клиринговая система платежей
Төлөмдөрдүн клиринг системасы
Клиринг
Клиринг
Классификация показателя
Көрсөткүчтүн классификациясы
Квота
Квота
Квалификационная характеристика
Квалификациялык мүнөздөмө
Кассовый/ товарный чек
Касса/ товар чеги
Кассовые операции
Кассалык операциялар
Кассовая наличность
Кассадагы накталай акча
Кассация
Кассация
Кассационный суд
Кассациялык сот
Кассационная инстанция
Кассациялык инстанция
Кассационная жалоба
Кассациялык даттануу
Карточка лицевого счета
Өздүк эсеп карточкасы
Капитальное строение
Капиталдык курулуш
Капитальное вложение
Капиталдык салым
Капитальная затрата
Капиталдык сарптоо
Капитал
Капитал
Камеральная налоговая проверка
Камералык салыктык текшерүү
Календарный день/ месяц/ год
Календардык күн/ ай/ жыл
Казначейство
Казыналык
Казначейское обязательство
Казыналык милдеттенме
Казначейский вексель
Казыналык вексель
Казначейская эмиссия
Казыналык эмиссия
Казначей
Казыначы
Казна
Казына
Итоговый баланс
Жыйынтыктоочу теңдем (баланс)
Итог сменных продаж
Нөөмөттүк сатуулардын жыйынтыгы
Итог сменных покупок
Нөөмөттүк сатып алуулардын жыйынтыгы
Исчисление
Эсептөө
Исчерпывающий ответ
Толук жооп
Исходящий документ
Чыгыш документ
Исходный текст
Алгачкы текст
Истребование
Суратып алдыруу
Источник права
Укук булагы
Источник налога
Салык булагы
Истец
Доогер
Исследование доказательства
Далилди изилдөө
Испытательный срок
Сыноо мөөнөтү
Испытание при приеме на работу
Жумушка кабыл алууда сыноо
Исполнительская дисциплина
Аткаруу тартиби
Исполнительный лист
Аткаруу барагы
Исполнительный документ
Аткаруу документи
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органы
Исполнительное производство
Аткаруу өндүрүшү
Исполнительная власть
Аткаруу бийлиги
Исполнитель
Аткаруучу
Исполнение соглашение
Макулдашууну аткаруу
Исполнение протокола
Протоколду аткаруу
Исполнение приговора
Өкүмдү аткаруу
Исполнение налогового обязательства
Салыктык милдеттенмесин аткаруу
Исполнение заключения
Корутундуну аткаруу
Исполнение
Аткаруу
Исковое производство
Доо өндүрүшү
Исковое заявление
Доо арыз
Исковая давность
Доонун эскириши
Исключительное положение
Бөтөнчө абал
Исключительная экономическая зона
Бөтөнчө экономикалык чөлкөм
Исключение
Чыгаруу, алып салуу, бөтөнчө, өзгөчө
Искажение данных
Маалыматтын бурмаланышы
Иск регрессный
Регресстик доо
Иск о присуждении
Ыйгаруу жөнүндө доо
Иск о признании
Моюнга алуу тууралуу доо
Иск
Доо
Ипотечный залог
Ипотекалык күрөө
Инфраструктура
Инфратүзүм
Информирование
Маалымдоо
Информация о товаре
Товар жөнүндө маалымат
Информация
Маалымат
Информационный расчет
Маалыматтык эсеп
Информационно-коммуникационная технология
Маалыматтык-коммуникациялык технология
Информационная безопасность
Маалыматтык коопсуздук
Интересы налогоплательщика
Салык төлөөчүнүн кызыкчылыктары
Интеллектуальный потенциал
Интеллектуалдык дарамет
Интеллектуальная собственность
Интеллектуалдык менчик
Интегрированное предприятие
Интеграцияланган ишкана
Инструкция
Нускама
Инспекция
Инспекция
Иностранный участник
Чет өлкөлүк катышуучу
Иностранный товар
Чет өлкөлүк товар
Иностранный гражданин
Чет өлкөлүк жаран
Иностранное физическое лицо
Чет өлкөлүк жеке жак
Иностранное государство
Чет мамлекет
Иностранная организация
Чет өлкөлүк уюм
Инновация
Инновация
Инкассо
Инкассо
Инициировать
Демилгелөө
Инициативный аудит
Демилгелүү аудит
Инициатива
Демилге
Индикатор кассира
Кассирдин индикатору
Индивидуальный учет
Жеке эсеп
Индивидуальный предприниматель
Жеке ишкер
Индивидуальный подоходный налог
Жеке киреше салыгы
Индивидуальный изобретатель
Жеке ойлоп табуучу
Индексная оговорка
Индекстик эскертме
Индексация дохода
Кирешени индексациялоо
Индексация
Индексация
Индекс покупательной способности
Сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн индекси
Индекс
Индекс
Инвестор
Инвестор
Инвестиция
Инвестиция
Инвестиционный спор
Инвестициялык талаш
Инвестиционный поток
Инвестициялык агым
Инвестиционное соглашение
Инвестициялык макулдашуу
Инвентарный номер
Инвентардык номер
Инвентарная опись
Инвентардык тизим
Инвентаризация
Инвентаризация
Иная деятельность
Башка ишмердик
Имущество
Мүлк
Имущественный ущерб
Мүлктүк зыян
Имущественный вычет
Мүлктүк эсептен чыгаруу
Имущественный вред
Мүлктүк зыян
Имущественное страхование
Мүлктүк камсыздандыруу
Имущественное преступление
Мүлктүк кылмыш
Имущественное право
Мүлктүк укук
Имущественное отношение
Мүлктүк мамиле
Имущественная ответственность
Мүлктүк жоопкерчилик
Импортер
Импорттоочу
Импорт товаров
Товарларды импорттоо
Импорт
Импорт
Императивная норма
Императивдүү ченем
Имитация товарного знака
Товардык белгини тууроо
Имитация
Тууроо
Имидж
Бедел, келбет
Именные вклады
Энчилүү салымдар
Именной указатель
Энчилүү көрсөткүч
Изъятия имущества
Мүлктү тартып алуу
Изъятие
Тартып алуу
Изоляция
Обочолотуу
Износ основных средств
Негизги каражаттардын эскириши
Износ основного капитала
Негизги капиталдын эскириши
Износ
1.Эскирүү; 2. жешилүү
Изменение
Өзгөртүү
Излишне уплаченный налог
Ашыкча төлөнгөн салык
Излишне уплаченная сумма налога
Салыктын ашыкча төлөнгөн суммасы
Излишне взысканный платеж
Излишне взысканный платеж
Излишек потребителя
Керектөөчүдөн артканы
Издержки экономического роста
Экономикалык өсүштүн коромжулары
Издержки обращения
Жүгүртүү коромжулары
Издержки
Коромжулар
Изготовитель
Даярдоочу
Извлечение прибыли
Пайда табуу
Извлечение дохода
Киреше табуу
Извещение
Кабарлоо
Избыточное налоговое бремя
Ашыкча салык жүгү
Избыточная стоимость
Ашыкча нарк
Избыток денег в обращении
Жүгүртүүдөгү ашык акча
Избыток
Ашыкча
Избирательное распределение
Иргеп бөлүштүрүү
Иждивение
Багуудагы адам
Иждивенец
Багуудагы адам
Идентичный товар
Бирдей товар
Идентичность
Бирдейлик
Идентификация
Идентификация
Идентификационный номер
Идентификациялык номер
Идентификационный налоговый номер
Идентификационный налоговый номер
Игорный бизнес
Оюн-зоок бизнеси
Зона свободного предпринимательства
Эркин ишкердик чөлкөмү
Зона отселения
Көчүрүлүүчү чөлкөм
Зона
Зона, чөлкөм
Золотоносное месторождение
Алтын кени
Знак соответствия
Шайкештик, дал келүү белгиси
Злоупотребление служебным положением
Кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу
Злоупотребление должностным полномочием
Кызматтык ыйгарым укугун кыянаттык менен пайдалануу
Злоупотребление
Кыянаттык менен пайдалануу
Земли сельскохозяйственного назначения
Айыл чарба багытындагы жерлер
Земли общего пользования
Жалпы пайдалануудагы жерлер
Земли несельскохозяйственного назначения
Айыл чарба багытындагы эмес жерлер
Землеустройство
Жерге жайгаштыруу
Землепользователь
Жерди пайдалануучу
Землепользование
Жерди пайдалануу
Земледельческий закон
Дыйканчылык мыйзамы
Землевладение
Жерге ээлик кылуу
Земельный участок при многоквартирном доме
Көп батирлүү үй алдындагы жер участогу
Земельный участок
Жер участогу
Земельный ресурс
Жер ресурсу
Земельный налог
Жер салыгы
Земельный кодекс
Жер кодекси
Земельная доля
Жер үлүшү
Здание
Имарат
Заявление
Арыз
Заявка на получение
Алууга табыштама
Заявка
Табыштама
Защита деловой репутации
Иш аброюн коргоо
Защита
Коргоо
Зачисление на счет
Эсепке киргизүү
Зачетная сумма
Чегерилген сумма
Зачет и возврат налогов
Салыктарды чегерүү жана кайтарып берүү
Зачет
Чегерүү
Затраты по сделке
Бүтүм боюнча сарптоолор
Затрата
Сарптоо
Засчитывание
Эсептөө
Заседание
Жыйын
Зарубежное государство
Чет мамлекет
Заработная плата
Эмгек акы
Запрос
Суроо-талап
Запрашивающий орган
Суроо-талап берген орган
Запрашиваемый орган
Суроо-талап жиберилген орган
Запись
Жазуу
Запатентованное
Патенттелген
Заочное рассмотрение дела
Ишти сырттан карап чыгуу
Заочно
Сырттан
Замечание и предложение
Сын пикир жана сунуш
Замечание
1.Эскертүү; 2. Сын пикир
Заместитель
Орун басар
Замер (внутренний/ внешний)
Ченөө (ички/ тышкы)
Замена наказания
Жазаны алмаштыруу
Замедленный эффект
Басаңдаган таасир
Заложенное имущество
Күрөөгө коюлган мүлк
Залогодержатель
Күрөө кармоочу
Залогодатель
Күрөөгө коюучу
Залоговый кредит
Күрөө насыясы (кредити)
Залоговое обязательство
Күрөө милдеттенмеси
Залоговая цена
Күрөө баасы
Залоговая ставка
Күрөө коюму (ставкасы)
Залог
Күрөө
Закупщик
Аларман
Закупочная цена
Сатып алуу баасы
Закупающая организация
Сатып алуучу уюм
Закрытое акционерное общество (ЗАО)
Жабык акционердик коом (ЖАК)
Закрытие смены
Нөөмөттү жабуу
Закрепленный налог
Бекитилген салык
Законосовещательный орган
Мыйзамдык кеңешме органы
Законопроект
Мыйзам долбоору
Законодательный процесс
Мыйзам чыгаруу процесси
Законодательный орган
Мыйзам чыгаруу органы
Законодательное собрание
Мыйзам чыгаруу жыйыны
Законодательная техника
Мыйзам чыгаруу техникасы
Законодательная процедура
Мыйзам чыгаруу жол-жобосу
Законодательная инициатива
Мыйзам чыгаруу демилгеси
Законодательная власть
Мыйзам чыгаруу бийлиги
Законный представитель
Мыйзамдуу өкүл
Законность
Мыйзамдуулук
Законная сила
Мыйзамдуу күч
Законная неустойка
Мыйзамдуу үстөк айып
Закон
Мыйзам
Заключительный баланс
Корутунду теңдем (баланс)
Заключительный акт
Корутунду акт
Заключение под стражу
Камакка алуу
Заключение
Корутунду
Закладная
Күрөөлүк
Заклад
Күрөөгө коюу
Заказчик
Тапшырыкчы
Заказ
Тапшырык
Заказ
Тапшырык
Заинтересованное лицо
Кызыкдар жак
Заимодавец
Зайым берүүчү
Заемщик
Зайымчы
Заемное средство
Зайым каражаты
Заем бессрочный
Мөөнөтсүз зайым
Заем беспроигрышный
Уттурбас зайым
Заем банковский
Банктык зайым
Заем
Зайым
Задолженность по налогам
Салыктар боюнча карыз
Задолженность перед бюджетом
Бюджетке карыз
Задолженность
Карыз
Задержание
Кармоо
Задаток
Шертпул (алдын ала төлөнгөн сумма)
Завоз
Ташып кирүү
Зависимая компания
Көз каранды компания
Завершенное дело
Аяктаган иш
Заверительная подпись
Күбөлөндүрүү колу
Заверенный (-ое, -ая)
Күбөлөндүрүлгөн
Заверенная копия
Күбөлөндүрүлгөн көчүрмө
Заведующий
Башчы
Забалансовый запас
Теңдемден тыш кам
Журнал исходящей корреспонденции
Чыгыш кат-кабар журналы
Журнал входящей корреспонденции
Кириш кат-кабар журналы
Житель
Тургун
Жилой дом
Турак үй
Жилое помещение
Турак жай
Жилищный сертификат
Турак жайдын тастыктамасы
Жилищный займ
Турак жай займы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Турак жай-коммуналдык чарба
Жилищное строительство
Турак жай курулушу
Жилищная субсидия
Турак жай субсидиясы
Жизненные потребности
Тиричилик керектөөлөрү
Жизнедеятельность
Тиричилик аракети
Живой товар
Жандуу товар
Жёсткий тариф
Катаал тариф
Жёсткая экономическая политика
Катаал экономикалык саясат
Жёсткая денежная политика
Катаал акча саясаты
Жеребьёвка
Чүчү кулак салуу
Железнодорожная транспортная накладная
Темир жол унаа коштом кагазы
Желательный спрос
Каалаган сурам
Жалованье
Маяна
Жалоба
Даттануу
Естественный рост
Табигый өсүш
Естественный ресурс
Табигый ресурс
Естественная убыль
Табигый кемүү
Емкость рынка
Рыноктун сыйымдуулугу
Емкость
Сыйымдуулук
Ежемесячно
Ай сайын
Ежедневно
Күн сайын
Ежедекадно
Декада сайын
Единый налог
Бирдиктүү салык
Единовременное пособие
Бир жолку жөлөкпул
Единичные издержки
Сейрек коромжулар
Единичное предприятие
Жалгыз ишкана
Единичное владение
Жеке ээлик
Единица счета
Эсеп бирдиги
Единица налогообложения
Салык салуу бирдиги
Единица имущества
Мүлк бирдиги
Единица измерения
Өлчөм бирдиги
Единица
Бирдик
Единая система
Бирдиктүү система
Единая расценка
Бирдиктүү баа
Единая налоговая декларация
Бирдиктүү салык декларациясы
Единая государственная система
Мамлекеттик бирдиктүү система
Евровалюта
Евровалюта
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Евразия экономикалык коомдоштугу (ЕврАзЭК)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразия экономикалык бирлиги (ЕАЭБ)
Душевое потребление
Жан башына керектөө
Духовная ценность
Рухий баалуулук
Дуополия
Дуополия (базардагы бирдей өндүрүмдү эки өндүрүүчү сунуштаган кырдаал)
Дубликат
Дубликат
Дочернее хозяйственное общество
Туунду чарбалык коом
Дочернее предприятие
Туунду ишкана
Доходы местного бюджета
Жергиликтүү бюджеттин кирешелери
Доход, облагаемый налогом
Салык алынуучу киреше
Доход первичный
Алгачкы киреше
Доход от собственности
Менчиктен түшкөн киреше
Доход от индивидуального вложения
Жеке салымдан түшкөн киреше
Доход на душу населения
Калктын жан башына киреше
Доход
Киреше
Дотация
Дотация
Досудебная санация
Сотко чейинки санация
Доступность информации
Маалыматтын жеткиликтүүлүгү
Доступность
Жеткиликтүүлүк
Достоверность информации
Маалыматтын аныктыгы
Достоверность доказательств
Далилдин аныктыгы
Достоверность
Аныктык
Достаточное доказательство
Жетишээрлик далил
Доследование
Кошумча тергөө
Дороговизна
Кымбатчылык
Доработка
Жеткире иштеп чыгуу
Доработанный проект
Иштелип чыккан долбоор
Допустимость доказательства
Далилге жол берилиши
Допускается
Уруксат кылынат, жол берилет
Допрос
Сурак
Дополнительный расход
Кошумча чыгым
Дополнительная экспертиза
Кошумча экспертиза
Дополнительная информация
Кошумча маалымат
Дополнение
Толуктоо
Донос
Айгак
Донесение
Жеткирүү
Доначисление налога
Салыкты кошуп эсептөө
Доминирующие банки
Үстөмдүк кылуучу банктар
Доминирующее положение
Үстөмдүк абал
Доля в общем имуществе
Жалпы мүлктөгү үлүш
Должность
Кызмат орун
Должностной оклад
Кызматтык маяна
Должностное преступление
Кызматтык кылмыш
Должностное лицо
Кызмат адамы
Должностная инструкция
Кызматтык нускама
Должник
Карызкор
Долевой взнос
Үлүштүк төгүм
Долевое участие
Үлүштүк катышуу
Долевое обязательство
Үлүштүк милдеттенме
Долевая собственность
Үлүштүк менчик
Долгосрочный вклад
Узак мөөнөттүү салым
Долгосрочное обязательство
Узак мөөнөттүү милдеттенме
Долговременный период
Узак мезгил
Долговой кризис
Карыз каатчылыгы
Долговое требование
Карыз талабы
Долговое обязательство
Карыз милдеттенмеси
Долг
Бересе, карыз
Документация товаросопроводительная
Товарды коштоочу документтер
Документально подтвержденные расходы
Документ түрүндө ырасталган чыгымдар
Документ распорядительный
Тескеме документ
Документ об уплате пошлины
Алым төлөнгөндүгү тууралуу документ
Документ
Документ
Доказательство
Далил
Дознание
Алгачкы текшерүү
Договорный режим
Келишимдик режим
Договорный приоритет
Келишимдик артыкчылык
Договорная пошлина
Келишимдик алым
Договорная неустойка
Келишимдик үстөк айып
Договор поставки
Жеткирип берүү келишими
Договор поручения
Тапшыруу келишими
Договор о труде
Эмгек жөнүндө келишим
Договор о материальной ответственности
Материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишим
Договор аренды
Ижара келишими
Договор
Келишим
Довод
Жүйөө
Доверительный управляющий
Ишенимдик башкаруучу
Доверительное управление
Ишенимдик башкаруу
Доверительная собственность
Ишенимдик менчик
Доверительная операция банка
Банктын ишеним аракети
Доверитель
Ишеним билдирүүчү
Доверенность
Ишеним кат
Доверенное лицо
Ишенимдүү жак
Добыча полезных ископаемых
Пайдалуу кендерди казып алуу
Добросовестный приобретатель
Ак ниеттүү алуучу
Добровольное страхование
Ыктыярдуу камсыздандыруу
Добавочные издержки
Кошумча коромжулар
Добавочная прибыль
Кошумча пайда
Добавленная стоимость
Кошумча нарк
Дифферент
Дифферент
Дисциплинарное наказание
Тартипке чакыруу жазасы
Дисциплинарное взыскание
Тартипке чакыруу жазасы
Дисциплинарная ответственность
Тартип жоопкерчилиги
Дистрибьютор
Дистрибьютор
Дисконтная карта
Дисконттук карта
Дисконт
Дисконт
Дипломатическое представительство
Дипломатиялык өкүлчүлүк
Дипломатический/ служебный паспорт
Дипломатиялык/ кызматтык паспорт
Дипломатический канал
Дипломатиялык жол
Динамика розничных цен
Чекене баалардын динамикасы
Динамика прибыльности
Пайданын динамикасы
Дипломатический/ служебный паспорт
Дипломатиялык/ кызматтык паспорт
Дипломатический канал
Дипломатиялык жол
Динамика розничных цен
Чекене баалардын динамикасы
Динамика прибыльности
Пайданын динамикасы
Динамика
Динамика
Дилер
Дилер
Дилемма
Дилемма
Дивиденд
Дивиденд
Деятельность
Ишмердик
Децентрализация
Борбордон алыстатуу
Дефицит
Таңсыктык
Дестабилизация
Туруксуздук
Депонирование
Депонирлөө
Депозитарий
Депозитарий
Депозит
Депозит
Департамент
Департамент
Деньги под залог
Күрөөдөгү акча
Деньги
Акча
День сдачи
Берилген күн
День принятия
Кабыл алынган күн
День исполнения
Аткарылган күн
День внесения
Киргизилген күн
День внесения
Киргизилген күн
Денонсация международного договора
Эл аралык келишимди денонсациялоо
Денонсация
Денонсация
Денежные активы
Акчалай активдер
Денежно-кредитное регулирование
Акча-насыялык (кредиттик) жөнгө салуу
Денежно-кредитная политика
Акча-насыя (кредит) саясаты
Денежное средство
Акча каражаты
Денежное обращение
Акчаны жүгүртүү
Денежная оценка
Акчалай баалоо
Денежная компенсация
Акчалай ордун толтуруу
Демонстрация
Демонстрация
Делопроизводство
Иш кагаздарын жүргүзүү
Дело местного значения
Жергиликтүү маанидеги иш
Делиберализация экономики
Экономиканын эркин коё берилбегендиги
Делегирование полномочий
Ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү
Делегация
Делегация
Декувер
Декувер
Декретный отпуск
Декреттик өргүү
Декорт
Декорт (жеңилдик, кемитүү)
Декларирование дохода
Кирешени декларациялоо
Декларирование
Декларациялоо
Декларация о доходах
Кирешелер жөнүндө декларация
Декларация
Декларация
Декларант
Декларант
Действительный документ
Анык документ
Действительная цена
Анык баа
Действие закона
Мыйзамдын колдонулушу, таасири
Действие
Аракет, кыймыл
Дезинфляция
Дезинфляция
Дееспособность лица
Жактын аракетке жөндөмдүүлүгү
Дееспособность
Аракетке жөндөмдүүлүк
Девизная политика
Девиздик саясат
Девальвация
Девальвация
Дебиторская задолженность
Дебитордук карыз
Дебитор
Дебитор
Дебет
Дебет
Двойной счет
Кош эсеп
Двойное налогообложение
Кош салык салуу
Двойное гражданство
Кош жарандуулук
Двойная система
Кош система
Двойная бухгалтерия
Кош бухгалтерия
Движимое имущество
Кыймылдуу мүлк
Движение капитала
Капиталдын жүгүртүлүшү
Движение денежного средства
Акча каражаттарынын жүгүртүлүшү
Датчик
Билдиргич
Дата фактической подачи
Иш жүзүндө берилген күнү
Дата платежа
Төлөө күнү
Дата вступления в силу
Күчүнө кирген күн
Дарственная
Белекке берилген
Дареное имущество
Тартууланган мүлк
Дарение
Тартуулоо
Дамно
Дамно (акчанын номиналдык жана курстук наркынын ортосундагы айырма)
Дамнификация
Дамнификация (чыгашага учурап зыян тартып калуу)
Дальнейшее развитие
Мындан аркы өнүгүү
Давность
Эскиргендик, байыркылык
Давление на курс валюты
Валюта курсуна басым
Давление на конкурента
Атаандашка басым
Давальческое сырье
Иштетип алма чийки зат
Давальческий товар
Иштетип алма товар
Гуманитарная помощь
Гуманитардык жардам
Грузовая таможенная декларация
Жүк бажы декларациясы
Грузовая накладная
Жүк коштомо кагазы
График
График
Графа
Графа
Грант
Грант
Грамматическое толкование
Грамматикалык чечмелөө
Гражданское процессуальное право
Жарандык процесстик укук
Гражданское право
Жарандык укук
Гражданское законодательство
Жарандык мыйзамдар
Гражданское дело
Жарандык иш
Гражданский служащий
Жарандык кызматчы
Гражданский процесс
Жарандык процесс
Гражданский ответчик
Жарандык жоопкер
Гражданский оборот
Жарандык жүгүртүү
Гражданский кодекс
Жарандык кодекс
Гражданский истец
Жарандык доогер
Гражданский иск
Жарандык доо
Гражданская ответственность
Жарандык жоопкерчилик
Гражданская авиация
Жарандык авиация
Гражданин
Жаран
Государственный/ муниципальный долг
Мамлекеттик/муниципалдык карыз
Государственный служащий
Мамлекеттик кызматчы
Государственный работник
Мамлекеттик кызматкер
Государственный обвинитель
Мамлекеттик айыптоочу
Государственный знак почтовой оплаты
Почта төлөмдөрүнүн мамлекеттик белгиси
Государственный займ
Мамлекеттик зайым
Государственный доход
Мамлекеттик киреше
Государственный банк
Мамлекеттик банк
Государственное регулирование
Мамлекеттик жөнгө салуу
Государственное предприятие
Мамлекеттик ишкана
Государственное предприятие
Мамлекеттик ишкана
Государственное полномочие
Мамлекеттик ыйгарым укук
Государственное пенсионное страхование
Мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу
Государственное казначейское обязательство
Мамлекеттик казыналык милдеттенме
Государственная тайна
Мамлекеттик сыр
Государственная собственность
Мамлекеттик менчик
Государственная регистрация
Мамлекеттик каттоо
Государственная пошлина
Мамлекеттик алым
Государственная власть
Мамлекеттик бийлик
Горюче-смазочные материалы
Күйүүчү-майлоочу материалдар
Городское управление
Шаардык башкармалык
Горнодобывающая промышленность
Тоо-кен казуу өнөр жайы
Годовой отчёт
Жылдык отчёт
Годовая норма прибавочной стоимости
Кошумча нарктын жылдык ченеми
Годовая выработка
Жылдык иштеп чыгаруу
Глобализация хозяйственной жизни
Чарбалык турмуштун ааламдашуусу
Гласности налогового законодательства
Салык мыйзамдарынын ачык-айкындыгы
Главный распорядитель средств местного бюджета
Жергиликтүү бюджет каражаттарынын башкы тескөөчүсү
Главный инспектор
Башкы инспектор
Глава местного самоуправления
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы
Гиперинфляция
Гиперинфляция
Гибкое отношение
Ийкемдүү мамиле
Гибкий валютный курс
Ийкемдүү валюта курсу
Генеральный прокурор
Башкы прокурор
Генеральный подрядчик
Башкы подрядчы
Генеральный договор
Башкы келишим
Гармонизация налога
Салыкты шайкеш келтирүү
Гарантия
Кепилдик
Гарантированный доход
Кепилденген киреше
Гарантийный срок
Кепилдик мөөнөт
Гарантийный контракт
Кепилдик контрагы
Гарантийный договор
Кепилдик келишим
Гарантийный взнос
Кепилдик төгүм
Гарантийное письмо
Кепилдик кат
Гарантийное обеспечение
Кепилдикти камсыз кылуу
Гарантийная выплата
Кепилдик төлөө
Выявление нарушений налогового законодательства
Салык мыйзамдарын бузууларды аныктоо
Выявление нарушений
Бузууларды аныктоо
Вычет
Эсептен чыгаруу, кармап калуу
Выходное пособие
Бошоо жөлөкпулу
Высокооплачиваемый труд
Жогорку акы төлөнүүчү эмгек
Высокодоходное хозяйство
Жогорку кирешелүү чарба
Высокий темп экономического роста
Экономикалык өсүштүн жогорку ыргагы
Выслуга лет
Иштеген жылдары
Выручка от реализации продукции и оказания услуг
Өндүрүмдү сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн түшкөн акча
Выручка
Түшкөн акча
Выравнивающий грант
Теңдештирүүчү грант
Выполнение запроса
Суроо-талаптын аткарылышы
Выплата суммы превышения НДС
КНСтин ашып кеткен суммасын төлөп берүү
Выплата
Төлөө
Выписка из системы ведения реестра
Реестр жүргүзүү системасынан көчүрмө
Выписка из банковского счета
Банк эсебинен көчүрмө
Вынужденный прогул
Аргасыз ишке чыкпоо
Выморочное имущество
Мураскерсиз мүлк
Вымогательство
Опуза талап
Выкупная сумма
Сатып алуу суммасы
Выкупная операция
Сатып алуу операциялары
Выкуп ценных бумаг
Баалуу кагаздарды сатып алуу
Выкуп предприятия
Ишкананы сатып алуу
Выкуп
Сатып алуу
Выигрышный займ
Утуштуу зайым
Вызывное производство
Чакыртуу өндүрүшү
Выемка имущества
Мүлктү алуу
Выемка
1) Алуу (катты почта ящигинен алуу) 2) оюк (выемка для рукава – жеңдин оюгу) 3) чуңкур (глубокая выемка – терең чуңкур)
Выездная проверка
Көчмө текшерүү
Выездная налоговая проверка
Көчмө салыктык текшерүү
Выезд
Чыгуу
Выделение юридического лица
Юридикалык жакты бөлүп көрсөтүү
Выдача чека
Чек берүү
Выдача патента
Патент берүү
Выгодоприобретатель
Пайдага ээ болуучу
Выговор
Сөгүш
Вывоз
Ташып чыгуу
Вывеска
Көрнөк
Выбытие
Чыгуу, кетүү
Въезд иностранных граждан
Чет элдик жарандардын кирүүсү
Вторичная услуга
Экинчи ирет кызмат көрсөтүү
Вступление в силу
Күчүнө кирүү
Вступительный взнос
Кирүү төгүмү
Встречное требование
Утурлама талап
Встречное исполнение обязательства
Милдеттенмени утурлама аткаруу
Встречная торговля
Утурлама соода
Встречная проверка
Утурлама текшерүү
Всемирная торговая организация (ВТО)
Бүткүл дүйнөлүк соода уюму (БСУ)
Время производства
Өндүрүш убактысы
Временно поверенный
Убактылуу ишенимдүү өкүл
Временный ввоз
Убактылуу ташып келүү
Временная нетрудоспособность
Жумушка убактылуу жарамсыздык
Восстановление на работе
Ишке кайра орноштуруу
Восстановительная стоимость
Калыбына келтирүү наркы
Воспроизводство
Кайталап өндүрүү
Восприимчивость
Кабылдоочулук
Воспрепятствование
Тоскоол кылуу
Вопрос местного значения
Жергиликтүү маанидеги маселе
Вольнонаемный труд
Эркин жалданма эмгек
Война цен
Баалардын кагылышы
Возрастающая доходность
Көбөйүүчү кирешелүүлүк
Возрастание стоимости
Нарктын өсүшү
Возражения против иска
Доого каршы пикир
Возникновение
Пайда болуу, келип чыгуу
Вознаграждение
Сый акысы
Возмещение ущерба
Залалдын ордун толтуруу
Возмещение убытка
Чыгашанын ордун толтуруу
Возмещение износа
Жешилүүнүн ордун толтуруу
Возмещение вреда
Зыяндын ордун толтуруу
Возмещение
Ордун толтуруу
Возмещаемая сумма
Орду толтурулуучу сумма
Возмездная сделка
Орду толтурулуучу бүтүмдөр
Возвратный чек
Кайтарылма чек
Возвратная лицензия
Кайтарым уруксаттама (лицензия)
Возврат налогов
Салыктарды кайтаруу
Возврат
Кайтаруу
Водный знак
Суу белгиси
Внутрихозяйственный расчет
Ички чарбалык эсептешүү
Внутригосударственная процедура
Мамлекеттик ички жол-жобо
Внутренний долг
Ички карыз
Внутренний документ
Ички документ
Внутренний аудит
Ички аудит
Внутренние издержки
Ички коромжулар
Внутреннее финансирование
Ички каржылоо
Вновь открывшееся обстоятельство
Жаңы жаралган жагдай
Внешний расход
Тышкы чыгым
Внешний платеж
Тышкы төлөм
Внешний платеж
Тышкы төлөм
Внешний платеж
Тышкы төлөм
Внешний доход
Тышкы киреше
Внешний государственный долг
Мамлекеттик тышкы карыз
Внешнеторговая деятельность
Тышкы соода ишмердиги
Внешнее управление
Сырттан башкаруу
Внесение
Киргизүү
Внеплатежное поступление
Төлөмдөн тышкары түшүү
Внеплановая проверка
Пландан тышкары текшерүү
Внеочередной порядок
Кезексиз тартип
Внеоборотный актив
Жүгүртүүдөн тышкары актив
Внелимитное капитальное вложение
Лимиттен тышкары капиталдык салым
Внедоговорное обязательство
Келишимден тышкары милдеттенме
Внебюджетный фонд
Бюджеттен тышкары фонд
Внебиржевой рынок
Биржадан тышкары рынок
Внебалансовый счет
Теңдемден тышкаркы эсеп
Вне закона
Мыйзамдан тышкары
Вмененные издержки
Чегерилген коромжулар
Власть
Бийлик
Владелец ценных бумаг
Баалуу кагаздардын ээси
Владелец транспортного средства
Унаа каражатынын ээси
Владелец патента
Патенттин ээси
Владелец контрольного пакета
Контролдук пакеттин ээси
Владелец информации
Маалымат ээси
Владелец земельного права
Жер укугунун ээси
Вкладчик
Салымчы
Вклад
Салым
Витрина
Витрина
Виртуальный режим
Виртуалдык режим
Виза
Виза
Виды доходов
Кирешелердин түрлөрү
Вид субсидий
Жардамга берилүүчү акчанын түрү
Вид проверки
Текшерүүнүн түрү
Вид контроля
Контролдун түрү
Вид
Түр
Взяточничество
Паракорлук
Взятка
Пара
Взыскатель
1) Өндүрүп алуучу; 2) жаза колдонуучу
Взыскание налогов
Салыктарды өндүрүү
Взыскание издержек
Коромжуларды өндүрүү
Взыскание
1) Өндүрүү; 2) жаза
Взнос
Төгүм
Взимание
Алуу
Взвинчивание цен
Бааны көтөрүү
Взаимопонимание
Өз ара түшүнүшүү
Взаимоотношение
Өз ара мамиле
Взаимозачет
Өз ара чегерүү
Взаимозаменяемый товар
Бирин-бири алмаштыруучу товар
Взаимозависимые субъекты
Бири-бирине көз каранды субъекттер
Взаимозависимые лица
Бири-бирине көз каранды жактар
Взаимодействие
Өз ара аракеттенүү
Взаимовыгодное условие
Өз ара пайдалуу шарт
Взаимные расчеты
Өз ара эсептешүүлөр
Взаимные долги
Өз ара карыздар
Взаимное сотрудничество
Өз ара кызматташтык
Взаимное согласие
Өз ара макулдук
Взаимная невыплата
Өз ара төлөбөө
Взаимная договоренность
Өз ара сүйлөшүлгөн келишим
Взаимная выгода
Эки тараптуу пайда
Взаимная помощь
Өз ара жардам
Вещественное доказательство
Буюмдук далил
Вето на статью бюджетных расходов
Бюджеттик чыгымдар статьясына тыюу салуу
Вето
Вето, тыюу салуу
Весьма срочно
Өтө тез
Венчурная фирма
Венчурдук фирма
Величина спроса
Сурам көлөмү
Вексель (иностранный/ казначейский/ срочный/ фиктивный)
Вексель (чет элдик/ казыналык/ тез мөөнөттүү/ жалган)
Ведущий специалист
Жетектөөчү адис
Ведомство
Ведомство
Ведомственное
Ведомстволук
Ввозная пошлина
Ташып кирүүгө алым
Ввоз товара на таможенную территорию
Бажы аймагына товарды ташып кирүү
Ввоз
Ташып кирүү
Ваучер (приватизационный чек)
Ваучер (менчиктештирүү чеги)
Валютный фонд организации
Уюмдун валюталык фонду
Валютный счет
Валюталык эсеп
Валютный рынок
Валюта рыногу
Валютный резерв
Валюталык резерв
Валютные ценности
Валюталык баалуулуктар
Валютно-финансовая система
Валюталык-финансы системасы
Валютная спекуляция
Валюталык чайкоочулук
Валютная самоокупаемость
Валюталык өзүн-өзү актоочулук
Валютная интервенция
Валюталык интервенция
Валютная афера
Валюталык афера, алдамчылык
Валютная ценность
Валюталык баалуулук
Валюта частично конвертируемая
Жарым-жартылай алмашылма валюта
Валюта платежа
Төлөм валютасы
Валюта обмена
Алмашуу валютасы
Валюта кредита
Насыя (кредит) валютасы
Валюта (иностранная/ национальная /конвертируемая/ неконвертируемая)
Валюта (чет өлкөлүк/ улуттук/ алмашуучу/ алмашылбас)
Вальвация
Вальвация
Валоризация
Валоризация
Валовый убыток
Дүң чыгаша
Валовый оборот
Дүңүнөн жүгүртүү
Валовый выпуск
Дүң чыгаруу
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Ички дүң өнүм (продукт) (ИДП)
Валовые издержки
Дүң коромжулар
Валовой доход
Дүң киреше
Валовая прибыль
Дүң пайда
Валовая выручка
Дүң түшкөн акча
Вакантная должность
Бош кызмат орду
Вакансия
Бош орун
Бюллетень государственных закупок
Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетени
Бюллетень
Бюллетень
Бюджетный профицит
Бюджет профицити
Бюджетный кредит
Бюджеттик насыя (кредит)
Бюджетный контроль
Бюджеттик контроль
Бюджетный дефицит
Бюджеттик таңсыктык
Бюджетный год
Бюджеттик жыл
Бюджетное финансирование
Бюджеттик каржылоо
Бюджетное учреждение
Бюджеттик мекеме
Бюджетное устройство
Бюджеттик түзүлүш
Бюджетное средство
Бюджеттик каражат
Бюджетное регулирование
Бюджеттик жөнгө салуу
Бюджетное поручение
Бюджеттик тапшырма
Бюджетное ограничение
Бюджеттик чектөө
Бюджетное назначение
Бюджеттик дайындалыш
Бюджетная система
Бюджеттик система
Бюджетная заявка
Бюджеттик табыштама
Бюджетная дисциплина
Бюджеттик тартип
Бюджет текущих операций
Учурдагы операциялардын бюджети
Бюджет (государственный/местный)
Бюджет (мамлекеттик/жергиликтүү)
Бухгалтерский учет
Бухгалтердик эсеп
Бухгалтерский баланс
Бухгалтердик теңдем (баланс)
Бухгалтерская стоимость
Бахгалтердик нарк
Бухгалтерская проводка
Бухгалтердик өткөрүү
Бухгалтерская прибыль
Бухгалтердик пайда
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтердик отчёттуулук
Бухгалтерская книга
Бухгалтердик китеп
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Бумажный (электронный) вид
Кагаз (электрондук) түрү
Бросовая цена
Төмөндөтүлгөн баа
Брокерская услуга
Брокердик кызмат
Брокер
Брокер, арачы
Бракованный товар
Жараксыз товар
Брак
Жараксыз
Бонус
Бонус
Бон
Бон
Блокировка счета
Эсепти бөгөттөө
Близлежащий
Жакынкы
Близкий родственник
Жакын тууган
Бланк строгой отчетности
Так отчеттуулук бланкы
Бланк документа
Документтин бланкы
Бланк
Бланк
Благотворительность
Кайрымдуулук
Благотворительная организация
Кайрымдуулук уюму
Благотворительная деятельность
Кайрымдуулук ишмердиги
Благоприятная среда
Жагымдуу чөйрө
Биржевый посредник
Биржа ортомчусу
Биржевой оборот
Биржалык жүгүртүү
Биржевой брокер
Биржа брокери
Биржевая пошлина
Биржа алымы
Биржа
Биржа
Бизнес-ассоциация
Бизнес-ассоциациясы
Бестоварный расчетный документ
Товарсыз эсептешүү документи
Бессрочный займ
Мөөнөтсүз зайым
Бессрочный вклад
Мөөнөтсүз салым
Бессрочное долговое обязательство
Мөөнөтсүз карыз милдеттенмеси
Бесспорный факт
Талашсыз факт
Бесспорное взыскание
Талашсыз өндүрүп алуу
Беспроцентные деньги
Пайызсыз акча
Бесприбыльный
Пайдасыз
Бесприбыльная организация
Пайда таппаган уюм
Беспошлинный ввоз
Алымсыз ташып кирүү
Бесперебойная работа
Үзгүлтүксүз жумуш
Беспатентная лицензия
Патентсиз уруксаттама (лицензия)
Безупречный сервис
Кынтыксыз сервис
Безубыточный тариф
Чыгашасыз тариф
Безработный
Жумушсуз
Безотходное производство
Калдыксыз өндүрүш
Безопасность
Коопсуздук
Безоблигационный займ
Облигациясыз зайым
Безналоговая зона
Салыксыз чөлкөм
Безналичный расчет
Накталай эмес эсептешүү
Безналичный
Накталай эмес
Безнадежный долг
Өнбөөчү бересе
Безнадежная задолженность
Өнбөөчү карыз
Бездефицитный бюджет
Таңсыксыз бюджет
Бездействие
Аракетсиздик
Безграничная потребность
Чексиз муктаждык
Безвозмездно
Акысыз
Безграничная потребность
Чексиз муктаждык
Безвозмездное пользование
Акысыз колдонуу
Безвозмездно
Акысыз
Безвозмездная сделка
Акысыз бүтүм
Безвалютный обмен
Валютасыз алмашуу
Бегущая строка
Жүгүртмө сап
Бегунок
Жүгүртмө
Бартерная экономика
Башмабаш экономика
Бартерная сделка
Башмабаш бүтүм
Бартер
Башмабаш (алмашуу)
Банкротство
Банкроттук
Банкрот
Банкрот
Банкомат
Банкомат
Банковский счет субъекта
Субъекттин банктык эсеби
Банковский счет
Банктык эсеп
Банковский автомат
Банк автоматы
Банковская ссуда
Банк ссудасы
Банковская платежная карта
Банк төлөм картасы
Банковская паника
Банк дүрбөлөңү
Банковская деятельность
Банк ишмердиги
Банковская гарантия
Банк кепилдиги
Банкнот
Банкнот
Банк
Банк
Бандерольный сбор
Бандероль жыйымы
Балансовая стоимость
Теңдем наркы
Балансовая прибыль
Теңдем пайдасы
Баланс трансфертов
Трансферттер теңдеми
Баланс текущих операций
Учурдагы операциялардын теңдеми
Баланс доходов и расходов
Кирешелер жана чыгымдар теңдеми
Баланс государственного бюджета
Мамлекеттик бюджеттин теңдеми
Баланс внешней торговли
Тышкы соода теңдеми
Баланс
Теңдем (баланс)
Базовая сумма
Базалык сумма
Базовая доходность
Базалык киреше
Базисный год
Базистик жыл
Базисные человеческие потребности
Адамдын негизги керектөөлөрү
Базисное условие поставки
Жеткирип берүүнүн базистик шарты
Базисная цена
Базистик баа
Базисная ставка
Базистик коюм (ставка)
Базисная прибыль
Базистик пайда
Базисная инновация
Базистик инновация
Базис поставки
Жеткирип берүү базиси
База контракта
Келишимдин базасы
База для расчёта процентов
Пайыздарды эсептөө үчүн база
База данных
Маалыматтар базасы
База
База
Багажная квитанция
Жол жүк квитанциясы (дүмүрчөгү)
Багажная ведомость
Жол жүк ведомосту
Багаж
Жол жүк
Аффинировать
Аффинаждоо
Аффилированное лицо
Аффилирленген/биригишкен жак
Аутентификация
Аутентификация, бирдейлештирүү
Аукционист
Аукциончу
Аукцион
Аукцион
Аудиторское заключение
Аудитордук корутунду
Аудиторское доказательство
Аудитордук далил
Аудиторская услуга
Аудитордук кызмат көрсөтүү
Аудиторская служба
Аудитордук кызмат
Аудиторское заключение
Аудитордук корутунду
Аудиторское доказательство
Аудитордук далил
Аудиторская услуга
Аудитордук кызмат көрсөтүү
Аудиторская служба
Аудитордук кызмат
Аудиторская проверка
Аудитордук текшерүү
Аудиторская деятельность
Аудитордук ишмердик
Аудитор
Аудитор
Аудит
Аудит
Ассигновка
Ассигновка
Ассигнование
Ассигнациялоо
Архивная опись
Архивдик тизим
Архивная выписка
Архивдик көчүрмө
Арест счета
Эсепти камакка алуу
Арест имущества
Мүлктү камакка алуу
Арендодатель
Ижарага берүүчү
Арендовать
Ижарага алуу
Арендное предприятие
Ижаралык ишкана
Арендная плата
Ижара акысы
Арендатор
Ижарачы, ижара алуучу
Аренда долгосрочная
Узак мөөнөттүү ижара
Аренда
Ижара
Арбитражная сделка
Арбитраждык бүтүм
Аппаратно-программный комплекс
Аппараттык-программалык топтом
Апелляционная жалоба
Апелляциялык даттануу
Антимонопольное регулирование
Монополияга каршы жөнгө салуу
Антидемпинговая пошлина
Демпингге каршы алым
Аннулированный чек
Жокко чыгарылган чек
Аннулирование регистрации по НДС (налог на добавленную стоимость)
КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу (кошумча нарк салыгы)
Аннулирование
Жокко чыгаруу
Аннотация документа
Документтин кыскача мазмуну
Аннотация
Аннотация
Анархия
Анархия, башаламан
Аналогия права
Укуктун окшоштугу, аналогиясы
Аналогия закона
Мыйзамдын окшоштугу, аналогиясы
Аналитический учет
Талданма эсеп
Аналитика
Талдоо (аналитика)
Аналитик
Талдоочу
Анализ фактора риска
Тобокелчилик факторун талдоо
Анализ учетный
Эсептик талдоо
Анализ рынка
Рынокту талдоо
Анализ регулятивного воздействия
Жөнгө салуу таасирин талдоо
Анализ минимизации издержек
Коромжуларды азайтууну талдоо
Анализ издержек
Коромжуларды талдоо
Анализ баланса
Теңдемди (балансты) талдоо
Анализ
Талдоо
Амортизационный фонд
Амортизациялык фонд
Амортизационное отчисление
Амортизациялык чегеримдер
Альтернативные издержки
Альтернативдик коромжулар
Акция
Акция
Акционерное общество открытого типа
Ачык типтеги акционердик коом
Акционерное общество (закрытое/открытое)
Акционердик коом (жабык/ачык)
Акции с отсроченным дивидендом
Мөөнөтү узартылган дивиденд менен акциялар
Акции конвертируемые
Алмашуучу акциялар
Акцизный сбор
Акциздик жыйым
Акцизный налог
Акциздик салык
Акцизная марка
Акциздик марка
Акциз
Акциз
Акцептный кредит
Акцептик насыя (кредит)
Акцептная форма расчета
Эсептешүүнүн акцептик формасы
Акцепт вексельный
Векселдик акцепт
Акцепт бланковый
Бланктык акцепт
Активный баланс
Активдүү теңдем (баланс)
Акт сверки
Салыштырып текшерүү актысы
Акт ревизии
Ревизия актысы
Акт проверки
Текшерүү актысы
Акт приема-сдачи
Кабыл алуу-өткөрүү актысы
Акт гражданского состояния
Жарандык абалдын актысы
Аккредитивная форма расчета
Эсептешүүнүн аккредитивдик формасы
Аккредитив
Аккредитив
Ажур
Ажур
Ажио
Ажио
Администрирование налогов
Салыктарды тескеп-башкаруу
Администрирование
Тескеп-башкаруу, башкаруу
Административный процесс
Административдик процесс
Административный надзор
Административдик көзөмөл
Административно-территориальное устройство
Административдик-аймактык түзүлүш
Административно-территориальная единица
Административдик-аймактык бирдик
Административно-командная экономика
Административдик-буйрукчул экономика
Административное разбирательство
Административдик териштирүү
Административное производство
Административдик өндүрүш
Административное правонарушение
Административдик укук бузуу
Административное право
Административдик укук
Административное здание
Административдик имарат
Административное задержание
Административдик кармоо
Административное взыскание
Административдик жаза
Административная юрисдикция
Административдик юрисдикция
Административная комиссия
Административдик комиссия
Административная жалоба
Административдик даттануу
Адвокатская коллегия
Адвокаттык коллегия
Агрегирование
Агрегаттоо (топтоо)
Агентский договор
Агенттик келишим
Агент
Агент
Автономная ККМ (контрольно-кассовая машина)
Автономдуу ККМ (Контролдук-кассалык машина)
Абандон
Абандон
Авизо
Авизо
Авансовый платеж
Аванстык төлөм
Авансированное средство
Авансыланган каражат
Аванс
Аванс