Кыргызча Орусчасы
1 азот кислотасы азотистая кислота
2 акклиматизация акклиматизация
3 анемия (аз кандуулук) анемия (малокровие)
4 кычкыл аминокислота кислая аминокислота
5 тарамышы сухожилие
6 фосфолипид фосфолипид
7 амеба aмёба
8 аминогруппа aминогруппа
9 аналдык сүзгүч aнальный плавник
10 антенна (мурутча) aнтенна (усик)
11 абеталипопротеинемия абеталипопротеинемия
12 абиотикалык чөйрө абиотическая среда
13 Абоненттик карыз Абонентская задолженность
14 Абонементтик төлөм Абонементная плата
15 Табыштамадан баш тартуу Абандонирование заявки
16 Белгини каттоодон баш тартуу Абандонирование регистрации знака
17 Абсолюттук өтүмдүүлүк Абсолютная ликвидность
18 Абсолюттук мүчүлүштүк Абсолютная погрешность
19 Абсолюттук майнаптуулук ( мында эффективность –майнаптуулук, результативность –натыйжалуулук) Абсолютная эффективность
20 Баалардын абсолюттук деңгээли Абсолютный уровень цен
21 Абстракттуу бүтүмдөр Абстрактные сделки
22 Абстракттуу эмгек Абстрактный труд
23 Аванс Аванс
24 Бизнести, капиталды авансылоо Авансирование бизнеса, капитала
25 Авансыланган каражаттар Авансированные средства
26 Авансыланган капитал Авансированный капитал
27 Аванстык отчёт Авансовый отчет
28 Аванстык төлөм Авансовый платеж
29 Авариялык бонд Аварийный бонд
30 Авариялык төгүм Аварийный взнос
31 Аверс Аверс
32 Авизо Авизо
33 Ависта Ависта
34 Автаркия Автаркия
35 Автокредит Автокредит
36 Автоматташтырылган (соода) тоорук системасы Автоматизированная торговая система
37 Автоматташтырылган жумуш орду Автоматизированное рабочее место
38 Автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалы Автоматизированный терминал самообслуживания
39 Автоматташтырылган система (АС) Автоматизированная система (АС)
40 Автомобиль салыгы Автомобильный налог
41 Автомобиль тарифи Автомобильный тариф
42 Авторизациялык талап Авторизационный запрос
43 Автордук сыйакы Авторское вознаграждение
44 Авуарлар Авуары
45 Агент Агент
46 Электрондук акча агенти (дистрибьютор) Агент (дистрибьютор) электронных денег
47 Инвестициялык үлүш салымдарды жайгаштыруу жана сатып алуу боюнча агент Агент по размещению и выкупу инвестиционных паев
48 Инвестициялык фонддун баалуу кагаздарын жайгаштыруу жана сатып алуу боюнча агент Агент по размещению и выкупу ценных бумаг инвестиционного фонда
49 Соода агенти Агент торговый
50 Агенттик операциялар Агентские операции
51 Банктардын агенттик функциялары Агентские функции банков
52 Агенттик келишим Агентский договор
53 Агенттик сыйакы Агентское вознаграждение
54 Агенттик макулдашуу Агентское соглашение
55 Топтом Агрегат
56 “Кеңири мааниде колдонулуучу акча” топтому Агрегат «широкие деньги»
57 Акча топтому Агрегат денежный
58 М1 акча топтому, “тар” мааниде колдонулуучу акча Агрегат М1, узкие деньги
59 М2х акча топтому, кеңири мааниде колдонулуучу акча Агрегат М2х, широкие деньги
60 М0 акча топтому Агрегат М0
61 М2 акча топтому, кеңири мааниде колдонулуучу акча Агрегат М2, широкие деньги
62 Акча массасынын топтому Агрегаты денежной массы
63 Агрегирлөө Агрегирование
64 Агрессивдүү баалуу кагаздар Агрессивные ценные бумаги
65 Агрессивдүү портфель Агрессивный портфель
66 Ыңгайлаштыруу Адаптация
67 Инфляциялык ыңгайлашуу күтүүлөрү Адаптивные инфляционные ожидания
68 Адвалордук алым Адвалорные пошлины
69 Адвалордук Адвалорный
70 Аддендум Аддендум
71 Аддендум Аддендум
72 Ички контролдоонун шайкештиги Адекватность внутреннего контроля
73 Капитал шайкештиги Адекватность капитала
74 Шайкештүүлүк Адекватность/соответствие
75 Шайкеш контроль Адекватный контроль
76 Аджастер Аджастер
77 Баалуу кагаздарды башкаруу Администрация ценных бумаг
78 Бюджет ресурстарынын администратору Администратор ресурсов бюджета
79 Башкаруу/тескөө Администрирование
80 Кредиттерди башкаруу Администрирование кредитов
81 Ажио Ажио
82 Дүрбөлөң Ажиотаж
83 Ажур Ажур
84 Аквизитор Аквизитор
85 Аккорд Аккорд
86 Аккорддук эмгек акы Аккордная оплата труда
87 Аккорддук система Аккордная система
88 Аккредитациялоо Аккредитация
89 Аккредитив Аккредитив
90 Чакырылбас аккредитив Аккредитив безотзывный
91 Бөлүнмө аккредитив Аккредитив делимый
92 Акчалай аккредитив Аккредитив денежный
93 Компенсациялык аккредитив Аккредитив компенсационный
94 Бышыкталбаган аккредитив Аккредитив неподтвержденный
95 Жабылбаган аккредитив Аккредитив непокрытый
96 Чакырылма аккредитив Аккредитив отзывной
97 Ачык аккредитив Аккредитив открытый
98 Котормо (которулма) аккредитив Аккредитив переводной
99 Жабылган аккредитив Аккредитив покрытый
100 Резервдик аккредитив Аккредитив резервный
101 Циркулярдык аккредитив Аккредитив циркулярный
102 Таза аккредитив Аккредитив чистый
103 Аккредитивдик грамота Аккредитивная грамота
104 Аккредитивдик эскертме Аккредитивная оговорка
105 Эсептешүүнүн аккредитивдик формасы Аккредитивная форма расчетов
106 Аккредиттөө Аккредитование
107 Акредиттелген объект Аккредитованный объект
108 Аккредиттөөчү орган Аккредитующий орган
109 Топтоо Аккумуляция
110 Акчалай каражаттарды топтоо Аккумуляция денежных средств
111 А-конто А-конто -
112 Акселератор Акселератор -
113 Аксиома Аксиома
114 Аксиоматикалык метод Аксиоматический метод
115 Коммерциялык акт Акт коммерческий
116 Делолорду кабыл алуу-өткөрүү акты Акт приема-сдачи дел
117 Объектти пайдаланууга кабыл алуу актысы Акт приемки объекта в эксплуатацию
118 Текшерүү актысы Акт ревизии
119 Эсептен чыгаруу актысы Акт списания
120 Банктын актив операциялары Активные банковские операции
121 Актив ковенанттары Активные ковенанты
122 Активдүү баланс Активный баланс
123 Активдүү рынок Активный рынок
124 Депо эсебинин активи Активный счет депо
125 Активдүү соода балансы Активный торговый баланс
126 Активдер Активы
127 Баланстын активдери Активы баланса
128 Кирешесиз активдер Активы бездоходные
129 Тобокелдик боюнча салмактанып алынган активдер Активы взвешенные по риску
130 Пайдалуу активдерден чыгарылган активдер Активы иммобилизованные мертвые
131 Өтүмдүү активдер Активы ликвидные
132 Туюлбас активдер Активы неосязаемые
133 Ишканалардын активдери Активы предприятия
134 Фонддун активдери Активы фонда
135 Кредиттерге теңештирилген активдер Активы, приравненные к кредитам
136 Актуалдаштыруу Актуализация
137 Актуалдуу Актуальный
138 Актуарий Актуарий
139 Актуардык эсептер Актуарные расчеты
140 Акцепт Акцепт
141 Банк акцепти Акцепт банковский
142 Вексель акцепти Акцепт вексельный
143 Үндөбөс акцепт Акцепт молчаливый
144 Аныкталбаган акцепт Акцепт неопределенный
145 Аныкталган акцепт Акцепт определенный
146 Терс акцепт Акцепт отрицательный
147 Оң акцепт Акцепт положительный
148 Ээрчиме акцепт Акцепт последующий
149 Алдын-ала акцепт Акцепт предварительный
150 Эсеп акцепти Акцепт счета
151 Чек акцепти Акцепт чековый
152 Акцепт берүүчү (Акцептчи) Акцептант
153 Электрондук акча акцептанты Акцептант электронных денег
154 Акцепт мөөнөтү Акцептационный срок
155 Акцепттөө Акцептирование
156 Акцепттелген чек Акцептированный чек
157 Акцепт фирмасы Акцептная фирма
158 Отчёттун акцепттик формасы Акцептная форма отчета
159 Эсептешүүлөрдүн акцепттик формасы Акцептная форма расчетов
160 Акцепт-рамбурс кредити Акцептно-рамбурсный кредит
161 Акцепт үйлөрү Акцептные дома
162 Акцепт банкы Акцептный банк
163 Акцепттик кредит Акцептный кредит
164 Банк акцепттөөсү Акцептование банком
165 Акцептелген тратта Акцептованная тратта
166 Акцепттелген төлөм тапшырмасы Акцептованное платежное поручение
167 Акцептелген вексел Акцептованный вексель
168 Акцепттөөчү банк Акцептующий банк
169 Акцессия Акцессия
170 Акцессордук укук мамилелери Акцессорное правоотношение
171 Акцессордук келишим Акцессорный договор
172 Акциз Акциз
173 Акциздик марка Акцизная марка
174 Акциздик терминал Акцизный терминал
175 Виникулирленген акциялар Акции виникулированные
176 Энчилүү акциялар Акции именные
177 Алмашымдуу акциялар Акции конвертируемые
178 Топтолмо акциялар Акции кумулятивные
179 Артыкчылыктуу топтолмо акциялар Акции кумулятивные привилегированные
180 Добуш бербеген акциялар Акции неголосующие
181 Кайрылуучу акциялар Акции обратимые
182 Кадыресе акциялар (жөнөкөй) Акции обыкновенные (простые)
183 Сыйакы акциялары Акции премиальные
184 Артыкчылыктуу акциялар Акции привилегированные
185 Атайын акциялар Акции специальные
186 Эмгек жамаатынын акциялары Акции трудового коллектива
187 Акционер Акционер
188 Менчиктин акционердик формасы Акционерная форма собственности
189 Акционердик коом Акционерное общество
190 Жабык типтеги акционердик коом Акционерное общество закрытого типа
191 Ачык типтеги акционердик коом Акционерное общество открытого типа
192 Акционердик укук Акционерное право
193 Акционердик банк Акционерный банк
194 Акционердик инвестициялык фонд Акционерный инвестиционный фонд
195 Акционердик капитал Акционерный капитал
196 Акционердик каттоо Акционерный регистр
197 Акционерлөө Акционирование
198 Акция Акция
199 Плюралдуу акция Акция плюральная
200 Укугу бар акция Акция с правом
201 Атайын/алтын акция Акция специальная/золотая
202 Алиенация Алиенация
203 Аллонж Аллонж
204 Альпари Альпари
205 Альтернативдүү туум Альтернативная пеня
206 Ижарачынын альтернативдүү ссудалык коюму Альтернативная ссудная ставка арендатора
207 Альтернативдүү нарк Альтернативная стоимость
208 Альтернативдүү баа Альтернативная цена
209 Альтернативдүү милдеттенме Альтернативное обязательство
210 Альтернативдүү коромжулар Альтернативные издержки
211 Альтернативдик буйрук Альтернативный приказ
212 Альянс Альянс
213 Аманко Аманко
214 Амбаллаж Амбаллаж
215 Амортизациялык чегеримдер Амортизационные отчисления
216 Амортизациялык фонд Амортизационный фонд
217 Амортизация Амортизация
218 Акциянын амортизациясы Амортизация акции
219 Кредитти амортизациялоо Амортизация кредита
220 Сыйакыны амортизациялоо Амортизация премии
221 Амортизацияланган нарк Амортизированная стоимость
222 Амортизациялануучу нарк Амортизируемая стоимость
223 Талдоо Анализ
224 Альтернативаларды талдоо Анализ альтернатив
225 Таасир этүүнү/таасир тийгизүүнү талдоо Анализ воздействий/ влияния
226 Көз карандылыкты талдоо Анализ зависимости
227 Сарптоолорду жана натыйжаларды талдоо Анализ затрат и результатов
228 Коромжуларды азайтууну талдоо Анализ минимизации издержек
229 Оптималдуу тандоону талдоо Анализ оптимального выбора
230 Коромжулардын пайдалуулугун талдоо Анализ полезности издержек
231 Практикалык мисалдарды талдоо Анализ практических примеров
232 Процессти талдоо Анализ процесса
233 Жумуштарды/ милдеттерди талдоо Анализ работы/ обязанностей
234 Чыгымдарды талдоо Анализ расходов
235 Жөнгө салуу таасирин талдоо Анализ регулятивного воздействия
236 Рынокту талдоо Анализ рынка
237 Талдоочу Аналитик
238 Талдоо паспорту (сапат тастыктамасы) Аналитический паспорт (сертификат качества)
239 Талданма депо эсеби Аналитический счет депо
240 Талданма эсепке алуу Аналитический учет
241 Опциондук баалуу кагаз Андерлаинг
242 Андеррайтер Андеррайтер
243 Андеррайтинг Андеррайтинг
244 Аннуитет Аннуитет
245 Аннуитет төлөмдөрү Аннуитетные платежи
246 Жокко чыгаруу Аннулирование
247 Мамлекеттик ички карызды жокко чыгаруу Аннулирование государственного внутреннего долга
248 Карызды жокко чыгаруу Аннулирование долга
249 Эл аралык келишимди жокко чыгаруу Аннулирование международного договора
250 Патентти жокко чыгаруу Аннулирование патента
251 Кошумча нарк салыгы (КНС) боюнча каттоону жокко чыгаруу Аннулирование регистрации по КНС
252 Колдонулуу мөөнөтүн узартуу алымын (алманын) төлөбөгөнү үчүн товардык белгинин каттоосун жокко чыгаруу Аннулирование регистрации товарного знака за неуплату пошлины за продление срока действия
253 Жашыруун Анонимный
254 Жашыруун эсеп Анонимный счет
255 Датасын артка жылдыруу Антидатировать
256 Демпингге каршы Антидемпинг
257 Демпингге каршы алымдар Антидемпинговые пошлины
258 Кайталанмалыкка каршы жөнгө салуу Антициклическое регулирование
259 Антиципация Антиципация
260 Апорттор Апорты
261 Арбитраж Арбитраж
262 Арбитраждоо Арбитражирование
263 Арбитраждык эскертме Арбитражная оговорка
264 Арбитраждык операция Арбитражная операция
265 Арбитраждык бүтүмдөр Арбитражные сделки
266 Ижара Аренда
267 Капиталдык жокко чыгарылбас ижара Аренда неаннулируемая капитальная
268 Ижара акысы Арендная плата
269 Менчиктин ижаралык формасы Арендная форма собственности
270 Аманатка камак салуу Арест на вклад
271 Эсепке камак салуу Арест счета
272 Артикул Артикул
273 Ассигнование (бөлүнгөн каражат) Ассигнование
274 Каражат документи Ассигновка
275 Банктын ассоциацияланган компаниясы Ассоциированная компания банка
276 Рыноктун атомистүүлүгү Атомистичность рынка
277 Аудит Аудит
278 Аудитор Аудитор
279 Аудитордук иш Аудиторская деятельность
280 Аудитордук уюм Аудиторская организация
281 Аудиттик текшерүү Аудиторская проверка
282 Аудитордук кызмат Аудиторская служба
283 Аудитордук фирма Аудиторская фирма
284 Аудитордук далилдөөлөр Аудиторские доказательства
285 Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр Аудиторские услуги
286 Аудитордук тапшырма Аудиторское задание
287 Аудитордук корутунду Аудиторское заключение
288 Финансылык отчет жөнүндө аудитордук корутунду Аудиторское заключение о финансовой отчетности
289 Аукцион (Тоорук) Аукцион
290 Валюта аукциону Аукцион валютный
291 Мамлекеттик баалуу кагаздар аукциону (тооругу) Аукцион государственных ценных бумаг
292 Товарлар аукциону Аукцион товарный
293 Баалуу кагаздар аукциону Аукцион ценных бумаг
294 Аукционер Аукционер
295 Аукциондук соода Аукционная торговля
296 Аукциондук баа Аукционная цена
297 Аукциондук кредиттер Аукционные кредиты
298 Аукцион эрежелери Аукционные правила
299 Аукциондук тоорук (тоорук сатыгы) Аукционный торг
300 Аутентификациялоо(бирдейлештирүү) Аутентификация
301 Маалыматты аутентификациялоо Аутентификация информации
302 Аутсайдер Аутсайдер
303 Афера Афера
304 Аффилиация Аффилиация
305 Аффирленген компания Аффилированная компания
306 Аффилирленген жак Аффилированное лицо
307 Жеке жана юридикалык жактын аффилирленген жагы Аффилированное лицо физического или юридического лица
308 Аффилирленген коом Аффилированное общество
309 Аффилирленгендик Аффилированность
310 Маалыматтар базасы База данных
311 Болжолдун базасы/негизи База/основа прогноза
312 Жеткирип берүү базиси Базис поставки
313 Базистик жаңычылдык (инновация) Базисная инновация
314 Базистик пайда Базисная прибыль
315 Базистик баа Базисная цена
316 Базистик көрсөткүчтөр Базисные показатели
317 Жеткирип берүүнүн базистик шарттары Базисные условия поставки
318 Нарктын базистик (туруктуу) деңгээли Базисный (постоянный) уровень стоимости
319 Базистик жыл Базисный год
320 Базистик пункт Базисный пункт
321 Базистик тобокелдик Базисный риск
322 Базистик сорт Базисный сорт
323 Базалык пайда Базовая прибыль
324 Жумушсуздук боюнча базалык жөлөкпул Базовое пособие по безработице
325 Пайдаларды жана коромжуларды базалык талдоо Базовый анализ выгод и издержек
326 (Продукциянын) Өндүрүмдүн базалык үлгүсү Базовый образец продукции
327 Базалык мезгил Базовый период
328 Бай-бэк (buyback – кайта сатып алуу) Бай-бэк
329 Баланс Баланс
330 Активдүү баланс Баланс активный
331 Бухгалтердик баланс Баланс бухгалтерский
332 Тышкы соода балансы Баланс внешней торговли
333 Мамлекеттик бюджет балансы Баланс государственного бюджета
334 Капиталдарды жүгүртүү балансы Баланс движения капиталов
335 Капиталдардын жана кредиттердин кыймыл балансы Баланс движения капиталов и кредитов
336 Кирешелер жана чыгашалар балансы Баланс доходов и расходов
337 Чарба жерлеринин балансы Баланс земельных угодий
338 топтолмо баланс Баланс консолидированный
339 Жоюу балансы Баланс ликвидационный
340 Материалдык баланс Баланс материальный
341 Тармактар аралык баланс Баланс межотраслевой
342 Накта баланс Баланс натуральный
343 Улуттук байлык балансы Баланс национального богатства
344 Чарба тармактарынын балансы Баланс отраслей хозяйства
345 Пассивдүү баланс Баланс пассивный
346 Эсептик баланс Баланс расчетный
347 Калдык балансы Баланс сальдовый
348 Учурдагы операциялардын балансы Баланс текущих операций
349 Товарлар балансы Баланс товаров
350 Соода балансы (тышкы соода) Баланс торговый (внешнеторговый)
351 Трансферттер балансы Баланс трансфертов
352 Эмгек балансы Баланс труда
353 Кызмат көрсөтүүлөр балансы Баланс услуг
354 Баланстык модель Балансовая модель
355 Баланстык пайда Балансовая прибыль
356 Баланстык нарк Балансовая стоимость
357 Баланстык запастар Балансовые запасы
358 Баланстык эсептер Балансовые счета
359 Баланстык отчет Балансовый отчет
360 Балдж (bulge — вздутие, внезапное быстрое повышение, вздутие цен. Баанын капыстан эле көтөрүлүп кетиши. Көбүргөн баа) Балдж
361 Банк Банк
362 Тышкы соода банкы Банк внешнеторговый
363 Мамлекеттик банк Банк государственный
364 Дайындар/маалыматтар банкы Банк данных
365 Депозиттик банк Банк депозитный
366 Жер аянттар банкы Банк земельный
367 Инвестициялык банк Банк инвестиционный
368 Ипотекалык банк Банк ипотечный
369 Клирингдик банк Банк клиринговый
370 Коммерциялык банк Банк коммерческий
371 Консорциалдык банк Банк консорциальный
372 Эл аралык эсептешүү банкы Банк международных расчетов
373 Муниципалдык банк Банк муниципальный
374 Керектөөчүлүк кредит банкы Банк потребительского кредита
375 Өнүктүрүү банкы Банк развития
376 Аманат/сактык банк Банк сберегательный -
377 Аманат/сактык банк Банк сберегательный
378 Аралаш банк Банк смешанный
379 Трансулуттук банк (trans -через, межнациональный – interethnic, международный – international) Банк транснациональный
380 Борбордук/улуттук банк Банк центральный/национальный
381 Эмиссиялык банк Банк эмиссионный
382 “Ислам терезесине” ээ банк Банк, имеющий «исламское окно»
383 Системалык мааниге ээ банк Банк, имеющий системную важность
384 Акцептөөчү банк Банк-акцептант
385 Банк-банкрот Банк-банкрот
386 Кепил-банк Банк-гарант
387 Банкир Банкир
388 Банкир үйү Банкирский дом
389 Банк-корреспондент Банк-корреспондент
390 Банкнот жүгүртүмү Банкнотное обращение
391 Банкноттор (накталай акча) Банкноты (наличные деньги)
392 Башка нарктагы банкноттор Банкноты другого достоинства
393 Банк (пластика) картасы Банковская (пластиковая) карта
394 Банктык агенттик тармак Банковская агентская сеть
395 Банк кепилдиги Банковская гарантия
396 Банктык топ Банковская группа
397 Банк иш-аракети Банковская деятельность
398 Магнит тилкеси бар банк картасы Банковская карта с магнитной полосой
399 Банк комиссиясы Банковская комиссия
400 Банк өтүмдүүлүгү Банковская ликвидность
401 Банк операциясы Банковская операция
402 Банк пластик картасы Банковская пластиковая карта
403 Банк төлөм картасы Банковская платёжная карта
404 Банк практикасы Банковская практика
405 Банк системасы Банковская система
406 Банк ссудасы Банковская ссуда
407 Банк коюму Банковская ставка
408 Банк сыры Банковская тайна
409 Банк трансакциясы Банковская трансакция
410 Банк траттасы Банковская тратта
411 Банк кызматы Банковская услуга
412 Банк холдинг компаниясы Банковская холдинговая компания
413 Банк акчалары Банковские деньги
414 Банк документтери Банковские документы
415 Банк инвестициялары Банковские инвестиции
416 Банк кредиттери Банковские кредиты
417 Банк монополиялары Банковские монополии
418 (Банк операциялары) Банктык операциялар Банковские операции
419 Банк операциялары жана бүтүмдөрү Банковские операции и сделки
420 Банк эрежелери Банковские правила
421 Банк бүтүмдөрү Банковские сделки
422 Банк акцепти Банковский акцепт
423 Банк аманаты Банковский вклад
424 Банктын иш күнү Банковский день
425 Банк депозити Банковский депозит
426 Банктык драфт Банковский драфт
427 Банк капиталы Банковский капитал
428 Банктык сыр Банковский конфиденциальность
429 Банк коду Банковский код
430 Банк консорциуму Банковский консорциум
431 Банк кредити Банковский кредит
432 Банк лизинги Банковский лизинг
433 Банктык көзөмөл Банковский надзор
434 Банктык которуусу Банковский перевод
435 Банк өнүмү Банковский продукт
436 Банк тастыктамасы Банковский сертификат
437 Банк эсеби Банковский счет
438 Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча (банк эсеби) банктык эсеп Банковский счет по учету электронных денег
439 Банк терминалы Банковский терминал
440 Банк факторинги Банковский факторинг
441 Банк холдинги Банковский холдинг
442 Банк укугу Банковское право
443 Банк билети Банковый билет
444 Банкомат Банкомат
445 Накталай акча кабыл алуусу бар банкомат Банкомат с функцией приема наличных
446 Жөнөтүүчү банк Банк-отправитель
447 Төлөөчү банк Банк-плательщик
448 Алуучу банк Банк-получатель
449 Банк-респондент Банк-респондент
450 Банкрот Банкрот
451 Банкроттук Банкротство
452 Кыянат банкроттук Банкротство злостное
453 Жеке ишкердин банкроттугу Банкротство индивидуального предпринимателя
454 Атайы жасалган банкроттук Банкротство умышленное
455 Эмитент банкы Банк-эмитент
456 Барометр Барометр
457 Инвестициялык барометрлер Барометры инвестиционные
458 Экономикалык барометрлер Барометры экономические
459 Баррель Баррель
460 Бартер Бартер
461 Бартер жана бартердик экономика Бартер и бартерная экономика
462 Соода бартери Бартер торговый
463 Бартердик бүтүм Бартерная сделка
464 Бартердик соода Бартерная торговля
465 Бартердик алмашуу Бартерный обмен
466 Капиталдын чыгып кетиши Бегство капитала
467 Акчадан качуу Бегство от денег
468 Акцептсиз төлөмдөр Безакцептные платежи
469 Акцептсиз Безакцептный
470 Валютасыз Безвалютный
471 Валютасыз алмашуу Безвалютный обмен
472 Кайтарымсыз жоготуу Безвозвратная потеря
473 Кайтарымсыз ссуда Безвозвратная ссуда
474 Кайтарымсыз коромжулар Безвозвратные издержки
475 Кайтарымсыз Безвозвратный
476 Кайтарымсыз, акысыз Безвозмездная
477 Кайтарымсыз лицензия Безвозмездная лицензия
478 Кайтарымсыз бүтүмдөр Безвозмездные сделки
479 Тартыштыксыз Бездефицитный
480 Таңсыксыз бюджет Бездефицитный бюджет
481 Баалуу кагаздардын документсиз формасы Бездокументарная форма ценных бумаг
482 Эмиссиялык баалуу кагаздардын документсиз формасы Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг
483 Документсиз баалуу кагаздар Бездокументарные ценные бумаги
484 Инфляциясыз Безинфляционный
485 Өндүрүштүн инфляциясыз өсүшү Безинфляционный рост производства
486 Өнбөс бересе Безнадежная задолженность
487 Өнбөс карыздар Безнадежные долги
488 Өнбөс Безнадежный -
489 Накталай эмес акча Безналичные деньги
490 Накталай эмес эмес баалуу кагаздар Безналичные ценные бумаги
491 Накталай эмес Безналичный
492 Накталай эмес эмес баалуу кагаздарды чыгаруу Безналичный выпуск ценных бумаг
493 Накталай эмес акча жүгүртүү Безналичный денежный оборот
494 Накталай эмес төлөм Безналичный платеж
495 Накталай эмес эсеп Безналичный расчет
496 Облигациясыз зайымдар Безоблигационные займы
497 Облигациясыз Безоблигационный
498 Кайтарылбас Безотзывный
499 Кайтарылбас аккредитив Безотзывный аккредитив
500 Кайтарылбас кредит Безотзывный кредит
501 Тобокелдиксиз инвестициялар Безрисковые инвестиции
502 Тобокелдиксиз Безрисковый
503 Зыянсыз Безубыточность
504 Чыгашасыз тариф Безубыточный тариф
505 Шартсыз аткарылуучу акчалай милдеттенмелер Безусловные денежные обязательства
506 Бенефициар Бенефициар
507 Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель)
508 Бенчмарк Бенчмарк
509 Алымсыз соода Беспошлинная торговля
510 Беспошлинный ввоз – Алымсыз ташып кирүү
511 Алымсыз товар Беспошлинный товар
512 Пайда албаган уюм Бесприбыльная организация
513 Пайда алынбаган Бесприбыльный
514 Уттурбас салымдар Беспроигрышные вклады
515 Пайызсыз ссуда Беспроцентная ссуда
516 Уттурбас зайым Беспроигрышный заем
517 Каражаттарды талашсыз эсептен чыгаруу Бесспорное списание средств
518 Талашсыз Бесспорный
519 Мөөнөтсүз карыздык милдеттенме Бессрочное долговое обязательство
520 Мөөнөтсүз аманат/салым Бессрочный вклад
521 Бизнес Бизнес
522 Бизнес инкубатор Бизнес-инкубатор
523 Бизнес кеңеш Бизнес-консалтинг
524 Бизнесмен Бизнесмен
525 Бизнес операция Бизнес-операция
526 Бизнес-план Бизнес-план
527 Бизнес долбоор Бизнес-проект
528 Бизнес-борбор Бизнес-центр
529 Казналык билет Билет казначейский
530 Биллондуу тыйын Биллонная монета
531 Биллондуу Биллонный
532 Эки металлдуу акча системасы Биметаллизм
533 Биржа Биржа
534 Анык товар биржасы Биржа реального товара
535 Товар биржасы Биржа товарная
536 Эмгек биржасы Биржа труда
537 Универсалдуу биржа Биржа универсальная
538 Фонд биржасы Биржа фондовая
539 Электрондук биржа Биржа электронная
540 Биржалык интервенция Биржевая интервенция
541 Биржа котировкасы Биржевая котировка
542 Биржа алымы Биржевая пошлина
543 Биржа сыйлыгы Биржевая премия
544 Биржалык пайда Биржевая прибыль
545 Биржалык жыйынтык маалымат Биржевая сводка
546 Биржа бүтүмү Биржевая сделка
547 Биржа сессиясы Биржевая сессия
548 Биржа чайкоочулугу Биржевая спекуляция
549 Биржа ссудасы Биржевая ссуда
550 Биржа соодасы Биржевая торговля
551 Биржа баасы Биржевая цена
552 Биржа чогулушу Биржевое собрание
553 Биржа бюллетени Биржевой бюллетень
554 Биржа комитети Биржевой комитет
555 Биржа курсу Биржевой курс
556 Биржа салыгы Биржевой налог
557 Биржалык жүгүртүм Биржевой оборот
558 Биржа товары Биржевой товар
559 Биржа брокерлери Биржевые брокеры
560 Биржа ортомчулары Биржевые посредники
561 Биржа соодасы, тооруктары Биржевые торги
562 Эл аралык биржалар Биржи международные
563 Вексел бланкы Бланк вексельный
564 Документ бланкы Бланк документа
565 Бланкет нормасы, ченеми Бланкетная норма
566 Бланкеттик жасалма Бланкетная подделка
567 Эсептерди бөгөттөө Блокирование счетов
568 Бөгөттөлгөн валюта Блокированная валюта
569 Картаны бөгөттөө Блокировка карты
570 Бонддор Бонды
571 Бонитировкалоо Бонитировка
572 Бонификациялоо Бонификация
573 Бонус Бонус
574 Бонустук соода Бонусные торги
575 Бондор Боны
576 Казыналык бондор Боны казначейские
577 Бордеро Бордеро
578 Акыркы бордеро Бордеро окончательный
579 Утурлама бордеро Бордеро предварительный
580 Брейк Брейк
581 Бренд Бренд
582 Брокер (далдалчы) Брокер -
583 Биржа залынын боркери Брокер биржевого зала
584 Брокераж Брокераж
585 Брокердин сыйакысы Брокеридж
586 Брокердик иш-аракети Брокерская деятельность
587 Брокердик контора (кеңсе) Брокерская контора
588 Брокердик кредиттер Брокерские кредиты
589 Брокердик ссуда Брокерские ссуды
590 Брокердик кызмат көрсөтүүлөр Брокерские услуги
591 Брокер эсеби Брокерский счет
592 Брокердик орун Брокерское место
593 Брокердик өкүлчүлүк Брокерское представительство
594 Арзан баа Бросовая цена
595 Арзан Бросовый
596 Арзан товар Бросовый товар
597 Арзандатылган экспорт Бросовый экспорт
598 Брутто Брутто
599 Нетто ордуна брутто Брутто за нетто
600 Брутто ижарасы Брутто-аренда
601 Брутто үлүш Брутто-доля
602 Брутто киреше Брутто-доход
603 Брутто сыйлыгы Брутто-премия
604 Брутто пайда Брутто-прибыль
605 Брутто пайыздар Брутто-проценты
606 Брутто коюм Брутто-ставка
607 Букмекер Букмекер
608 Букмекердик контора (кеңсе) Букмекерская контора
609 Кагаз акча Бумажные деньги
610 Бутлегер Бутлегер
611 Бутлегердик Бутлегерство
612 Буфердик Буферный
613 Буфердик кредит Буферный кредит
614 Бухгалтер Бухгалтер
615 Бухгалтерия Бухгалтерия
616 Бухгалтердик отчёттуулук Бухгалтерская отчетность
617 Бухгалтердик пайда Бухгалтерская прибыль
618 Бухгалтердик нарк Бухгалтерская стоимость
619 Бухгалтердик/баланстык пайда Бухгалтерская/балансовая прибыль
620 Бухгалтердик окуя Бухгалтерские события
621 Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр Бухгалтерские услуги
622 Бухгалтердик/эсептик коромжулар Бухгалтерские/учетные издержки
623 Бухгалтердик эсеп Бухгалтерский учет
624 Бухгалтердик эсепти чагылдыруу Бухгалтеские проводки
625 Турмуш-тиричиликтик подряд Бытовой подряд
626 Бюджет Бюджет
627 Бюджеттик резолюция Бюджетная резолюция
628 Бюджеттик тутум Бюджетная система
629 Жыйынды бюджет Бюджет консолидированный
630 Бюджеттик смета Бюджетная смета
631 Бюджеттик мекеме Бюджетное учреждение
632 Бюджеттик ассигнованиелер Бюджетные ассигнования
633 Бюджеттик кредит Бюджетный кредит
634 Бюджеттик процесс Бюджетный процесс
635 Толук жумуштуулук бюджети Бюджет полной занятости
636 Бюджеттик милдеттенме Бюджетное обязательство
637 Ишкана бюджети Бюджет предприятия
638 Жашоо минимум бюджети Бюджет прожиточного минимума
639 Өнүктүрүү бюджети Бюджет развития
640 Бюджеттөө Бюджетирование
641 Чыгарылуучу (продуктулар) өнүмдөр боюнча бюджеттөө Бюджетирование по выпускаемым продуктам
642 Бюджеттик тартип Бюджетная дисциплина
643 Бюджеттик инвестиция Бюджетная инвестиция
644 Бюджеттик демилге Бюджетная инициатива
645 Бюджеттик жиктөө Бюджетная классификация
646 Бюджеттик саясат Бюджетная политика
647 Бюджеттик жазуу(кварталдык бөлүнүшү) Бюджетная роспись
648 Бюджеттик системасы Бюджетная система
649 Бюджеттик ссуда Бюджетная ссуда
650 Бюджеттик түзүм Бюджетная структура
651 Бюджеттик ассигнование (каражат бөлүү) Бюджетное ассигнование
652 Бюджеттик милдеттенме Бюджетное обязательство
653 Бюджеттик чектөө Бюджетное ограничение
654 Бюджеттик кайрылуу Бюджетное послание
655 Бюджеттик укук Бюджетное право
656 Бюджеттик жөнгө салуу Бюджетное регулирование
657 Бюджет түзүлүшү Бюджетное устройство
658 Бюджеттик каржылоо Бюджетное финансирование
659 Бюджеттик каражат Бюджетные ассигнования
660 Бюджеттик документтер Бюджетные документы
661 Бюджеттик резервдер Бюджетные резервы
662 Бюджеттик субсидиялар Бюджетные субсидии
663 Бюджеттик эсептер Бюджетные счета
664 Бюджеттик мекемелер Бюджетные учреждения
665 Бюджеттик жыл Бюджетный год
666 Бюджет тартыштыгы Бюджетный дефицит
667 Бюджеттик мыйзам Бюджетный закон
668 Бюджеттик кодекс Бюджетный кодекс
669 Бюджеттик контроль Бюджетный контроль
670 Бюджеттик кредит Бюджетный кредит
671 Бюджеттик мезгил Бюджетный период
672 Бюджет профицити Бюджетный профицит
673 Бюджеттик процесс Бюджетный процесс
674 Бюджеттик эсепке алуу Бюджетный учет
675 Бюллетень Бюллетень
676 Чет өлкө валюталары курстарынын бюллетени Бюллетень курсов иностранных валют
677 Бюро Бюро
678 Кредиттик тарыхтар бюросу Бюро кредитных историй
679 Бюро обмена валют - Валюта алмаштыруу бюросу
680 Ички дүң инвестиция Валовая внутренняя инвестиция
681 Дүң түшкөн акча Валовая выручка
682 Дүң баалоо Валовая оценка
683 Дүң пайда Валовая прибыль
684 Улуттук дүң үнөм Валовое национальное сбережение
685 Дүң чыгаруу Валовой выпуск
686 Дүң киреше Валовой доход
687 Улуттук дүң киреше Валовой национальный доход
688 Дүң жүгүртүү Валовой оборот
689 Коомдук дүң өнүм (продукт) Валовой общественный продукт
690 Дүң зыян Валовой убыток
691 Дүң коромжулар Валовые издержки
692 Дүң инвестициялар Валовые инвестиции
693 Ижарага дүң инвестициялар Валовые инвестиции в аренду
694 Дүң капиталдык салымдар Валовые капиталовложения
695 Дүң Валовый
696 Дүң тышкы карыз Валовый внешний долг
697 Ички дүң өнүм (продукт) Валовый внутренний продукт
698 Валоризациялоо – “баалоо,ылайык келүү”) Валоризация - Фр. valorisation; valoir — «ценить, подходить»)
699 Валюта Валюта
700 Базистик валюта Валюта базисная
701 Кагаз акча валюта Валюта бумажно-денежная
702 Вексель валютасы Валюта векселя
703 Акчалай милдеттенмелер валютасы Валюта денежных обязательств
704 Чет өлкө валютасы Валюта иностранная
705 Клиринг валютасы Валюта клиринговая
706 Алмашымдуу валюта (Convertable currency Обратимая валюта) Валюта конвертируемая
707 Контракт валютасы Валюта контракта
708 Кредит валютасы Валюта кредита
709 Жумшак валюта Валюта мягкая
710 Алмашылбас валюта Валюта неконвертируемая
711 Туруксуз валюта Валюта неустойчивая
712 Алмашуу валютасы Валюта обмена
713 Отчёттуулук валютасы Валюта отчетности
714 Төлөм валютасы Валюта платежа
715 Резервдик валюта Валюта резервная
716 Бүтүм валютасы Валюта сделки
717 Жарым-жартылай алмашымдуу валюта Валюта частично конвертируемая
718 Валюта биржасы Валютная биржа
719 Валюталык интеграция Валютная интеграция
720 Валюталык интервенция Валютная интервенция
721 Валюта кассасы Валютная касса
722 Валюта куржуну Валютная корзина
723 Валюталык котировка Валютная котировка
724 Валюталык лицензия Валютная лицензия
725 Валюталык монополия Валютная монополия
726 Валюта операциясы Валютная операция
727 Валюталык отчёттуулук Валютная отчетность
728 Валюта позициясы Валютная позиция
729 Валюта саясаты Валютная политика
730 Валюталык өзүн өзү актоочулук Валютная самоокупаемость
731 Валюта системасы Валютная система
732 Мамлекеттин валюта системасы Валютная система государства
733 Эл аралык валюта системасы Валютная система международная
734 Валюталык чайкоочулук Валютная спекуляция
735 Валюталык мыйзамдар Валютное законодательство
736 Валюталык жөнгө салуу Валютное регулирование
737 Улуттук валютаны башкаруу стратегисы Валютное управление
738 Валюталык аракеттер Валютные действия
739 Валюталык запастар Валютные запасы
740 Валюталык чөлкөмдөр Валютные зоны
741 Валюта кредиттери Валютные кредиты
742 Валюталык чектөөлөр Валютные ограничения
743 Валюталык операциялар Валютные операции
744 Учурдагы валюта операциялары Валютные операции текущие
745 Капиталдын кыймылына байланыштуу валюта операциялары Валютные операции, связанные с движением капитала
746 Валюталык мамилелер Валютные отношения
747 Валюталык чегеримдер Валютные отчисления
748 Валюталык эсептешүүлөр Валютные расчеты
749 Валюталык резервдер Валютные резервы
750 Валюталык эсептер Валютные счета
751 Контракттын валюталык шарттары Валютные условия контракта
752 Уюмдун валюталык фонддору Валютные фонды организации
753 Валюталык баалуулуктар Валютные ценности
754 Валюталык (акча) материалдары Валютный (денежный) материал
755 Валюталык арбитраж Валютный арбитраж
756 Валюталык аукцион Валютный аукцион
757 Валюталуу келишим Валютный договор
758 Валюталык киреше Валютный доход
759 Валюталык контроль Валютный контроль
760 Валюта коридору Валютный коридор
761 Валюталык коэффициент Валютный коэффициент
762 Валюталык кредит Валютный кредит
763 Валюталык каатчылык ,кризис Валютный кризис
764 Валюта курсу Валютный курс
765 Тең салмактуу валюта курсу Валютный курс равновесный
766 Реалдуу валюта курсу Валютный курс реальный
767 Майнаптуу валюта курсу Валютный курс эффективный
768 Валютанын номиналдык курсу Валютный номинальный курс
769 Валюта алмашуу Валютный обмен
770 Валюталык алмашуу курсу Валютный обменный курс
771 Валюталык опцион Валютный опцион
772 Валюта паритети Валютный паритет
773 Валюталык тобокелдик Валютный риск
774 Валюта рыногу Валютный рынок
775 Валюталык своп Валютный своп
776 Клирингдик валюталар Валюты клиринговые
777 Варрант Варрант
778 Акцияларга варрант Варрант на акции
779 Жазылма варрант Варрант подписной
780 Кампа варранты Варрант складской
781 Ваучер Ваучер
782 Ташып киргизүү Ввоз
783 Демпингдик товарды ташып келүү Ввоз демпингового товара
784 Ташып кирүү алымы Ввозная пошлина
785 Эсептерди жүргүзүү Ведение счетов
786 Ведомость Ведомость
787 Кемтиктер ведомосту Ведомость дефектная
788 Жол ведомосту Ведомость дорожная
789 Өткөрүп берүү ведомосту Ведомость передаточная
790 Дооматтар ведомосту Ведомость претензий
791 Вексель берүүчү Векселедатель
792 Вексель ээси Векселедержатель
793 Вексель Вексель
794 Аванс вексели Вексель авансовый
795 Акцептелген вексель Вексель акцептованный
796 Банк вексели Вексель банковский
797 Индоссаментсиз вексель Вексель без индоссамента
798 Шартсыз вексель Вексель безусловный
799 Коло вексели Вексель бронзовый
800 Ички вексель Вексель внутренний
801 Утурлама вексель Вексель встречный
802 Кепилдик вексель Вексель гарантийный
803 Документтелген вексель Вексель документированный
804 Карызкордун вексели Вексель должника
805 Достук вексели Вексель дружеский
806 Чет өлкө вексели Вексель иностранный
807 Төлөө вексели Вексель к оплате
808 Алуу вексели Вексель к получению
809 Коммерциялык вексель Вексель коммерческий
810 Кыска вексель Вексель короткий
811 Кыска мөөнөттүү вексель Вексель краткосрочный
812 Эл аралык вексель Вексель международный
813 Ысымына жазылган вексель Вексель на имя
814 Инкассо вексели Вексель на инкассо
815 Кайтарылма вексели Вексель обратный
816 Каршылык вексели Вексель опротестованный
817 Улуттук вексель Вексель отечественный
818 Жасалма вексель Вексель поддельный
819 Бурмаланган вексель Вексель подложный
820 Мөөнөтү узартылган вексель Вексель пролонгированный
821 Мөөнөттүү вексель Вексель срочный
822 Товардык вексель Вексель товарный
823 Соода вексели Вексель торговый
824 Жалган вексель Вексель фиктивный
825 Финансы вексели Вексель финансовый
826 Векселдик грация Вексельная грация
827 Векселдик тартип Вексельная дисциплина
828 Векселдик мыйзамдар Вексельное законодательство
829 Векселдик жүгүртүм Вексельное обращение
830 Векселдик милдеттенме Вексельное обязательство
831 Векселдик укук Вексельное право
832 Векселдик толтурмалар/маалым даректер Вексельные реквизиты
833 Векселдик акцепт Вексельный акцепт
834 Векселдик брокер Вексельный брокер
835 Векселдик келишим Вексельный договор
836 Векселдик кредит Вексельный кредит
837 Векселдин курсу Вексельный курс
838 Векселдик портфель Вексельный портфель
839 Векселдик регресс Вексельный регресс
840 Көлөм, өлчөм Величина
841 Сунуштун көлөмү Величина предложения
842 Суроо-талаптын көлөмү Величина спроса
843 Товар наркынын өлчөмү Величина стоимости товара
844 Венчур Венчур
845 Венчурдук операциялар Венчурные операции
846 Венчурдук бизнес Венчурный бизнес
847 Венчурдук фонд Венчурный фонд
848 Вербалдык нота Вербальная нота
849 Вербалдык Вербальный
850 Вербалдык контракт Вербальный контракт
851 Верификациялоо Верификация
852 Тигинен Вертикальный
853 Баланасты тигинен талдоо Вертикальный анализ баланса
854 Түзүмдү тигинен талдоо Вертикальный структурный анализ
855 Салмак Вес
856 Брутто салмак Вес брутто
857 Нетто салмак Вес нетто
858 Жүктөп жөнөтүлгөн салмак Вес отгруженный
859 Салмак эсеби Весовой счет
860 Капиталдын буюмдук бөлүгү Вещественная часть капитала
861 Өндүрүштүн буюмдай фактору Вещественный фактор производства
862 Буюм кредити Вещный кредит
863 Буюм, буюмдук Вещный, вещественный
864 Өз ара пайда Взаимная выгода
865 Өз ара төлөбөө Взаимная невыплата
866 Өз ара жардам Взаимная помощь
867 Өз ара макулдашуу Взаимное согласие
868 Өз ара инвестициялык фонд Взаимно-инвестиционный фонд
869 Тең үзүр принциби Взаимности принцип
870 Өз ара карыздар Взаимные долги
871 Өз ара милдеттенмелер Взаимные обязательства
872 Өз ара эсептешүүлөр Взаимные расчеты
873 Өз ара күрөө Взаимный залог
874 Чектерди өз ара чегерүүлөр Взаимный зачет чеков
875 Өз ара фонд Взаимный фонд
876 Өз ара тең үзүрлүү соода Взаимовыгодная торговля
877 Эки тарапка тең пайдалуу шарттар Взаимовыгодные условия
878 Өндүрүш факторлорунун өз ара толукташуусу Взаимодополняемость факторов производства
879 Өз ара толукташуучу товарлар Взаимодополняющие товары
880 Өз ара көз каранды жактар/тараптар Взаимозависимые лица/стороны
881 Бирин бири алмаштыруучу товарлар Взаимозаменяемые товары
882 Ресурстардын өз ара алмаштырылышы Взаимозамещение ресурсов
883 Өз ара чегерүү Взаимозачет
884 Өтө көтөрүү Взвинчивание
885 Бааларды өтө көтөрүү Взвинчивание цен
886 Ыксыз көтөрүлгөн баалар Вздутые цены
887 Ыксыз көтөрүлгөн Вздутый
888 Төгүм Взнос
889 Өндүрүп алуу Взыскание
890 Талашсыз өндүрүп алуу Взыскание бесспорное
891 Коромжуларды өндүрүп алуу Взыскание издержек
892 Товарлардын жана унаа (транспорт) каражаттарынын наркын өндүрүп алуу Взыскание стоимости товаров и транспортных средств
893 Товарлардын жана унаа (транспорт) каражаттарынын наркын өндүрүп алуу Взыскание стоимости товаров и транспортных средств
894 Өндүрүп алуучу Взыскатель
895 Түр Вид
896 Акча түрү Вид денег
897 Кредит түрлөрү Вид кредита
898 Банк пластик карталарынын түрлөрү Виды банковских пластиковых карт
899 Чектелган суммалардын түрү Виды пороговых сумм
900 Суроо-талаптын түрлөрү Виды спроса
901 Векселдик виза Виза вексельная
902 Виндикациялык доо Виндикационный иск
903 Виндикация Виндикация (лат. vim dicere — «объявляю о применении силы», иск не владеющего собственника к владеющему не собственнику о возврате имущества.)
904 Салым; аманат Вклад
905 Мөөнөтсүз салым Вклад бессрочный
906 Утуштуу салым Вклад выигрышный
907 Узак мөөнөттүү салым Вклад долгосрочный
908 Аманатчы Вкладчик
909 Талап кылганга чейинки салымдар Вклады до востребования
910 Мөөнөттүү аманаттар Вклады срочные
911 Ээси Владелец
912 Фонддун инвестиция үлүшүнүн ээси Владелец инвестиционного пая фонда
913 Маалымат ээси Владелец информации
914 Карта ээси Владелец карты
915 Контролдук пакеттин ээси Владелец контрольного пакета
916 Банк акцияларынын ири пакетинин ээси Владелец крупного пакета акций банка
917 Банк акция пакетинин ээси Владелец пакета акций банка
918 Эсеп ээси Владелец счета
919 Баалуу кагаз ээси Владелец ценной бумаги
920 Электрондук цифралык кол тамганын ээси Владелец электронной цифровой подписи
921 Ээлик кылуу Владение
922 Тагылган коромжулар Вмененные издержки
923 Тагылган Вмененный
924 Баланстан тышкаркы Внебалансовый
925 Биржадан тышкаркы соода Внебиржевая торговля
926 Биржадан тышкаркы Внебиржевой
927 Биржадан тышкары рынок Внебиржевой рынок
928 Биржадан тышкары баалар Внебиржевые цены
929 Мекемелердеги бюджеттен тышкары иш-аракеттери Внебюджетная деятельность учреждений
930 Бюджеттен тышкары акча Внебюджетные деньги
931 Бюджеттен тышкы чыгымдар Внебюджетные расходы
932 Бюджеттен тышкары каражаттар Внебюджетные средства
933 Бюджеттен тышкары фонддор Внебюджетные фонды
934 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттен тышкаркы фонддору Внебюджетные фонды органов местного самоуправления
935 Бюджеттен тышкары максаттуу фонддор Внебюджетные целевые фонды
936 Бюджеттен тышкаркы фонд Внебюджетный фонд
937 Келишимге кирбеген Внедоговорной
938 Келишимге кирбеген (кылдат) милдеттенмелер Внедоговорные (деликатные) обязательства
939 Келишимге кирбеген милдеттенмелер Внедоговорные обязательства
940 Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер Внеоборотные активы
941 Жүгүртүүдөн тышкаркы Внеоборотный
942 Офистен тышкары Внеофисный
943 Офистен тышкары банкинг Внеофисный банкинг
944 Төлөмсүз түшүү Внеплатежное поступление
945 Төлөмсүз Внеплатежный
946 Өндүрүштөн тышкары операциялар Внепроизводственные операции
947 Өндүрүштөн тышкы чыгымдар Внепроизводственные расходы
948 Өндүрүштөн тышкары Внепроизводственный
949 Сатуудан тышкары кирешелер Внереализационные доходы
950 Сатууга байланышы жок чыгымдар Внереализационные расходы
951 Сатуудан тышкары Внереализационный
952 Рыноктон тышкары операциялар Внерыночные операции
953 Рыноктон тышкары Внерыночный
954 Тышкы ырастоо Внешнее подтверждение
955 Тышкы башкаруу Внешнее управление
956 Банкты сырттан башкаруу Внешнее управление банка
957 Карызкордун мүлкүн тышкы башкаруу Внешнее управление имуществом должника
958 Тышкы соода иш-аракети Внешнеторговая деятельность
959 Тышкы соода инфратүзүмү Внешнеторговая инфраструктура
960 Тышкы соода кырдаалы Внешнеторговая ситуация
961 Тышкы соода жүктөрү Внешнеторговые грузы
962 Тышкы соода бүтүмдөрү Внешнеторговые сделки
963 Тышкы соода таңсыгы Внешнеторговый дефицит
964 Тышкы соода товар жүгүртүмү Внешнеторговый товарооборот
965 Тышкы пайдалар Внешние выгоды
966 Тышкы кирешелер жана чыгымдар Внешние доходы и расходы
967 Тышкы карыз алуу Внешние заимствования
968 Тышкы төлөмдөр Внешние платежи
969 Документтердин тышкы белгилери Внешние признаки документов
970 Тышкы аудит Внешний аудит
971 Финансылык отчетко тышкы аудит Внешний аудит финансовой отчетности
972 Тышкы баланс Внешний баланс
973 Тышкы карыз Внешний долг
974 Тышкы же эл аралык факторинг Внешний или международный факторинг
975 Банкка тышкы көзөмөл Внешний надзор банка
976 Тышкы рынок Внешний рынок
977 Тышкы башкаруучу Внешний управляющий
978 Тышкы майнап Внешний эффект
979 Тышкы миграция Внешняя миграция
980 Тышкы саясат Внешняя политика
981 Тышкы соода Внешняя торговля
982 Ички жеткирүүчүлөр (подрядчылар) Внутренние поставщики (подрядчики)
983 Ички аудит Внутренний аудит
984 Ички карыз Внутренний долг
985 Ички зайым Внутренний заем
986 Ички контролдук Внутренний контроль
987 Ички рынок Внутренний рынок
988 Ички факторинг Внутренний факторинг
989 Ички миграция Внутренняя миграция
990 Пайданын ички ченеми Внутренняя норма прибыли
991 Ички отчеттуулук Внутренняя отчетность
992 Ички соода Внутренняя торговля
993 Казыналыктын ичиндеги тапшырма (КИТ) Внутриказначейское поручение (ВКП)
994 Ички экономика Внутренняя экономика
995 Улуттук банктын бир күндүк кредити Внутри дневной кредит НБКР
996 Банктын ички картасы Внутрибанковская карта
997 Кайтаруу Возврат
998 Кайтарма лицензия Возвратная лицензия
999 Кайтарма алым Возвратная пошлина
1000 Кайтарымдуулук Возвратность
1001 Капиталдын кайтарылышы Возвратность капитала
1002 Кайтарылма лизинг Возвратный лизинг
1003 Кайтарым төлөм Возвратный платеж
1004 Орду толтурулуучу бүтүм Возмездные сделки
1005 Орду толтурулуучу Возмездный, возмещаемый
1006 Орду толтурулуучу сумма Возмещаемая сумма
1007 Орду толтурулуучу инвестициялардын суммасы Возмещаемая сумма инвестиций
1008 Кредиттер боюнча орду толтурулуучу комиссиялык жыйымдар Возмещаемые комиссионные сборы по кредитам
1009 Залалдын ордун толтуруу Возмещение вреда
1010 Товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн жетишсиздигинин кесепетинен келтирилген зыяндын ордун толтуруу Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
1011 Жарандын өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтуруу Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина
1012 Сарптоолорду ордун толтуруу Возмещение затрат
1013 Зыяндардын (чыгымдын) ордун толтуруу Возмещение убытков
1014 Чыгымдын (зыяндын) ордун толтуруу Возмещение ущерба
1015 Сыйакы Вознаграждение
1016 Агенттик сыйакы Вознаграждение агентское
1017 Жаңыланма Возобновляемый
1018 Жаңыланма кредит Возобновляемый кредит
1019 Жаңыланма ресурс Возобновляемый ресурс
1020 Нарктын өсүшү Возрастание стоимости
1021 Өсүү (өсүм) Возрастание, возрастающий
1022 Көбөйүүчү кирешелүүлүк Возрастающая доходность
1023 Өсүүчү кайтарым Возрастающая отдача
1024 Өсүүчү чыгымдар Возрастающие затраты
1025 Калыбына келтирилүүчү нарк Восстановительная стоимость
1026 Талап кылынган Востребованный
1027 Суроо-талапка ээ кредит Востребованный кредит
1028 Товарга убактылуу (шарттуу) баа берүү Временная (условная) оценка товара
1029 Эмгекке убактылуу жарамсыздык Временная нетрудоспособность
1030 Товарларды убактылуу сактоо Временное хранение товаров
1031 Туурасынан талдоо Временной горизонтальный анализ
1032 Демпингге каршы убактылуу чаралар Временные антидемпинговые меры
1033 Убактылуу/күтүлбөгөн (күтүүсүз) киреше Временный/неожиданный доход
1034 Капиталдын айлануу мезгили Время кругооборота капитала
1035 Бүткүл дүйнөлүк соода уюму Всемирная торговая организация
1036 Бүткүл дүйнөлүк соода бирикмеси Всемирное торговое объединение
1037 Бүткүл дүйнөлүк чарба Всемирное хозяйство
1038 Дүйнөлүк банк Всемирный банк
1039 Нарктын жалпы формасы Всеобщая форма стоимости
1040 Жалпы байлык Всеобщее богатство
1041 Жалпы элдик байлык (энчи) Всеобщее достояние
1042 Жалпы Всеобщий
1043 Жалпыга бирдей эквивалент Всеобщий эквивалент
1044 Тендердик табыштамаларды ачуу Вскрытие тендерных заявок
1045 Көмөкчү бухгалтердик китептер Вспомагательные бухгалтерские книги
1046 Көмөкчү финансылык компаниялар Вспомогательные финансовые компании
1047 Утурлама Встречная
1048 Утурлама текшерүү Встречная проверка
1049 Утурлама салыштырып текшерүү Встречная сравнительная проверка
1050 Утурлама соода Встречная торговля
1051 Милдеттенмелерди утурлама аткаруу Встречное исполнение обязательств
1052 Утурлама жана пландан тышкаркы текшерүү Встречные и внеплановые проверки
1053 Утурлама талаптар Встречные требования
1054 Ички турукташтыруучулар Встроенные стабилизаторы
1055 Кирүү төгүмдөрү Вступительные взносы
1056 Экинчи ипотека Вторичная ипотека
1057 Кайра кызмат көрсөтүү Вторичная услуга
1058 Кайра пайдаланылуучу чийки зат Вторичное сырье
1059 Экинчи рынок Вторичный рынок
1060 Жердин экинчилик рыногу Вторичный рынок земли
1061 Баалуу кагаздардын экинчилик рыногу Вторичный рынок ценных бумаг
1062 Жабдып-берүүчүнү тандоо Выбор поставщика услуг
1063 Тандоо Выборка
1064 Тандама менчиктештирүү Выборочная приватизация
1065 Акча каражаттарын чыгарып кетүү Вывоз денежных средств
1066 Чет элдик валютаны чыгарып кетүү Вывоз иностранной валюты
1067 Капиталды чыгарып кетүү Вывоз капитала
1068 Товарларды чыгарып кетүү Вывоз товаров
1069 Пайда Выгода
1070 Пайдалуу бүтүм Выгодная сделка
1071 Пайда алуучу Выгодо приобретатель
1072 Сатып алуучуларга чектерди берүү Выдача чеков покупателям
1073 Документтерди алуу Выемка документов
1074 Утуштуу зайымдар Выигрышные займы
1075 Сатып алуу Выкуп
1076 Мамлекеттик карызды сатып алуу Выкуп государственного долга
1077 Ишкананы сатып алуу Выкуп предприятия
1078 Баалуу кагаздарды сатып алуу Выкуп ценных бумаг
1079 Сатып алынуучу баалуу кагаз Выкупаемая ценная бумага
1080 Сатып алынуучу операциялар Выкупная операция
1081 Опуза талап Вымогательство
1082 Мураскерсиз мүлк Выморочное имущество
1083 Банк эсебинен көчүрмө бөлүк Выписка из банковского счета
1084 Төлөө Выплата
1085 Дивиденд төлөө Выплата дивиденда
1086 Акчаларды жүгүртүүгө чыгаруу Выпуск денег в оборот
1087 Товарларды эркин жүгүртүү үчүн чыгаруу Выпуск товаров для свободного обращения
1088 Баалуу кагаздарды чыгаруу Выпуск ценных бумаг
1089 Аткарылган жумуштун жылдык көлөмү Выработка годовая
1090 Теңдештирүүчү гранттар Выравнивающие гранты
1091 Ачык көрүнгөн диверсификация Выраженная диверсификация
1092 Сатуудан түшкөн акча Выручка
1093 Өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздар Высоколиквидные ценные бумаги
1094 Бошоо жөлөк пулу Выходное пособие
1095 Эсептен алуу, эсептен чыгаруу Вычет
1096 Таскактаган инфляция Галопирующая инфляция
1097 Гарант, кепилдик берүүчү Гарант
1098 Эл аралык кепилдиктер Гарантии международные
1099 Кепилдиктүү иштелме Гарантийная наработка
1100 Сатып алуу келишимин аткаруунун кепилдигин камсыздоо Гарантийное обеспечение исполнения договора закупки
1101 Тендердик табыштаманы кепилдик камсыз кылуу Гарантийное обеспечение тендерной заявки
1102 Кепилдик кат Гарантийное письмо
1103 Кепилдик төлөмдөр Гарантийные выплаты
1104 Кепилдик төгүм Гарантийный взнос
1105 Кепилдик депозит Гарантийный депозит
1106 Кепилдик келишим Гарантийный договор
1107 Кепилдик шертпул Гарантийный задаток
1108 Кепилдик контрагы Гарантийный контракт
1109 Кепилдик кредит Гарантийный кредит
1110 Кепилдик мөөнөт Гарантийный срок
1111 Жарактуулуктун кепилдик мөөнөтү Гарантийный срок годности
1112 Сактоонун кепилдик мөөнөтү Гарантийный срок хранения
1113 Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү Гарантийный срок эксплуатации
1114 Кепилдик фонд Гарантийный фонд
1115 Кепилденген социалдык коргоо Гарантированная социальная защита
1116 Баалуу кагаздарды кепилдөө Гарантирование ценных бумаг
1117 Кепилденген калдык нарк Гарантированная остаточная стоимость
1118 Кепилденген ссуда Гарантированная ссуда
1119 Кепилденген зайымдар Гарантированные займы
1120 Жарандардын кепилденген аманаттары Гарантированные сбережения граждан
1121 Кепилденген баалуу кагаздар Гарантированные ценные бумаги
1122 Мамлекет кепилдеген карыз Гарантированный государством долг
1123 Кепилденген киреше Гарантированный доход
1124 Кепилденген кредит Гарантированный кредит
1125 Кепилдик Гарантия
1126 Жалпы авария боюнча кепилдик Гарантия по общей аварии
1127 Кол тамга кепилдиги Гарантия подписи
1128 Башкы ишеним кат Генеральная доверенность
1129 Башкы макулдашуу Генеральное соглашение
1130 Башкы агент Генеральный агент
1131 Башкы аудитор Генеральный аудитор
1132 Башкы директор Генеральный директор
1133 Башкы келишим Генеральный договор
1134 Башкы күрөө Генеральный залог
1135 Башкы опцион Генеральный опцион
1136 Башкы подрядчы Генеральный подрядчик
1137 Географиялык опцион Географический опцион
1138 Гербдүү жыйым Гербовый сбор
1139 Ийкемдүү акча саясаты Гибкая денежная политика
1140 Ийкемдүү суроо-талап Гибкий спрос
1141 Ийкемдүү валюта курсу Гибкий валютный курс
1142 Гиперинфляция Гиперинфляция
1143 Мамлекеттин казыналык облигациялары Государственные казначейские облигации
1144 Бухгалтердик башкы китеп Главная бухгалтерская книга
1145 Бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүсү Главный распорядитель бюджетных средств
1146 Кредиттердин башкы тескөөчүсү Главный распорядитель кредитов
1147 Айкын тооруктар Гласные торги
1148 Глобалдык контракт Глобальный контракт
1149 Жарамдуу банкноттор жана монеталар Годные банкноты и монеты
1150 Жылдык иштеп чыгаруу Годовая выработка
1151 Кошумча нарктын жылдык ченеми Годовая норма прибавочной стоимости
1152 Жылдык пайыздык коюм Годовая процентная ставка
1153 Жылдык баланс Годовой баланс
1154 Жылдык бюджет Годовой бюджет
1155 Жылдык киреше Годовой доход
1156 Ишкананын жылдык жүгүртүмү Годовой оборот предприятия
1157 Жылдык экономикалык майнап Годовой экономический эффект
1158 Көгүлтүр фишкалар Голубые фишки
1159 Ысык акчалар (hot money) 1. Деньги, которые моментально перемещаются из одного финансового центра в другой в поисках наиболее высоких краткосрочных процентных ставок в целях арбитражных операций (arbitrage) или потому, что их владельцы опасаются политического вмешательства в функционирование денежных рынков, например девальвации (devaluation). Горячие деньги
1160 Мамлекеттик кепилдик Государственная гарантия
1161 Мамлекеттик (муниципалдык) баалуу кагаздар Государственные (муниципальные) ценные бумаги
1162 Мамлекеттик финансы Государственные финансы
1163 Мамлекеттик тышкы карыз Государственный внешний долг
1164 Мамлекеттик тышкы зайым Государственный внешний заем
1165 Мамлекеттик ички карыз Государственный внутренний долг
1166 Мамлекеттик ички зайым Государственный внутренний заем
1167 Мамлекеттик карыз Государственный долг