Кыргызча Орусчасы
1 азот кислотасы азотистая кислота
2 акклиматизация акклиматизация
3 анемия (аз кандуулук) анемия (малокровие)
4 кычкыл аминокислота кислая аминокислота
5 тарамышы сухожилие
6 фосфолипид фосфолипид
7 амеба aмёба
8 аминогруппа aминогруппа
9 аналдык сүзгүч aнальный плавник
10 антенна (мурутча) aнтенна (усик)
11 абеталипопротеинемия абеталипопротеинемия
12 абиотикалык чөйрө абиотическая среда
13 Абоненттик карыз Абонентская задолженность
14 Абонементтик төлөм Абонементная плата
15 Табыштамадан баш тартуу Абандонирование заявки
16 Белгини каттоодон баш тартуу Абандонирование регистрации знака
17 Абсолюттук өтүмдүүлүк Абсолютная ликвидность
18 Абсолюттук мүчүлүштүк Абсолютная погрешность
19 Абсолюттук майнаптуулук ( мында эффективность –майнаптуулук, результативность –натыйжалуулук) Абсолютная эффективность
20 Баалардын абсолюттук деңгээли Абсолютный уровень цен
21 Абстракттуу бүтүмдөр Абстрактные сделки
22 Абстракттуу эмгек Абстрактный труд
23 Аванс Аванс
24 Бизнести, капиталды авансылоо Авансирование бизнеса, капитала
25 Авансыланган каражаттар Авансированные средства
26 Авансыланган капитал Авансированный капитал
27 Аванстык отчёт Авансовый отчет
28 Аванстык төлөм Авансовый платеж
29 Авариялык бонд Аварийный бонд
30 Авариялык төгүм Аварийный взнос
31 Аверс Аверс
32 Авизо Авизо
33 Ависта Ависта
34 Автаркия Автаркия
35 Автокредит Автокредит
36 Автоматташтырылган (соода) тоорук системасы Автоматизированная торговая система
37 Автоматташтырылган жумуш орду Автоматизированное рабочее место
38 Автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалы Автоматизированный терминал самообслуживания
39 Автоматташтырылган система (АС) Автоматизированная система (АС)
40 Автомобиль салыгы Автомобильный налог
41 Автомобиль тарифи Автомобильный тариф
42 Авторизациялык талап Авторизационный запрос
43 Автордук сыйакы Авторское вознаграждение
44 Авуарлар Авуары
45 Агент Агент
46 Электрондук акча агенти (дистрибьютор) Агент (дистрибьютор) электронных денег
47 Инвестициялык үлүш салымдарды жайгаштыруу жана сатып алуу боюнча агент Агент по размещению и выкупу инвестиционных паев
48 Инвестициялык фонддун баалуу кагаздарын жайгаштыруу жана сатып алуу боюнча агент Агент по размещению и выкупу ценных бумаг инвестиционного фонда
49 Соода агенти Агент торговый
50 Агенттик операциялар Агентские операции
51 Банктардын агенттик функциялары Агентские функции банков
52 Агенттик келишим Агентский договор
53 Агенттик сыйакы Агентское вознаграждение
54 Агенттик макулдашуу Агентское соглашение
55 Топтом Агрегат
56 “Кеңири мааниде колдонулуучу акча” топтому Агрегат «широкие деньги»
57 Акча топтому Агрегат денежный
58 М1 акча топтому, “тар” мааниде колдонулуучу акча Агрегат М1, узкие деньги
59 М2х акча топтому, кеңири мааниде колдонулуучу акча Агрегат М2х, широкие деньги
60 М0 акча топтому Агрегат М0
61 М2 акча топтому, кеңири мааниде колдонулуучу акча Агрегат М2, широкие деньги
62 Акча массасынын топтому Агрегаты денежной массы
63 Агрегирлөө Агрегирование
64 Агрессивдүү баалуу кагаздар Агрессивные ценные бумаги
65 Агрессивдүү портфель Агрессивный портфель
66 Ыңгайлаштыруу Адаптация
67 Инфляциялык ыңгайлашуу күтүүлөрү Адаптивные инфляционные ожидания
68 Адвалордук алым Адвалорные пошлины
69 Адвалордук Адвалорный
70 Аддендум Аддендум
71 Аддендум Аддендум
72 Ички контролдоонун шайкештиги Адекватность внутреннего контроля
73 Капитал шайкештиги Адекватность капитала
74 Шайкештүүлүк Адекватность/соответствие
75 Шайкеш контроль Адекватный контроль
76 Аджастер Аджастер
77 Баалуу кагаздарды башкаруу Администрация ценных бумаг
78 Бюджет ресурстарынын администратору Администратор ресурсов бюджета
79 Башкаруу/тескөө Администрирование
80 Кредиттерди башкаруу Администрирование кредитов
81 Ажио Ажио
82 Дүрбөлөң Ажиотаж
83 Ажур Ажур
84 Аквизитор Аквизитор
85 Аккорд Аккорд
86 Аккорддук эмгек акы Аккордная оплата труда
87 Аккорддук система Аккордная система
88 Аккредитациялоо Аккредитация
89 Аккредитив Аккредитив
90 Чакырылбас аккредитив Аккредитив безотзывный
91 Бөлүнмө аккредитив Аккредитив делимый
92 Акчалай аккредитив Аккредитив денежный
93 Компенсациялык аккредитив Аккредитив компенсационный
94 Бышыкталбаган аккредитив Аккредитив неподтвержденный
95 Жабылбаган аккредитив Аккредитив непокрытый
96 Чакырылма аккредитив Аккредитив отзывной
97 Ачык аккредитив Аккредитив открытый
98 Котормо (которулма) аккредитив Аккредитив переводной
99 Жабылган аккредитив Аккредитив покрытый
100 Резервдик аккредитив Аккредитив резервный
101 Циркулярдык аккредитив Аккредитив циркулярный
102 Таза аккредитив Аккредитив чистый
103 Аккредитивдик грамота Аккредитивная грамота
104 Аккредитивдик эскертме Аккредитивная оговорка
105 Эсептешүүнүн аккредитивдик формасы Аккредитивная форма расчетов
106 Аккредиттөө Аккредитование
107 Акредиттелген объект Аккредитованный объект
108 Аккредиттөөчү орган Аккредитующий орган
109 Топтоо Аккумуляция
110 Акчалай каражаттарды топтоо Аккумуляция денежных средств
111 А-конто А-конто -
112 Акселератор Акселератор -
113 Аксиома Аксиома
114 Аксиоматикалык метод Аксиоматический метод
115 Коммерциялык акт Акт коммерческий
116 Делолорду кабыл алуу-өткөрүү акты Акт приема-сдачи дел
117 Объектти пайдаланууга кабыл алуу актысы Акт приемки объекта в эксплуатацию
118 Текшерүү актысы Акт ревизии
119 Эсептен чыгаруу актысы Акт списания
120 Банктын актив операциялары Активные банковские операции
121 Актив ковенанттары Активные ковенанты
122 Активдүү баланс Активный баланс
123 Активдүү рынок Активный рынок
124 Депо эсебинин активи Активный счет депо
125 Активдүү соода балансы Активный торговый баланс
126 Активдер Активы
127 Баланстын активдери Активы баланса
128 Кирешесиз активдер Активы бездоходные
129 Тобокелдик боюнча салмактанып алынган активдер Активы взвешенные по риску
130 Пайдалуу активдерден чыгарылган активдер Активы иммобилизованные мертвые
131 Өтүмдүү активдер Активы ликвидные
132 Туюлбас активдер Активы неосязаемые
133 Ишканалардын активдери Активы предприятия
134 Фонддун активдери Активы фонда
135 Кредиттерге теңештирилген активдер Активы, приравненные к кредитам
136 Актуалдаштыруу Актуализация
137 Актуалдуу Актуальный
138 Актуарий Актуарий
139 Актуардык эсептер Актуарные расчеты
140 Акцепт Акцепт
141 Банк акцепти Акцепт банковский
142 Вексель акцепти Акцепт вексельный
143 Үндөбөс акцепт Акцепт молчаливый
144 Аныкталбаган акцепт Акцепт неопределенный
145 Аныкталган акцепт Акцепт определенный
146 Терс акцепт Акцепт отрицательный
147 Оң акцепт Акцепт положительный
148 Ээрчиме акцепт Акцепт последующий
149 Алдын-ала акцепт Акцепт предварительный
150 Эсеп акцепти Акцепт счета
151 Чек акцепти Акцепт чековый
152 Акцепт берүүчү (Акцептчи) Акцептант
153 Электрондук акча акцептанты Акцептант электронных денег
154 Акцепт мөөнөтү Акцептационный срок
155 Акцепттөө Акцептирование
156 Акцепттелген чек Акцептированный чек
157 Акцепт фирмасы Акцептная фирма
158 Отчёттун акцепттик формасы Акцептная форма отчета
159 Эсептешүүлөрдүн акцепттик формасы Акцептная форма расчетов
160 Акцепт-рамбурс кредити Акцептно-рамбурсный кредит
161 Акцепт үйлөрү Акцептные дома
162 Акцепт банкы Акцептный банк
163 Акцепттик кредит Акцептный кредит
164 Банк акцепттөөсү Акцептование банком
165 Акцептелген тратта Акцептованная тратта
166 Акцепттелген төлөм тапшырмасы Акцептованное платежное поручение
167 Акцептелген вексел Акцептованный вексель
168 Акцепттөөчү банк Акцептующий банк
169 Акцессия Акцессия
170 Акцессордук укук мамилелери Акцессорное правоотношение
171 Акцессордук келишим Акцессорный договор
172 Акциз Акциз
173 Акциздик марка Акцизная марка
174 Акциздик терминал Акцизный терминал
175 Виникулирленген акциялар Акции виникулированные
176 Энчилүү акциялар Акции именные
177 Алмашымдуу акциялар Акции конвертируемые
178 Топтолмо акциялар Акции кумулятивные
179 Артыкчылыктуу топтолмо акциялар Акции кумулятивные привилегированные
180 Добуш бербеген акциялар Акции неголосующие
181 Кайрылуучу акциялар Акции обратимые
182 Кадыресе акциялар (жөнөкөй) Акции обыкновенные (простые)
183 Сыйакы акциялары Акции премиальные
184 Артыкчылыктуу акциялар Акции привилегированные
185 Атайын акциялар Акции специальные
186 Эмгек жамаатынын акциялары Акции трудового коллектива
187 Акционер Акционер
188 Менчиктин акционердик формасы Акционерная форма собственности
189 Акционердик коом Акционерное общество
190 Жабык типтеги акционердик коом Акционерное общество закрытого типа
191 Ачык типтеги акционердик коом Акционерное общество открытого типа
192 Акционердик укук Акционерное право
193 Акционердик банк Акционерный банк
194 Акционердик инвестициялык фонд Акционерный инвестиционный фонд
195 Акционердик капитал Акционерный капитал
196 Акционердик каттоо Акционерный регистр
197 Акционерлөө Акционирование
198 Акция Акция
199 Плюралдуу акция Акция плюральная
200 Укугу бар акция Акция с правом
201 Атайын/алтын акция Акция специальная/золотая
202 Алиенация Алиенация
203 Аллонж Аллонж
204 Альпари Альпари
205 Альтернативдүү туум Альтернативная пеня
206 Ижарачынын альтернативдүү ссудалык коюму Альтернативная ссудная ставка арендатора
207 Альтернативдүү нарк Альтернативная стоимость
208 Альтернативдүү баа Альтернативная цена
209 Альтернативдүү милдеттенме Альтернативное обязательство
210 Альтернативдүү коромжулар Альтернативные издержки
211 Альтернативдик буйрук Альтернативный приказ
212 Альянс Альянс
213 Аманко Аманко
214 Амбаллаж Амбаллаж
215 Амортизациялык чегеримдер Амортизационные отчисления
216 Амортизациялык фонд Амортизационный фонд
217 Амортизация Амортизация
218 Акциянын амортизациясы Амортизация акции
219 Кредитти амортизациялоо Амортизация кредита
220 Сыйакыны амортизациялоо Амортизация премии
221 Амортизацияланган нарк Амортизированная стоимость
222 Амортизациялануучу нарк Амортизируемая стоимость
223 Талдоо Анализ
224 Альтернативаларды талдоо Анализ альтернатив
225 Таасир этүүнү/таасир тийгизүүнү талдоо Анализ воздействий/ влияния
226 Көз карандылыкты талдоо Анализ зависимости
227 Сарптоолорду жана натыйжаларды талдоо Анализ затрат и результатов
228 Коромжуларды азайтууну талдоо Анализ минимизации издержек
229 Оптималдуу тандоону талдоо Анализ оптимального выбора
230 Коромжулардын пайдалуулугун талдоо Анализ полезности издержек
231 Практикалык мисалдарды талдоо Анализ практических примеров
232 Процессти талдоо Анализ процесса
233 Жумуштарды/ милдеттерди талдоо Анализ работы/ обязанностей
234 Чыгымдарды талдоо Анализ расходов
235 Жөнгө салуу таасирин талдоо Анализ регулятивного воздействия
236 Рынокту талдоо Анализ рынка
237 Талдоочу Аналитик
238 Талдоо паспорту (сапат тастыктамасы) Аналитический паспорт (сертификат качества)
239 Талданма депо эсеби Аналитический счет депо
240 Талданма эсепке алуу Аналитический учет
241 Опциондук баалуу кагаз Андерлаинг
242 Андеррайтер Андеррайтер
243 Андеррайтинг Андеррайтинг
244 Аннуитет Аннуитет
245 Аннуитет төлөмдөрү Аннуитетные платежи
246 Жокко чыгаруу Аннулирование
247 Мамлекеттик ички карызды жокко чыгаруу Аннулирование государственного внутреннего долга
248 Карызды жокко чыгаруу Аннулирование долга
249 Эл аралык келишимди жокко чыгаруу Аннулирование международного договора
250 Патентти жокко чыгаруу Аннулирование патента
251 Кошумча нарк салыгы (КНС) боюнча каттоону жокко чыгаруу Аннулирование регистрации по КНС
252 Колдонулуу мөөнөтүн узартуу алымын (алманын) төлөбөгөнү үчүн товардык белгинин каттоосун жокко чыгаруу Аннулирование регистрации товарного знака за неуплату пошлины за продление срока действия
253 Жашыруун Анонимный
254 Жашыруун эсеп Анонимный счет
255 Датасын артка жылдыруу Антидатировать
256 Демпингге каршы Антидемпинг
257 Демпингге каршы алымдар Антидемпинговые пошлины
258 Кайталанмалыкка каршы жөнгө салуу Антициклическое регулирование
259 Антиципация Антиципация
260 Апорттор Апорты
261 Арбитраж Арбитраж
262 Арбитраждоо Арбитражирование
263 Арбитраждык эскертме Арбитражная оговорка
264 Арбитраждык операция Арбитражная операция
265 Арбитраждык бүтүмдөр Арбитражные сделки
266 Ижара Аренда
267 Капиталдык жокко чыгарылбас ижара Аренда неаннулируемая капитальная
268 Ижара акысы Арендная плата
269 Менчиктин ижаралык формасы Арендная форма собственности
270 Аманатка камак салуу Арест на вклад
271 Эсепке камак салуу Арест счета
272 Артикул Артикул
273 Ассигнование (бөлүнгөн каражат) Ассигнование
274 Каражат документи Ассигновка
275 Банктын ассоциацияланган компаниясы Ассоциированная компания банка
276 Рыноктун атомистүүлүгү Атомистичность рынка
277 Аудит Аудит
278 Аудитор Аудитор
279 Аудитордук иш Аудиторская деятельность
280 Аудитордук уюм Аудиторская организация
281 Аудиттик текшерүү Аудиторская проверка
282 Аудитордук кызмат Аудиторская служба
283 Аудитордук фирма Аудиторская фирма
284 Аудитордук далилдөөлөр Аудиторские доказательства
285 Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр Аудиторские услуги
286 Аудитордук тапшырма Аудиторское задание
287 Аудитордук корутунду Аудиторское заключение
288 Финансылык отчет жөнүндө аудитордук корутунду Аудиторское заключение о финансовой отчетности
289 Аукцион (Тоорук) Аукцион
290 Валюта аукциону Аукцион валютный
291 Мамлекеттик баалуу кагаздар аукциону (тооругу) Аукцион государственных ценных бумаг
292 Товарлар аукциону Аукцион товарный
293 Баалуу кагаздар аукциону Аукцион ценных бумаг
294 Аукционер Аукционер
295 Аукциондук соода Аукционная торговля
296 Аукциондук баа Аукционная цена
297 Аукциондук кредиттер Аукционные кредиты
298 Аукцион эрежелери Аукционные правила
299 Аукциондук тоорук (тоорук сатыгы) Аукционный торг
300 Аутентификациялоо(бирдейлештирүү) Аутентификация
301 Маалыматты аутентификациялоо Аутентификация информации
302 Аутсайдер Аутсайдер
303 Афера Афера
304 Аффилиация Аффилиация
305 Аффирленген компания Аффилированная компания
306 Аффилирленген жак Аффилированное лицо
307 Жеке жана юридикалык жактын аффилирленген жагы Аффилированное лицо физического или юридического лица
308 Аффилирленген коом Аффилированное общество
309 Аффилирленгендик Аффилированность
310 Маалыматтар базасы База данных
311 Болжолдун базасы/негизи База/основа прогноза
312 Жеткирип берүү базиси Базис поставки
313 Базистик жаңычылдык (инновация) Базисная инновация
314 Базистик пайда Базисная прибыль
315 Базистик баа Базисная цена
316 Базистик көрсөткүчтөр Базисные показатели
317 Жеткирип берүүнүн базистик шарттары Базисные условия поставки
318 Нарктын базистик (туруктуу) деңгээли Базисный (постоянный) уровень стоимости
319 Базистик жыл Базисный год
320 Базистик пункт Базисный пункт
321 Базистик тобокелдик Базисный риск
322 Базистик сорт Базисный сорт
323 Базалык пайда Базовая прибыль
324 Жумушсуздук боюнча базалык жөлөкпул Базовое пособие по безработице
325 Пайдаларды жана коромжуларды базалык талдоо Базовый анализ выгод и издержек
326 (Продукциянын) Өндүрүмдүн базалык үлгүсү Базовый образец продукции
327 Базалык мезгил Базовый период
328 Бай-бэк (buyback – кайта сатып алуу) Бай-бэк
329 Баланс Баланс
330 Активдүү баланс Баланс активный
331 Бухгалтердик баланс Баланс бухгалтерский
332 Тышкы соода балансы Баланс внешней торговли
333 Мамлекеттик бюджет балансы Баланс государственного бюджета
334 Капиталдарды жүгүртүү балансы Баланс движения капиталов
335 Капиталдардын жана кредиттердин кыймыл балансы Баланс движения капиталов и кредитов
336 Кирешелер жана чыгашалар балансы Баланс доходов и расходов
337 Чарба жерлеринин балансы Баланс земельных угодий
338 топтолмо баланс Баланс консолидированный
339 Жоюу балансы Баланс ликвидационный
340 Материалдык баланс Баланс материальный
341 Тармактар аралык баланс Баланс межотраслевой
342 Накта баланс Баланс натуральный
343 Улуттук байлык балансы Баланс национального богатства
344 Чарба тармактарынын балансы Баланс отраслей хозяйства
345 Пассивдүү баланс Баланс пассивный
346 Эсептик баланс Баланс расчетный
347 Калдык балансы Баланс сальдовый
348 Учурдагы операциялардын балансы Баланс текущих операций
349 Товарлар балансы Баланс товаров
350 Соода балансы (тышкы соода) Баланс торговый (внешнеторговый)
351 Трансферттер балансы Баланс трансфертов
352 Эмгек балансы Баланс труда
353 Кызмат көрсөтүүлөр балансы Баланс услуг
354 Баланстык модель Балансовая модель
355 Баланстык пайда Балансовая прибыль
356 Баланстык нарк Балансовая стоимость
357 Баланстык запастар Балансовые запасы
358 Баланстык эсептер Балансовые счета
359 Баланстык отчет Балансовый отчет
360 Балдж (bulge — вздутие, внезапное быстрое повышение, вздутие цен. Баанын капыстан эле көтөрүлүп кетиши. Көбүргөн баа) Балдж
361 Банк Банк
362 Тышкы соода банкы Банк внешнеторговый
363 Мамлекеттик банк Банк государственный
364 Дайындар/маалыматтар банкы Банк данных
365 Депозиттик банк Банк депозитный
366 Жер аянттар банкы Банк земельный
367 Инвестициялык банк Банк инвестиционный
368 Ипотекалык банк Банк ипотечный
369 Клирингдик банк Банк клиринговый
370 Коммерциялык банк Банк коммерческий
371 Консорциалдык банк Банк консорциальный
372 Эл аралык эсептешүү банкы Банк международных расчетов
373 Муниципалдык банк Банк муниципальный
374 Керектөөчүлүк кредит банкы Банк потребительского кредита
375 Өнүктүрүү банкы Банк развития
376 Аманат/сактык банк Банк сберегательный -
377 Аманат/сактык банк Банк сберегательный
378 Аралаш банк Банк смешанный
379 Трансулуттук банк (trans -через, межнациональный – interethnic, международный – international) Банк транснациональный
380 Борбордук/улуттук банк Банк центральный/национальный
381 Эмиссиялык банк Банк эмиссионный
382 “Ислам терезесине” ээ банк Банк, имеющий «исламское окно»
383 Системалык мааниге ээ банк Банк, имеющий системную важность
384 Акцептөөчү банк Банк-акцептант
385 Банк-банкрот Банк-банкрот
386 Кепил-банк Банк-гарант
387 Банкир Банкир
388 Банкир үйү Банкирский дом
389 Банк-корреспондент Банк-корреспондент
390 Банкнот жүгүртүмү Банкнотное обращение
391 Банкноттор (накталай акча) Банкноты (наличные деньги)
392 Башка нарктагы банкноттор Банкноты другого достоинства
393 Банк (пластика) картасы Банковская (пластиковая) карта
394 Банктык агенттик тармак Банковская агентская сеть
395 Банк кепилдиги Банковская гарантия
396 Банктык топ Банковская группа
397 Банк иш-аракети Банковская деятельность
398 Магнит тилкеси бар банк картасы Банковская карта с магнитной полосой
399 Банк комиссиясы Банковская комиссия
400 Банк өтүмдүүлүгү Банковская ликвидность
401 Банк операциясы Банковская операция
402 Банк пластик картасы Банковская пластиковая карта
403 Банк төлөм картасы Банковская платёжная карта
404 Банк практикасы Банковская практика
405 Банк системасы Банковская система
406 Банк ссудасы Банковская ссуда
407 Банк коюму Банковская ставка
408 Банк сыры Банковская тайна
409 Банк трансакциясы Банковская трансакция
410 Банк траттасы Банковская тратта
411 Банк кызматы Банковская услуга
412 Банк холдинг компаниясы Банковская холдинговая компания
413 Банк акчалары Банковские деньги
414 Банк документтери Банковские документы
415 Банк инвестициялары Банковские инвестиции
416 Банк кредиттери Банковские кредиты
417 Банк монополиялары Банковские монополии
418 (Банк операциялары) Банктык операциялар Банковские операции
419 Банк операциялары жана бүтүмдөрү Банковские операции и сделки
420 Банк эрежелери Банковские правила
421 Банк бүтүмдөрү Банковские сделки
422 Банк акцепти Банковский акцепт
423 Банк аманаты Банковский вклад
424 Банктын иш күнү Банковский день
425 Банк депозити Банковский депозит
426 Банктык драфт Банковский драфт
427 Банк капиталы Банковский капитал
428 Банктык сыр Банковский конфиденциальность
429 Банк коду Банковский код
430 Банк консорциуму Банковский консорциум
431 Банк кредити Банковский кредит
432 Банк лизинги Банковский лизинг
433 Банктык көзөмөл Банковский надзор
434 Банктык которуусу Банковский перевод
435 Банк өнүмү Банковский продукт
436 Банк тастыктамасы Банковский сертификат
437 Банк эсеби Банковский счет
438 Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча (банк эсеби) банктык эсеп Банковский счет по учету электронных денег
439 Банк терминалы Банковский терминал
440 Банк факторинги Банковский факторинг
441 Банк холдинги Банковский холдинг
442 Банк укугу Банковское право
443 Банк билети Банковый билет
444 Банкомат Банкомат
445 Накталай акча кабыл алуусу бар банкомат Банкомат с функцией приема наличных
446 Жөнөтүүчү банк Банк-отправитель
447 Төлөөчү банк Банк-плательщик
448 Алуучу банк Банк-получатель
449 Банк-респондент Банк-респондент
450 Банкрот Банкрот
451 Банкроттук Банкротство
452 Кыянат банкроттук Банкротство злостное
453 Жеке ишкердин банкроттугу Банкротство индивидуального предпринимателя
454 Атайы жасалган банкроттук Банкротство умышленное
455 Эмитент банкы Банк-эмитент
456 Барометр Барометр
457 Инвестициялык барометрлер Барометры инвестиционные
458 Экономикалык барометрлер Барометры экономические
459 Баррель Баррель
460 Бартер Бартер
461 Бартер жана бартердик экономика Бартер и бартерная экономика
462 Соода бартери Бартер торговый
463 Бартердик бүтүм Бартерная сделка
464 Бартердик соода Бартерная торговля
465 Бартердик алмашуу Бартерный обмен
466 Капиталдын чыгып кетиши Бегство капитала
467 Акчадан качуу Бегство от денег
468 Акцептсиз төлөмдөр Безакцептные платежи
469 Акцептсиз Безакцептный
470 Валютасыз Безвалютный
471 Валютасыз алмашуу Безвалютный обмен
472 Кайтарымсыз жоготуу Безвозвратная потеря
473 Кайтарымсыз ссуда Безвозвратная ссуда
474 Кайтарымсыз коромжулар Безвозвратные издержки
475 Кайтарымсыз Безвозвратный
476 Кайтарымсыз, акысыз Безвозмездная
477 Кайтарымсыз лицензия Безвозмездная лицензия
478 Кайтарымсыз бүтүмдөр Безвозмездные сделки
479 Тартыштыксыз Бездефицитный
480 Таңсыксыз бюджет Бездефицитный бюджет
481 Баалуу кагаздардын документсиз формасы Бездокументарная форма ценных бумаг
482 Эмиссиялык баалуу кагаздардын документсиз формасы Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг
483 Документсиз баалуу кагаздар Бездокументарные ценные бумаги
484 Инфляциясыз Безинфляционный
485 Өндүрүштүн инфляциясыз өсүшү Безинфляционный рост производства
486 Өнбөс бересе Безнадежная задолженность
487 Өнбөс карыздар Безнадежные долги
488 Өнбөс Безнадежный -
489 Накталай эмес акча Безналичные деньги
490 Накталай эмес эмес баалуу кагаздар Безналичные ценные бумаги
491 Накталай эмес Безналичный
492 Накталай эмес эмес баалуу кагаздарды чыгаруу Безналичный выпуск ценных бумаг
493 Накталай эмес акча жүгүртүү Безналичный денежный оборот
494 Накталай эмес төлөм Безналичный платеж
495 Накталай эмес эсеп Безналичный расчет
496 Облигациясыз зайымдар Безоблигационные займы
497 Облигациясыз Безоблигационный
498 Кайтарылбас Безотзывный
499 Кайтарылбас аккредитив Безотзывный аккредитив
500 Кайтарылбас кредит Безотзывный кредит
501 Тобокелдиксиз инвестициялар Безрисковые инвестиции
502 Тобокелдиксиз Безрисковый
503 Зыянсыз Безубыточность
504 Чыгашасыз тариф Безубыточный тариф
505 Шартсыз аткарылуучу акчалай милдеттенмелер Безусловные денежные обязательства
506 Бенефициар Бенефициар
507 Бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель)
508 Бенчмарк Бенчмарк
509 Алымсыз соода Беспошлинная торговля
510 Алымсыз ташып кирүү Беспошлинный ввоз
511 Алымсыз товар Беспошлинный товар
512 Пайда албаган уюм Бесприбыльная организация
513 Пайда алынбаган Бесприбыльный
514 Уттурбас салымдар Беспроигрышные вклады
515 Пайызсыз ссуда Беспроцентная ссуда
516 Уттурбас зайым Беспроигрышный заем
517 Каражаттарды талашсыз эсептен чыгаруу Бесспорное списание средств
518 Талашсыз Бесспорный
519 Мөөнөтсүз карыздык милдеттенме Бессрочное долговое обязательство
520 Мөөнөтсүз аманат/салым Бессрочный вклад
521 Бизнес Бизнес
522 Бизнес инкубатор Бизнес-инкубатор
523 Бизнес кеңеш Бизнес-консалтинг
524 Бизнесмен Бизнесмен
525 Бизнес операция Бизнес-операция
526 Бизнес-план Бизнес-план
527 Бизнес долбоор Бизнес-проект
528 Бизнес-борбор Бизнес-центр
529 Казналык билет Билет казначейский
530 Биллондуу тыйын Биллонная монета
531 Биллондуу Биллонный
532 Эки металлдуу акча системасы Биметаллизм
533 Биржа Биржа
534 Анык товар биржасы Биржа реального товара
535 Товар биржасы Биржа товарная
536 Эмгек биржасы Биржа труда
537 Универсалдуу биржа Биржа универсальная
538 Фонд биржасы Биржа фондовая
539 Электрондук биржа Биржа электронная
540 Биржалык интервенция Биржевая интервенция
541 Биржа котировкасы Биржевая котировка
542 Биржа алымы Биржевая пошлина
543 Биржа сыйлыгы Биржевая премия
544 Биржалык пайда Биржевая прибыль
545 Биржалык жыйынтык маалымат Биржевая сводка
546 Биржа бүтүмү Биржевая сделка
547 Биржа сессиясы Биржевая сессия
548 Биржа чайкоочулугу Биржевая спекуляция
549 Биржа ссудасы Биржевая ссуда
550 Биржа соодасы Биржевая торговля
551 Биржа баасы Биржевая цена
552 Биржа чогулушу Биржевое собрание
553 Биржа бюллетени Биржевой бюллетень
554 Биржа комитети Биржевой комитет
555 Биржа курсу Биржевой курс
556 Биржа салыгы Биржевой налог
557 Биржалык жүгүртүм Биржевой оборот
558 Биржа товары Биржевой товар
559 Биржа брокерлери Биржевые брокеры
560 Биржа ортомчулары Биржевые посредники
561 Биржа соодасы, тооруктары Биржевые торги
562 Эл аралык биржалар Биржи международные
563 Вексел бланкы Бланк вексельный
564 Документ бланкы Бланк документа
565 Бланкет нормасы, ченеми Бланкетная норма
566 Бланкеттик жасалма Бланкетная подделка
567 Эсептерди бөгөттөө Блокирование счетов
568 Бөгөттөлгөн валюта Блокированная валюта
569 Картаны бөгөттөө Блокировка карты
570 Бонддор Бонды
571 Бонитировкалоо Бонитировка
572 Бонификациялоо Бонификация
573 Бонус Бонус
574 Бонустук соода Бонусные торги
575 Бондор Боны
576 Казыналык бондор Боны казначейские
577 Бордеро Бордеро
578 Акыркы бордеро Бордеро окончательный
579 Утурлама бордеро Бордеро предварительный
580 Брейк Брейк
581 Бренд Бренд
582 Брокер (далдалчы) Брокер -
583 Биржа залынын боркери Брокер биржевого зала
584 Брокераж Брокераж
585 Брокердин сыйакысы Брокеридж
586 Брокердик иш-аракети Брокерская деятельность
587 Брокердик контора (кеңсе) Брокерская контора
588 Брокердик кредиттер Брокерские кредиты
589 Брокердик ссуда Брокерские ссуды
590 Брокердик кызмат көрсөтүүлөр Брокерские услуги
591 Брокер эсеби Брокерский счет
592 Брокердик орун Брокерское место
593 Брокердик өкүлчүлүк Брокерское представительство
594 Арзан баа Бросовая цена
595 Арзан Бросовый
596 Арзан товар Бросовый товар
597 Арзандатылган экспорт Бросовый экспорт
598 Брутто Брутто
599 Нетто ордуна брутто Брутто за нетто
600 Брутто ижарасы Брутто-аренда
601 Брутто үлүш Брутто-доля
602 Брутто киреше Брутто-доход
603 Брутто сыйлыгы Брутто-премия
604 Брутто пайда Брутто-прибыль
605 Брутто пайыздар Брутто-проценты
606 Брутто коюм Брутто-ставка
607 Букмекер Букмекер
608 Букмекердик контора (кеңсе) Букмекерская контора
609 Кагаз акча Бумажные деньги
610 Бутлегер Бутлегер
611 Бутлегердик Бутлегерство
612 Буфердик Буферный
613 Буфердик кредит Буферный кредит
614 Бухгалтер Бухгалтер
615 Бухгалтерия Бухгалтерия
616 Бухгалтердик отчёттуулук Бухгалтерская отчетность
617 Бухгалтердик пайда Бухгалтерская прибыль
618 Бухгалтердик нарк Бухгалтерская стоимость
619 Бухгалтердик/баланстык пайда Бухгалтерская/балансовая прибыль
620 Бухгалтердик окуя Бухгалтерские события
621 Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр Бухгалтерские услуги
622 Бухгалтердик/эсептик коромжулар Бухгалтерские/учетные издержки
623 Бухгалтердик эсеп Бухгалтерский учет
624 Бухгалтердик эсепти чагылдыруу Бухгалтеские проводки
625 Турмуш-тиричиликтик подряд Бытовой подряд
626 Бюджет Бюджет
627 Бюджеттик резолюция Бюджетная резолюция
628 Бюджеттик тутум Бюджетная система
629 Жыйынды бюджет Бюджет консолидированный
630 Бюджеттик смета Бюджетная смета
631 Бюджеттик мекеме Бюджетное учреждение
632 Бюджеттик ассигнованиелер Бюджетные ассигнования
633 Бюджеттик кредит Бюджетный кредит
634 Бюджеттик процесс Бюджетный процесс
635 Толук жумуштуулук бюджети Бюджет полной занятости
636 Бюджеттик милдеттенме Бюджетное обязательство
637 Ишкана бюджети Бюджет предприятия
638 Жашоо минимум бюджети Бюджет прожиточного минимума
639 Өнүктүрүү бюджети Бюджет развития
640 Бюджеттөө Бюджетирование
641 Чыгарылуучу (продуктулар) өнүмдөр боюнча бюджеттөө Бюджетирование по выпускаемым продуктам
642 Бюджеттик тартип Бюджетная дисциплина
643 Бюджеттик инвестиция Бюджетная инвестиция
644 Бюджеттик демилге Бюджетная инициатива
645 Бюджеттик жиктөө Бюджетная классификация
646 Бюджеттик саясат Бюджетная политика
647 Бюджеттик жазуу(кварталдык бөлүнүшү) Бюджетная роспись
648 Бюджеттик системасы Бюджетная система
649 Бюджеттик ссуда Бюджетная ссуда
650 Бюджеттик түзүм Бюджетная структура
651 Бюджеттик ассигнование (каражат бөлүү) Бюджетное ассигнование
652 Бюджеттик милдеттенме Бюджетное обязательство
653 Бюджеттик чектөө Бюджетное ограничение
654 Бюджеттик кайрылуу Бюджетное послание
655 Бюджеттик укук Бюджетное право
656 Бюджеттик жөнгө салуу Бюджетное регулирование
657 Бюджет түзүлүшү Бюджетное устройство
658 Бюджеттик каржылоо Бюджетное финансирование
659 Бюджеттик каражат Бюджетные ассигнования
660 Бюджеттик документтер Бюджетные документы
661 Бюджеттик резервдер Бюджетные резервы
662 Бюджеттик субсидиялар Бюджетные субсидии
663 Бюджеттик эсептер Бюджетные счета
664 Бюджеттик мекемелер Бюджетные учреждения
665 Бюджеттик жыл Бюджетный год
666 Бюджет тартыштыгы Бюджетный дефицит
667 Бюджеттик мыйзам Бюджетный закон
668 Бюджеттик кодекс Бюджетный кодекс
669 Бюджеттик контроль Бюджетный контроль
670 Бюджеттик кредит Бюджетный кредит
671 Бюджеттик мезгил Бюджетный период
672 Бюджет профицити Бюджетный профицит
673 Бюджеттик процесс Бюджетный процесс
674 Бюджеттик эсепке алуу Бюджетный учет
675 Бюллетень Бюллетень
676 Чет өлкө валюталары курстарынын бюллетени Бюллетень курсов иностранных валют
677 Бюро Бюро
678 Кредиттик тарыхтар бюросу Бюро кредитных историй
679 Валюта алмаштыруу бюросу Бюро обмена валют
680 Ички дүң инвестиция Валовая внутренняя инвестиция
681 Дүң түшкөн акча Валовая выручка
682 Дүң баалоо Валовая оценка
683 Дүң пайда Валовая прибыль
684 Улуттук дүң үнөм Валовое национальное сбережение
685 Дүң чыгаруу Валовой выпуск
686 Дүң киреше Валовой доход
687 Улуттук дүң киреше Валовой национальный доход
688 Дүң жүгүртүү Валовой оборот
689 Коомдук дүң өнүм (продукт) Валовой общественный продукт
690 Дүң зыян Валовой убыток
691 Дүң коромжулар Валовые издержки
692 Дүң инвестициялар Валовые инвестиции
693 Ижарага дүң инвестициялар Валовые инвестиции в аренду
694 Дүң капиталдык салымдар Валовые капиталовложения
695 Дүң Валовый
696 Дүң тышкы карыз Валовый внешний долг
697 Ички дүң өнүм (продукт) Валовый внутренний продукт
698 Валоризациялоо – “баалоо,ылайык келүү”) Валоризация - Фр. valorisation; valoir — «ценить, подходить»)
699 Валюта Валюта
700 Базистик валюта Валюта базисная
701 Кагаз акча валюта Валюта бумажно-денежная
702 Вексель валютасы Валюта векселя
703 Акчалай милдеттенмелер валютасы Валюта денежных обязательств
704 Чет өлкө валютасы Валюта иностранная
705 Клиринг валютасы Валюта клиринговая
706 Алмашымдуу валюта (Convertable currency Обратимая валюта) Валюта конвертируемая
707 Контракт валютасы Валюта контракта
708 Кредит валютасы Валюта кредита
709 Жумшак валюта Валюта мягкая
710 Алмашылбас валюта Валюта неконвертируемая
711 Туруксуз валюта Валюта неустойчивая
712 Алмашуу валютасы Валюта обмена
713 Отчёттуулук валютасы Валюта отчетности
714 Төлөм валютасы Валюта платежа
715 Резервдик валюта Валюта резервная
716 Бүтүм валютасы Валюта сделки
717 Жарым-жартылай алмашымдуу валюта Валюта частично конвертируемая
718 Валюта биржасы Валютная биржа
719 Валюталык интеграция Валютная интеграция
720 Валюталык интервенция Валютная интервенция
721 Валюта кассасы Валютная касса
722 Валюта куржуну Валютная корзина
723 Валюталык котировка Валютная котировка
724 Валюталык лицензия Валютная лицензия
725 Валюталык монополия Валютная монополия
726 Валюта операциясы Валютная операция
727 Валюталык отчёттуулук Валютная отчетность
728 Валюта позициясы Валютная позиция
729 Валюта саясаты Валютная политика
730 Валюталык өзүн өзү актоочулук Валютная самоокупаемость
731 Валюта системасы Валютная система
732 Мамлекеттин валюта системасы Валютная система государства
733 Эл аралык валюта системасы Валютная система международная
734 Валюталык чайкоочулук Валютная спекуляция
735 Валюталык мыйзамдар Валютное законодательство
736 Валюталык жөнгө салуу Валютное регулирование
737 Улуттук валютаны башкаруу стратегисы Валютное управление
738 Валюталык аракеттер Валютные действия
739 Валюталык запастар Валютные запасы
740 Валюталык чөлкөмдөр Валютные зоны
741 Валюта кредиттери Валютные кредиты
742 Валюталык чектөөлөр Валютные ограничения
743 Валюталык операциялар Валютные операции
744 Учурдагы валюта операциялары Валютные операции текущие
745 Капиталдын кыймылына байланыштуу валюта операциялары Валютные операции, связанные с движением капитала
746 Валюталык мамилелер Валютные отношения
747 Валюталык чегеримдер Валютные отчисления
748 Валюталык эсептешүүлөр Валютные расчеты
749 Валюталык резервдер Валютные резервы
750 Валюталык эсептер Валютные счета
751 Контракттын валюталык шарттары Валютные условия контракта
752 Уюмдун валюталык фонддору Валютные фонды организации
753 Валюталык баалуулуктар Валютные ценности
754 Валюталык (акча) материалдары Валютный (денежный) материал
755 Валюталык арбитраж Валютный арбитраж
756 Валюталык аукцион Валютный аукцион
757 Валюталуу келишим Валютный договор
758 Валюталык киреше Валютный доход
759 Валюталык контроль Валютный контроль
760 Валюта коридору Валютный коридор
761 Валюталык коэффициент Валютный коэффициент
762 Валюталык кредит Валютный кредит
763 Валюталык каатчылык ,кризис Валютный кризис
764 Валюта курсу Валютный курс
765 Тең салмактуу валюта курсу Валютный курс равновесный
766 Реалдуу валюта курсу Валютный курс реальный
767 Майнаптуу валюта курсу Валютный курс эффективный
768 Валютанын номиналдык курсу Валютный номинальный курс
769 Валюта алмашуу Валютный обмен
770 Валюталык алмашуу курсу Валютный обменный курс
771 Валюталык опцион Валютный опцион
772 Валюта паритети Валютный паритет
773 Валюталык тобокелдик Валютный риск
774 Валюта рыногу Валютный рынок
775 Валюталык своп Валютный своп
776 Клирингдик валюталар Валюты клиринговые
777 Варрант Варрант
778 Акцияларга варрант Варрант на акции
779 Жазылма варрант Варрант подписной
780 Кампа варранты Варрант складской
781 Ваучер Ваучер
782 Ташып киргизүү Ввоз
783 Демпингдик товарды ташып келүү Ввоз демпингового товара
784 Ташып кирүү алымы Ввозная пошлина
785 Эсептерди жүргүзүү Ведение счетов
786 Ведомость Ведомость
787 Кемтиктер ведомосту Ведомость дефектная
788 Жол ведомосту Ведомость дорожная
789 Өткөрүп берүү ведомосту Ведомость передаточная
790 Дооматтар ведомосту Ведомость претензий
791 Вексель берүүчү Векселедатель
792 Вексель ээси Векселедержатель
793 Вексель Вексель
794 Аванс вексели Вексель авансовый
795 Акцептелген вексель Вексель акцептованный
796 Банк вексели Вексель банковский
797 Индоссаментсиз вексель Вексель без индоссамента
798 Шартсыз вексель Вексель безусловный
799 Коло вексели Вексель бронзовый
800 Ички вексель Вексель внутренний
801 Утурлама вексель Вексель встречный
802 Кепилдик вексель Вексель гарантийный
803 Документтелген вексель Вексель документированный
804 Карызкордун вексели Вексель должника
805 Достук вексели Вексель дружеский
806 Чет өлкө вексели Вексель иностранный
807 Төлөө вексели Вексель к оплате
808 Алуу вексели Вексель к получению
809 Коммерциялык вексель Вексель коммерческий
810 Кыска вексель Вексель короткий
811 Кыска мөөнөттүү вексель Вексель краткосрочный
812 Эл аралык вексель Вексель международный
813 Ысымына жазылган вексель Вексель на имя
814 Инкассо вексели Вексель на инкассо
815 Кайтарылма вексели Вексель обратный
816 Каршылык вексели Вексель опротестованный
817 Улуттук вексель Вексель отечественный
818 Жасалма вексель Вексель поддельный
819 Бурмаланган вексель Вексель подложный
820 Мөөнөтү узартылган вексель Вексель пролонгированный
821 Мөөнөттүү вексель Вексель срочный
822 Товардык вексель Вексель товарный
823 Соода вексели Вексель торговый
824 Жалган вексель Вексель фиктивный
825 Финансы вексели Вексель финансовый
826 Векселдик грация Вексельная грация
827 Векселдик тартип Вексельная дисциплина
828 Векселдик мыйзамдар Вексельное законодательство
829 Векселдик жүгүртүм Вексельное обращение
830 Векселдик милдеттенме Вексельное обязательство
831 Векселдик укук Вексельное право
832 Векселдик толтурмалар/маалым даректер Вексельные реквизиты
833 Векселдик акцепт Вексельный акцепт
834 Векселдик брокер Вексельный брокер
835 Векселдик келишим Вексельный договор
836 Векселдик кредит Вексельный кредит
837 Векселдин курсу Вексельный курс
838 Векселдик портфель Вексельный портфель
839 Векселдик регресс Вексельный регресс
840 Көлөм, өлчөм Величина
841 Сунуштун көлөмү Величина предложения
842 Суроо-талаптын көлөмү Величина спроса
843 Товар наркынын өлчөмү Величина стоимости товара
844 Венчур Венчур
845 Венчурдук операциялар Венчурные операции
846 Венчурдук бизнес Венчурный бизнес
847 Венчурдук фонд Венчурный фонд
848 Вербалдык нота Вербальная нота
849 Вербалдык Вербальный
850 Вербалдык контракт Вербальный контракт
851 Верификациялоо Верификация
852 Тигинен Вертикальный
853 Баланасты тигинен талдоо Вертикальный анализ баланса
854 Түзүмдү тигинен талдоо Вертикальный структурный анализ
855 Салмак Вес
856 Брутто салмак Вес брутто
857 Нетто салмак Вес нетто
858 Жүктөп жөнөтүлгөн салмак Вес отгруженный
859 Салмак эсеби Весовой счет
860 Капиталдын буюмдук бөлүгү Вещественная часть капитала
861 Өндүрүштүн буюмдай фактору Вещественный фактор производства
862 Буюм кредити Вещный кредит
863 Буюм, буюмдук Вещный, вещественный
864 Өз ара пайда Взаимная выгода
865 Өз ара төлөбөө Взаимная невыплата
866 Өз ара жардам Взаимная помощь
867 Өз ара макулдашуу Взаимное согласие
868 Өз ара инвестициялык фонд Взаимно-инвестиционный фонд
869 Тең үзүр принциби Взаимности принцип
870 Өз ара карыздар Взаимные долги
871 Өз ара милдеттенмелер Взаимные обязательства
872 Өз ара эсептешүүлөр Взаимные расчеты
873 Өз ара күрөө Взаимный залог
874 Чектерди өз ара чегерүүлөр Взаимный зачет чеков
875 Өз ара фонд Взаимный фонд
876 Өз ара тең үзүрлүү соода Взаимовыгодная торговля
877 Эки тарапка тең пайдалуу шарттар Взаимовыгодные условия
878 Өндүрүш факторлорунун өз ара толукташуусу Взаимодополняемость факторов производства
879 Өз ара толукташуучу товарлар Взаимодополняющие товары
880 Өз ара көз каранды жактар/тараптар Взаимозависимые лица/стороны
881 Бирин бири алмаштыруучу товарлар Взаимозаменяемые товары
882 Ресурстардын өз ара алмаштырылышы Взаимозамещение ресурсов
883 Өз ара чегерүү Взаимозачет
884 Өтө көтөрүү Взвинчивание
885 Бааларды өтө көтөрүү Взвинчивание цен
886 Ыксыз көтөрүлгөн баалар Вздутые цены
887 Ыксыз көтөрүлгөн Вздутый
888 Төгүм Взнос
889 Өндүрүп алуу Взыскание
890 Талашсыз өндүрүп алуу Взыскание бесспорное
891 Коромжуларды өндүрүп алуу Взыскание издержек
892 Товарлардын жана унаа (транспорт) каражаттарынын наркын өндүрүп алуу Взыскание стоимости товаров и транспортных средств
893 Товарлардын жана унаа (транспорт) каражаттарынын наркын өндүрүп алуу Взыскание стоимости товаров и транспортных средств
894 Өндүрүп алуучу Взыскатель
895 Түр Вид
896 Акча түрү Вид денег
897 Кредит түрлөрү Вид кредита
898 Банк пластик карталарынын түрлөрү Виды банковских пластиковых карт
899 Чектелган суммалардын түрү Виды пороговых сумм
900 Суроо-талаптын түрлөрү Виды спроса
901 Векселдик виза Виза вексельная
902 Виндикациялык доо Виндикационный иск
903 Виндикация Виндикация (лат. vim dicere — «объявляю о применении силы», иск не владеющего собственника к владеющему не собственнику о возврате имущества.)
904 Салым; аманат Вклад
905 Мөөнөтсүз салым Вклад бессрочный
906 Утуштуу салым Вклад выигрышный
907 Узак мөөнөттүү салым Вклад долгосрочный
908 Аманатчы Вкладчик
909 Талап кылганга чейинки салымдар Вклады до востребования
910 Мөөнөттүү аманаттар Вклады срочные
911 Ээси Владелец
912 Фонддун инвестиция үлүшүнүн ээси Владелец инвестиционного пая фонда
913 Маалымат ээси Владелец информации
914 Карта ээси Владелец карты
915 Контролдук пакеттин ээси Владелец контрольного пакета
916 Банк акцияларынын ири пакетинин ээси Владелец крупного пакета акций банка
917 Банк акция пакетинин ээси Владелец пакета акций банка
918 Эсеп ээси Владелец счета
919 Баалуу кагаз ээси Владелец ценной бумаги
920 Электрондук цифралык кол тамганын ээси Владелец электронной цифровой подписи
921 Ээлик кылуу Владение
922 Тагылган коромжулар Вмененные издержки
923 Тагылган Вмененный
924 Баланстан тышкаркы Внебалансовый
925 Биржадан тышкаркы соода Внебиржевая торговля
926 Биржадан тышкаркы Внебиржевой
927 Биржадан тышкары рынок Внебиржевой рынок
928 Биржадан тышкары баалар Внебиржевые цены
929 Мекемелердеги бюджеттен тышкары иш-аракеттери Внебюджетная деятельность учреждений
930 Бюджеттен тышкары акча Внебюджетные деньги
931 Бюджеттен тышкы чыгымдар Внебюджетные расходы
932 Бюджеттен тышкары каражаттар Внебюджетные средства
933 Бюджеттен тышкары фонддор Внебюджетные фонды
934 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттен тышкаркы фонддору Внебюджетные фонды органов местного самоуправления
935 Бюджеттен тышкары максаттуу фонддор Внебюджетные целевые фонды
936 Бюджеттен тышкаркы фонд Внебюджетный фонд
937 Келишимге кирбеген Внедоговорной
938 Келишимге кирбеген (кылдат) милдеттенмелер Внедоговорные (деликатные) обязательства
939 Келишимге кирбеген милдеттенмелер Внедоговорные обязательства
940 Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер Внеоборотные активы
941 Жүгүртүүдөн тышкаркы Внеоборотный
942 Офистен тышкары Внеофисный
943 Офистен тышкары банкинг Внеофисный банкинг
944 Төлөмсүз түшүү Внеплатежное поступление
945 Төлөмсүз Внеплатежный
946 Өндүрүштөн тышкары операциялар Внепроизводственные операции
947 Өндүрүштөн тышкы чыгымдар Внепроизводственные расходы
948 Өндүрүштөн тышкары Внепроизводственный
949 Сатуудан тышкары кирешелер Внереализационные доходы
950 Сатууга байланышы жок чыгымдар Внереализационные расходы
951 Сатуудан тышкары Внереализационный
952 Рыноктон тышкары операциялар Внерыночные операции
953 Рыноктон тышкары Внерыночный
954 Тышкы ырастоо Внешнее подтверждение
955 Тышкы башкаруу Внешнее управление
956 Банкты сырттан башкаруу Внешнее управление банка
957 Карызкордун мүлкүн тышкы башкаруу Внешнее управление имуществом должника
958 Тышкы соода иш-аракети Внешнеторговая деятельность
959 Тышкы соода инфратүзүмү Внешнеторговая инфраструктура
960 Тышкы соода кырдаалы Внешнеторговая ситуация
961 Тышкы соода жүктөрү Внешнеторговые грузы
962 Тышкы соода бүтүмдөрү Внешнеторговые сделки
963 Тышкы соода таңсыгы Внешнеторговый дефицит
964 Тышкы соода товар жүгүртүмү Внешнеторговый товарооборот
965 Тышкы пайдалар Внешние выгоды
966 Тышкы кирешелер жана чыгымдар Внешние доходы и расходы
967 Тышкы карыз алуу Внешние заимствования
968 Тышкы төлөмдөр Внешние платежи
969 Документтердин тышкы белгилери Внешние признаки документов
970 Тышкы аудит Внешний аудит
971 Финансылык отчетко тышкы аудит Внешний аудит финансовой отчетности
972 Тышкы баланс Внешний баланс
973 Тышкы карыз Внешний долг
974 Тышкы же эл аралык факторинг Внешний или международный факторинг
975 Банкка тышкы көзөмөл Внешний надзор банка
976 Тышкы рынок Внешний рынок
977 Тышкы башкаруучу Внешний управляющий
978 Тышкы майнап Внешний эффект
979 Тышкы миграция Внешняя миграция
980 Тышкы саясат Внешняя политика
981 Тышкы соода Внешняя торговля
982 Ички жеткирүүчүлөр (подрядчылар) Внутренние поставщики (подрядчики)
983 Ички аудит Внутренний аудит
984 Ички карыз Внутренний долг
985 Ички зайым Внутренний заем
986 Ички контролдук Внутренний контроль
987 Ички рынок Внутренний рынок
988 Ички факторинг Внутренний факторинг
989 Ички миграция Внутренняя миграция
990 Пайданын ички ченеми Внутренняя норма прибыли
991 Ички отчеттуулук Внутренняя отчетность
992 Ички соода Внутренняя торговля
993 Казыналыктын ичиндеги тапшырма (КИТ) Внутриказначейское поручение (ВКП)
994 Ички экономика Внутренняя экономика
995 Улуттук банктын бир күндүк кредити Внутри дневной кредит НБКР
996 Банктын ички картасы Внутрибанковская карта
997 Кайтаруу Возврат
998 Кайтарма лицензия Возвратная лицензия
999 Кайтарма алым Возвратная пошлина
1000 Кайтарымдуулук Возвратность
1001 Капиталдын кайтарылышы Возвратность капитала
1002 Кайтарылма лизинг Возвратный лизинг
1003 Кайтарым төлөм Возвратный платеж
1004 Орду толтурулуучу бүтүм Возмездные сделки
1005 Орду толтурулуучу Возмездный, возмещаемый
1006 Орду толтурулуучу сумма Возмещаемая сумма
1007 Орду толтурулуучу инвестициялардын суммасы Возмещаемая сумма инвестиций
1008 Кредиттер боюнча орду толтурулуучу комиссиялык жыйымдар Возмещаемые комиссионные сборы по кредитам
1009 Залалдын ордун толтуруу Возмещение вреда
1010 Товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн жетишсиздигинин кесепетинен келтирилген зыяндын ордун толтуруу Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
1011 Жарандын өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыяндын ордун толтуруу Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина
1012 Сарптоолорду ордун толтуруу Возмещение затрат
1013 Зыяндардын (чыгымдын) ордун толтуруу Возмещение убытков
1014 Чыгымдын (зыяндын) ордун толтуруу Возмещение ущерба
1015 Сыйакы Вознаграждение
1016 Агенттик сыйакы Вознаграждение агентское
1017 Жаңыланма Возобновляемый
1018 Жаңыланма кредит Возобновляемый кредит
1019 Жаңыланма ресурс Возобновляемый ресурс
1020 Нарктын өсүшү Возрастание стоимости
1021 Өсүү (өсүм) Возрастание, возрастающий
1022 Көбөйүүчү кирешелүүлүк Возрастающая доходность
1023 Өсүүчү кайтарым Возрастающая отдача
1024 Өсүүчү чыгымдар Возрастающие затраты
1025 Калыбына келтирилүүчү нарк Восстановительная стоимость
1026 Талап кылынган Востребованный
1027 Суроо-талапка ээ кредит Востребованный кредит
1028 Товарга убактылуу (шарттуу) баа берүү Временная (условная) оценка товара
1029 Эмгекке убактылуу жарамсыздык Временная нетрудоспособность
1030 Товарларды убактылуу сактоо Временное хранение товаров
1031 Туурасынан талдоо Временной горизонтальный анализ
1032 Демпингге каршы убактылуу чаралар Временные антидемпинговые меры
1033 Убактылуу/күтүлбөгөн (күтүүсүз) киреше Временный/неожиданный доход
1034 Капиталдын айлануу мезгили Время кругооборота капитала
1035 Бүткүл дүйнөлүк соода уюму Всемирная торговая организация
1036 Бүткүл дүйнөлүк соода бирикмеси Всемирное торговое объединение
1037 Бүткүл дүйнөлүк чарба Всемирное хозяйство
1038 Дүйнөлүк банк Всемирный банк
1039 Нарктын жалпы формасы Всеобщая форма стоимости
1040 Жалпы байлык Всеобщее богатство
1041 Жалпы элдик байлык (энчи) Всеобщее достояние
1042 Жалпы Всеобщий
1043 Жалпыга бирдей эквивалент Всеобщий эквивалент
1044 Тендердик табыштамаларды ачуу Вскрытие тендерных заявок
1045 Көмөкчү бухгалтердик китептер Вспомагательные бухгалтерские книги
1046 Көмөкчү финансылык компаниялар Вспомогательные финансовые компании
1047 Утурлама Встречная
1048 Утурлама текшерүү Встречная проверка
1049 Утурлама салыштырып текшерүү Встречная сравнительная проверка
1050 Утурлама соода Встречная торговля
1051 Милдеттенмелерди утурлама аткаруу Встречное исполнение обязательств
1052 Утурлама жана пландан тышкаркы текшерүү Встречные и внеплановые проверки
1053 Утурлама талаптар Встречные требования
1054 Ички турукташтыруучулар Встроенные стабилизаторы
1055 Кирүү төгүмдөрү Вступительные взносы
1056 Экинчи ипотека Вторичная ипотека
1057 Кайра кызмат көрсөтүү Вторичная услуга
1058 Кайра пайдаланылуучу чийки зат Вторичное сырье
1059 Экинчи рынок Вторичный рынок
1060 Жердин экинчилик рыногу Вторичный рынок земли
1061 Баалуу кагаздардын экинчилик рыногу Вторичный рынок ценных бумаг
1062 Жабдып-берүүчүнү тандоо Выбор поставщика услуг
1063 Тандоо Выборка
1064 Тандама менчиктештирүү Выборочная приватизация
1065 Акча каражаттарын чыгарып кетүү Вывоз денежных средств
1066 Чет элдик валютаны чыгарып кетүү Вывоз иностранной валюты
1067 Капиталды чыгарып кетүү Вывоз капитала
1068 Товарларды чыгарып кетүү Вывоз товаров
1069 Пайда Выгода
1070 Пайдалуу бүтүм Выгодная сделка
1071 Пайда алуучу Выгодо приобретатель
1072 Сатып алуучуларга чектерди берүү Выдача чеков покупателям
1073 Документтерди алуу Выемка документов
1074 Утуштуу зайымдар Выигрышные займы
1075 Сатып алуу Выкуп
1076 Мамлекеттик карызды сатып алуу Выкуп государственного долга
1077 Ишкананы сатып алуу Выкуп предприятия
1078 Баалуу кагаздарды сатып алуу Выкуп ценных бумаг
1079 Сатып алынуучу баалуу кагаз Выкупаемая ценная бумага
1080 Сатып алынуучу операциялар Выкупная операция
1081 Опуза талап Вымогательство
1082 Мураскерсиз мүлк Выморочное имущество
1083 Банк эсебинен көчүрмө бөлүк Выписка из банковского счета
1084 Төлөө Выплата
1085 Дивиденд төлөө Выплата дивиденда
1086 Акчаларды жүгүртүүгө чыгаруу Выпуск денег в оборот
1087 Товарларды эркин жүгүртүү үчүн чыгаруу Выпуск товаров для свободного обращения
1088 Баалуу кагаздарды чыгаруу Выпуск ценных бумаг
1089 Аткарылган жумуштун жылдык көлөмү Выработка годовая
1090 Теңдештирүүчү гранттар Выравнивающие гранты
1091 Ачык көрүнгөн диверсификация Выраженная диверсификация
1092 Сатуудан түшкөн акча Выручка
1093 Өтүмдүүлүгү жогору баалуу кагаздар Высоколиквидные ценные бумаги
1094 Бошоо жөлөк пулу Выходное пособие
1095 Эсептен алуу, эсептен чыгаруу Вычет
1096 Таскактаган инфляция Галопирующая инфляция
1097 Гарант, кепилдик берүүчү Гарант
1098 Эл аралык кепилдиктер Гарантии международные
1099 Кепилдиктүү иштелме Гарантийная наработка
1100 Сатып алуу келишимин аткаруунун кепилдигин камсыздоо Гарантийное обеспечение исполнения договора закупки
1101 Тендердик табыштаманы кепилдик камсыз кылуу Гарантийное обеспечение тендерной заявки
1102 Кепилдик кат Гарантийное письмо
1103 Кепилдик төлөмдөр Гарантийные выплаты
1104 Кепилдик төгүм Гарантийный взнос
1105 Кепилдик депозит Гарантийный депозит
1106 Кепилдик келишим Гарантийный договор
1107 Кепилдик шертпул Гарантийный задаток
1108 Кепилдик контрагы Гарантийный контракт
1109 Кепилдик кредит Гарантийный кредит
1110 Кепилдик мөөнөт Гарантийный срок
1111 Жарактуулуктун кепилдик мөөнөтү Гарантийный срок годности
1112 Сактоонун кепилдик мөөнөтү Гарантийный срок хранения
1113 Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү Гарантийный срок эксплуатации
1114 Кепилдик фонд Гарантийный фонд
1115 Кепилденген социалдык коргоо Гарантированная социальная защита
1116 Баалуу кагаздарды кепилдөө Гарантирование ценных бумаг
1117 Кепилденген калдык нарк Гарантированная остаточная стоимость
1118 Кепилденген ссуда Гарантированная ссуда
1119 Кепилденген зайымдар Гарантированные займы
1120 Жарандардын кепилденген аманаттары Гарантированные сбережения граждан
1121 Кепилденген баалуу кагаздар Гарантированные ценные бумаги
1122 Мамлекет кепилдеген карыз Гарантированный государством долг
1123 Кепилденген киреше Гарантированный доход
1124 Кепилденген кредит Гарантированный кредит
1125 Кепилдик Гарантия
1126 Жалпы авария боюнча кепилдик Гарантия по общей аварии
1127 Кол тамга кепилдиги Гарантия подписи
1128 Башкы ишеним кат Генеральная доверенность
1129 Башкы макулдашуу Генеральное соглашение
1130 Башкы агент Генеральный агент
1131 Башкы аудитор Генеральный аудитор
1132 Башкы директор Генеральный директор
1133 Башкы келишим Генеральный договор
1134 Башкы күрөө Генеральный залог
1135 Башкы опцион Генеральный опцион
1136 Башкы подрядчы Генеральный подрядчик
1137 Географиялык опцион Географический опцион
1138 Гербдүү жыйым Гербовый сбор
1139 Ийкемдүү акча саясаты Гибкая денежная политика
1140 Ийкемдүү суроо-талап Гибкий спрос
1141 Ийкемдүү валюта курсу Гибкий валютный курс
1142 Гиперинфляция Гиперинфляция
1143 Мамлекеттин казыналык облигациялары Государственные казначейские облигации
1144 Бухгалтердик башкы китеп Главная бухгалтерская книга
1145 Бюджеттик каражаттардын башкы тескөөчүсү Главный распорядитель бюджетных средств
1146 Кредиттердин башкы тескөөчүсү Главный распорядитель кредитов
1147 Айкын тооруктар Гласные торги
1148 Глобалдык контракт Глобальный контракт
1149 Жарамдуу банкноттор жана монеталар Годные банкноты и монеты
1150 Жылдык иштеп чыгаруу Годовая выработка
1151 Кошумча нарктын жылдык ченеми Годовая норма прибавочной стоимости
1152 Жылдык пайыздык коюм Годовая процентная ставка
1153 Жылдык баланс Годовой баланс
1154 Жылдык бюджет Годовой бюджет
1155 Жылдык киреше Годовой доход
1156 Ишкананын жылдык жүгүртүмү Годовой оборот предприятия
1157 Жылдык экономикалык майнап Годовой экономический эффект
1158 Көгүлтүр фишкалар Голубые фишки
1159 Ысык акчалар (hot money) 1. Деньги, которые моментально перемещаются из одного финансового центра в другой в поисках наиболее высоких краткосрочных процентных ставок в целях арбитражных операций (arbitrage) или потому, что их владельцы опасаются политического вмешательства в функционирование денежных рынков, например девальвации (devaluation). Горячие деньги
1160 Мамлекеттик кепилдик Государственная гарантия
1161 Мамлекеттик (муниципалдык) баалуу кагаздар Государственные (муниципальные) ценные бумаги
1162 Мамлекеттик финансы Государственные финансы
1163 Мамлекеттик тышкы карыз Государственный внешний долг
1164 Мамлекеттик тышкы зайым Государственный внешний заем
1165 Мамлекеттик ички карыз Государственный внутренний долг
1166 Мамлекеттик ички зайым Государственный внутренний заем
1167 Мамлекеттик карыз Государственный долг
1168 Мамлекеттик зайым Государственный заем
1169 Мамлекеттик заказ тапшырык Государственный заказ
1170 Мамлекеттик казыналык билет Государственный казначейский билет
1171 Мамлекеттик контроль Государственный контроль
1172 Мамлекеттик кредит Государственный кредит
1173 Мамлекеттик материалдык резерв Государственный материальный резерв
1174 Мамлекеттик коргоо заказы тапшырыгы Государственный оборонный заказ
1175 Мамлекеттик резерв Государственный резерв
1176 Мамлекеттик сектор Государственный сектор
1177 Баалуу металлдардын, асыл таштардын мамлекеттик департаменти Государственный департамент драгоценных металлов, драгоценных камней
1178 Импорт мамлекети Государство импорта
1179 Транзит мамлекети Государство транзита
1180 Экспорт мамлекети Государство экспорта
1181 Грант Грант
1182 Грант берүүчү/тартуулоочу Грантор/даритель
1183 Грант-элемент Грант-элемент
1184 Керектөө графиги График потребления
1185 График/ырааттама График/расписание
1186 Гросстук эсептешүү системасы Гроссовая система расчетов
1187 Айкын убакыт режиминдеги эсептешүүлөрдүн гросстук тутуму ( системасы) Гроссовая система расчетов в режиме реального времени
1188 Жүк коштомо кагазы Грузовая накладная
1189 Гудвилл (фирманын ишкер аброю) Гудвилл (деловая репутация фирмы)
1190 Гурт Гурт
1191 Иштетип алма товарлар Давальческие товары
1192 Иштетип алма чийки зат Давальческое сырье
1193 Атаандашка басым жасоо Давление на конкурента
1194 Валюта курсуна басым жасоо Давление на курс валюты
1195 Дамно Дамно
1196 Төлөм системасында иштеп чыгуу күнү Дата обработки в платежной системе
1197 Операция күнү Дата операции
1198 Төлөм күнү Дата платежа
1199 Карызды төлөө күнү Дата погашения долга
1200 Табыштама берген күнү Дата подачи заявки
1201 Төлөм берилген күнү Дата представления платежа
1202 Артыкчылык күнү Дата приоритета
1203 Эсептешүү күнү Дата расчета
1204 Бүтүм күнү Дата сделки
1205 Анык берилген күнү Дата фактической подачи
1206 Баалуу кагаздардын эмиссия күнү Дата эмиссии ценных бумаг
1207 Дата-вексел Дата-вексель
1208 Депозиттик суммалар Депозитные суммы
1209 Карыздык милдеттенме Долговое обязательство
1210 Жергиликтүү бюджеттин кирешелик дарамети Доходный потенциал местного бюджета
1211 Акча каражаттарынын кыймылы Движение денежных средств
1212 Капитал кыймылы Движение капитала
1213 Кош бухгалтерия Двойная бухгалтерия
1214 Бухгалтердик кош жазуу Двойная бухгалтерская запись
1215 Бухгалтердик эсепке алуунун кош системасы Двойная система бухгалтерского учета
1216 Кош курс Двойной курс
1217 Капиталдын кош леверажы (левериджи) Двойной левераж (леверидж) капитала
1218 Кош опцион Двойной опцион
1219 Кош эсеп Двойной счет
1220 Эки валюталуу облигация Двухвалютная облигация
1221 Эки звенолук банк системасы Двухзвенная банковская система
1222 Эки деңгээлдүү банк системасы Двухуровневая банковская система
1223 Эки деңгээлдүү бюджет Двухуровневый бюджет
1224 Эки этаптуу соода-сатык тооруктар Двухэтапные торги
1225 Дебет Дебет
1226 Дебеттик-кредиттик банктык төлөм карты Дебетно-кредитная банковская платежная карта
1227 Эсептерди дебеттөө Дебетовать счета
1228 Дебеттик банктык төлөм карты Дебетовая банковская платежная карта
1229 Өз ара эсептешүүлөрдүн дебеттик сальдосу Дебетовое сальдо взаимных расчетов
1230 Дебет проценти; пайызы Дебетовые проценты
1231 Дебеттик эсептер Дебетовые счета
1232 Дебеттик меморандум Дебетовый меморандум
1233 Дебеттик калдык Дебетовый остаток
1234 Дебеттик төлөм Дебетовый платеж
1235 Дебитор Дебитор
1236 Дебитордук карыз Дебиторская задолженность
1237 Девальвация Девальвация
1238 Анык проценттик пайыздык коюм Действительная ставка процента
1239 Анык нарк Действительная стоимость
1240 Анык акча Действительные деньги
1241 Чыныгы табыштамалар Действительные заявки
1242 Декорт Декорт
1243 Кредиттерди берүү укугу Делегирование кредитов
1244 Демонетизациялоо Демонетизация
1245 Акча базасы Денежная база
1246 Акча бирдиги Денежная единица
1247 Өлкөнүн акча бирдиги Денежная единица страны
1248 Акчалай ордун толтуруу Денежная компенсация
1249 Акча массасы Денежная масса
1250 Документтерди акчалай баалоо Денежная оценка документов
1251 Акча саясаты Денежная политика
1252 Акча реформасы Денежная реформа
1253 Акча системасы Денежная система
1254 Металл акча системасы Денежная система металлическая
1255 Мамлекеттик акча системасы Денежная система страны
1256 Товардык акча системасы Денежная система товарная
1257 Фидуциардык акча системасы Денежная система фидуциарная
1258 Акчалай милдеттенме Денежное обязательство
1259 Акча-кредит саясаты Денежно-кредитная политика
1260 Акча-кредиттик жөнгө салуу Денежно-кредитное регулирование
1261 Акча агрегаттары Денежные агрегаты
1262 Акчалай активдер Денежные активы
1263 Калктын акчалай кирешелери Денежные доходы населения
1264 Акча белгилери Денежные знаки
1265 Акчалай топтомдор Денежные накопления
1266 Калктын акчалай чыгымдары Денежные расходы населения
1267 Акча каражаттары Денежные средства
1268 Акча суррогаттары Денежные суррогаты
1269 М3 акча топтому Денежный агрегат м3
1270 Акча аккредитиви Денежный аккредитив
1271 Металл акча Денежный металл
1272 Акча механизми Денежный механизм
1273 Акча мультипликатору Денежный мультипликатор
1274 Акча жүгүртүүсү Денежный оборот
1275 Акча которуу Денежный перевод
1276 Банк эсебин ачуусуз акча которуу Денежный перевод без открытия банковского счета
1277 Акча агымы Денежный поток
1278 Инвестициялык иш-аракеттердин акчалай агымы Денежный поток от инвестиционной деятельности
1279 Финансылык иштерден акчалай агымы Денежный поток от финансовой деятельности
1280 Акча рыногу Денежный рынок
1281 Акча стандарты Денежный стандарт
1282 Акчалай эквивалент Денежный эквивалент
1283 Деноминациялоо Деноминация
1284 Бүтүм аткарылган күн День исполнения сделки
1285 Зайым төлөөнүүчү күн День платежа по займу
1286 Акча Деньги
1287 Адал эмес акча Деньги «грязные»
1288 “Жакшы” акчалар жана “жаман” акчалар Деньги «лучшие» и деньги «худшие»
1289 Абсолюттук акча Деньги абсолютные
1290 Жүгүртүүдөгү акча Деньги в обращении
1291 Банктардан тышкаркы акча (М0) Деньги вне банков (М0)
1292 Депозиттик акча Деньги депозитные
1293 Кредиттик акчалар Деньги кредитные
1294 Нак, накталай акча Деньги наличные
1295 Камсыз кылынбаган акчалар Деньги необеспеченные
1296 Күрөөдөгү акчалар Деньги под залог
1297 Майда акчалар Деньги разменные
1298 Товар түрүндөгү акчалар Деньги товарные
1299 Депозит (аманат) Депозит (вклад)
1300 Импорттук депозит Депозит импортный
1301 Депозитарий Депозитарий
1302 Инвестициялык фонддун депозитарийи Депозитарий инвестиционного фонда
1303 Баалуу кагаздардын депозитарийи Депозитарий ценных бумаг
1304 Депозиттер менен иш алып баруу Депозитарная деятельность
1305 Депозитардык келишим Депозитарный договор
1306 Депозиттик база Депозитная база
1307 Депозиттик касса Депозитная касса
1308 Депозиттик коюм Депозитная ставка
1309 Депозиттик мекемелер Депозитные учреждения
1310 Депозит аукциону Депозитный аукцион
1311 Депозит тастыктамасы Депозитный сертификат
1312 Депозит салуучу Депозитор
1313 Бюджеттик мекемелердин депозиттери Депозиты бюджетных учреждений
1314 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер Депозиты до востребования
1315 Которулма депозиттер Депозиты переводные
1316 Мөөнөттүү депозиттер Депозиты срочные
1317 Жеке жактардын депозиттери Депозиты физических лиц
1318 Юридикалык жактардын депозиттери Депозиты юридических лиц
1319 Депонент Депонент
1320 Депорт Депорт
1321 Депо эсеби Депо-счет
1322 Карта кармоочу Держатель карты
1323 Акция кармоочулар Держатели акций
1324 Банктык карт ээси Держатель банковской карты
1325 Облигация кармоочу Держатель облигации
1326 Опцион кармоочу Держатель опциона
1327 Реестр кармоочу (каттоочу) Держатель реестра (регистратор)
1328 Электрондук акча ээси Держатель электронных денег
1329 Дериватив Дериватив
1330 Валюта аныктоочу Детектор валют
1331 Тартыштык Дефицит
1332 Төлөм балансынын таңсыгы Дефицит платежного баланса
1333 Товар таңсыгы Дефицит товара
1334 Дефлятор Дефлятор
1335 Дефляциялык саясат Дефляционная политика
1336 Дефляция Дефляция
1337 Дефолт Дефолт
1338 Банктын эмиссиялык иш-аракети Деятельность банка эмиссионная
1339 Баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүү боюнча иш-аракети Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
1340 Баалуу кагаздарды жана баалуу кагаздарга инвестиция каражаттарын ишеним башкаруу боюнча иш-аракети Деятельность по доверительномууправлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
1341 Баалуу кагаздар рыногунда соода уюштуруу боюнча иш-аракети Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
1342 Баалуу кагаздарды башкаруу боюнча иш-аракети Деятельность по управлению ценными бумагами
1343 Баалуу кагаздар рыногундагы ортомчулардын иш-аракеттери Деятельность посредников на рынке ценных бумаг
1344 Диверсификациялоо Диверсификация
1345 Кредиттерди диверсификациялоо Диверсификация кредитов
1346 Дивиденд Дивиденд
1347 Жоюудагы дивиденд Дивиденд ликвидационный
1348 Талап кылынбаган дивиденд Дивиденд невостребованный
1349 Аманаттык үлүш боюнча дивиденд Дивиденд по сберегательным паям
1350 Алдын-ала эсептелген дивиденд Дивиденд предварительный
1351 Артыкчылыктуу дивиденд Дивиденд привилегированный
1352 Дивидендди кайра каттоо Дивидендная перепись
1353 Дивиденд саясаты Дивидендная политика
1354 Дивиденд купону Дивидендный купон
1355 Акциялар таризиндеги дивидендтер Дивиденды в форме акций
1356 Төлөнүүчү дивидендтер Дивиденды к оплате
1357 Дизажио Дизажио
1358 Дилер Дилер
1359 Дилердик иш-аракети Дилерская деятельность
1360 Дилердик тармак Дилерская сеть
1361 Дилинг Дилинг
1362 Дисбаланс Дисбаланс
1363 Дисконт Дисконт
1364 Дисконттоо Дисконтирование
1365 Болочок пайданы дисконттоо Дисконтирование будущей прибыли
1366 Векселдерди дисконттоо Дисконтирование векселей
1367 Дисконттолгон нарк Дисконтированная стоимость
1368 Акча каражаттарынын дисконттолгон агымы Дисконтированный поток денежных средств
1369 Дисконттук база Дисконтная база
1370 Дисконттук төлөм Дисконтная плата
1371 Дисконт саясаты Дисконтная политика
1372 Дисконттук баалуу кагаздар Дисконтные ценные бумаги
1373 Дискрециялык киреше Дискреционный доход
1374 Диспач Диспач
1375 Диспаша Диспаша
1376 Авариялык диспаша Диспаша аварийная
1377 Дистрибьютор Дистрибьютор
1378 Башкы дистрибьютор Дистрибьютор генеральный
1379 Электрондук акча дистрибьютору Дистрибьютор электронных денег
1380 Келишимдик тартип Дисциплина договорная
1381 Төлөм тартиби Дисциплина платежная
1382 Финансылык тартип Дисциплина финансовая
1383 Эмиссиялык тартип Дисциплина эмиссионная
1384 Дифференциал рентасы Дифференциальная рента
1385 Кирешелерди дифференциациялоо Дифференциация доходов
1386 Калктын кирешелерин дифференциациялоо Дифференциация доходов населения
1387 Эмгек акыны дифференциациялоо Дифференциация заработной платы
1388 Товарларды дифференциациялоо Дифференциация товаров
1389 Дифференциацияланган тариф Дифференцированный тариф
1390 Узун позиция Длинная позиция
1391 Күндүк түшкөн каражат Дневная выручка
1392 Кошумча пайда Добавочная прибыль
1393 Кошулма нарк Добавочная стоимость
1394 Кошумча коромжулар Добавочные издержки
1395 Кошумча капитал Добавочный капитал
1396 Ыктыярдуу банкроттук Добровольное банкротство
1397 Бланктык ишеним каты Доверенность бланковая
1398 Аманат боюнча ишеним каты Доверенность по вкладу
1399 Ишеним менчиги Доверительная собственность
1400 Ишеним башкаруу Доверительное управление
1401 Мүлктү ишеним боюнча башкаруу Доверительное управление имуществом
1402 Банктын ишеним операциялары Доверительные операции банков
1403 Ишенимдүү үлүштүк фонддор Доверительные паевые фонды
1404 Ишенимдүү башкаруучу Доверительный управляющий
1405 Келишим Договор
1406 Агенттөө келишими Договор агентирования
1407 Ижара келишими Договор аренды
1408 Транспорт каражатын экипажы менен ижаралоо келишими Договор аренды транспортного средства с экипажем
1409 Банк аманаты келишими Договор банковского вклада
1410 Банктын эсептик келишими Договор банковского счета
1411 Кайтарымсыз пайдалануу келишими (ссуданы) Договор безвозмездного пользования (ссуды)
1412 Үчүнчү жактын пайдасына келишим Договор в пользу третьего лица
1413 Акы төлөп кызмат көрсөтүүлөр келишими Договор возмездного оказания услуг
1414 Мамлекеттик зайым келишими Договор государственного займа
1415 Дилердин (боркердин) кардар менен келишими Договор дилера (брокера) с клиентом
1416 Мүлктүишенимдүү башкаруу келишими Договор доверительного управления имуществом
1417 Зайым келишими Договор займа
1418 Мүлктү жалдоо (ижаралоо) келишими Договор имущественного найма (аренды)
1419 Комиссия келишими Договор комиссии
1420 Коммерциялык концессия келишими Договор коммерческой концессии
1421 Контрактациялоо келишими Договор контрактации
1422 Корреспонденттик келишим Договор корреспондентский
1423 Сатып алуу-сатуу келишими Договор купли-продажи
1424 Лизинг келишими Договор лизинга
1425 Лицензиялык келишим Договор лицензионный
1426 Алмашуу келишими Договор мены
1427 Күрөө жөнүндө келишим Договор о залоге
1428 Материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишим Договор о материальной ответственности
1429 Ниеттенүүлөр жөнүндө келишим Договор о намерениях
1430 Валютаны мөөнөттүү алмаштыруу жөнүндө келишим Договор о срочном обмене валюты
1431 Ипотека келишими Договор об ипотеке
1432 Ташууну уюштуруу тууралуу келишим Договор об организации перевозок
1433 Талап укугун өткөрүү келишими Договор об уступке права требования
1434 Жүк ташуу келишими Договор перевозки грузов
1435 Жүргүнчү ташуу келишими Договор перевозки пассажира
1436 Подряд келишими Договор подряда
1437 Өмүр бою асырап багуу келишими Договор пожизненного содержания
1438 Тапшыруу келишими Договор поручения
1439 Кепилдик берүү келишими Договор поручительства
1440 Жеткирип берүү келишими Договор поставки
1441 Прокатка алуу келишими Договор проката
1442 Рента келишими Договор ренты
1443 Чекене сатып алуу-сатуу келишими Договор розничной купли-продажи
1444 Кампада сактоо келишими Договор складского хранения
1445 Акчалай талапты өткөрүп берүүнү каржылоо келишими Договор финансирования под уступку денежного требования
1446 Финансылык ижара келишими (лизинг келишими) Договор финансовой аренды (договор лизинга)
1447 Франчайзинг келишими Договор франчайзинга
1448 Франшиза келишими Договор франшизы
1449 Фрахтоо келишими Договор фрахтования
1450 Сактоо келишими Договор хранения
1451 Келишимдик /айып төлөмү Договорная неустойка
1452 Келишимдик алым Договорная пошлина
1453 Келишим баасы Договорная цена
1454 Баштапкы сатуу доктринасы Доктрина первой продажи
1455 Алым төлөнгөндүгү тууралуу документ Документ об уплате пошлины
1456 Баалуу кагаздардын документ түрүндөгү формасы Документарная форма ценных бумаг
1457 Баалуу кагаздардын документтик формасы Документарная форма ценных бумаг
1458 Эмиссиялык баалуу кагаздардын документтик формасы Документарная форма эмиссионных ценных бумаг
1459 Документтик аккредитив Документарный аккредитив
1460 Тендердик документтер Документация тендерная
1461 Товар коштомо документтер Документация товаросопроводительная
1462 Акцептке каршы документтер Документы против акцепта
1463 Карыз Долг
1464 Мамлекеттик тышкы карыз Долг государственный внешний
1465 Мамлекеттик ички карыз Долг государственный внутренний
1466 Карыз милдеттенмеси Долговое обязательство
1467 Туруксуз(өзгөрмөлүү) коюмдуу карыз милдеттенмеси Долговое обязательство с плавающей ставкой
1468 Карыз талабы Долговое требование
1469 Карыз инструменти ( шайманы) Долговой инструмент
1470 Карыз доосу Долговой иск
1471 Карыз каатчылыгы ; кризиси Долговой кризис
1472 Товардык карыз милдеттенмелер Долговые товарные обязательства
1473 Карыздык баалуу кагаздар Долговые ценные бумаги
1474 Узак мөөнөттүү проценттик, пайыздык коюм Долгосрочная процентная ставка
1475 Узак мөөнөттүү ссуда Долгосрочная ссуда
1476 Узак мөөнөттүү үлүштүк катышуу Долгосрочное долевое участие
1477 Узак мөөнөттүү активдер Долгосрочные активы
1478 Узак мөөнөттүү милдеттенмелер Долгосрочные обязательства
1479 Узак мөөнөттүү максаттуу программалар Долгосрочные целевые программы
1480 Узак мөөнөттүү тышкы карыз Долгосрочный внешний долг
1481 Узак мөөнөттүү контракт Долгосрочный контракт
1482 Узак мөөнөттүү кредит Долгосрочный кредит
1483 Үлүштүк менчик Долевая собственность
1484 Үлүштүк милдеттенме Долевое обязательство
1485 Катыш үлүшү Долевое участие
1486 Карызкор Должник
1487 Карыздар, карыздар-ишкана Должник, предприятие-должник
1488 Банктын кызмат адамы Должностное лицо банка
1489 Банктын кызмат адамдары Должностные лица банка
1490 Долларлашуу Долларизация
1491 Доллар стандарты Долларовый стандарт
1492 Үлүш Доля
1493 Товар рыногунун үлүшү Доля рынка товара
1494 Үй чарбасы Домашнее хозяйство
1495 Үй банкинги Домашний банкинг
1496 Рыноктогу үстөмдүк абал Доминирующее положение на рынке
1497 Үстөмдүк кылуучу банктар Доминирующие банки
1498 Чегермени көбөйтүү Доначисление
1499 Донор Донор
1500 Жеткире төлөө Доплата
1501 Кошумча банктык төлөм картасы Дополнительная банковская платежная карта
1502 Кошумча капитал Дополнительный капитал
1503 Кошумча үлүш Дополнительный пай
1504 Жол берилүүчү сарптоолор Допустимые затраты
1505 Өтүмдүүлүктүн жол берилген чектери Допустимые пределы ликвидности
1506 Баалардын жол берилген чектери Допустимый предел колебаний цен
1507 Кымбат акчалар Дорогие деньги
1508 Жол чеги Дорожный чек
1509 Мөөнөтүнөн эрте кредит төлөө Досрочное погашение кредита
1510 Мөөнөтүнөн мурда төлөм Досрочный платеж
1511 Аудитордук далилдердин жетиштүүлүгү Достаточность аудиторских доказательств
1512 Жетиштүү контролдук Достаточный контроль
1513 Алууга жеңил кредит Доступный кредит
1514 Сотко чейинки санация Досудебная санация
1515 Дотация Дотация
1516 Киреше Доход
1517 Мамлекет кирешеси Доход государства
1518 Жарандар кирешеси Доход граждан
1519 Билдирилген киреше Доход заявленный
1520 Кыйыр киреше Доход косвенный
1521 Жан башына киреше Доход на душу населения
1522 Менчиктен киреше Доход от собственности
1523 Мамлекеттик кыска мөөнөттүү милдеттенмелерден киреше Доход по государственным краткосрочным обязательствам
1524 Акциялардын кирешелүүлүгү Доходность акций
1525 Ээликте турган мезгил аралыгында финансылык активдин кирешелүүлүгү Доходность финансового актива за период владения
1526 Баалуу кагаздар кирешелүүлүгү Доходность ценных бумаг
1527 Кирешелүү облигациялар Доходные облигации
1528 Келечек мезгилдин кирешелери Доходы будущих периодов
1529 Бюджет кирешелери Доходы бюджета
1530 Экинчи кирешелер Доходы вторичные
1531 Жеке салымдан түшкөн кирешелер Доходы от индивидуальных вложений
1532 Жеке менчиктен түшкөн киреше Доходы от собственности
1533 Алгачкы кирешелер Доходы первичные
1534 Баалуу кагаздарды жайгаштыруудан алынган кирешелер Доходы, полученные от размещения ценных бумаг
1535 Туунду ишкана Дочернее предприятие
1536 Туунду банк Дочерний банк
1537 Туунду компания Дочерняя компания
1538 Асыл таштар Драгоценные камни
1539 Баалуу металлдар Драгоценные металлы
1540 Акциялардын майдалоо Дробление акций
1541 Эки валютада берилген зайым Дуальный заем
1542 Дуополия Дуополия
1543 Жан башына керектөө Душевое потребление
1544 Дюрация Дюрация
1545 Евро Евро
1546 Евровалюта Евровалюта
1547 Евродолларлар Евродоллары
1548 Еврочөлкөм Еврозона
1549 Еврокарта Еврокарта
1550 Еврокредит Еврокредиты
1551 Еврооблигациондук зайымдар Еврооблигационные заемы
1552 Европа валюта бирдиги Европейская валютная единица
1553 Европалык валюта системасы Европейская валютная система
1554 Бирдиктүү банк системасы Единая банковская система
1555 Бирдиктүү валюта чөлкөмү Единая валютная зона
1556 Бирдиктүү баалоо Единая расценка
1557 Бирдиктүү тарифтик торчо Единая тарифная сетка
1558 Бирдиктүү товардык номенклатура Единая товарная номенклатура
1559 Бухгалтердик эсепке алуу бирдиги Единица бухгалтерского учета
1560 Эсеп бирдиги Единица счета
1561 Жекече ээлик Единичное владение
1562 Кээде болуучу коромжулар Единичные издержки
1563 Бир мезгилдеги субсидия Единовременная субсидия
1564 Бир жолку жөлөкпул Единовременное пособие
1565 Күрөөлөр боюнча бирдиктүү мамлекеттик реестр Единый государственный реестр по залогам
1566 Бирдиктүү банктар аралык процессинг борбору Единый межбанковский процессинговый центр
1567 Бирдиктүү казыналык эсеп (БКЭ) Единый казначейский счет (ЕКС)
1568 Бирдей төлөө документи Единый платежный документ
1569 Рыноктун сыйымдуулугу Емкость рынка
1570 Табигый кемүү Естественная убыль
1571 Катаал акча саясаты Жесткая денежная политика
1572 Турак жай субсидиясы Жилищная субсидия
1573 Жиро Жиро
1574 Жиробанктар Жиробанки
1575 Жироэсептер Жирорасчеты
1576 Баланстан тышкаркы запастар Забалансовые запасы
1577 Баланстан тышкаркы милдеттенмелер Забалансовые обязательства
1578 Баланстан тышкаркы операциялар Забалансовые операции
1579 Баланстан тышкаркы эсеп Забалансовый счет
1580 Кепилденген күрөө Заверенный залог
1581 Бересе/карыз Задолженность
1582 Кредитордук карыздар Задолженность кредиторская
1583 Бересе боюнча негизги карызы Задолженность по основному долгу
1584 Проценттик Пайыздык бересе Задолженность по процентам
1585 Шарттуу карыз Задолженность условная
1586 Зайым Заем
1587 Карызга алуу Заимствование
1588 Корголгон беренелер - экономикалык классификация беренелери Защищенные статьи - статьи экономической классификации
1589 Уттурбас зайым Заем беспроигрышный
1590 Мөөнөтсүз зайым Заем бессрочный
1591 Тышкы зайым Заем внешний
1592 Рента зайымы Заем рентный
1593 Зайымдалган жүгүртүү каражаттары Заемные оборотные средства
1594 Зайым каражаттары Заемные средства
1595 Зайым капиталы Заемный капитал
1596 Зайымчы Заемщик
1597 Мамлекет алдында милдеттенмелери бар зайымчы Заемщик, имеющий обязательства перед государством
1598 Зайым берүүчү Займодавец
1599 Зайым алууга жөндөмдүүлүгү Заимоспособность
1600 Шартталган зайымдар Займы обусловленные
1601 Карызкорго карата кызыкдар адамдар Заинтересованные лица в отношении должника
1602 Тапшырык Заказ
1603 Кайтарылбас күрөө Заклад
1604 Мүлктүн кайтарылбас күрөөсү Заклад имущества
1605 Кайтарымсыз күрөө Закладная
1606 Кайтарылбас ипотека күрөөсү Закладная ипотеки
1607 Кайтарылбас күрөө күбөлүгү Закладное свидетельство
1608 Күрөөлүк (ипотекалык) баалуу кагаздар Закладные (ипотечные) ценные бумаги
1609 Кайтарылбас күрөөлүк кагаздар Закладные листы
1610 Корутунду Заключение
1611 Бүтүмдөрдү түзүү Заключение сделок
1612 Жылдык корутунду баланс Заключительный годовой баланс
1613 Акча жүгүртүүнүн мыйзамы Закон денежного обращения
1614 Келишим аткарылуучу жердин мыйзамы Закон места исполнения договора
1615 Буюмдар турган жердин мыйзамы Закон места нахождения вещи
1616 Келишим түзүлгөн жердин мыйзамы Закон места совершения договора
1617 Сарптоолордун салыштырмалуу өсүү мыйзамы Закон относительного возрастания затрат
1618 Кошумча нарк мыйзамы Закон прибавочной стоимости
1619 Сурам жана сунуш мыйзамы Закон спроса и предложения
1620 Баалар мыйзамы Закон цен
1621 Мыйзамдуу айып акы Законная неустойка
1622 Мыйзамдуу төлөм каражаты Законное платежное средство
1623 Инфляция процесстеринин мыйзам ченемдүүлүгү Закономерности инфляционных процессов
1624 Бекитилген киреше Закрепленные доходы
1625 Жабык валюта позициясы Закрытая валютная позиция
1626 Бүтүм жабылышы (аткарылышы) Закрытие (исполнение) сделки
1627 Аккредитивди жабуу Закрытие аккредитива
1628 Бюджеттик кредиттерди жабуу Закрытие бюджетных кредитов
1629 Кредитти жабуу Закрытие кредита
1630 Банк эсебин жабуу Закрытие счета в банке
1631 Эсептерди жабуу Закрытие счетов
1632 Жабык тооруктар Закрытые торги
1633 Электрондук цифралык кол тамганын жашыруун ачкыч Закрытый ключ электронной цифровой подписи
1634 Жабык тендер Закрытый тендер
1635 Жабык факторинг Закрытый факторинг
1636 Сатып алуучу уюм Закупающая организация
1637 Сатып алуулар Закупки
1638 Бир булактан сатып алуулар Закупки из одного источника
1639 Консультациялык кызматтарды сатып алуу Закупки консультационных услуг
1640 Күрөө Залог
1641 Буюмдарды күрөөканага күрөөгө коюу Залог вещей в ломбарде
1642 Күрөөгө коюу Залог закладной
1643 Ипотекалык күрөө Залог ипотечный
1644 Кыймылсыз мүлктү мыйзам негизинде күрөөгө коюу (мыйзамга ылайык ипотека) Залог недвижимого имущества на основании закона (ипотека в силу закона)
1645 Жүгүртүмдөгү товарларды күрөөгө коюу Залог товаров в обороте
1646 Күрөөнү каттоочу контора Залоговая регистрационная контора
1647 Күрөө коюму Залоговая ставка
1648 Күрөө наркы Залоговая стоимость
1649 Күрөө баасы Залоговая цена
1650 Күрөө милдеттенмеси Залоговое обязательство
1651 Күрөө кабарламасы Залоговое уведомление
1652 Күрөө операциялары Залоговые операции
1653 Күрөө билет Залоговый билет
1654 Күрөө кредити Залоговый кредит
1655 Күрөө тастыктамасы Залоговый сертификат
1656 Күрөөлүк кошумча эсеп Залоговый субсчет счета
1657 Күрөөлүк соодасы Залоговый торг
1658 Күрөөгө коюучу Залогодатель
1659 Күрөө кармоочу Залогодержатель
1660 Күрөөгө коюлган мүлк Заложенное имущество
1661 Басаңдаган таасир Замедленный эффект
1662 Кредитти алмаштыруу Замещение кредита
1663 Эмгек акыны токтотуп туруу Замораживание заработной платы
1664 Операцияны (бүтүмдү) токтотуп туруу Замораживание операции (сделки)
1665 Финансылык туруктуулук запасы Запас финансовой прочности
1666 Суралуучу баа Запрашиваемая цена
1667 Баалуу кагаздарга же валюталарга суралган баа Запрашиваемая цена на ценные бумаги или валют
1668 Котировкалар суроо-талабы Запрос котировок
1669 Эмгек акы Заработная плата
1670 Номиналдуу эмгек акы Заработная плата номинальная
1671 Каттоого алынган күрөө Зарегистрированный залог
1672 Сарптоо Затрата
1673 Капиталды сарптоо Затрата капитала
1674 Баалардын сарптоолорго таянып аныктоо методу Затратный метод ценообразования
1675 Банкроттук процессинин сарптоолору Затраты процесса банкротства
1676 Эсепке алуу, чегерүү Зачет
1677 Эсепке кошуу Зачисление на счет
1678 Табыштама Заявка
1679 Аукционго табыштама Заявка на аукцион
1680 Эсепке алуу жана кайтаруу табыштамасы Заявка на зачет и возврат
1681 Кассалык чыгаша табыштамасы Заявка на кассовый расход
1682 Акциздик маркаларды алуудагы эсептешүү табыштамасы Заявка-расчет на получение акцизных марок
1683 Кредит алууга арыз Заявление на кредит
1684 «Банк аралык процессингдик борбор» ЖАК (МПЦ) - (мындан ары МПЦ) ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (МГ1Ц) - (далее - МПЦ)
1685 Карызкорду банкрот (кудуретсиз) деп таануу жөнүндө арыз Заявление о признании должника банкротом (несостоятельным)
1686 Каттоо жөнүндө арыз Заявление о регистрации
1687 Табыштама алым Заявочная пошлина
1688 Баалуу кагаздарды (эмиссия) чыгарууда кыянат пайдалануу Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии)
1689 Корпоративдик башкаруу көз карашынан олуттуу таасир этүү Значительное влияние с точки зрения корпоративного управления
1690 Алтын акция Золотая акция
1691 Алтын валюта Золотая валюта
1692 Алтын-валюталык резервдери Золотовалютные резервы
1693 Дүйнөлүк алтындевиздик стандарт Золотодевизный стандарт
1694 Алтын менен камсыздоо Золотое обеспечение
1695 Кредит берүүнүн алтын эрежеси Золотое правило кредитования
1696 Алтын запасы Золотой запас
1697 Алтындын бир металлдуулугу Золотой монометаллизм
1698 Алтын стандарты Золотой стандарт
1699 Алтын тыйындар стандарты Золотомонетный стандарт
1700 Алтын куймалуу стандарт Золотослитковый стандарт
1701 Алтын тастыктамалар Золотые сертификаты
1702 Эркин банк иш чөлкөмү Зона свободной банковской деятельности
1703 Эркин соода чөлкөмү Зона свободной торговли
1704 Оюн-зоок бизнеси Игорный бизнес
1705 Биржада ойноо Игра на бирже
1706 Жогорулоого ойноо Игра на повышение
1707 Төмөндөөгө ойноо Игра на понижение
1708 Электрондук капчыктын идентификациялык номери Идентификационный номер Электронного кошелька
1709 Ашыкча кредиттер Избыток кредита
1710 Ашыкча өтүмдүүлүк Избыточная ликвидность
1711 Ашыкча резервдер Избыточные резервы
1712 Ашыкча капитал Избыточный капитал
1713 Кредит ачылгандыгы тууралуу кабар Извещение об открытии кредита
1714 Киреше табуу Извлечение доходов
1715 Пайда табуу Извлечение прибыли
1716 Баалуу металлдардан жасалган буюмдар Изделия из драгоценных металлов
1717 Инфляция коромжулары Издержки инфляции
1718 Калькуляциялык коромжулар Издержки калькуляционные
1719 Атаандаштык коромжулар Издержки конкуренции
1720 Жүгүртүү коромжулары Издержки обращения
1721 Финансылык коромжулар Издержки финансовые
1722 Айкын коромжулар Издержки явные
1723 Ашыкча өндүрүлгөн сумма Излишне взысканные суммы
1724 Ашыкча төлөнгөн алым Излишне уплаченная пошлина
1725 Негизги каражаттардын наркын өзгөртүү Изменение стоимости основных средств
1726 Эскирүү Износ
1727 Алып коюу Изъятие
1728 Жүгүртүүдөн акчаларды жана баалуу кагаздарды алып коюу Изъятие денег и ценных бумаг из обращения
1729 Кемчилик Изьян
1730 Акча иллюзиясы Иллюзия денежная
1731 Энчилүү баалуу кагаз Именная ценная бумага
1732 Энчилүү чек Именной чек
1733 Энчилүү салым Именные вклады
1734 Энчилүү эмиссиялык баалуу кагаздар Именные эмиссионные ценные бумаги
1735 Каражаттарды жүгүртүүдөн чыгаруу Иммобилизация оборотных средств
1736 Импорт Импорт
1737 Айкын импорт Импорт видимый
1738 Кыйыр импорт Импорт косвенный
1739 Көмүскө импорт Импорт невидимый
1740 Атайын импорт Импорт специальный
1741 Товарлардын импорту Импорт товаров
1742 Импорттоочу Импортер
1743 Импорттолуучу инфляция Импортируемая инфляция
1744 Импорттук квота Импортная квота
1745 Импорттук лицензия Импортная лицензия
1746 Импорттук алым Импортная пошлина
1747 Импорттук бүтүм Импортная сделка
1748 Импорттолгон товар баасы Импортная стоимость товара
1749 Импорттук лизинг Импортный лизинг
1750 Импринтер Импринтер
1751 Мүлктүк операция Имущественная операция
1752 Инвестициялоо Инвестирование
1753 Инвестициялар Инвестиции
1754 Автономдуу инвестициялар Инвестиции автономные
1755 Банктын капиталга инвестициялары Инвестиции банка в капитал
1756 Индуцировалдуу инвестициялар Инвестиции индуцированные
1757 Финансылык эмес инвестициялар Инвестиции нефинансовые
1758 Портфелдик инвестициялар Инвестиции портфельные
1759 Реалдуу инвестициялар Инвестиции реальные
1760 Финансылык инвестициялар Инвестиции финансовые
1761 Инвестициялык компания Инвестиционная компания
1762 Инвестициялык стратегия Инвестиционная стратегия
1763 Инвестициялык баалуу кагаз Инвестиционная ценная бумага
1764 Инвестициялык укук Инвестиционное право
1765 Инвестициялык активдер Инвестиционные активы
1766 Инвестициялык эсептер (ислам банкингинде) Инвестиционные счета (в исламском банкинге)
1767 Инвестициялык фонддор Инвестиционные фонды
1768 Инвестициялык дүркүрөө Инвестиционный бум
1769 Инвестициялык салым Инвестиционный вклад
1770 Инвестициялык киреше Инвестиционный доход
1771 Инвестициялык капитал Инвестиционный капитал
1772 Инвестициялык климаты Инвестиционный климат
1773 Инвестициялык консалтинг Инвестиционный консалтинг
1774 Инвестициялык үлүш Инвестиционный пай
1775 Инвестициялык портфель Инвестиционный портфель
1776 Инвестициялык долбоор Инвестиционный проект
1777 Инвестициялык тастыктама Инвестиционный сертификат
1778 Инвестициялык талаш Инвестиционный спор
1779 Инвестициялык фонд Инвестиционный фонд
1780 Инвестор Инвестор
1781 Инвойс Инвойс
1782 Инициализациялоо Инициализация
1783 Чет өлкөлүк насыя берүүчүлөр Иностранные кредиторы
1784 Биржа индекси Индекс биржевой
1785 Эмгек акы индекси Индекс заработной платы
1786 Ласпейрес индекси Индекс ласпейреса
1787 Номиналдык майнаптуу алмашуу курсунун индекси Индекс номинального эффективного обменного курса
1788 Сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн индекси Индекс покупательной способности
1789 Керектөө баа индекси Индекс потребительских цен
1790 Реалдуу майнаптуу алмашуу курсунун индекси Индекс реального эффективного обменного курса
1791 Чекене баалар индекси Индекс розничных цен
1792 Чогуу алгандагы киреше индекси Индекс совокупного дохода
1793 Жашоо наркы индекси Индекс стоимости жизни
1794 Херфиндаль индекси Индекс херфиндаля
1795 Баа индекси Индекс цен
1796 Товар бааларынын индекси Индекс цен на товары
1797 Өндүрүүчүлөр бааларынын индекси Индекс цен производителей
1798 Өндүрүүчүлөрдүн өнөр жай продукциясына баа индекси Индекс цен производителей на промышленную продукцию
1799 Айыл чарба продукциясын сатып өткөрүү баасынын индекси Индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции
1800 Ласпейрестин баа индекси Индекс ценовой ласпейреса
1801 Паашенин баа индекси Индекс ценовой пааше
1802 Индескациялоо Индексация
1803 Кирешелерди индексациялоо Индексация доходов
1804 Калк кирешелерин индексациялоо Индексация доходов населения
1805 Эмгек акыны индексациялоо Индексация оплаты труда
1806 Индекстик эскертме Индексная оговорка
1807 Өздүк банктык төлөм картасы Индивидуальная банковская платежная карта
1808 Жекече эсепке алуу Индивидуальный учет
1809 Индикативдик план Индикативный план
1810 Индикатор Индикатор
1811 Индоссамент Индоссамент
1812 Чектелген индоссамент Индоссамент ограниченный
1813 Индоссамент берүүчү Индоссант
1814 Индоссат Индоссат
1815 Индоссация Индоссация
1816 Инкассатор Инкассатор
1817 Дебитордук карыздарды жыйноо Инкассация дебиторской задолженности
1818 Накталай акчаларды жана баалуулуктарды инкассациялоо Инкассация наличных денег и ценностей
1819 Инкассирлөөчү төлөмдүк талаптар Инкассируемое платежное требование
1820 Инкассирлөөчү банк Инкассирующий банк
1821 Инкассо Инкассо
1822 Документтүү инкассо Инкассо документарное
1823 Инкассалык бөлүм Инкассовое отделение
1824 Инкассалык тапшырма Инкассовое поручение
1825 Инкассалык документ Инкассовый документ
1826 Чет өлкө валютасы Иностранная валюта
1827 Чет өлкөлүк валюта чөлкөмү Иностранная валютная зона
1828 Чет өлкө банктары Иностранные банки
1829 Чет өлкө зайымы Иностранные займы
1830 Чет өлкөлүк инвестиция Иностранные инвестиции
1831 Инсайдер Инсайдер
1832 Банктын инсайдерлери Инсайдеры банка
1833 Инвестициялык институт Институт инвестиционный
1834 Институционалдык бирдик Институциональная единица
1835 Институционалдык инвестор Институциональный инвестор
1836 Акча-кредит саясатынын инструменттери Инструменты денежно-кредитной политики
1837 Финансы инструменттери Инструменты финансовые
1838 Интеграцияланган тобокелдик-менеджменти Интегрированный риск-менеджмент
1839 Интернет-банкинг Интернет-банкинг
1840 Интерфейс Интерфейс
1841 Өз ара аракеттердин интерфейси Интерфейс взаимодействия
1842 Инфляциялык күтүүлөр Инфляционные ожидания
1843 Инфляция Инфляция
1844 Административдик инфляция Инфляция административная
1845 Базалык инфляция Инфляция базовая
1846 Коромжулардын инфляциясы Инфляция издержек
1847 Чыгымдар инфляциясы Инфляция издержек
1848 Сунуштар инфляциясы Инфляция предложения
1849 Суроо-талап инфляциясы Инфляция спроса
1850 Маалымат системасы Информационная система
1851 Маалыматтык терминал Информационный терминал
1852 Операциялык сегмент боюнча кабар Информация по операционному сегменту
1853 Инфракция Инфракция
1854 Ипотека Ипотека
1855 Төлөмү бирдей суммадагы ипотека Ипотека с равномерными выплатами
1856 Ипотекалык бересе Ипотечная задолженность
1857 Ипотекалык облигация Ипотечная облигация
1858 Ипотекалык ссуда Ипотечная ссуда
1859 Ипотекалык кредиттөө Ипотечное кредитование
1860 Ипотека менен жабуу Ипотечное покрытие
1861 Ипотека талабы Ипотечное требование
1862 Ипотекалык облигациялар Ипотечные облигации
1863 Ипотекалык баалуу кагаздар Ипотечные ценные бумаги
1864 Ипотекалык агент Ипотечный агент
1865 Ипотека банкы Ипотечный банк
1866 Ипотека брокери Ипотечный брокер
1867 Ипотека вексели Ипотечный вексель
1868 Ипотека күрөө кагазы Ипотечный закладной лист
1869 Ипотека күрөөсү Ипотечный залог
1870 Ипотекалык кредит Ипотечный кредит
1871 Ипотека рыногу Ипотечный рынок
1872 Ипотека тастыктамасы Ипотечный сертификат
1873 Банк иштеринин жана каржылоонун исламдык принциптери Исламские принципы банковского дела и финансирования
1874 Ислам өнүктүрүү банкы Исламский банк развития
1875 Ислам терезеси Исламское окно
1876 Бюджеттин аткарылышы Исполнение бюджета
1877 Казына органдарында корутундуларды аткаруу Исполнение заключения в органах казначейства
1878 Истейт Истейт
1879 Чыныгы нарк Истинная стоимость
1880 Альтернативалуу сунуштардын булактары Источники альтернативных предложений
1881 Каржылоо булактары Источники финансирования
1882 Жыйынтык Итог
1883 Жыйынтыктоочу баланс Итоговый баланс
1884 Басмырлоо бүтүмдөрү Кабальные сделки
1885 Казына мүлкү Казенное имущество
1886 Казыналык ишкана Казенное предприятие
1887 Казына Казна
1888 Мамлекет казынасы Казна государственная
1889 Казыначы Казначей
1890 Казыналык эмиссия Казначейская эмиссия
1891 Казыналык ноталар Казначейские ноты
1892 Казына билети Казначейский билет
1893 Казына вексели Казначейский вексель
1894 Казыналык милдеттенме Казначейское обязательство
1895 Казыналык Казначейство
1896 Казына уурулук Казнокрадство
1897 Калькуляция Калькуляция
1898 Өздүк нарктын калькуляциясы Калькуляция себестоимости
1899 Капитал Капитал
1900 Активдүү капитал Капитал активный
1901 Банктын регулятивдүү капиталы Капитал банка регулятивный
1902 Венчурдук капитал Капитал венчурный
1903 Улуттук банк капиталы Капитал национального банка
1904 Терс капитал Капитал негативный
1905 Төлөнбөгөн капитал Капитал неоплаченный
1906 Жүгүртүү капиталы Капитал оборотный
1907 Жарыяланган капитал Капитал объявленный
1908 паектук капиталы Капитал паевой
1909 Өздүк капитал Капитал собственный
1910 Уставдык капитал Капитал уставный
1911 Уюмдаштыруу капиталы Капитал учредительный
1912 Капиталдаштыруу Капитализация
1913 Кирешени капиталдаштыруу Капитализация дохода
1914 Капиталдаштырылган пайыздар, проценттер Капитализированные проценты
1915 Капитал сыйымдуу тармактар Капиталоемкие отрасли
1916 Капитал сыйымдуу техникалык процесс Капиталоемкий технический процесс
1917 Капитал сыйымдуулугу Капиталоемкость
1918 Капитал кайтарымы Капиталоотдача
1919 Капиталдык салымдар Капитальные вложения
1920 Капиталдык чыгашалар Капитальные затраты
1921 Капиталдык трансферттер Капитальные трансферты
1922 Карат Карат
1923 Дебет картасы Карта дебетовая
1924 Карт-чек Карт-чек
1925 Кассалык аткаруу Кассовое исполнение
1926 Кассалык чыгым Кассовый расход
1927 Классификацияланган түшүүлөр Классифицированные поступления
1928 Конвертациялоо Конвертация
1929 Консолидацияланган табыштама Консолидированная заявка
1930 Казныналык эсептин китеби (КЭК) Книга счетов казначейства (КСК)
1931 Көп функционалдуу алдын ала төлөнгөн карта Карта многофункциональная предоплаченная
1932 Тобокелдиктер картасы Карта рисков
1933 Карт-бланш Карт-бланш
1934 Картель Картель
1935 Картелдик баа Картельная цена
1936 Картелдик укук Картельное право
1937 Картелдик макулдашуу Картельное соглашение
1938 Баалуу кагаздардын чыгарылыштарынын картотекасы Картотека выпусков ценных бумаг
1939 Карт-эсеп Карт-счет
1940 Карт-чек Карт-чек
1941 Касса Касса
1942 Кечки касса Касса вечерняя
1943 Кайра эсептөө кассасы Касса пересчета
1944 Кириш кассасы Касса приходная
1945 Чыгыш кассасы Касса расходная
1946 Кассир Кассир
1947 Кассалык тартип Кассовая дисциплина
1948 Касса китеби Кассовая книга
1949 Касса китепчеси (касса журналы) Кассовая книга (кассовый журнал)
1950 Кассадагы накталай акча Кассовая наличность
1951 Бюджетти кассалык аткарылышы Кассовое исполнение бюджета
1952 Кассалык операциялар Кассовые операции
1953 Кассалык бюджет Кассовый бюджет
1954 Касса документи Кассовый документ
1955 Касса журналы Кассовый журнал
1956 Кассалык метод Кассовый метод
1957 Кассалык жүгүртүү Кассовый оборот
1958 Кассалык ордер Кассовый ордер
1959 Касса планы Кассовый план
1960 Кассалык терминал Кассовый терминал
1961 Кастодиалдык кызмат Кастодиальные услуги
1962 Кастодиан Кастодиан
1963 Квази-акча Квази-деньги
1964 Квази контракттар Квазиконтракты
1965 Квазирынок Квазирынок
1966 Квинтиль Квинтиль
1967 Квитанция Квитанция
1968 Акча алуу квитанциясы Квитанция в получении денег
1969 Квота Квота
1970 Квоталоо Квотирование
1971 Экспортту жана импортту квоталоо Квотирование экспорта и импорта
1972 Классификатор Классификатор
1973 Кредит портфелин классификациялоо Классификация кредитного портфеля
1974 Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн классификациясы Классификация товаров и услуг
1975 Классификациялануучу кредиттер Классифицируемые кредиты
1976 Тең салмактуулуктун классикалык модели Классическая модель равновесия
1977 Кардар Клиент
1978 Төлөөчү кардар Клиент-плательщик
1979 Алуучу кардар Клиент-получатель
1980 Кардардын банк эсеби Клиентские счета
1981 Клиринг Клиринг
1982 Валюталык клиринг Клиринг валютный
1983 Ички клиринг Клиринг внутренний
1984 Көп тараптуу клиринг Клиринг многосторонний
1985 Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча клиринг Клиринг по операциям с ценными бумагами
1986 Баалуу кагаздар боюнча клиринг Клиринг по ценным бумагам
1987 Клирингдик иш-аракети Клиринговая деятельность
1988 Клирингдик уюм Клиринговая организация
1989 Клиринг палатасы Клиринговая палата
1990 Клирингдик сессия Клиринговая сессия
1991 Клирингдик системасы Клиринговая система
1992 Төлөмдөрдүн клиринг системасы Клиринговая система платежей
1993 Клирингдик макулдашуу Клиринговое соглашение
1994 Клирингдик эсептешүүлөр Клиринговые расчеты
1995 Клирингдик күн Клиринговый день
1996 Клирингдик борбор Клиринговый центр
1997 Негизги валюта Ключевая валюта
1998 Бухгалтердик китеп Книга бухгалтерская
1999 Энчилүү акцияларды каттоо китеби Книга регистрации именных акций
2000 Сактык китепче ,Аманат китепчеси Книжка сберегательная
2001 Ко-бейджинг банктык төлөм карты Ко-бейджинговая банковская платежная карта
2002 Ко-брендинг банктык төлөм карты Ко-брендинговая банковская платежная карта
2003 Кобрэндинг Кобрэндинг (англ. Cobranding и co-branding - дословно: «объединение брендов».
2004 Ковенант Ковенант
2005 Иш-аракет жүргүзүү укуктук ковенанаттары Ковенанты и право вето на ведение деятельности
2006 Код Код
2007 Артыкчылык берүү коду Код приоритетности
2008 Өлкөнүн коду Код страны
2009 Ички аудиторлордун этика кодекси Кодекс этики внутренних аудиторов
2010 Валютанын термелүү курсу Колебание валютного курса
2011 Баалардын, курстардын термелүүсү Колебание цен, курсов
2012 Акча саны теориясы Количественная теория денег
2013 Сандык талдоо Количественный анализ
2014 Колл Колл
2015 Коллектордук агенттик Коллекторское агентство
2016 Командировка чыгымдары Командировочные расходы
2017 Айкалыштырылган коюм Комбинированная ставка
2018 Комиссионер Комиссионер
2019 Комиссиялык соода Комиссионная торговля
2020 Комиссиялык баа Комиссионная цена
2021 Комиссиялык Комиссионные
2022 Комиссиялык жыйым Комиссионный сбор
2023 Арбитраж комиссиясы Комиссия арбитражная
2024 Котировкалоо комиссиясы Комиссия котировочная
2025 Текшерүү комиссиясы Комиссия ревизионная
2026 Кредиторлор комитети Комитет кредиторов
2027 Коммерциялаштыруу Коммерциализация
2028 Коммерциялык концессия Коммерческая концессия
2029 Коммерциялык банктар Коммерческие банки
2030 Коммерциялык кагаздар Коммерческие бумаги
2031 Коммерциялык контракт Коммерческий контракт
2032 Коммерциялык кредит Коммерческий кредит
2033 Коммерциялык сатып алуу Коммерческий подкуп
2034 Коммерциялык өкүл Коммерческий представитель
2035 Коммерциялык эсептөө Коммерческий расчет
2036 Коммивояжер Коммивояжер
2037 Коммуналдык тарифтер Коммунальные тарифы
2038 Коммутативдик келишим Коммутативный договор
2039 Кеңеш берүүчү компания Компания консалтинговая
2040 Эл аралык бизнес компаниясы Компания международного бизнеса
2041 Компенсациялык бүтүм Компенсационная сделка
2042 Компенсациялык төлөмдөр Компенсационные выплаты
2043 Компенсациялык чаралар Компенсационные меры
2044 Компенсациялык алымдар Компенсационные пошлины
2045 Компенсациялык макулдашуу Компенсационные соглашения
2046 Компенсациялык товарлар Компенсационные товары
2047 Компенсациялык келишим Компенсационный договор
2048 Компенсациялык кредит Компенсационный кредит
2049 Компенсация Компенсация
2050 Материалдык зыянды компенсациялоо Компенсация материального вреда
2051 Моралдык зыянды компенсациялоо Компенсация морального вреда
2052 Комплекстүү ишкердик лицензия (франчайзинг) Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)
2053 Комплекстүү ишкердиктин сублицензиясы Комплексная предпринимательская сублицензия
2054 Документтердин баалуулугунун комплекстүү экспертизасы Комплексная экспертиза ценностей документов
2055 Картаны жаманаттылоо Компрометация карты
2056 Укуктук ковенант Конвенант правовой
2057 Конвенциялык ченемдер Конвенциональные нормы
2058 Конвенциялык тариф Конвенционный тариф
2059 Конвенция Конвенция
2060 Конверсиондук валюталык операциялар Конверсионные валютные операции
2061 Акционердик капиталды конверсиялоо Конверсия акционерного капитала
2062 Карыз конверсиясы Конверсия долга
2063 Зайымдардын конверсиясы Конверсия займов
2064 Конвертирленүүчү валюта Конвертируемая валюта
2065 Конвертирленүүчү баалуу кагаздар Конвертируемые ценные бумаги
2066 Конвертирленүүчү вексель Конвертируемый вексель
2067 Банк кызмат көрсөтүүлөр рыногундагы атаандаштык Конкуренция на рынке банковских услуг
2068 Ак ниет эмес атаандаштык Конкуренция недобросовестная
2069 Жетишерлик эмес атаандаштык Конкуренция несовершенная
2070 Баасыз атаандаштык Конкуренция неценовая
2071 Жетишерлик атаандаштык Конкуренция совершенная
2072 Атаандаш кредитор Конкурсный кредитор
2073 Коносамент Коносамент
2074 Таза коносамент Коносамент чистый
2075 Консалтинг Консалтинг
2076 Консалтинг компаниясы Консалтинговая компания
2077 Консалтинг кызматтары Консалтинговые услуги
2078 Консалтинг фирмалар Консалтинговые фирмы
2079 Консенсустук бүтүмдөр Консенсуальные сделки
2080 Консенсустук факторинг Консенсуальный факторинг
2081 Банктын консерватору Консерватор банка
2082 Банкта консервация чарасын киргизүү Консервация банка
2083 Консигнация Консигнация
2084 Консолидация; топтоо Консолидация
2085 Акцияларды топтоо Консолидация акций
2086 Топтолгон табыштама Консолидированная заявка
2087 Бириктирилген бюджет Консолидированный бюджет
2088 Топтолгон карыз Консолидированный долг
2089 Топтолгон финансылык отчет Консолидированный финансовый отчет
2090 Топтоштурулган баланс Консолидированный баланс
2091 Консорциалдык кредит Консорциальный кредит
2092 Консорциум Консорциум
2093 Котанго Котанго
2094 Контролдук цифралар Контрольные цифры
2095 Контокоррент кредити Контокоррентный кредит
2096 Контрагент Контрагент
2097 Контракт Контракт
2098 “Опцион” контракты Контракт «опцион»
2099 “Своп” контракты Контракт «своп»
2100 “Форвард” контракты Контракт «форвард»
2101 Болочокто аткарылуучу контракт Контракт на будущую поставку
2102 Банктык сырды ачыкка чыгарбоо жөнүндө контракт Контракт о неразглашении банковской тайны
2103 Контрактация Контрактация
2104 Активге каршы эсеп Контрактивный счет
2105 Контракт жоопкерчилиги Контрактная ответственность
2106 Бир типтүү контракттар Контракты типовые
2107 Каршы эсептер Контрарные счета
2108 Контрибуция Контрибуция
2109 Контролдогу компания Контролируемая компания
2110 Банктын контролдугу Контроль банка
2111 Активдерди контролдоо Контроль за активами
2112 Сатып алууларды жүргүзүү үчүн контролдук Контроль за проведением процедур закупок
2113 Бааларды контролдоо Контроль над ценами
2114 Тобокелдикти контролдоо Контроль риска
2115 Контролдук чөйрө Контрольная среда
2116 Контролдук сумма Контрольная сумма
2117 Акциялардын контролдук пакети Контрольный пакет акций
2118 Пассивдерге каршы эсеп Контрпассивный счет
2119 Таламдардын кагылышы Конфликт интересов
2120 Топтолуу Концентрация
2121 Капитал топтолуусу Концентрация капитала
2122 Концерн Концерн
2123 Концессиячы Концессионер
2124 Концессиялык келишим Концессионный договор
2125 Концессия Концессия
2126 Конъюнктура Конъюнктура
2127 Рынок конъюнктурасы Конъюнктура рынка
2128 Кооператив Кооператив
2129 Кооперативдик төлөмдөр Кооперативные выплаты
2130 Квитанциянын корешогу Корешок
2131 Валюталар куржуну Корзина валют
2132 Керектөө себети Корзина потребительская
2133 Валюта коридору Коридор валютный
2134 Корнер Корнер
2135 Валютанын кыска позициясы Короткая валютная позиция
2136 Корпоративдик банктык төлөм картасы Корпоративная банковская платежная карта
2137 Корпоративдик каржылоо Корпоративное финансирование
2138 Корпоративдик активдер Корпоративные активы
2139 Корпорация Корпорация
2140 Түзөтүүчү субсидия Корректирующая субсидия
2141 Түзөө Коррекция
2142 Корреспонденттик мамилелер Корреспондентские отношения
2143 Баалуу кагаздар боюнча корреспонденттик мамилелер Корреспондентские отношения по ценным бумагам
2144 Корреспонденттик келишим Корреспондентский договор
2145 Корреспонденттик эсеп Корреспондентский счет
2146 Эсептердин корреспонденциясы Корреспонденция счетов
2147 Кыйыр сарптоолор Косвенные затраты
2148 Акча агымынын көлөмүн аныктоонун кыйыр методу Косвенный метод определения величины денежного потока
2149 Котировкалоочу комиссия Котировальная комиссия
2150 Котировка Котировка
2151 Валюталык котировка Котировка валютная
2152 Чет өлкөлүк валюталардын котировкасы Котировка иностранных валют
2153 Курстарды котировкалоо Котировка курсов
2154 Баалуу кагаздардын котировкасы Котировка ценных бумаг
2155 Коэффициент Коэффициент
2156 Абсолюттук өтүмдүүлүк коэффициенти Коэффициент абсолютной ликвидности
2157 Автономия коэффициент Коэффициент автономии
2158 Капитал шайкештик коэффициенти Коэффициент адекватности капитала
2159 Тез өтүмдүүлүк коэффициенти Коэффициент быстрой ликвидности
2160 Жабуу салымынын коэффициенти Коэффициент вклада на покрытие
2161 Дисконттоо коэффициенти Коэффициент дисконтирования
2162 Береселер коэффициенти Коэффициент задолженности
2163 Оңдоо коэффициенти Коэффициент корректировки
2164 Өздүк каражаттардын ийкемдүүлүк коэффициенти Коэффициент маневренности собственных средств
2165 Монетизациялоо коэффициенти Коэффициент монетизации
2166 Жүгүртүү коэффициенти Коэффициент оборачиваемости
2167 Учурдагы пассивдерди жүгүртүү коэффициенти Коэффициент оборачиваемости текущих пассивов
2168 Карызды тейлөө коэффициенти Коэффициент обслуживания долга
2169 Жалпы өтүмдүүлүк коэффициенти Коэффициент общей ликвидности
2170 Тындыруу коэффициенти Коэффициент покрытия
2171 Пайыздык төлөмдөрдү тындыруу коэффициенти Коэффициент покрытия процентных платежей
2172 Кайра инвестирлөө коэффициенти Коэффициент реинвестирования
2173 Кыска мөөнөттүү өтүмдүүлүк коэффициенти Коэффициент срочной ликвидности
2174 Учурдагы өтүмдүүлүк коэффициенти Коэффициент текущей ликвидности
2175 Финансылык туруктуулук коэффициенти Коэффициент финансовой устойчивости
2176 Тобокелдикти жокко чыгаруу коэффициенти Коэффициент хеджирования
2177 Шарп коэффициенти Коэффициент шарпа
2178 Майнаптуулук коэффициенти Коэффициент эффективности
2179 Коэффициенттик финансылык талдоо Коэффициентный финансовый анализ
2180 Инкассация коэффициенттери Коэффициенты инкассации
2181 Кыска мөөнөттүү ссуда Краткосрочная ссуда
2182 Кыска мөөнөттүү депозиттер Краткосрочные депозиты
2183 Кыска мөөнөттүү карыз Краткосрочный долг
2184 Кыска мөөнөттүү зайым Краткосрочный заем
2185 Кыска мөөнөттүү капитал Краткосрочный капитал
2186 Кыска мөөнөттүү кредит Краткосрочный кредит
2187 “Овернайт” кредити (Оvernight – кредит) Кредит «овернайт»
2188 Кредиттик макулдашуу Кредитное соглашение
2189 Аваль кредити Кредит авальный
2190 Акцепт-рамбурс кредити Кредит акцептно-рамбурсный
2191 Аукцион кредити Кредит аукционный
2192 Банк кредити Кредит банковский
2193 Кайта чакырылбас кредит Кредит безотзывный
2194 Жаңылануучу кредит Кредит возобновляемый
2195 Талапка ээ болгон кредит Кредит востребованный
2196 Кепилдиктүү кредит Кредит гарантированный
2197 Акчалай кредит Кредит денежный
2198 Өтүмдүүлүктү колдоо үчүн кредит Кредит для поддержания ликвидности
2199 Ипотека кредити Кредит ипотечный
2200 Мамлекет аралык кредит Кредит межгосударственный
2201 Овердрафт кредити (англ. overdraft — сверх планируемого, перерасход) Кредит овердрафт
2202 Онкол кредити (on call — по требованию – талап боюнча) Кредит онкольный
2203 Ачылган эсеп аркылуу берилген кредит Кредит по открытому счету
2204 Акыркы инстанциядагы кредит Кредит последней инстанции
2205 Керектөөчүлүк кредит Кредит потребительский
2206 Өкмөттүк кредит Кредит правительственный
2207 Кайра түзүмдөштүрүлгөн кредит Кредит рестуктизированный
2208 Стэнд-бай кредити (Stand-by credit) Кредит стэнд-бай
2209 Каржылык кредит Кредит финансовый
2210 Өзгөчө кредит Кредит чрезвычайный
2211 Экспорттук кредит Кредит экспортный
2212 Кредиттик банктык төлөм карты Кредитная банковская платежная карта
2213 Кредиттик басмырлоо Кредитная дискриминация
2214 Кредит тартиби Кредитная дисциплина
2215 Кредиттик таржымал Кредитная история
2216 Зайымчынын кредитик таржымалы Кредитная история заемщика
2217 Сатып алуучунун кредиттик таржымалы Кредитная история покупателя
2218 Кредиттик карта Кредитная карта
2219 Тез чыгарылуучу кредиттик карта Кредитная карта моментального выпуска
2220 Cash back функциясы бар кредиттик карта Кредитная карта с функцией cash back
2221 Кредиттик кооперация Кредитная кооперация
2222 Кредиттик линия Кредитная линия
2223 Кредиттик уюм Кредитная организация
2224 Банк эмес кредиттик уюм Кредитная организация небанковская
2225 Кредиттик рестрикация Кредитная рестрикация
2226 Кредиттик кат Кредитное письмо
2227 Кредит уруксаты Кредитное разрешение
2228 Кредиттик макулдашуу Кредитное соглашение
2229 Кредит брокери Кредитные брокеры
2230 Кредит картасы Кредитные карты
2231 Кредиттик чектөөлөр Кредитные ограничения
2232 Кредиттик операциялар Кредитные операции
2233 Кредиттик санкциялар Кредитные санкции
2234 Кредиттик системалар Кредитные системы
2235 Кредит келишими Кредитный договор
2236 Лизинг кредити Кредитный лизинг
2237 Банктын кредиттөө планы Кредитный план банка
2238 Кредиттик керектөө бирлиги Кредитный потребительский союз
2239 Кредиттик рейтинг Кредитный рейтинг
2240 Кредиттик тобокелдик Кредитный риск
2241 Кредиттик рынок Кредитный рынок
2242 Кредиттик бирлик Кредитный союз
2243 Кредиттик статус Кредитный статус
2244 Кредиттөө Кредитование
2245 Жүгүртүү боюнча кредиттөө Кредитование по обороту
2246 Калдыктар боюнча кредиттөө Кредитование по остатку
2247 Кредиттик төлөм Кредитовый платеж
2248 Кредитор Кредитор
2249 Кредитордук карыз Кредиторская задолженность
2250 Кредит төлөө жөндөмдүүлүгү Кредитоспособность
2251 Күрөөлөнгөн кредиттер Кредиты под залог
2252 Байкоодогу кредиттер Кредиты под наблюдением
2253 Жеткирип берүүчүлөрдүн кредиттери Кредиты поставщиков
2254 Жоготуу катары жиктелген кредиттер Кредиты, классифицируемые как потери
2255 Кирешенин ийри сызыгы Кривая дохода
2256 Филлипс ийри сызыгы Кривая филлипса
2257 Каатчылык; кризис Кризис
2258 Финасылык каатчылык, кризис Кризис финансовый -
2259 Экономикалык каатчылык, кризис Кризис экономический
2260 Каатчылык Кризисное положение
2261 Кроссирленген чек Кроссированный чек
2262 Кросс-курс Кросс-курс
2263 Кросс-соода Кросс-торговля
2264 Кирешелердин жана чыгымдардын жүгүртүлүшү Кругооборот доходов и расходов
2265 Капиталдын жүгүрүүсү Кругооборот капитала
2266 Акциялардын ири пакети Крупный пакет акций
2267 Топтолмо майнап Кумулятивный эффект
2268 Купон Купон
2269 Купондук баалуу кагаздар Купонная ценная бумага
2270 Купюра Купюра
2271 Акциялар курсу Курс акции
2272 Облигация курсу Курс облигации
2273 Алмаштыруу курсу Курс обменный
2274 Валюта сатып алуу курсу Курс покупки валюты
2275 Валюта сатуу курсу Курс продажи валюты
2276 Эмиссия курсу Курс эмиссионный
2277 Курсттук айырма Курсовая разница
2278 Валюталар курсу Курсы валют
2279 Улуттук валюталар курсу Курсы национальных валют
2280 Кэш-флоу (Cash flow - акча агымы) Кэш-флоу
2281 Латенттик экономика Латентная экономика
2282 Левераж (левередж) Левераж (левередж)
2283 Мыйзамдаштыруу, ачыкка чыгаруу Легализация
2284 Мыйзамсыз жолдор менен алынган акча каражаттарын же башка мүлктөрдү мыйзамдаштыруу (адалдоо) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
2285 Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу; (адалдоо) Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
2286 Мыйзамдуу рынок Легальный рынок
2287 Жеңил сатылуучу баалуу кагаздар Легко реализуемые ценные бумаги
2288 Бааларды либералдаштыруу Либерализация цен
2289 Либор Либор
2290 Лигатура Лигатура
2291 Лигатуралык (брутто) масса Лигатурная (брутто) масса
2292 Лизинг Лизинг
2293 Ички лизинг Лизинг внутренний
2294 Кайтарымдуу лизинг Лизинг возвратный
2295 Классикалык лизинг Лизинг классический
2296 Оперативдик лизинг Лизинг оперативный
2297 Операциялык лизинг Лизинг операционный
2298 Финансылык лизинг Лизинг финансовый
2299 Лизингдик иш-аракет Лизинговая деятельность
2300 Лизингдик компания Лизинговая компания
2301 Лизингдик төлөмдөр Лизинговые платежи
2302 Лизингдик келишим Лизинговый договор
2303 Лизингдик төлөм Лизинговый платеж
2304 Лизинг берүүчү Лизингодатель
2305 Лизинг алуучу Лизингополучатель
2306 Ликвидант Ликвидант
2307 Жоюучу Ликвидатор
2308 Жоюу комиссиясы Ликвидационная комиссия
2309 Жоюлуучу масса Ликвидационная масса
2310 Жоюу наркы Ликвидационная стоимость
2311 Жоюу Ликвидация
2312 Өтүмдүүлүк Ликвидность
2313 Активдердин рыноктогу өтүмдүүлүгү Ликвидность активов
2314 Ишкана балансынын өтүмдүүлүгү Ликвидность баланса предприятия
2315 Банктын өтүмдүүлүгү Ликвидность банка
2316 Акча өтүмдүүлүгү Ликвидность денег
2317 Мүлк өтүмдүүлүгү Ликвидность имущества
2318 Эл аралык өтүмдүүлүк Ликвидность международная
2319 Баалуу кагаздар өтүмдүүлүгү Ликвидность ценных бумаг
2320 Өтүмдүү активдер Ликвидные активы
2321 Өтүмдүү каражаттар Ликвидные средства
2322 Өтүмдүү баалуу кагаздар Ликвидные ценные бумаги
2323 Өтүмдүү рынок Ликвидный рынок
2324 Кредит лимити Лимит кредита
2325 Лимит (чек) Лимит
2326 Бюджеттик милдеттенмелердин лимити Лимит бюджетных обязательств
2327 Овердрафт лимити Лимит овердрафта
2328 Лимиттөө Лимитирование
2329 Кредитти лимитөө Лимитирование кредита
2330 Лимиттүү чек китепчеси Лимитированная чековая книжка
2331 Лимиттүү чек Лимитный чек
2332 Кредиттөөнүн лимити Лимиты кредитования
2333 Тренд сызыгы Линия тренда
2334 Купон барагы Лист купонный
2335 Тапшырмалар барагы Лист нарядов
2336 Фондду текшерүү барагы Лист проверки фонда
2337 Листинг Листинг
2338 Литералдык контракттар Литеральные контракты
2339 Акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар Лица, осуществляющие операции (сделки) с денежными средствами или имуществом
2340 Өздүк эсеп Лицевой счет
2341 Катталган жактын өздүк эсеби Лицевой счет зарегистрированного лица
2342 Эмитенттин өздүк эсеби Лицевой счет эмитента
2343 Лицензиар Лицензиар
2344 Лицензиат Лицензиат
2345 Лицензиялык соодасы Лицензионная торговля
2346 Лицензиялык сыйакы Лицензионное вознаграждение
2347 Лицензиялык макулдашуу (контракт) Лицензионное соглашение (контракт)
2348 Лицензиялык төлөм Лицензионный платеж
2349 Лицензиялык жыйым Лицензионный сбор
2350 Лицензиялоо Лицензирование
2351 Лицензия Лицензия
2352 Валюталык лицензия Лицензия валютная
2353 Башкы лицензия Лицензия генеральная
2354 Улуттук банктын лицензиясы Лицензия национального банка
2355 Толук лицензия Лицензия полная
2356 Бир жолку лицензия Лицензия разовая
2357 Экспорттук лицензия Лицензия экспортная
2358 Өздүк ишеним кат Личная доверенность
2359 Зайымчынын жеке карт-эсеби Личная карт-счет займополучателя
2360 Жеке колдогу киреше Лично располагаемый доход
2361 Жеке кепилдик Личное поручительство
2362 Жеке керектөө чыгымдары Личные потребительские расходы
2363 Өздүк аманат Личные сбережения
2364 Жеке бюджет Личный бюджет
2365 Өздүк киреше Личный доход
2366 Кайтарылбас күрөөнү кайра сатып алуу укугунан ажыратуу Лишение права выкупа закладной
2367 Ашык, артык Лишний
2368 Локалдык банк картасы Локальная банковская карта
2369 Локалдык инфляция Локальная инфляция
2370 Карта пайдаланылуучу локалдык төлөм системасы Локальная платежная система с использованием карт
2371 Күрөөкана Ломбард
2372 Күрөөкана коюму Ломбардная ставка
2373 Күрөөкана кредити Ломбардный кредит
2374 Лондон клубу Лондонский клуб
2375 Лоро-эсеби Лоро-счет
2376 Лот Лот
2377 Лотерея билети Лотерейный билет
2378 Лотерея Лотерея
2379 Жеңилдик Льгота
2380 Жеңилдетилген коюм Льготная ставка
2381 Жеңилдетилген кредиттер жана займдар Льготные кредиты и займы
2382 Жеңилдик берилген мезгил Льготный период
2383 Жеңилдетилген мөөнөт Льготный срок
2384 Жеңилдетилген тариф Льготный тариф
2385 Алымсыз соода дүкөнү Магазин беспошлинной торговли
2386 Магниттик карта Магнитная карта
2387 Биржа, соода маклери Маклер биржевой, торговый
2388 Маклериат Маклериат
2389 Маклердик Маклерство
2390 Макроэкономика Макроэкономика
2391 Макроэкономикалык көрсөткүчтөр Макроэкономические показатели
2392 Максималдуу баа Максимальная цена
2393 Максималдуу тариф Максимальный тариф
2394 Пайданы максималдаштыруу Максимизация прибыли
2395 Аз кирешелүү ишкана Малодоходное предприятие
2396 Аз пайдалуу ишкана Малорентабельное предприятие
2397 Маржа Маржа
2398 Банк маржасы Маржа банковская
2399 Пайда маржасы Маржа прибыли
2400 Маржиналдык пайда Маржинальная прибыль
2401 Маржиналдык талдоо Маржинальный анализ
2402 Маржиналдык киреше Маржинальный доход
2403 Акциз жыйымынын маркасы Марка акцизного сбора
2404 Маркетинг Маркетинг
2405 Белгилөө Маркировка
2406 Акциздик марка менен белгилөө Маркировка акцизными марками
2407 Баа масштабы Масштаб цен
2408 Материалдык чыгымдар Материальные расходы
2409 Материалдык ресурстар Материальные ресурсы
2410 Материалдык баалуулуктар Материальные ценности
2411 Башкы компания Материнская компания
2412 Тендердик сунуштар менен алдамчылыктар Махинации с тендерными предложениями
2413 Айкын убакыт режиминде эсептешүүлөрдүн банктар аралык гросстук системасы Межбанковская гроссовая система расчетов в режиме реального времени
2414 Банктар аралык коммуникациялык тармак Межбанковская коммуникационная сеть
2415 Банктар аралык пайыздык коюм Межбанковская процентная ставка
2416 Банктар аралык валюта рыногу Межбанковский валютный рынок
2417 Банктар аралык кредит Межбанковский кредит
2418 Банктар аралык рынок Межбанковский рынок
2419 Банктар аралык кредиттөө Межбанковское кредитование
2420 Бюджет аралык мамилелер Межбюджетные отношения
2421 Эл аралык банк картасы Международная банковская карта
2422 Эл аралык акча бирдиги Международная денежная единица
2423 Эл аралык инвестициялык позиция Международная инвестиционная позиция
2424 Эл аралык төлөм системасы Международная платежная система
2425 Эл аралык соода палатасы Международная торговая палата
2426 Фонддук биржалардын эл аралык федерациясы Международная федерация фондовых бирж
2427 Эл аралык финансы корпорациясы Международная финансовая корпорация
2428 Инвестициялык кепилдиктер боюнча эл аралык агенттик Международное агентство по инвестиционным гарантиям
2429 Эл аралык бухгалтердик стандарттар Международные бухгалтерские стандарты
2430 Эл аралык валюта-кредиттик уюм Международные валютно-кредитные организации
2431 Эл аралык келишим Международный договор
2432 Эл аралык валюта ресурстары Международные валютные ресурсы
2433 Эл аралык кредиттик карталар Международные кредитные карты
2434 Эл аралык төлөм каражаттары Международные платежные средства
2435 Эл аралык эсептешүүлөр Международные расчеты
2436 Эл аралык резервдер (резервдик активдер) Международные резервы (резервные активы)
2437 Эл аралык эсептешүү акча бирдиги Международные счетные денежные единицы
2438 Эл аралык финансылык уюмдар Международные финансовые организации
2439 Эл аралык электрондук акча Международные электронные деньги
2440 Эл аралык аукцион Международный аукцион
2441 Эл аралык алтын стандарт Международный золотой стандарт
2442 Эл аралык коммерциялык арбитраж Международный коммерческий арбитраж
2443 Эл аралык кредит Международный кредит
2444 Эл аралык лизинг Международный лизинг
2445 Эл аралык рынок Международный рынок
2446 Эл аралык ссудалык капитал рыногу Международный рынок ссудного капитала
2447 Тармактар аралык баланс Межотраслевой баланс
2448 Өкмөттөр аралык клирингдик макулдашуулар Межправительственные клиринговые соглашения
2449 Өкмөт аралык зайым Межправительственный заем
2450 Региондор аралык финансы байланыштары Межрегиональные финансовые связи
2451 Филиалдар аралык эсептешүүлөр Межфилиальные расчеты
2452 Чарба аралык кредит Межхозяйственный кредит
2453 Казыналыктын ортосундагы тапшырма (КОТ) Межказначейское поручение (МКП)
2454 Сатуу жөнүндө меморандум Меморандум о продаже
2455 Менеджер Менеджер
2456 Финансы боюнча менеджер Менеджер по финансам
2457 Менеджмент Менеджмент
2458 Товардын алмашуу наркы Меновая стоимость товара
2459 Алмашуу соодасы Меновая торговля
2460 Акча алмаштыруучу Меняла
2461 Акча алмаштыруучу кеңсе Меняльная контора
2462 Нарк чени Мера стоимости
2463 Баалуу металлдардын өлчөнгөн куймалары Мерные слитки драгоценных металлов
2464 Ченелүүчү товар Мерный товар
2465 Сенек чекит Мертвая точка
2466 Сенек капитал Мертвый капитал
2467 Жергиликтүү бюджет Местный бюджет
2468 Келишимдин түзүлгөн жери Место заключения договора
2469 Эл аралык алмашуу жери Место международного обмена
2470 Акчанын металлдык теориясы Металлическая теория денег
2471 Металл эсептери Металлические счета
2472 Жооптуу сактоодогу металл эсептери Металлические счета ответственного хранения
2473 Акча металлдык стандарты Металлический денежный стандарт
2474 Мамлекеттик сатып алуулар методу Метод государственных закупок
2475 Үлүштүк катышуу боюнча эсеп методу Метод учета по долевому участию
2476 Өздүк наркы боюнча эсеп методу Метод учета по себестоимости
2477 Эксперттик баалоо методу Метод экспертных оценок
2478 Майнаптуу пайыздык коюм методу Метод эффективной процентной ставки
2479 Аудит методу Методика аудита
2480 Коромжуларды топтоштуруу методу Методика группировки издержек
2481 Баштапкы баа эсебинин методу Методика расчета исходной цены
2482 Банктык кредиттөөнүн методу Методы банковского кредитования
2483 Инфляцияны жөнгө салуу методу Методы регулирования инфляции
2484 Акча жүгүтүүнү жөнгө салуу методу Методы регулирования обращения денег
2485 Баа түзүү методу Методы ценообразования
2486 Кредиттөө механизми Механизм кредитования
2487 Майда пара Мзда
2488 Капиталдын миграциясы Миграция капитала
2489 Мидл-офис Мидл-офис
2490 Микрокредит Микрокредит
2491 Микрокредит компаниясы Микрокредитная компания
2492 Микрокредит агенттиги Микрокредитное агентство
2493 Микропроцессордук карталар Микропроцессорные карты
2494 Микрофинансылык уюм Микрофинансовая организация
2495 Минималдуу бюджеттик камсыздуулук Минимальная бюджетная обеспеченность
2496 Минималдуу эмгек акы Минимальная заработная плата
2497 Минималдуу ижара төлөмдөрү Минимальные арендные платежи
2498 Минималдуу кепилдиктер Минимальные гарантии
2499 Минималдуу жылдык киреше Минимальный годовой доход
2500 Минималдуу айлык киреше Минимальный месячный доход
2501 Бардык чыгашаларды жабууну камсыз кылуучу сатуулардын минималдуу көлөмү Минимальный объем продаж, обеспечивающий покрытие всех расходов
2502 Минималдуу керектөө бюджети Минимальный потребительский бюджет
2503 Банк капиталынын минималдык көлөмү Минимальный размер капитала банка
2504 Эсептелген минималдуу киреше Минимальный расчетный доход
2505 Коромжуларды азайтуу Минимизация издержек
2506 Жашоо каражаттарынын минимуму Минимум средств существования
2507 Дүйнөлүк валюта системасы Мировая валютная система
2508 Тынчтык макулдашуусу Мировое соглашение
2509 Дүйнөлүк рынок Мировой рынок
2510 Дүйнөлүк финансы рыногу Мировой финансовый рынок
2511 Дүйнөлүк акча Мировые деньги
2512 Дүйнөлүк баалар Мировые цены
2513 Курулай бүтүм Мнимая сделка
2514 Көп валюталык эскертме Многовалютная оговорка
2515 Көп валюталуу кредит Многовалютный кредит
2516 Көп тараптуу кредиторлор Многосторонние кредиторы
2517 Төлөмдөрдү көп рейстүү иштеп чыгуу Многорейсовая обработка платежей
2518 Мобилдик банкинг (уюлдук) Мобильный банкинг
2519 Мобилдик төлөм (уюлдук) Мобильный платеж
2520 Сатып алуу жол-жобосунун протоколунун модели Модель протокола процедуры закупок
2521 Модификацияланган дюрация Модифицированная дюрация
2522 Бүтүмдү же операцияны жасаган учуру Момент совершения сделки или операции
2523 Моментум Моментум
2524 Монета/ тыйын Монета
2525 Билонн монетасы Монета билонная
2526 Монетаризм Монетаризм
2527 Монетардык алтын Монетарное золото
2528 Монетардык эреже Монетарное правило
2529 Монетештирүү Монетизация
2530 Экономиканы монетизациялоо Монетизация экономики
2531 Монетанын регалиясы Монетная регалия
2532 Тыйын жыйнагы Монетная стопа
2533 Тыйын чыгаруучу өндүрүш ишканасы Монетный двор
2534 Тыйын чыгаруудан түшкөн киреше Монетный доход
2535 Мониторинг Мониторинг
2536 Бир металлдуулук Монометаллизм
2537 Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы монополиялык иш-аракети Монополистическая деятельность на рынке банковских услуг
2538 Монополия Монополия
2539 Монополиялык пайда Монопольная прибыль
2540 Монополиялык баа Монопольная цена
2541 Монополиялык жогорку баа Монопольно высокая цена
2542 Монополиялык төмөнкү баа Монопольно низкая цена
2543 Моралдык зыян Моральный вред
2544 Инвестициялардын жүйөсү Мотивы инвестиций
2545 Алдамчылык Мошенничество
2546 Төлөм системасында алдамчылыкка жол берилиши Мошенничество в платежной системе
2547 Өндүрүш кубаттуулугу Мощность производственная
2548 Эл аралык финансы отчетторунун стандарттары Международные стандарты финансовой отчетности
2549 Мультивалюталык салым Мультивалютный вклад
2550 Мультипликатор Мультипликатор
2551 Инвестициялык мультипликатор Мультипликатор инвестиционный
2552 Банк мультипликациясы Мультипликация банковская
2553 Муниципалдык бюджет Муниципальный бюджет
2554 Муниципалдык карыз Муниципальный долг
2555 Калктын жан башына На душу населения
2556 Кошумча үстөк акы Надбавка
2557 Коромжуга кошумча Надбавка к издержкам
2558 Көзөмөл Надзор
2559 Төлөм системасынын ишине көзөмөл Надзор за платежной системой
2560 Өткөрүп берүү жазуусу Надпись передаточная
2561 Жалдоо акысы Наемная плата
2562 Туйтунуу Нажива
2563 Төлөм багыты Назначение платежа
2564 Эң жогорку пайда Наивысшая прибыль
2565 Сатып алуулардын аталышы Наименование закупки
2566 Эң төмөнкү сарптоолор Наименьшие затраты
2567 Жалдоочу Наймодатель
2568 Авиажүктөрдүн коштомо кагазы Накладная авиагрузов
2569 Темир жол коштомо кагазы Накладная железнодорожная
2570 Товардык коштомо Накладная товарная
2571 Товар-транспорттук коштомо Накладная товарно-транспортная
2572 Транспорттук коштомо Накладная транспортная
2573 Коштомо кагаз Накладной лист
2574 Кошумча чыгымдар Накладные расходы
2575 Топтолмо салым Накопительный вклад
2576 Жыйылма аманат эсеби Накопительный счет
2577 Топтолгон эскирүү Накопленный износ
2578 Топтолгон пайыз; процент Накопленный процент
2579 Ачык эсептин бардыгы Наличие открытого счета
2580 Нак акча каражаттары Наличные денежные средства
2581 Накталай акча Наличные деньги
2582 Жеке киреше Наличный доход
2583 Нак эсептешүү Наличный расчет
2584 Накталай товар Наличный товар
2585 Айып пул салуу Наложение штрафа
2586 Салынган төлөм Наложенный платеж
2587 Кредит багыты Направление кредита
2588 Тапшырма Наряд
2589 Насдак Насдак
2590 Өтө зарыл муктаждык Насущная потребность
2591 Сурамдын каныгуусу Насыщение спроса
2592 Накта монополия Натуральная монополия
2593 Буюм түрүндө төлөө Натуральная оплата
2594 Заттык милдеттенмелер Натуральные обязательства
2595 Накталай трансферттер Натуральные трансферты
2596 Кошмо баа Наценка
2597 Улуттук валюта Национальная валюта
2598 Улуттук акча системасы Национальная денежная система
2599 Кыргыз Республикасынын улуттук картасы Национальная карта кыргызской республики
2600 ЭЛКАРТ төлөө карталары боюнча улуттук эсептөө системасы Национальная система расчетов платежными картами ЭЛКАРТ
2601 Улуттук валюта системасы Национальные валютные системы
2602 Улуттук эсептер Национальные счета
2603 Улуттук банк Национальный банк
2604 Улуттук киреше Национальный доход
2605 Улуттук дарамет Национальный потенциал
2606 Банкроттук процессинин башталышы Начало процесса банкротства
2607 Дивидендди ыйгаруу Начисление дивиденда
2608 Кошуп эсептөө Начисление
2609 Эсептелген эмгек акы Начисленная зарботная плата
2610 Эсептелген пайыздар; проценттер Начисленные проценты
2611 Банктык эмес кредиттик уюм Небанковская кредитная организация
2612 Банктык эмес кредиттик финансы институттары Небанковские кредитно-финансовые институты
2613 Кайтарылбас коромжулар Невозвратные издержки
2614 Кайтарылбас зайым Невозвратный заем
2615 Пайдасыздык Невыгодность
2616 Сатып алынбас баалуу кагаз Невыкупаемая ценная бумага
2617 Картанын номери Номер карты
2618 Кепилденбеген калдык нарк Негарантированная остаточная стоимость
2619 Кепилденбеген зайым Негарантированный заем
2620 Кепилдиксиз кредит Негарантированный кредит
2621 Терс сурам Негативный спрос
2622 Негативдүү/терс киреше салыгы Негативный/отрицательный подоходный налог -
2623 Тымызын тооруктар Негласные торги
2624 Салык төлөмөр Недоимщик
2625 Салык калдыгы Недоимка
2626 Кем чыгуу Недостача
2627 Ресурстардын бош калуучулугу Незанятость ресурсов
2628 Чегерилүү эместик Незачет
2629 Мамлекеттик эмес зайымдар Негосударственные займы
2630 Бүтүмдөрдүн жараксыздыгы Недействительность сделок
2631 Талап кылуу укугун өткөрүп берүү жараксыздыгы Недействительность уступки права требования
2632 Бөлүнбөс аннуитет Неделимый аннуитет
2633 Бөлүнбөс фонд Неделимый фонд
2634 Эсептешүүлөрдүн акчалай эмес формалары Неденежные формы расчетов
2635 Банк кызмат көрсөтүү рыногундагы ак ниет эмес атаандаштык Недобросовестная конкуренция на рынке банковских услуг
2636 Ак ниет эмес эмиссия Недобросовестная эмиссия
2637 Ак ниет эмес сатып алуучу Недобросовестный приобретатель
2638 Өздүк жүгүртүү каражаттарынын жетишсиздиги Недостаточность собственных оборотных средств
2639 Кем чыгуу Недостача
2640 Инвестициялык фонддун көз карандысыз аудитору Независимый аудитор инвестиционного фонда
2641 Инвестициялык фонддун мүлкүн көз карандысыз баалоочусу Независимый оценщик имущества инвестиционного фонда
2642 Көз карандысыз реестр кармоочу Независимый реестродержатель
2643 Көз карандысыз фонд Независимый фонд
2644 Мыйзамсыз банк иш-аракети Незаконная банковская деятельность
2645 Кредитти мыйзамсыз алуу Незаконное получение кредита
2646 Брокердин мыйзамсыз операциясы Незаконные операции брокера
2647 Эмгексиз табылган финансы кирешеси Незаработанный финансовый доход
2648 Өзгөчө эмес (жөнөкөй) лицензия Неисключительная (простая) лицензия
2649 Акча бейтараптуулугу Нейтральность денег
2650 Классификацияланбаган кредиттер Неклассифицируемые кредиты
2651 Конвертацияланбаган туюк валюта Неконвертируемая замкнутая валюта
2652 Конвертацияланбаган валюта Неконвертируемые валюты
2653 Атаандашсыз табыштама Неконкурентная заявка
2654 Кредиттелбөөчү материалдык баалуулуктар Некредитуемые материальные ценности
2655 Кредиттелбөөчү элементтер Некредитуемые элементы
2656 Өтүмсүз фонд Неликвидный фонд
2657 Материалдык эмес активдер Нематериальные активы
2658 Банктын материалдык эмес активдери Нематериальные активы банка
2659 Камсыздалбаган бересе Необеспеченная задолженность
2660 Камсыздалбаган кредиттер Необеспеченные кредиты
2661 Чектелбеген кредит Неограниченный кредит
2662 Уюшулбаган кредит Неорганизованный кредит
2663 Негизсиз баюу Неосновательное обогащение
2664 Туюлбас баалуулуктар Неосязаемые ценности
2665 Төлөөгө жөндөмсүздүк Неплатежеспособность
2666 Кыймылсыз салымдар Неподвижные вклады
2667 Жабылбаган “жылаңач” опцион Непокрытый “голый” опцион
2668 Түздөн-түз сатып алуу жана тикелей жеткирип берүү Непосредственная закупка и прямая поставка
2669 Банкроттуктагы укук бузган аракеттер Неправомерные действия при банкротстве
2670 Күтүлбөгөн инфляция Непредвиденная инфляция
2671 Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгымдар Непредвиденные доходы и расходы
2672 Өндүрүшсүз сарптоолор Непроизводительные затраты
2673 Ресурстардын өндүрүшсүз чыгымы Непроизводительный расход ресурсов
2674 Энергетикалык ресурстардын өндүрүшсүз чыгымы Непроизводительный расход энергетических ресурсов
2675 Өндүрүштүк эмес чыгымдар Непроизводственные расходы
2676 Бейтармак төлөө Непрофильная выплата
2677 Банктын бейтармак активдери Непрофильные активы банка
2678 Тикелей эмес экспорт Непрямой экспорт
2679 Майдаланбас банкноттор Неразменные банкноты
2680 Уруксатсыз овердрафт Неразрешенный овердрафт
2681 Бөлүштүрүлбөгөн пайда Нераспределенная прибыль
2682 Бүтүм аткарылганда алынуучу пайда же зыян Нереализованная прибыль или убытки
2683 Резидент эмес Нерезидент
2684 Финансылык эмес активдер Нефинансовые активы
2685 Рынокко чыгарылбаган мамлекеттин баалуу кагаздары Нерыночные государственные ценные бумаги
2686 Баланс болбогон инфляция Несбалансированная инфляция
2687 Системалык мааниге ээ болбогон төлөм системасы Несистемно-значимая платежная система
2688 Кудуретсиздик Несостоятельность
2689 Жеке ишкердин кудуретсиздиги (банкроттугу) Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя
2690 Кудуретсиз карызкор Несостоятельный должник
2691 Тарифтик эмес жөнгө салуу Нетарифное регулирование
2692 Тарифтик эмес тоскоолдуктар Нетарифные барьеры
2693 Жөнгө салуунун тарифтик эмес чаралары Нетарифные меры регулирования
2694 Тарифтик эмес чектөөлөр Нетарифные ограничения
2695 Эмгексиз киреше Нетрудовой доход
2696 Неттинг Неттинг
2697 Нетто Нетто
2698 Нетто-позиция Нетто-позиция
2699 Канааттандырылбаган сурам Неудовлетворенный спрос
2700 Айып акы Неустойка
2701 Финансылык эмес активдер Нефинансовые активы
2702 Финансылык эмес коммерциялык түзүмдөр Нефинансовые коммерческие структуры
2703 Финансылык эмес корпоративдик сектор Нефинансовый корпоративный сектор
2704 Мунайзат долларлары Нефтедоллары
2705 Каражаттарды максатсыз пайдалануу Нецелевое использование средств
2706 Максатсыз кредит Нецелевой кредит
2707 Сурамдын баасыз факторлору Неценовые факторы спроса
2708 Баа ийкемсиздиги Неэластичность цен
2709 Каражаттарды натыйжасыз пайдалануу Неэффективное использование средств
2710 Төмөнкү индекс Нижний индекс
2711 Баанын төмөнкү чеги Нижний предел цены
2712 Арзыбаган бүтүм Ничтожная сделка
2713 Жаңы нарк Новая стоимость
2714 Кайчылаш баалар Ножницы цен
2715 Лот номери Номер лота
2716 Номинал Номинал
2717 Акчанын номиналдык теориясы Номиналистическая теория денег
2718 Номиналдык эмгек акы Номинальная заработная плата
2719 Номиналдык пайда Номинальная прибыль
2720 Номиналдык проценттик коюм Номинальная процентная ставка
2721 Номиналдык нарк Номинальная стоимость
2722 Акциздик маркалардын номиналдык наркы Номинальная стоимость акцизных марок
2723 Баалуу кагаздын номиналдык көрсөтүлгөн наркы Номинальная стоимость ценной бумаги
2724 Номиналдык баа Номинальная цена
2725 Акцияларга номиналдуу ээлик кылуу Номинальное владение акциями
2726 Номиналдык убай Номинальные блага
2727 Номиналдык ИДП (ички дүң продукт ) Номинальный ввп (внутренний валовый продукт)
2728 Акцияларды номиналдуу кармоочу Номинальный держатель акции
2729 Номиналдык киреше Номинальный доход
2730 Номиналдык капитал (негизги капитал) Номинальный капитал
2731 Номиналдык өнөктөш Номинальный партнер
2732 Номиналдык эффективдүү алмашуу курсу Номинальный эффективный обменный курс
2733 Амортизациялык чегеримдердин ченеми Норма амортизационных отчислений
2734 Кирешелүүлүктүн (кайтарымдын) пайдалуулуктун ченеми Норма доходности (отдачи) прибыльности
2735 Эскирүү ченеми; баалууктун төмөндөө ченеми Норма износа
2736 Топтом ченеми Норма накопления
2737 Милдеттүү резервдик талаптардын ченеми Норма обязательных резервных требований
2738 Пайда ченеми Норма прибыли
2739 Активдерге пайда ченеми Норма прибыли на активы
2740 Капиталга пайда ченеми Норма прибыли на капитал
2741 Рентабелдик ченем Норма рентабельности
2742 Аманаттар ченеми Норма сбережений
2743 Эсептен чыгаруу ченеми Норма списания
2744 Ссуда пайызынын ченеми Норма ссудного процента
2745 Нормалдуу наркы Нормальная стоимость
2746 Нормалдуу бөлүштүрүү Нормальное распределение
2747 Нормалдуу активдер Нормальные активы
2748 Банк резервдеринин ченеми Норматив банковских резервов
2749 Өтүмдүүлүк ченеми Норматив ликвидности
2750 Жүгүртүү каражат ченеми Норматив оборотных средств
2751 Ченемдик баа Нормативная цена
2752 Ченемделүүчү жүгүртүү каражаттары Нормируемые оборотные средства
2753 Чыгымдардын ченемдери Нормы расходов
2754 Ностро эсептери Ностро счета
2755 Нота Нотa
2756 Банктар нотасы Нота банков
2757 Банкрот болуу Обанкротиться
2758 Уроо, арзандоо Обвал
2759 Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеп Обезличенный металлический счет
2760 Валюталарды нак эмес акчага айландыруу Обезналичивание валюты
2761 Акчаны камсыз кылуу Обеспечение денег
2762 Келишим милдеттенмелерин камсыз кылуу Обеспечение договорных обязательств
2763 Кредитти камсыздоо Обеспечение кредита
2764 Ссуданы камсыздоо Обеспечение ссуды
2765 Документтин бүтүндүгүн камсыз кылуу Обеспечение целостности документа
2766 Камсыздалган кредиттер Обеспеченные кредиты
2767 Камсыздалган актив Обеспеченный актив
2768 Валютанын нарксыздануусу Обесценение валюты
2769 Баанын төмөндөшү Обесценивание
2770 Пайызсыз облигациялар Облигации беспроцентные
2771 Ички зайым облигациялары Облигации внутренних займов
2772 Мамлекеттик кайра түзүмдөштүрүлгөн зайымдын облигациялары Облигации государственного реструктурированного займа
2773 Мамлекеттик облигациялар Облигации государственные
2774 Дисконттук облигациялар Облигации дисконтные
2775 Энчилүү облигациялар Облигации именные
2776 Ипотекалык облигациялар Облигации ипотечные
2777 Алмашымдуу облигациялар Облигации конвертируемые
2778 Корпорациялардын облигациялары Облигации корпоративные
2779 Купондук облигациялар Облигации купонные
2780 Муниципалдык облигациялар Облигации муниципальные
2781 Көрсөтүүчүнүн облигациясы Облигации предьявительские
2782 Пайыздык облигациялар Облигации процентные
2783 Рента облигациялары Облигации рентные
2784 Мөөнөтүнөн мурда эмитентке сатуу укугуна ээ облигациялар Облигации с правом досрочного выкупа
2785 Колдонуу мөөнөтү кеңейтилген облигациялар Облигации с расширенным сроком действия
2786 Колдонуу мөөнөтү кыскартылган облигациялар Облигации с суженным сроком действия
2787 Сериялуу облигациялар Облигации серийные
2788 Максаттуу облигациялар Облигации целевые
2789 Облигациялык контракт Облигационный контракт
2790 Облигациялык тастыктама Облигационный сертификат
2791 Облигация Облигация
2792 Алмашуу Обмен
2793 Валютасыз алмашуу Обмен безвалютный
2794 Алмашуу бюросу Обменное бюро
2795 Алмашуу бюросунун накталай чет өлкөлүк валютасын алмаштыруу операциялары Обменные операции с наличной иностранной валютой обменного бюро
2796 Валютанын алмашуу курсу Обменный валютный курс
2797 Алмашуу курсу Обменный курс
2798 Өзгөрүлмө алмашуу курсу Обменный курс плавающий
2799 Туруктуу алмашуу курсу Обменный курс фиксированный
2800 Алмашуу пункту Обменный пункт
2801 Улуттук жана чет өлкө валюталарында накта акчага айландыруу Обналичивание в национальной и иностранной валютах
2802 Валютаны акчага айландыруу Обналичивание валюты
2803 Жакырдануу Обнищание
2804 Баюу; байытуу Обогащение
2805 Айланышы Оборачиваемость
2806 Активдердин айланышы Оборачиваемость активов
2807 Салымдардын айланышы Оборачиваемость вкладов
2808 Дебитордук бересенин айланышы Оборачиваемость дебиторской задолженности
2809 Запастардын айланышы Оборачиваемость запасов
2810 Кредиттин айланышы Оборачиваемость кредита
2811 Дебитордук бересенин айланышы Оборачиваемость кредиторской задолженности
2812 Жүгүртүлүүчү каражаттардын айланышы Оборачиваемость оборотных средств
2813 Учурдагы активдердин айланышы Оборачиваемость текущих активов
2814 Учурдагы пассивдердин айланышы Оборачиваемость текущих пассивов
2815 Товарлардын, акчалардын айланышы Оборачиваемость товаров, денег
2816 Активдердин жүгүртүлүшү Оборот активов
2817 Капиталдын жүгүртүлүшү Оборот капитала
2818 Жүгүртүүчү активдер Оборотные активы
2819 Жүгүртүү ведомосту Оборотные ведомости
2820 Жүгүртүү каражаттары Оборотные средства
2821 Жүгүртүү фонддору Оборотные фонды
2822 Жүгүртмө капитал Оборотный капитал
2823 Жүгүртүү жөндөмдүүлүгү Оборотоспособность
2824 Салым боюнча жүгүртүүлөр Обороты по вкладам
2825 Эсеп боюнча жүгүртүүлөр Обороты по счетам
2826 Негиздүү нарк Обоснованная стоимость
2827 Төлөмдү иштеп чыгуу Обработка платежа
2828 Билим кредити Образовательный кредит
2829 Кайтарым репо-операциялар Обратное репо-операции
2830 Кайтарым талап Обратное требование
2831 Кайтарым своп-операциялар Обратные своп-операции
2832 Мамлекеттик баалуу кагаздарды кайра сатып алуу Обратный выкуп государственных ценных бумаг
2833 Кайтарым фрахт Обратный фрахт
2834 Жүгүртүү, айландыруу Обращение
2835 Өндүрүүнү мүлккө айландыруу Обращение взыскания на имущество
2836 Акча жүгүртүүсү Обращение денежное
2837 Өндүрүмдү жүгүртүү Обращение продукции
2838 Баалуу кагаздарды жүгүртүү Обращение ценных бумаг
2839 Татаалдаштыруу (чектөө) Обременение (ограничение)
2840 Мамлекеттик карызды тейлөө Обслуживание государственного долга
2841 Карызды тейлөө Обслуживание долга
2842 Зайымды тейлөө Обслуживание займа
2843 Кайра иштетүүдө кошумча төлөөнү шарттоо Обусловить дополнительную оплату при переработке
2844 Жалпы түшкөн акча Общая выручка
2845 Жалпы үлүштүк менчик Общая долевая собственность
2846 Жалпы өтүмдүүлүк Общая ликвидность
2847 Жалпы рентабелдүүлүк Общая рентабельность
2848 Баалуу кагаздар рыногундагы жалпыга жеткиликтүү маалымат Общедоступная информация на рынке ценных бумаг
2849 Жүгүртүмдөгү баалуу кагаздардын жалпы саны Общее количество ценных бумаг в обращении
2850 Акционерлердин жалпы чогулушу Общее собрание акционеров
2851 Бухгалтердик эсептин кабыл алынган жалпы принциптери Общепринятые принципы бухгалтерского учета
2852 Коомдук чыгымдар Общественные расходы
2853 Коомдук финансы Общественные финансы
2854 Коомдук/мамлекеттик аманаттар Общественные/государственные сбережения
2855 Коомдук/социалдык пайдалар Общественные/социальные выгоды
2856 Өз ара кредиттөө коому Общество взаимного кредита
2857 Жалпы коромжулар Общие издержки
2858 Жалпы чыгымдар Общие расходы
2859 Банк башкаруусундагы жалпы фонддор Общие фонды банковского управления
2860 Жалпы тышкы карыз Общий внешний долг
2861 Жалпы киреше Общий доход
2862 Жалпы көзөмөл Общий надзор
2863 Кредиттөөнүн жалпы режими Общий режим кредитования
2864 “Депо” эсебинин жалпы эрчиме эсеби Общий субсчет счета «депо»
2865 Аудит объектиси Объект аудита
2866 Уруксаттаманын объектиси Объект лицензии
2867 Рынок көлөмү Объем рынка
2868 Соода көлөмү Объем торговли
2869 Сатып алуунун башталышын кулактандыруу Объявление предшествущее началу закупо
2870 Тендерди жарыялоо Объявление тендера
2871 Жарыяланган капитал Объявленный капитал
2872 Иштиктүү жүгүртүм адаты Обычай делового оборота
2873 Болжолдун обьектиси Обьект прогноза
2874 Келтирилген зыянды жымсалдоо милдети Обязанность загладить причиненный вред
2875 Милдеттүү үлүш Обязательная доля
2876 Милдеттүү төлөмдөр Обязательные платежи
2877 Милдеттүү резервдер Обязательные резервы
2878 Милдеттүү үлүш Обязательный пай
2879 Негизсиз баюунун натыйжасынын милдеттенмеси Обязательства вследствие неосновательного обогащения
2880 Кепилдик милдеттенмеси Обязательство гарантийное
2881 Овердрафт Овердрафт
2882 Овернайт Овернайт
2883 Овернайт репо Овернайт репо
2884 Эскертме Оговорка
2885 Векселдик эскертме Оговорка вексельная
2886 Эсептен чыгаруу эскертме Оговорка о вычете
2887 Бааны төмөндөтүү же жогорулатуу жөнүндө эскертме Оговорка о повышении или понижении цены
2888 Коргоочу алымдар Оградительные пошлины
2889 Чектөө ковенанттары Ограничительные ковенанты
2890 Бир кылка рынок Однородный рынок
2891 Бир тараптуу бүтүм Односторонняя сделка
2892 Күтүлүп жаткан кирешелүүлүк Ожидаемая доходность
2893 Күтүлүүчү инфляция Ожидаемая инфляция
2894 Таза пайданын күтүлүүчү ченеми Ожидаемая норма чистой прибыли
2895 Маяна Оклад
2896 Кызмат ордунун маянасы Оклад должностной
2897 Жыйынтыктап эсептешүү Окончательный расчёт
2898 Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү Окончательный срок подачи тендерных заявок
2899 Сарптоолордун акталышы Окупаемость затрат
2900 Онколь Онколь
2901 Онколдук бүтүм Онкольная сделка
2902 Онколдук кредит Онкольный кредит
2903 Ыкчам отчеттуулук Оперативная отчетность
2904 Ыкчам эсептөө Оперативный учет
2905 Төлөм системасынын оператору Оператор платежной системы
2906 Акча которуу системасынын оператору Оператор системы денежных переводов
2907 Депо эсебинин оператору Оператор счета депо
2908 Депозиттик операциялар Операции депозитные
2909 Комиссиялык операциялар Операции комиссионные
2910 Конверсиялык операциялар Операции конверсионные
2911 Ачык рыноктогу операциялар Операции на открытом рынке
2912 Пассив операциялары Операции пассивные
2913 Которуу операциялары Операции переводные
2914 Ортомчулук операциялары Операции посреднические
2915 Банктарды кайра каржылоо (кредиттөө) операциялары Операции рефинансирования (кредитование) банков
2916 Баалуу металлдар жана асыл таштар менен операциялар Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
2917 Чет өлкө валюталары менен операциялар Операции с иностранной валютой
2918 Эмиссиялык операциялар Операции эмиссионные
2919 Операциялык ижара Операционная аренда
2920 Операциялык иш-аракети Операционная деятельность
2921 Операциялык карта Операционная карта
2922 Банктын операция кассасы Операционная касса банка
2923 Операциялык пайда Операционная прибыль
2924 Операциялар кирешелери Операционные доходы
2925 Операциялар чыгымдары Операционные расходы
2926 Операциялык акча агымы Операционный денежный поток
2927 Операция күнү Операционный день
2928 Борбордук депозитарийдин операциялык журналы Операционный журнал центрального депозитария
2929 Операция залы Операционный зал
2930 Операциялык контроль Операционный контроль
2931 Операциялык тобокелдик (төлөм системасында) Операционный риск (в платежной системе)
2932 Операциялык рычаг Операционный рычаг
2933 Репо операциясы Операция репо
2934 Баалуу кагаздар менен операциялар Операция с ценными бумагами
2935 Мурдараак түзүлгөн бүтүм Опережение сделки
2936 Товарларды сыпаттоо жана коддоо Описание и кодирование товаров
2937 Төлөм Оплата
2938 Эмгек акыны төлөө Оплата труда
2939 Төлөнгөн капитал Оплаченный капитал
2940 Төлөнгөн эсеп Оплаченный счет
2941 Аудиторду аныктоо Определение аудитора
2942 Муктаждыкты аныктоо Определение нуждаемости
2943 Ылайыктуу баа Оптимальная цена
2944 Ылайыктуу сунуш Оптимальное предложение
2945 Ылайыктуу бөлүштүрүү Оптимальное распределение
2946 Сатуулардын ылайыктуу көлөмү Оптимальный объем продаж
2947 Дүң сатып алуу Оптовая закупка
2948 Дүң соода Оптовая торговля
2949 Дүңүнөн баа Оптовая цена
2950 Дүң жармаңке Оптовая ярмарка
2951 Опцион Опцион
2952 Валюта опциону Опцион валютный
2953 Жүк опциону Опцион грузовой
2954 Акцияларга опцион Опцион на акции
2955 Сатып алууга опцион Опцион на покупку
2956 Сатууга опцион Опцион на продажу
2957 Пайыздык коюмга опцион Опцион на процентную ставку
2958 Жабдылган опцион Опцион покрытый
2959 Сатып алуучунун опциону Опцион покупателя
2960 Пут опциону Опцион пут
2961 Кайтарымдуу опцион Опцион с возвратом
2962 Опциондук бүтүм Опционная сделка
2963 Опциондук күбөлүк Опционное свидетельство
2964 Опцион макулдашуусу Опционное соглашение
2965 Опцион келишимдери (макулдашуулары) Опционные договоры (соглашения)
2966 Опцион зайымы Опционный заем
2967 Опцион контракты Опционный контракт
2968 Шайкештикти баалоо боюнча орган Орган по оценке соответствия
2969 Тастыктама боюнча орган Орган по сертификации
2970 Ордер Ордер
2971 Ордер китеби Ордерная книга
2972 Ордердик баалуу кагаз Ордерная ценная бумага
2973 Ордердик касса документи Ордерно-кассовый документ
2974 Салымдардын эсепте калуусу Оседание вкладов
2975 Негизги карыздын суммасы Основная сумма долга
2976 Негизги каражат Основное средство
2977 Кирешенин негизги булагы Основной источник дохода
2978 Негизги капитал Основной капитал
2979 Негизги керектөөчү Основной потребитель
2980 Акча каражаттарын түшүү булактары Основные источники поступления денежных средств
2981 Негизги өндүрүштүк каражаттар Основные производственные средства
2982 Негизги фонддор Основные фонды
2983 Кредиттөөнүн өзгөчө режими Особый режим кредитования
2984 Талаштуу бүтүм Оспоримая сделка
2985 Салым калдыгы Остаток вклада
2986 Банк эсебиндеги каражат калдыгы Остаток средств на счете
2987 Калдыктуу нарк Остаточная стоимость
2988 Негизги каражаттардын калдык наркы Остаточная стоимость основных средств
2989 Төлөөгө чейинки убакыт аралыгы Остаточный срок до погашения
2990 Салынган инвестициялар Осуществленные инвестиции
2991 Сарпталган чыгымдар Осуществленные расходы
2992 Өтө аз нарктуулук боюнча тандоо Отбор по наименьшей стоимости
2993 Үлүштүк жоопкерчилик Ответственность долевая
2994 Акчалай милдеттенмени аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик Ответственность за неисполнение денежного обязательства
2995 Кепилчинин жоопкерчилиги Ответственность поручителя
2996 Өнөктөш жоопкерчилик Ответственность солидарная
2997 Жүгүртүүдөн чыгарылган каражаттар Отвлеченные средства
2998 Жүктөп жөнөтүү барактары Отгрузочные листы
2999 Күрөөгө берүү Отдача в залог
3000 Улуттук инвестор Отечественный инвестор
3001 Зайымды кайтарып алуу Отзыв займа
3002 Табыштаманы чакырып алуу Отзыв заявки
3003 Тендердик табыштамаларды чакыртып алуу Отзыв тендерных заявок
3004 Төлөө макулдугунан баш тартуу Отказ от акцепта
3005 Баш тартууну алуучу (легатарий) Отказополучатель (легатарий)
3006 Тендердик табыштамаларды кабыл албоо Отклонение тендерных заявок
3007 Ачык валюта позициясы Открытая валютная позиция
3008 Ачык инфляция Открытая инфляция
3009 Ачык лицензия Открытая лицензия
3010 Акционердик коомдордун акцияларын ачык сатуу Открытая продажа акций акционерных обществ
3011 Аккредитивдерди ачуу жана тейлөө Открытие и обслуживание аккредитивов
3012 Эсеп ачуу Открытие счета
3013 Сатып алуу жол-жоболорунун ачыктыгы Открытость процедур закупок
3014 Ачык зайым Открытый заем
3015 Ачык кызыкдар Открытый интерес
3016 Электрондук санарип кол тамганын ачык ачкычы Открытый ключ электронной цифровой подписи
3017 Ачык кредит Открытый кредит
3018 Ачык эсеп Открытый счет
3019 Ачык факторинг Открытый факторинг
3020 Акчаларды изин жашыруу Отмывание денег
3021 Адалдоо сатуулары Отмывающие продажи
3022 Салыштырмалуу кошумча нарк Относительная прибавочная стоимость
3023 Банк эсебин ачуусуз акча которууну жөнөтүүчү Отправитель денежного перевода без открытия банковского счета
3024 Товар жөнөтүүчү Отправитель товара
3025 Акысы төлөнбөгөн өргүү Отпуск без содержания
3026 Тармактык бюджет жиктөөсү Отраслевая бюджетная классификация
3027 Тармактык (тармактар аралык) тарифтик макулдашуу Отраслевое (межотраслевое) тарифное соглашение
3028 Банктын ишмердик терс аброю Отрицательная деловая репутация банка
3029 Мөөнөтүнөн өткөн кирешелер жана чыгымдар Отсроченные доходы и расходы
3030 Мөөнөтүнөн өткөн төлөм Отсроченный платеж
3031 Мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу Отсрочка
3032 Ссуданын төлөө мөөнөтүн узартуу Отсрочка погашения ссуды
3033 Акча каражаттарынын агымы Отток денежных средств
3034 Капиталдын агып чыгуусу Отток капитала
3035 Өндүрүш калдыктары Отходы производства
3036 Аудитордук отчет Отчет аудиторский
3037 Чегерүү, эсептөө Отчисление
3038 Пайдадан чегерүүлөр Отчисления от прибыли
3039 Акысыз ажыратуу Отчуждение безвозмездное
3040 Акыга ажыратуу Отчуждение возмездное
3041 Эркин оферта Оферта свободная
3042 Туруктуу оферта Оферта твердая
3043 Валюталардын расмий котировкасы Официальная котировка валют
3044 Расмий эсепке алуу коюму Официальная учетная ставка
3045 Расмий валюталык резервдер Официальные валютные резервы
3046 Чет өлкө валюталарынын расмий курстары Официальные курсы иностранных валют
3047 Расмий бюллетень Официальный бюллетень
3048 Расмий трансферттер Официальные трансферты
3049 Доллардын сомго карата расмий курсу Официальный курс доллара к сому
3050 Евронун сомго расмий курсу Официальный курс евро к сому
3051 Офф-лайн Офф-лайн
3052 Оффшор Оффшор
3053 Оффшордук чөлкөм Оффшорная зона
3054 Оффшордук компания Оффшорная компания
3055 Коммерциялык сырды сактоо Охрана коммерческой тайны
3056 Бааланган нарк Оцененная стоимость
3057 Активдерди баалоо Оценка активов
3058 Бизнести баалоо Оценка бизнеса
3059 Өтүмдүүлүктү баалоо Оценка ликвидности
3060 Фондулук рынок көрсөт-күчтөрү боюнча баалоо Оценка по показателям фондового рынка
3061 Өздүк наркын баштапкы сатып алуу баасы менен аныктоо Оценка себестоимости по времени первых приобретений
3062 Өздүк наркын акыркы сатып алуу баасы менен аныктоо Оценка себестоимости последних по времени приобретения
3063 Мүлктүн наркын баалоо Оценка стоимости имущества
3064 Мүлктүн наркын баалоо Оценка стоимости имущества
3065 Баалоочу комиссия Оценочная комиссия
3066 Баалоочу уюм (ишкана) Оценочная организация (предприятие)
3067 Баалуу кагаздардын баалануучу наркы Оценочная стоимость ценных бумаг
3068 Баалоочу Оценщик
3069 Төлөмдөр кезеги Очередь платежей
3070 Кезектеги бюджеттик жыл Очередной бюджетный год
3071 Күнү түшүүдөгү валюта Падающая валюта
3072 Валюта курсунун түшүүсү Падение валютного курса
3073 Калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөөсү Падение покупательной способности населения
3074 Баалардын түшүшү Падение цен
3075 Үлүш төгүмү Паевой взнос
3076 Үлүш инвестициялык фонд Паевой инвестиционный фонд
3077 Үлүш салым фонду Паевой фонд
3078 Үлүш баалуу кагаздары Паевые ценные бумаги
3079 Үлүш Пай
3080 Кошумча үлүш Пай дополнительный
3081 Аманат үлүш Пай сберегательный
3082 Үлүш салуучу Пайщик
3083 Клирингдик төлөмдөр пакети Пакет клиринговых платежей
3084 Контролдук пакет Пакет контрольный
3085 Баалуу кагаздар пакети Пакет ценных бумаг
3086 Эстелик монеталар Памятные монеты
3087 Аманаттар парадоксу Парадокс сбережения
3088 Нарк парадоксу Парадокс стоимости
3089 Жарыш валюта Параллельная валюта
3090 Жарыш бүтүм Параллельная сделка
3091 Параметр Параметр
3092 Аукцион параметрлери Параметры аукциона
3093 Мамлекеттик баалуу кагаздар аукционунун параметрлери Параметры аукциона государственных ценных бумаг
3094 Париж клубу Парижский клуб
3095 Алтын паритети Паритет золотой
3096 Сатып алуу жөндөмдүүлүк паритети Паритет покупательной способности
3097 Баа паритети Паритетная цена
3098 Паритети принциби Паритетный принцип
3099 Пароль Пароль
3100 Өнөктөштүк кредит Партнерский кредит
3101 Пассаж Пассаж
3102 Пассив Пассив
3103 Банктын пассивдүү операциялары Пассивные банковские операции
3104 Пассивдүү эсептер Пассивные счета
3105 Пассивдүү төлөм балансы Пассивный платежный баланс
3106 Пассивдик депо эсеп Пассивный счет депо
3107 Пассивдүү соода балансы Пассивный торговый баланс
3108 Фонддун пассивдери Пассивы фонда
3109 Патент Патент
3110 Патент алымы Патентная пошлина
3111 Патент келишими Патентное соглашение
3112 Патенттик пул Патентный пул
3113 Патенттик жыйым Патентный сбор
3114 Паушалдык төлөм Паушальный платеж
3115 Туум Пеня
3116 Баштакы эсепке алуу документтери Первичная учетная документация
3117 Баалуу кагаздарды баштапкы жайгаштырылышы Первичное размещение ценных бумаг
3118 Баштапкы дилер Первичный дилер
3119 Кыймылсыз мүлктүн баштапкы объекти Первичный объект недвижимости
3120 Алгачкы төлөө документи Первичный платёжный документ
3121 Баалуу кагаздардын биринчилик рыногу Первичный рынок ценных бумаг
3122 Баштапкы табыштама Первоначальная заявка
3123 Баштапкы нарк Первоначальная стоимость
3124 Негизги каражаттардын баштапкы наркы Первоначальная стоимость основных средств
3125 Баштапкы топтом Первоначальные накопления
3126 Баштапкы тикелей чыгымдар Первоначальные прямые расходы
3127 Акча каражаттарын которуу Перевод денежных средств
3128 Карызды үчүнчү жакка которуу Перевод долга на третье лицо
3129 Капиталды которуу Перевод капитала
3130 Котормо вексель Переводной вексель
3131 Жыкжыйма рынок Перегруженный рынок
3132 Акча-кредит саясатын ишке ашыруу механизмдери Передаточный механизм денежно-кредитной политики
3133 Векселди өткөрүү Передача векселя
3134 Кайчылаш баа ийкемдүүлүгү Перекрестная ценовая эластичность
3135 Сурамдын кайчылаш ийкемдүүлүгү Перекрестная эластичность спроса
3136 Капиталга кайчылаш инвестициялар Перекрестные инвестиции в капитал
3137 Ачык күрөөлүктүн өзгөрүлмө коюму Переменная ставка по закладной
3138 Өзгөрүлмө сарптоолор Переменные затраты
3139 Өзгөрүлмө коромжулар Переменные издержки
3140 Орун которгон капитал Перемещенный капитал
3141 Карызды кайра тариздөө (түзүмүн карап чыгуу) Переоформление (реструктуризация) долга
3142 Кайра баалоо Переоценка
3143 Салымдарды кайра баалоо Переоценка вкладов
3144 Негизги каражаттарды кайра баалоо Переоценка основных средств
3145 Негизги фонддорду кайра баалоо Переоценка основных фондов
3146 Материалдаштырылган активдерди кайра баалоо Переоценка фиксированных активов
3147 Баалуу кагаздарды кайра баалоо Переоценка ценных бумаг
3148 Кирешелерди кайра бөлүштүрүү Перераспределение доходов
3149 Ашыкча чыгым Перерасход
3150 Кайра эсептөө Перерасчет
3151 Кайрадан эсепке алуу Переучет
3152 Векселдерди кайрадан эсептөө Переучет векселей
3153 Өтүүчү калдыктар Переходящие остатки
3154 Учурдагы эсепге акча которуу Перечисление денег на текущий счет
3155 Өзүн өзү актоо мезгили Период окупаемости
3156 Персонализация Персонализация
3157 Персоналдык (жеке) карт Персональная (индивидуальная) карта
3158 Персоналдык киреше Персональный доход
3159 Жекече зайым Персональный заем
3160 Персоналдык идентификациялык номер (пин-код) Персональный идентификационный номер (пин-код)
3161 Жекелештирилген эсепке алуу Персонифицированный учет
3162 Жогорулатылган баанын түзүлүшү Пиковое ценообразование
3163 Бүтүмдөрдүн жазуу жүзүндөгү формасы Письменная форма сделки
3164 Аудитордун жетекчиликке каты Письмо руководству от аудитора
3165 Өзгөрүлмөлүү пайыздык коюм Плавающая процентная ставка
3166 Өзгөрүлмө валюта курсу Плавающий валютный курс
3167 ПИН - код ПИН - код
3168 ПИН -конверт ПИН -конверт
3169 Персонализациялоо Персонализация
3170 Төлөм тутуму Платежная система
3171 Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түз операциялары Прямые операции уполномоченного государственного органа (прямые операции)
3172 Сатуу планы План продаж
3173 Эсептер планы План счетов
3174 Бюджетти нөлдөн тартып пландоо Планирование бюджета с нуля
3175 Пластик картасы Пластиковая карта
3176 Овердрафт төлөмү Плата за овердрафт
3177 Төлөм Платёж
3178 Накталай төлөм Платеж наличный
3179 Төлөмгө каршы төлөм Платеж против платежа
3180 Төлөө жөндөмдүүлүгү Платежеспособность
3181 Төлөөгө жөндөмдүү талап Платежеспособный спрос
3182 Бюджетке төлөмдөр Платежи в бюджет
3183 Кирешеге байланышпаган төлөмдөр Платежи, не связанные с доходом
3184 Төлөм (дебет) картасы Платежная (дебетовая) карта
3185 Төлөм ведомосту Платежная ведомость
3186 Төлөм уюму Платежная организация
3187 Төлөм системасы Платёжная система
3188 Төлөм кабарламасы Платежное извещение
3189 Төлөм тапшырмасы Платежное поручение
3190 Төлөм макулдашуусу Платежное соглашение
3191 Төлөө талабы Платежное требование
3192 Төлөм-эсептешүү системасы Платежно-расчетная система
3193 Төлөм кызмат көрсөтүүлөрү Платёжные услуги
3194 Төлөм балансы Платежный баланс
3195 Кыргыз Республикасынын төлөм балансы Платежный баланс Кыргызской Республики
3196 Төлөм документи Платежный документ
3197 Төлөм инструменти(шайманы) Платёжный инструмент
3198 Төлөм кредити Платежный кредит
3199 Төлөм жүгүртүмү Платежный оборот
3200 Жүгүртүүдөгү төлөм инструменти Платежный обращающийся инструмент
3201 Төлөөчү Плательщик
3202 Иштеген убактысына жараша акы төлөө Повременная оплата труда
3203 Кайрадан сатып алуу Повторная закупка
3204 Алмашуу курсунун көтөрүлүшү Повышение обменного курса
3205 Баалардын жогорулашы Повышение цен
3206 Жабуу; тындыруу Погашение
3207 Карыз жабуу Погашение долга
3208 Ипотекалык кредитти тындыруу Погашение ипотечного кредита
3209 Ажырашкандан кийин кредит төлөө Погашение кредита в случае расторжения брака
3210 Зайымчы каза болгондон кийин кредитти ,тындыруу (контекст боюнча) Погашение кредита в случае смерти заемщика
3211 Облигацияларды тындыруу Погашение облигаций
3212 Электрондук акчаны тындыруу Погашение электронных денег
3213 Инфляцияны төмөндөтүү Подавление инфляции
3214 Төмөндөтүлгөн инфляция Подавленная инфляция
3215 Акциздик топ Подакцизная группа
3216 Чыгымдардын (бюджеттин) сметасын даярдоо Подготовка сметы расходов (бюджета)
3217 Жасалма банкноттор Поддельные банкноты
3218 Валюталык курстарды кармап туруу Поддерживание валютных курсов
3219 Акча менен колдоо Подкрепление деньгами
3220 Шектүү операция (бүтүм) Подозрительная операция (сделка)
3221 Отчет алынуучу сумма Подотчетная сумма
3222 Отчет берүүчү адам Подотчетное лицо
3223 Банк документтериндеги кол тамгалар Подписи на банковских документах
3224 Жазылуу менен жыйналган капитал Подписной капитал
3225 Божомолдонгон кепилдиктер Подразумеваемые гарантии
3226 Долбоордук-сметалык документтерди аткарууга подряд Подряд на выполнение проектно- сметной документации
3227 Товардык ссуда Подтоварная ссуда
3228 Өмүр бою багуу Пожизненное содержание
3229 Жыйналган көрсөткүч Показатели агрегированные
3230 Талдама көрсөткүчтөр Показатели аналитические
3231 Финансылык туруктуулук көрсөткүчтөрү Показатели финансовой устойчивости
3232 Программанын көрсөткүчтөрү/индикаторлору Показатели/индикаторы программы
3233 Кирешелүүлүктүн көрсөткүчү Показатель доходности
3234 Компаниянын финансылык абалынын көрсөткүчү Показатель финансового положения компании
3235 Зыяндарды жабуу Покрытие убытков
3236 Жабылган (камсыздалган) опцион Покрытый (обеспеченный) опцион
3237 Сатып алуучу Покупатель
3238 Акчанын сатып алуу күчү Покупательная сила денег
3239 Сатып алуу жөндөмдүүлүгү Покупательная способность
3240 Аутрайт шарттарында мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу (редисконттук операциялар) Покупка государственных ценных бумаг на условиях аутрайт (редисконтные операции)
3241 Төлөө мөөнөтүн узартып сатып алуу Покупка с оплатой в рассрочку
3242 Ийкемдүү баалар саясаты Политика гибких цен
3243 Мамлекеттик карыз саясаты Политика государственного долга
3244 Арзан акча саясаты Политика дешевых денег
3245 Кымбат акча саясаты Политика дорогих денег
3246 Чыгашаларды которуу саясаты Политика переключения расходов
3247 Кирешелерди жөнгө салуу саясаты Политика регулирования доходов
3248 Эркин соода саясаты Политика свободной торговли
3249 Турукташтыруу саясаты Политика стабилизации
3250 Соодага чек коюу саясаты Политика торговых ограничений
3251 Соодага чек коюу саясаты Политика торговых ограничений
3252 Эсептик коюм саясаты Политика учетной ставки
3253 Жалпы сурамды экспансиялоо саясаты Политика экспансии совокупного спроса
3254 Толук өздүк нарк Полная себестоимость
3255 Толук эсептешүү Полный расчет
3256 Кредиттин толук мөөнөтү Полный срок кредита
3257 Толук эсептешүү Полный расчет
3258 Рыноктогу абал Положение на рынке
3259 Алуучу Получатель
3260 Төлөм кызматын пайдалануучу Пользователь платежных услуг
3261 Кассаны толуктоо Пополнение кассы
3262 Рентабелдүүлүк босогосу Порог рентабельности
3263 Баалуу кагаздар портфели Портфель ценных бумаг
3264 Портфелдик инвестициялар Портфельные инвестиции
3265 Портфелдик инвестор Портфельный инвестор
3266 Депозитарийге тапшырма Поручение депозитарию
3267 Кепилчилик Поручительство
3268 Кезектеги күрөө Последующий залог
3269 Төлөмсүз жеткирүү Поставка без платежа
3270 Документи жок баалуу кагаздарды сатуу Поставка бездокументарных ценных бумаг
3271 Документтүү баалуу кагаздарды сатуу Поставка документарных ценных бумаг
3272 Төлөмгө каршы берүүлөр Поставка против платежа
3273 Энчилүү баалуу кагаздардын тастыктамаларын сатуу Поставка сертификатов именных ценных бумаг
3274 Лизинг предметин лизинг алуучуга жеткирүүчү Поставщик предмета лизинга
3275 Баланстан кийинки окуя Постбалансовые события
3276 Туруктуу рента Постоянная рента
3277 Туруктуу сарптоолор Постоянные затраты
3278 Туруктуу коромжулар Постоянные издержки
3279 Туруктуу/үзгүлтүксүз киреше Постоянный/перманентный доход
3280 Потенциялык рынок Потенциальный рынок
3281 Акча каражат агымдары Потоки денежных средств
3282 Баа жеткен чеги Потолок цен
3283 Керектөө наркы Потребительская стоимость
3284 Керектөө чыгымдары Потребительские расходы
3285 Керектөө бюджети Потребительский бюджет
3286 Керектөө кредити Потребительский кредит
3287 Коомдук сектордун зайымдык каражаттарга муктаждыгы Потребность общественного сектора в заемных средствах
3288 Саатына төлөө Почасовая оплата
3289 Бухгалтердик отчётко түшүндүрмө Пояснения к бухгалтескому отчету
3290 Бухгалтердик эсеп жүргүзүү эрежеси Правила бухгалтерского учета
3291 Эл аралык соода палатасынын эрежелери Правила международной торговой палаты
3292 Өкмөттүк төлөмдөр Правительственные платежи
3293 Эл аралык соода укугу Право международной торговли
3294 Акцияга кол коюу укугу Право подписки на акции
3295 Алдын ала авторизациялоо Предавторизация
3296 Алдын-ала калькуляциялоо Предварительная калькуляция
3297 Алдын-ала төлөө Предварительная оплата
3298 Алдын-ала баалоо Предварительная оценка
3299 Алдын-ала келишим Предварительный договор
3300 Алдын ала чыгарылган карт Предвыпущенная карта
3301 Кайтарымдын/кирешелүүлүктүн жеткен ченеми Предельная норма отдачи/доходности
3302 Чегине жеткен баа Предельная цена
3303 Чегине жеткен коромжулар Предельные издержки
3304 Чегине жеткен чыгымдар Предельные расходы
3305 Чегине жеткен киреше Предельный доход
3306 Сатуулардын чегине жеткен көлөмү Предельный объем продаж
3307 Баа (тариф) деңгээлинин жеткен чеги Предельный уровень цены (тарифа)
3308 Сунушталган баа Предлагаемая цена
3309 Лизинг предмети Предмет лизинга
3310 Алдын ала төлөнгөн карт Предоплаченная карта
3311 Ишкердик кирешелер Предпринимательские доходы
3312 Ишкердик чыгымдар Предпринимательские расходы
3313 Акча өкүлдөрү Представители денег
3314 Акча өкүлдүүлүк наркы Представительная стоимость денег
3315 Иштеп жаткан кредиттик уюмдардын өкүлчүлүгү Представительства действующих кредитных организаций
3316 Көрсөтүлүүчү чек Предъявительский чек
3317 Сатып алуунун артыкчылыктуу укугу Преимущественное право покупки
3318 Прейскурант Прейскурант
3319 Баалуу кагаздарды котировкалоону токтотуу Прекращение котирования ценной бумаги
3320 Баалуу кагаздар боюнча сый акы Премия по ценным бумагам
3321 Кылмыштуу киреше Преступный доход
3322 Кошумчат нарк Прибавочная стоимость
3323 Пайда Прибыль
3324 Менчиктештирүү баалуу кагаздары Приватизационные ценные бумаги
3325 Келтирилген нарк Приведенная стоимость
3326 Тартылган каражаттар Привлеченные средства
3327 Мажбур банкроттоо Принудительное банкротство
3328 Мажбурлап өндүрүп алуу Принудительное взыскание
3329 «Бардыгын же эч нерсени» принциби Принцип «все или ничего»
3330 Кош бухгалтердик эсептин принциби Принцип двойственности бухгалтерского учета
3331 Финансылык отчётторду бириктирүү принциби Принцип консолидации финансовых отчетов
3332 Баалардын көптүрдүүлүк принциби Принцип множественности цен
3333 Чегерүү принциби Принцип начисления
3334 Бухгалтердик эсептин үзгүлтүксүздүк принциби Принцип непрерывности бухгалтерского учета
3335 Бухгалтердик эсептин фактыга дал келүү принциби Принцип соответствия бухгалтерского учета
3336 Принципал Принципал
3337 Кредиттөө принциптери Принципы кредитования
3338 Акча каражаттарынын агымын башкаруу принциптери Принципы управления потоком денежных средств
3339 Карызды кабыл алуу/өткөрүп берүү/которуу Принятие/уступка/перевод долга
3340 Сатып алуу жол-жоболорун токтотуу Приостановление процедур закупок
3341 Ыйгарып алуу же эсептен кем чыгуу Присвоение или растрата
3342 Акча каражаттарынын агымы Приток денежных средств
3343 Капиталдын агып келиши Приток капитала
3344 Прификс Прификс
3345 Кириш Приход
3346 Кириштөө жана чыгымдоо Приход и расход
3347 Кириштөө ордери Приходный ордер
3348 Инфляциянын тышкы себептери Причины инфляции внешние
3349 Инфляциянын монетардык себептери Причины инфляции монетарные
3350 Инфляциянын монетардык эмес себептери Причины инфляции немонетарные
3351 Провайдер Провайдер
3352 Программалык бюджеттөө Программное бюджетирование
3353 Төлөө мөөнөтүн узартып сатуу Продажа в рассрочку
3354 Дебитордук бересени сатуу Продажа дебиторской задолженности
3355 Жашоо минимуму Прожиточный минимум
3356 Туунду баалуу кагаздар Производные ценные бумаги
3357 Өндүрүштүк рентабелдүүлүк Производственная рентабельность
3358 Өндүрүштүк нарк Производственная себестоимость
3359 Өндүрүштүк жоготуулар Производственные потери
3360 Өндүрүштүк бюджет Производственный бюджет
3361 Өндүрүштүк леверидж Производственный леверидж
3362 Мөөнөтүн узартуу Пролонгация
3363 Векселдин мөөнөтүн узартуу Пролонгация векселя
3364 Салымдын мөөнөтүн узартуу Пролонгация вклада
3365 Контракттын мөөнөтүн узартуу Пролонгация контракта
3366 Кредиттердин мөөнөтүн узартуу Пролонгация кредитов
3367 Мезгилдүү бухгалтерлик отчёттор Промежуточная бухгалтерская отчетность
3368 Орто-аралык финансы отчеттуулугу Промежуточная финансовая отчетность
3369 Жабуунун орто-аралык коэффициенти Промежуточный коэффициент покрытия
3370 Рынокко сүнгүп кирүү Проникновение на рынок
3371